София с нова Стратегия за използване на минерални води

липсва
Дата на публикуване: 14.09.2017

         Столичен общински съвет прие "Стратегия за използване на потенциала от хидротермални ресурси и земна топлина (геотермална енергия) на територията на Столична община", както и "Програма за оползотворяване на хидроминералните ресурси от находища на минерални води на територията на Столична община". Стратегията и Програмата са изготвени от Направление „Архитектура и градоустройство“, като основен акцент в тях е значимостта на минералните води за гражданите на София.

Приоритет в Стратегията е превръщането на София в Европейски балнеоложки център, чрез възраждане, утвърждаване и модерно развитие на античната хидротермална култура и традиция. 

Целта обхваща усилията и действията на Столична община за възстановяване на традициите в термализма на територията на Софийския регион и използването на богатството от минерални води за здравето на населението, за рекреация и здравен туризъм. 

 Столична община работи и полага усилия за запазване и пълноценно използване на минералните води, като изключително и уникално богатство на нашия град. Минералните води са и един от основните фактори за възникването на града, за устойчивото му развитие и естествен източник за здравето на жителите и гостите на Столицата.

     Политиката на Столична община за управление и използване на хидротермалните ресурси е насочена към изграждане на лечебно-оздравителни, рекреационни, спортни и естетични  центрове, с използване на минерални води за подобряване качеството на живот на гражданите и гостите на София. Важен акцент е и развитие на туристическия бизнес в града и неговите околности, както и осигуряване на условия за безвъзмездно обществено ползване на минерални води с питейни качества от специализирани водоналивни площадки. Други приоритети са и развитие на разнородна водоналивна (бутилираща) промишленост, геотермално отопление и кондициониране на бъдещите хидротермални центрове и заведения, както и на обществени сгради, осигуряване на нови работни места, възраждане, развитие и утвърждаване на заложената в антично време хидротермална култура и традиция, овладяване на най-високите социални, икономически и технологични постижения на европейския термализъм.

     Основна цел на Столична община за осъществяване на политиката за стопанисване и управление на хидротермалните ресурси е устойчивото използване на ресурсите от минерални води на територията на София, чрез дългосрочно опазване на наличните водни ресурси. Изпълнението й ще се осигури, чрез комплексно, икономично и ефективно експлоатиране на ресурсите от минерални води на територията на Столична община.