12 броя електронни услуги, предоставяни от НАГ с възможност за заявяване чрез Единния модел за заявяване, заплащане и предоставяне на електронни административни услуги

липсва
Дата на публикуване: 15.12.2020

От днес 15.12.2020 г. Направление „Архитектура и градоустройство“, Столична община е присъединена към Единния модел за заявяване, заплащане и предоставяне на електронни административни услуги с разработени и публикувани 12 броя услуги в раздел Административно-технически услуги "Устройство на територията".

Услугите и информацията за тях са публикувани на следния интернет адрес https://unifiedmodel.egov.bg/wps/portal/unified-model/for-citizens-and-businesses/active-e-admin-services/municipal-services/municipal-services/, където подробно можете да се запознаете с детайлите за всяка една услуга.

Под всяка услуга е публикувана информация за таксите и сроковете за предоставяне на административните услуги.

Услуга УРИ
Разрешаване изработването на план-извадка от подробен устройствен план 1986
Допускане изработването на проекти за изменение на подробни устройствени планове 2001
Издаване на разрешително за водовземане от води, включително от язовири и микроязовири и минерални води - публична общинска собственост, както и от находища на минерални води - изключителна държавна собственост, които са предоставени безвъзмездно за управление и ползване от общините 2004
Издаване на скици за недвижими имоти 2027
Издаване разрешение за изработване на подробни устройствени планове 2060
Издаване на констативни протоколи и удостоверения за степен на завършеност на строежи 2063
Издаване на виза за проектиране 2083
Издаване на разрешение за строеж 2112
Презаверяване на разрешение за строеж, което е изгубило действието си поради изтичане на срока 2113
Издаване на разрешение за строеж без одобряване на инвестиционни проекти 2130
 Заверяване на преписи от документи и копия от планове и документация към тях 2517
Издаване на заверен препис от решение на Общински експертен съвет 2519