О Б Я В А до заинтересованите лица и общественост

липсва
Дата на публикуване: 25.07.2018

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп.)

СТОЛИЧНА ОБЩИНАНаправление „Архитектура и градоустройство”, с адрес: 1000 София,  район „Оборище”, ул. „Сердика” № 5, съобщава назасегнатото население, че има инвестиционно предложение за:

„Изграждане на кладенец за питейно-битово водоснабдяване в поземлен имот с идентификатор 29150.7106.1067, м.”Гладни рид”, с. Железница – район Панчарево, Столична община”

Местоположение: ПИ с идентификатор 29150.7106.1067, м.”Гладни рид”, с.Железница – район Панчарево, Столична община”.

Инвестиционното предложение е във връзка с изграждане на сондажен кладенец за добив на подземни води за питейно-битово водоснабдяване в поземлен имот с идентификатор 29150.7106.1067, м.”Гладни рид”, с.Железница – район Панчарево, Столична община”

По време на експлоатацията на сондажния кладенец фирма „Краф Груп” ЕАД  като титуляр на разрешителното за водовземане от подземни води ще  провежда собствени системни наблюдения върху количествата и качествата на добиваната подземна вода  в съответствие с чл.174 от Закона за водите.

Всички данни и протоколи от собствени и контролни измервания и анализи ще се вписват в специален дневник, който, заедно с цялата документация за кладенеца, ще се съхраняват в техническия отдел на „Краф Груп” ЕАД.  

 За контакти: инж.Ваня Николова – СО – НАГ,  ул.”Сердика” № 5, тел. 02/9238208; e-mail: vnikolova@sofia-agk.com

Писмени становища и мнения се приемат също в РИОСВ, гр. София – 1618, бул. “Цар Борис ІІІ” № 136, ет. 10, e-mail: riosv@riew-sofia.org

Приложение:

  1. Информация по чл. 4, ал. 3 от Наредбата за ОВОС.

Обява