Обновена версия на Регистър „Визи за проектиране“ с възможности за търсене по различни критерии и връзка с интерактивна карта

липсва
Дата на публикуване: 25.10.2019

 Надграждането на електронния портал на Направление „Архитектура и градоустройство“ продължава. От днес стартира новата версия на Регистър „Визи за проектиране“. Новата визия предоставя възможността на потребителя да извършва търсене за административен акт по зададени критерии: номер, дата, основание, издател, район, местност, квартал по регулация, УПИ и идентификатор по КККР. Създадена е възможност за преглед и изтегляне на административния акт, като същият е привързан към съответния имот, посредством карта на административните актове.

До няколко дни предстои и стартирането на обновени версии на следните регистри:

- Градоустройствени заповеди

- Доклади на Главния архитект на СО

- Заповеди на Дирекция Общински строителен контрол

Всички административни актове, публикувани в регистъра, ще бъдат с разширени критерии за търсене и с възможност за визуализиране на геометрия към съответния имот на Карта на административните актове, както и възможност за експортиране и запис на извадки от регистъра.

Работи се усилено по надграждането на Системата за издаване на административни актове, която също в началото на месец ноември ще бъде надградена с възможността за издаване на Удостоверения за въвеждане в експлоатация (за сгради и сградни отклонения).

До края на годината ще продължи и работата по разработването на системата и за Удостоверения за въвеждане в експлоатация за благоустройствени обекти и разрешения за поставяне. Софтуерът ще бъде предоставен за работа на всички 24 районни администрации на територията на Столична община. По този начин се цели уеднаквяване на практиките на работа в районните администрации и Направление „Архитектура и градоустройство“ и по-голяма прозрачност при изпълнение на сроковете на административните услуги.

Развитието е естествено продължение от успешно въведената система за издаване на Разрешения за строеж на сградни обекти, Разрешения за строеж за благоустройствени обекти и Разрешения за поставяне.

В началото на 2020 г. на гражданите и бизнеса ще бъдат предоставени три нови електронни услуги, а именно:

-          Заявяване на искане за издаване на разрешение за строеж

-          Заявяване на искане за издаване на разрешение за поставяне

-          Заявяване и получаване на виза по чл. 140, ал. 2 от ЗУТ