Електронни услуги

 

Заявявайки изпълнение на услугата от НАГ, поискана от Вас, както на гише така и електронно, се съгласявате предоставените от Вас лични данни да бъдат обработени за нуждите на административната услуга.

Столична община в качеството си на администратор на лични данни по смисъла на чл. 4, § 7 от Регламент (ЕС) 2016/679 осъществява дейността по събиране, обработване и съхранение на лични данни в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679 и Закона за защита на личните данни.Пълен текст условията можете да видите ТУК

Услуга  
 
Издаване на удостоверение за устройствен статут на имот/и
Изготвяне на индивидуална схема за поставяне на акционни преместваеми обекти

Издаване на разрешение за строеж от Главен архитект на Столична община за основно застрояване, пристрояване, надстрояване на жилищни и нежилищни сгради за обекти от първа, втора и трета категория и плътни огради, неразделна част от инвестиционния проект

*   Електронната административна услуга може да бъде заявена при налични одобрени инвестиционни проекти от съответната администрация!

*   Одобрение и съгласуване на инвестиционни проекти се заявява на гише в деловодството на НАГ / районните администрации на СО.

Издаване на разрешение за поставяне на преместваеми обекти и на рекламни елементи съгласно чл. 56 и 57 от ЗУТ

Издаване на виза в условията на чл. 140, ал. 1 и ал. 2 от ЗУТ, която представлява копие (извадка) от действащ подробен устройствен план

 

Издаване на разрешение за строеж от Главен архитект на район за основно застрояване, допълване, пристрояване, надстрояване на жилищни и нежилищни сгради за обекти от четвърта, пета и шеста категория и плътни огради, неразделна част от инвестиционния проект, който са компетентни да одобрят

*Електронната административна услуга може да бъде заявена при налични одобрени инвестиционни проекти от съответната администрация!

*Одобрение и съгласуване на инвестиционни проекти се заявява на гише в деловодството на НАГ / районните администрации на СО.


Услуги, предоставяни чрез Единния модел за заявяване, заплащане и предоставяне на електронни административни услуги УРИ   
Разрешаване изработването на план-извадка от подробен устройствен план 1986
Допускане изработването на проекти за изменение на подробни устройствени планове 2001 

 

Издаване на разрешително за водовземане от води, включително от язовири и микроязовири и минерални води - публична общинска собственост, както и от находища на минерални води - изключителна държавна собственост, които са предоставени безвъзмездно за управление и ползване от общините

Водовземане от минерални води за питейно-битово водоснабдяване

 

2004

 

Издаване на разрешително за водовземане от води, включително от язовири и микроязовири и минерални води - публична общинска собственост, както и от находища на минерални води - изключителна държавна собственост, които са предоставени безвъзмездно за управление и ползване от общините

Издаване на разрешително за водовземане

 


2004 

Издаване на разрешително за водовземане от води, включително от язовири и микроязовири и минерални води - публична общинска собственост, както и от находища на минерални води - изключителна държавна собственост, които са предоставени безвъзмездно за управление и ползване от общините

Изменение и/или допълнение на разрешително за водовземане 

 


2004

Издаване на разрешително за водовземане от води, включително от язовири и микроязовири и минерални води - публична общинска собственост, както и от находища на минерални води - изключителна държавна собственост, които са предоставени безвъзмездно за управление и ползване от общините 

Водовземане от минерални води за питейно-битово водоснабдяване


2004

 

Издаване на разрешително за водовземане от води, включително от язовири и микроязовири и минерални води - публична общинска собственост, както и от находища на минерални води - изключителна държавна собственост, които са предоставени безвъзмездно за управление и ползване от общините 

 

Водовземане от минерални води за водоползване за лечение и рехабилитация: Лечебни и питейни цели, рехабилитация, профилактика, спорт, отдих, хигиенни нужди и отопление в специализирани лечебни (болнични) заведения, регистрирани по Закона за лечебните заведения, както и социални и учебни/ детски заведения


2004

 

Издаване на разрешително за водовземане от води, включително от язовири и микроязовири и минерални води - публична общинска собственост, както и от находища на минерални води - изключителна държавна собственост, които са предоставени безвъзмездно за управление и ползване от общините 

