КОМПЕТЕНЦИИ ПРИ ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЯ ЗА ПОСТАВЯНЕ

 

ПРЕМЕСТВАЕМИ ОБЕКТИ, ПОДВИЖНИ СЪОРЪЖЕНИЯ И ЕЛЕМЕНТИ НА ГРАДСКОТО ОБЗАВЕЖДАНЕ - КОМПЕТЕНЦИИ /ТАБЛИЦА/


РЕКЛАМНИ ЕЛЕМЕНТИ И РЕКЛАМНА ДЕЙНОСТ - КОМПЕТЕНЦИИ /ТАБЛИЦА/

 

*** Справка за зоната, в която попада съответния обект можете да направите в IsofMap - http://www.isofmap.bg/, като включите слой "Зони".

„Зони“  - „Зони с ограничителен режим за поставяне на преместваеми обекти и рекламни елементи“, определени с Наредбата за преместваемите обекти, за рекламните, информационните и монументално-декоративните елементи и за рекламната дейност на територията на Столична община. Границите на всяка зона се определят от архитектурно-пространствената рамка на булевард, улица или площад, което е съвкупността от всички ограждащи булеварда, улицата или площада тротоари и прилежащите им локални улични платна, алеи, поземлени имоти, сгради, съоръжения и огради.

Новата карта не е включена по подразбиране и ако данните представляват интерес за потребителя, той следва да я избере и включи. Чрез използване на бутона Информация могат да се видят данни за номера на зоната.

 

* ЗОНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА /СОФИЯ-ЦЕНТРАЛНА ГРАДСКА ЧАСТ/