Публикувани документи в електронния портал през 2021 г.

липсва
Дата на публикуване: 20.12.2021

   Направление „Архитектура и градоустройство“ поддържа структурирана база данни, чието предназначение е да съхранява и да бъде доверен автентичен източник на данни, като поддържа електронни регистри, свързани с градоустройственото планиране, одобряване на инвестиционните проекти, разрешаване на строителството, въвеждането в експлоатация на сградни, преместваеми и благоустройствени обекти, контрол на рекламната дейност, процеси и мероприятия по отчуждаване,  както и незаконни обекти на територията на Столична община.
   През последните няколко години Направление „Архитектура и градоустройство“ си постави за основна цел дигитализацията на целия процес, свързан с дейността на направлението, като данните от всички регистри да бъдат събрани на едно място. Така се създаде електронния портал на Направление „Архитектура и градоустройство“, който представлява карта на административните актове, достъпна на  следния линк: https://nag.sofia.bg/OpenMap/Zones , както и в мобилното приложение Nag. Mobile. Наличната информация в портала обхваща издадените административни актове от НАГ и всички 24 районни администрации на Столична община и голяма част от нея е геореферирана.

   През 2021 г. в Направление "Архитектура и градоустройство", отдел „Информационно и финансово-стопанско обслужване“ са обработени и публикувани данни,  чрез Система за издаване на административни актове в публичните регистри и електронния портал общо 10808 документа, от които:
Административни актове- Разрешения за строеж; Разрешения за строеж за благоустройствени обекти; Разрешения за постявяне; Удостоверения за въвеждане в експлоатация; Заповеди към РС; Разрешения  за промяна на предназначението – 6651 документа
Визи за проектиране - 1502 документа
Заповеди ДОСК -  1001 документа
Доклади до СОС -   122 документа
Градоустройствени заповеди -  1366  документа
Протоколи и Дневен ред  на ОЕСУТ  - 166 документа

Kъм 20.12.2021 г. базата данни на НАГ съдържа структурирана информация за над 252000 документа общо.