СЪОБЩЕНИЕ

липсва
Дата на публикуване: 09.04.2020

В Държавен вестник, бр. 34 (извънреден) от 09 април 2020 г. е обнародван Закон за изменение и допълнение на Закон за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г.

На основание § 2 и § 13 от Закона, предвидените в нормативен акт срокове за подаване на жалби и възражения срещу административните актове, както и сроковете за изпълнение на указания, дадени от административния орган, спрени от обявяването на извънредното положение на 13 март 2020 г. до влизането в сила на този закон, продължават да текат след изтичането на 7 дни от обнародването на Закона в „Държавен вестник“ (от 17 април 2020 г.).

Издадените административните актове  влизат в сила след изтичане на законоустановените срокове за обжалване по отношение на всички заинтересовани лица.