НАГ предлага възможност за предварително автоматично калкулиране на таксите за технически и административни услуги

липсва
Дата на публикуване: 14.09.2017

        От 14.09.2017 г. всички представители на бизнеса и граждани на Столична община ще имат възможността да изчислят предварително дължимата такса за съответната техническа или административна услуга, която ще ползват тук. Общият брой на услугите, които предлага Направление „Архитектура и градоустройство“ е 99. 
На електронната страница на НАГ е реализирано търсене на всяка услуга по дирекция, както и само по наименование на услугата, в случай че потребителят не знае дирекцията, която я извършва. 

       За всяка услуга е реализирано автоматично калкулиране на таксата спрямо параметрите, характерни за нея. След като влезете в "Детайли" на конкретната услуга, веднага ще видите бутон "Цена", през който се влиза в калкулатора.

       При калкулиране на всяка такса, системата генерира справка за изчислени такси в табличен вид. Справката съдържа информация за избраните и въведени параметри, разписана формула за изчисление на таксата и сума. При добавяне на още изчисления, същите се отразяват във вече създадената таблица. Справката може да бъде разпечатана.
Всяка услуга притежава характерни параметри, които определят нейната такса. Параметрите са няколко вида:
Полета за въвеждане на стойности, например РЗП, линейни метри, брой имоти, брой точки и други;
Падащи списъци с предефинирани стойности, например сграда, ограда по чл. 48, ал. 9 от ЗУТ, ограда по чл. 147, ал. 1, т. 7 от ЗУТ и други.

         Таксата на специфични услуги се определя и от зоната на строителни граници на Столична Община. Реализирана е карта с геореферирани зони на строителни граници, действащи ОУП, ПУП и регулация, кадастрален план, административна карта. През картата могат да бъдат изпълнени търсения по различни параметри, като адрес, данни по регулация, данни по кадастрален план, административни актове. Картата поддържа възможност за извличане на информация при посочване. По този начин всеки може да провери в коя зона се намира имотът, обект на исканата услуга.
Таксата се изчислява за конкретен случай в зависимост от избраните и въведени от потребителя стойности.

         НАГ предлага видео уроци за улеснение при работа с калкулатора.

         Системата ще бъде надградена, като се включат и услугите, предоставяни от районните администрации на СО.