Подземни пресни води

Регистър на разрешителни за водовземане от подземни води за стопански цели

Регистър на водни обекти (извори и каптажи( публична общинска собственост

Регистър на удостоверения за изградени кладенци, в т.ч. сондажи, за собствени потребности на гражданите

Регистър на удостоверения за изградени кладенци, в т.ч. сондажи за собствени потребности - 13.03.2019 г.

 

 

 

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ  на  уведомление/ искане  за  инвестиционно предложение  -   „Изграждане  на  еднофамилна  жилищна  сграда  и  пречиствателно съоръжение  в  ПИ  с идентификатор 68134.1975.2797, р-н “Витоша“, СО“ -10.09.2021г.

1. Съобщение

2. Уведомление РИОСВ

 

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ на уведомление за инвестиционно предложение  -„Изграждане на еднофамилна жилищна сграда и пречиствателно съоръжение в ПИ с идентификатор № 68134.1975.2798, район “Витоша“, Столична община“ – 10.09.2021г.

1. Съобщение

2. Уведомление РИОСВ

 

 

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ на уведомление за инвестиционно предложение  -„Изграждане на три еднофамилни жилищни сгради и пречиствателно съоръжение в ПИ с идентификатор № 68134.1975.297 (УПИ XIV-297, кв.24), м.“Вз“Киноцентър I-ва част“, район “Витоша“, Столична община“ – 10.09.2021г.

1. Съобщение

2. Уведомление РИОСВ

 

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ на уведомление за инвестиционно предложение  - „Изграждане на нова поливна система за оросяване и поливане на зеленчукова градина от 4000 кв.м  и тръбен кладенец с дълбочина 50м  в  ПИ с идентификатор № 68134.4385.32, м.“Кория“, район “Люлин“, Столична община“ с възложител „АРЕС СТРОЙ“ ЕООД – 11.08.2021г.

1.Съобщение-РИОСВ-АРЕС СТРОЙ

2. Уведомление до РИОСВ

 

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ на искане и информация за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно предложение - изграждане на водовземно съоръжение (тръбен кладенец) за возовземане от подземни води, съгласно чл.6, ал.9, т.2 от Наредбата за ОВОС - Възложител „ВИТОША КЪНСТРЪКШЪН КЪМПЪНИ“ ЕООД  - 27.07.2021г.

 

1. Съобщение-РИОСВ-Витоша Кънстръкшън

2. До РИОСВ-Искане с Приложение към чл.6-ОВОС

3. Протокол от 27.07.2021

 

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ съгласно чл.62а, ал.1 от Закона за водите за издаване на разрешително за водовземане от подземни води чрез нови водовземни съоръжения - тръбен кладенец „ТК-Пенев и партньор-Иваняне“

 

Съобщение от 15.07.2021 г.

 

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ на искане и информация съгласно чл.6, ал.9, т.2 от Наредбата за ОВОС за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно предложение - изграждане на водовземно съоръжение (тръбен кладенец) за водовземане от подземни води - възложител „Феърплей Интернешънъл“ АД -11.12.2020г. .

 

Съобщение за публично обявяване

Искане за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС)

 

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ съгласно чл.62а, ал.1 от Закона за водите за издаване на разрешително за водовземане от подземни води чрез съществуващи водовземни съоръжения („ТК Лохал-Връбница, София“)

 Обявление - чл.62а-ЗВ-ТК-Лохал-Връбница

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ съгласно чл.62а, ал.1 от Закона за водите за издаване на разрешително за водовземане от подземни води чрез нови водовземни съоръжения - тръбен кладенец „ТК-БЛД ВЛАДАЯ“

 

ОБЯВА съгласно чл.4 на ЗООС за инвестиционно предложение на СО относно издаване на разрешително и изграждане на 7 бр. сондажи за поливни цели („други цели“) по трасето на бул.“Цар Борис III“

Обява за инвест. предложение

Информация-инвест.-чл.4-ЗООС

1.Местоположение-7-сондажа

2.Карта на фактическия материал

3.Скици - 7 сондажа