ОДОБРЕН ПУП НА ЧАСТ ОТ М. „ГЕО МИЛЕВ-ПОДУЕНЕ-РЕДУТА“ ПО РЕДА НА ЧЛ. 16 ОТ ЗУТ И ОБОСОБЯВАНЕ НА НОВА ЗОНА ЗА СПОРТНИ ДЕЙНОСТИ

липсва
Дата на публикуване: 27.07.2023

На 27.07.2023г. на заседание на Столичния общински съвет се одобри проекта на подробен устройствен план (ПУП) – ПРЗ по реда на чл. 16 от ЗУТ за кв. 236а (нов) и за част от кв. 236 (нов), м. „Гео Милев-Подуене-Редута“; ИПР на УПИ VI-688,689 и УПИ XI-„за спорт, озеленяване, паркинги, обществено обслужване“ в кв. 236, ИПУР на улица „Атанас Узунов“ от о.т.171 до о.т.172, на ул. „Иван Щерев“ от о.т.56 до о.т.133, на улица по о.т.171к (нова) до о.т.171й (нова) и на улица от о.т.191а до о.т.191г, м. „Гео Милев-Подуене-Редута“, район „Слатина“.

С проекта се осигурява цялостно решение и плавен пространствен преход между парк „Гео Милев“ и силуетната рамка на стадион „Академик“, като парковата зона получи естественото си развитие на изток. В обхвата на територията, предмет на плана, попадат имоти, които са реституирани в стари реални граници. Чрез прилагането на нормите на чл. 16 от ЗУТ местоположението на тези имоти е изместено в източната периферна част на разработката като се предвижда обособяване на компактна зона за спортните обекти,  както и осигуряване на възможност за изграждане на велосипедни и пешеходни връзки. Комуникационните трасета са с изявена структура изток – запад, като чрез тях се осигурява и пряк пешеходен и велосипеден достъп за живущите в квартал „Слатина“ до парк „Гео Милев“.

Общата площ на плана е 76,2 дка като около 75% от тях са предвидени за реализирането на публични мероприятия, чрез които да се развие една пълноценна и единна структура, предоставяща разнообразие от спортни дейности и възможности за ежедневен отдих на жителите на кв. Гео Милев, кв. Редута, кв. Христо Смирненски и други. С този план ще се създаде толкова необходима и търсена среда за осъществяване на социални контакти между живущите и ще способства за подобряване на тяхното здраве чрез реализация на различни обекти и съоръжения за спорт и рекреация.