Издаване на разрешение за строеж от Главен архитект на район за основно застрояване, допълване, пристрояване, надстрояване на жилищни и нежилищни сгради за обекти от четвърта, пета и шеста категория и плътни огради, неразделна част от инвестиционния проект, който са компетентни да одобрят

липсва

ЗАЯВИ - Издаване на разрешение за строеж от Главен архитект на район за основно застрояване, допълване, пристрояване, надстрояване на жилищни и нежилищни сгради за обекти от четвърта, пета и шеста категория и плътни огради, неразделна част от инвестиционния проект, който са компетентни да одобрят категория и плътни огради, неразделна част от инвестиционния проект, който са компетентни да одобрят

Електронната административна услуга може да бъде заявена при налични одобрени инвестиционни проекти от съответната администрация!

Одобрение и съгласуване на инвестиционни проекти се заявява на гише в деловодството на НАГ / районните администрации на СО.

Електронно заявяване можете да извършите, ако регистрирате потребителски профил на електронната страница на НАГ. Как се регистрира потребителски профил можете да видите в секция Как да > Видео уроци> Как да регистрирам потребителски профил в портала на НАГ.

Заявявайки изпълнение на услугата от НАГ, поискана от Вас, както на гише така и електронно, се съгласявате предоставените от Вас лични данни да бъдат обработени за нуждите на административната услуга,при условията на чл. 19 от ЗЗЛД. Пълен текст условията можете да видите ТУК