„АГКК” открива офис в сградата на НАГ

липсва
Дата на публикуване: 23.06.2017
Във връзка с облекчаване на административната тежест и подобряване на административното обслужване на гражданите и бизнеса,  ръководствата на Направление „Архитектура и градоустройство” и „Агенция по геодезия, картография и кадастър” си поставиха обща цел за реализация на стратегическите принципи за подобряване на административното обслужване, чрез прилагане на организационния принцип “едно гише”. Считано от 23.06.2017 г. всички граждани и представители на бизнеса могат да ползват услугите, предоставяни от АГКК в новооткрития офис в сградата на НАГ. Работното време на гишето е от понеделник до петък, от 09:00-12,30 и от 12,30 до 17,30 часа.

В тази връзка, считано от 26.06.2017 г. Направление "Архитектура и градоустройство" осигурява възможност за приемане на официални документи в електронна форма, издадени по реда на чл. 55 от ЗКИР от АГКК (скици, схеми, извлечения от кадастралната карта и/или от кадастралните регистри и др.).

Официалните документи се предоставят в деловодството на НАГ в електронен вид (PDF формат, получен по реда на чл. 55 от ЗКИР) или същите, отпечатани на хартиен носител, заведени към номера на съответната административна преписка.

Официални документи и справки можете да получите и чрез отдалечен достъп от Кадастрално-административна информационна система - АГКК