Обществени консултации

Обществени консултации

СЪОБЩЕНИЕ

ОТНОСНО: Провеждане на обществена консултация по Приемане на схема за „Територии с пределно допустими стойности на устройствените показатели” за жилищните зони с малкоетажно застрояване в природна среда, жилищните зони с малкоетажно застрояване с допълнителни, специфични изисквания, жилищните зони с малкоетажно застрояване с ограничителни параметри и за вилните зони по Приложението към чл. 3, ал. 2 от ЗУЗСО.

 УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото уведомяваме гражданите и заинтересованите страни, че ще бъдат проведени обществени консултации под формата на „Писмени консултации“ с предмет:

Приемане на схема за „Територии с пределно допустими стойности на устройствените показатели” за жилищните зони с малкоетажно застрояване в природна среда, жилищните зони с малкоетажно застрояване с допълнителни, специфични изисквания, жилищните зони с малкоетажно застроява-не с ограничителни параметри и за вилните зони по Приложението към чл. 3, ал. 2 от ЗУЗСО.

1. Становища, мнения и коментари могат да бъдат изпращани, както следва:

- на хартиен носител: гр. София,  ул. „Сердика" № 5, в деловодството на Направление „Архитектура и градоустройство“ на вниманието на главния архитект на Столична община – арх. Здравко Здравков

Относно: Обществена консултация по проект по Приемане на схема за „Територии с пределно допустими стойности на устройствените показатели” за жилищните зони с малкоетажно застрояване в природна среда, жилищните зони с малкоетажно застрояване с допълнителни, специфични изисквания, жилищните зони с малкоетажно застрояване с ограничителни параметри и за вилните зони по Приложението към чл. 3, ал. 2 от ЗУЗСО.

2. Форма на обществената консултация: Писмени консултации

3. Период на консултацията: от 29.11.2018 г. до 31.12.2018 г.

4. Съдържание на документацията:

 4.1. Мотиви за приемане на схема за „Територии с пределно допустими стойности на устройствените показатели” за жилищните зони с малкоетажно застрояване в природна среда, жилищните зони с малкоетажно застрояване с допълнителни, специфични изисквания, жилищните зони с малкоетажно застроява-не с ограничителни параметри и за вилните зони по Приложението към чл. 3, ал. 2 от ЗУЗСО.

4.2. Схема за „Територии с пределно допустими стойности на устройствените показатели”

5. Координати за връзка: Бойка Къдрева, Директор Дирекция „Териториално планиране“ - НАГ, тел. 02/9238-222, ет. 3, ел. поща: office@sofia-agk.com

6. Място на публикуване на отговори: https://www.sofia.bg/portal-public-consultations

Всички граждани, граждански групи и организации могат да изпращат на посочения в съобщението пощенски/електронен адрес своите писмени становища и коментари, които ще бъдат публикувани на Единния портал за обществени консултации на Столична община във вида, в който са постъпили.

Мотиви

Обяснителна записка

Схема за територии с пределно допустими стойности на устройствените показатели

Справка - Схема за зони

Становище