ВХОД към Система за сигурно електронно връчване

липсва

ВХОД към Система за сигурно електронно връчване

Всички заявления за административни услуги, извършвани от Направление "Архитектура и градоустройство" са достъпни на следния линк: https://www.sofia-agk.com/Pages/Render/826Услуги за електронна препоръчана поща

Системата за сигурно електронно връчване е услуга за електронна препоръчана поща по смисъла на Регламент (ЕС) № 910/2014. Относно правната сила на услугите за електронна препоръчана поща съгласно Регламента:

Член 43
Правна сила на услугите за електронна препоръчана поща:

  • 1. Правната сила и допустимостта на данните, изпращани и получавани чрез използване на услуги за електронна препоръчана поща, не могат да бъдат оспорени като доказателство в съдебни производства единствено на основанието, че са в електронна форма или че не отговарят на изискванията за квалифицирана услуга за електронна препоръчана поща.
  • 2. Данните, изпращани и получавани чрез използване на услуги за електронна препоръчана поща, се ползват от презумпцията за цялост на данните, за изпращане на тези данни от идентифицирания изпращач, тяхното получаване от идентифицирания получател и за точност на указаните чрез квалифицираната услуга за електронна препоръчана поща дата и час на изпращане и получаване на данните.

1 Регламент (ЕС) № 910/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 23 юли 2014 година относно електронната идентификация и удостоверителните услуги при електронни трансакции на вътрешния пазар и за отмяна на Директива 1999/93/ЕО http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX:32014R0910

 

Помощна информация за ползване на системата


В случаите, когато заявителят не разполага с КЕП или ПИК, може да подава заявления, молби и документи към административните преписки по имейл на следния адрес: delovodstvo@sofia-agk.com                                    

Размерът на файловете (прикачените документи) не трябва да надвишава 2 MB (.pdf,. jpg и .doc)   

Можете да проверявате движението на подадените заявления онлайн в страницата ни, като използвате 11-цифрения код за достъп, отпечатан в долния ляв ъгъл на Вашия входящ номер, на сления линк: https://www.sofia-agk.com/Home/Consultation