 

Водовземане от минерални води за хидрогеотермално отопление и всички други стопански и производствени цели

 

2004

 

 

 

Издаване на разрешително за водовземане от води, включително от язовири и микроязовири и минерални води - публична общинска собственост, както и от находища на минерални води - изключителна държавна собственост, които са предоставени безвъзмездно за управление и ползване от общините

Водовземане от минерални води за водоползване за профилактика:

За спорт, отдих, хигиенни нужди и водоползване за профилактика чрез лечебни и рехабилитационни съоръжения в обекти, които не са регистрирани по Закона за лечебните заведения

2004

 

Издаване на скици за недвижими имоти 2027


Издаване разрешение за изработване на подробни устройствени планове 2060
Издаване на констативни протоколи и удостоверения за степен на завършеност на строежи 2063

Издаване на виза за проектиране

Издаване на виза в условията на чл. 140, ал. 1 и ал. 2 от ЗУТ, която представлява копие (извадка) от действащ подробен устройствен план

2083
Издаване на виза за проектиране

Издаване на виза в условията на чл. 140, ал. 3 от ЗУТ, която представлява копие (извадка) от действащ подробен устройствен план

2083
Издаване на разрешение за строеж 2112
Презаверяване на разрешение за строеж, което е изгубило действието си поради изтичане на срока2113
Издаване на разрешение за строеж без одобряване на инвестиционни проекти 2130
Заверяване на преписи от документи и копия от планове и документация към тях 2517
Издаване на заверен препис от решение на Общински експертен съвет 2519

Направление „Архитектура и градоустройство“, Столична община е присъединена към Единния модел за заявяване, заплащане и предоставяне на електронни административни услуги с разработени и публикувани 12 броя услуги в раздел Административно-технически услуги "Устройство на територията".
Услугите и информацията за тях са публикувани на следния интернет адрес https://unifiedmodel.egov.bg/wps/portal/unified-model/for-citizens-and-businesses/active-e-admin-services/municipal-services/municipal-services/, където подробно можете да се запознаете с детайлите за всяка една услуга. Под всяка услуга е публикувана информация за таксите и сроковете за предоставяне на административните услуги.

РЪКОВОДСТВО ЗА ЗАЯВЯВАНЕ НА Е-УСЛУГА В ПОРТАЛА НА НАГ

Как да регистрирате потребителски профил можете да видите ТУК

Повече информация за електронно подписване на заявление в портала на НАГ можете да видите ТУК

  За да заявите електронна услуга в Направление "Архитектура и градоустройство" е необходимо да имате регистрация.

За да заявите електронна услуга в Направление "Архитектура и градоустройство" е необходимо да имате електронен подпис.

За да заявите електронна услуга е необходимо да сте заплатили таксата предварително (по банков път) или чрез EPAY към момента на заявяванe.

 

 РЪКОВОДСТВО за заявяване чрез Единен портал за достъп до електронни административни услуги

Преди да започнете електронно заявяване

  1. Необходимо е да инсталирате на вашия компютър Квалифицирано удостоверение за квалифициран елект-ронен подпис (КУКЕП) или Квалифициран електронен подпис (КЕП).
  2. Необходимо е да притежавате профил в системата „Електронно връчване“.
  3. Уверете се, че имате инсталиран Adobe Reader. Изтеглете последната версия тук.

За да заявите услугата:

 Изтеглете подходящо заявление от връзката в края на описанието на услугата.

  1. Съхранете електронната форма на вашия компютър.
  2. Отворете формата с Adobe Reader.
  3. Натиснете с мишката върху поле от формата, за да го попълните.
  4. Попълнете полетата във формата.
  5. След попълване на полето дата, натиснете бутон "Приключи".
  6. Натиснете с мишката в полето подпис, за да подпишете електронно формата.
  7. След като подпишете, съхранете формата на вашия компютър.

Съхранената, попълнена и подписана форма е необходимо да изпратите чрез системата „Електронно връчване“ към Общинска администрация

 или

Натиснете бутона Заяви услугата, за връзка към системата за електронни форми.