Електронни услуги

КАК ДА ЗАЯВИМ Е-УСЛУГА (ВИДЕО)

Условия и стъпки по заявяване 

1. Необходимо е да инсталирате Квалифициран електронен подпис (КЕП) на вашия компютър.
2. Необходимо е да притежавате профил в електронния портал на НАГ . Можете да го направите ТУК
* За да заявите електронна услуга в Направление "Архитектура и градоустройство" е необходимо да имате регистрация на физическо лице.
При подаване на съответното заявление можете да добавите данни за юридическото лице, което представлявате.
Как да регистрирате потребителски профил в портала на НАГ можете да видите ТУК
3. Необходимо е да инсталирате софтуер за подписване BISS (Browser Independent Signing Service) - софтуер за подписване с електронен подпис при извършване на операции в Интернет браузъра.

Ако все още не сте инсталирали B-Trust BISS:

  1. Изтеглете инсталационния файл от ТУК
  2. Стартирайте го
  3. Следвайте стъпките на инсталатора, докато процесът завърши

! За да заявите електронна услуга е необходимо да сте заплатили таксата предварително (по банков път) или чрез EPAY към момента на заявяванe.

ДАННИ ЗА БАНКОВА СМЕТКА
ОБЩИНСКА БАНКА
BG49 SOMB 9130 3126 2957 01
BIC: SOMB BGSF

Заявявайки изпълнение на услугата от НАГ, поискана от Вас, както на гише така и електронно, се съгласявате предоставените от Вас лични данни да бъдат обработени за нуждите на административната услуга.

Столична община в качеството си на администратор на лични данни по смисъла на чл. 4, § 7 от Регламент (ЕС) 2016/679 осъществява дейността по събиране, обработване и съхранение на лични данни в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679 и Закона за защита на личните данни.Пълен текст условията можете да видите ТУК

СПИСЪК С УСЛУГИ, предоставяни чрез електронния портал на НАГ
 
 
Издаване на удостоверение за устройствен статут на имот/и
Изготвяне на индивидуална схема за поставяне на акционни преместваеми обекти

Издаване на разрешение за строеж от Главен архитект на Столична община за основно застрояване, пристрояване, надстрояване на жилищни и нежилищни сгради за обекти от първа, втора и трета категория и плътни огради, неразделна част от инвестиционния проект

*   Електронната административна услуга може да бъде заявена при налични одобрени инвестиционни проекти от съответната администрация!

*   Одобрение и съгласуване на инвестиционни проекти се заявява на гише в деловодството на НАГ / районните администрации на СО.

Издаване на разрешение за поставяне на преместваеми обекти и на рекламни елементи съгласно чл. 56 и 57 от ЗУТ

Издаване на виза в условията на чл. 140, ал. 1 и ал. 2 от ЗУТ, която представлява копие (извадка) от действащ подробен устройствен план

 

Издаване на разрешение за строеж от Главен архитект на район за основно застрояване, допълване, пристрояване, надстрояване на жилищни и нежилищни сгради за обекти от четвърта, пета и шеста категория и плътни огради, неразделна част от инвестиционния проект, който са компетентни да одобрят

*Електронната административна услуга може да бъде заявена при налични одобрени инвестиционни проекти от съответната администрация!

*Одобрение и съгласуване на инвестиционни проекти се заявява на гише в деловодството на НАГ / районните администрации на СО.

 

Разрешаване на устройствена процедура (в неурегулирана територия) от Главния архитект на Столична община

 

Разрешаване на устройствена процедура (за изменение на ПУП) от Главния архитект на Столична община

 

Разрешаване на устройствена процедура за обекти на техническата инфраструктура извън урбанизирана територия от Главния архитект на Столична община

 

Процедура за одобряване на план за регулация от Главния архитект на Столична община/ Столичен общински съвет (когато разработката е над 3 квартала)

 

Процедура за одобряване на план за застрояване от Главния архитект на Столична община/ Столичен общински съвет (когато разработката е над 3 квартала)

 

Процедура за одобряване на изменение на план за регулация или застрояване (ИПР или ИПЗ) от Главния архитект на Столична община/ Столичен Общински Съвет (когато разработката е над 3 квартала)

 

Процедура за одобряване на работен устройствен план (РУП) от Главния архитект на Столична община

 

Процедура за одобряване на план за регулация и застрояване (изменение на план за регулация и застрояване) и работен устройствен план от Главния архитект на Столична община

 

Процедура за одобряване на план за регулация и застрояване (изменение на план за регулация и застрояване) и работен устройствен план от Главния архитект на Столична община

 

Процедура за одобряване на линейни обекти

 

Процедура за одобряване на план за застрояване

 

Процедура за одобряване на изменение на план за регулация

 

Процедура за одобряване на изменение на план за застрояване

 

Процедура за одобряване на план за регулация и застрояване

 

Процедура за одобряване на изменение на план за регулация и застрояване

 

Процедура за одобряване на работен устройствен план

 

За процедура за одобряване на план за регулация и застрояване (изменение на план за регулация и застрояване) и работен устройствен план


Списък с услуги, предоставяни чрез Единния модел за заявяване, заплащане и предоставяне на електронни административни услуги УРИ   
Разрешаване изработването на план-извадка от подробен устройствен план 1986
Допускане изработването на проекти за изменение на подробни устройствени планове 2001 

 

Издаване на разрешително за водовземане от води, включително от язовири и микроязовири и минерални води - публична общинска собственост, както и от находища на минерални води - изключителна държавна собственост, които са предоставени безвъзмездно за управление и ползване от общините

Водовземане от минерални води за питейно-битово водоснабдяване

 

2004

 

Издаване на разрешително за водовземане от води, включително от язовири и микроязовири и минерални води - публична общинска собственост, както и от находища на минерални води - изключителна държавна собственост, които са предоставени безвъзмездно за управление и ползване от общините

Издаване на разрешително за водовземане

 


2004 

Издаване на разрешително за водовземане от води, включително от язовири и микроязовири и минерални води - публична общинска собственост, както и от находища на минерални води - изключителна държавна собственост, които са предоставени безвъзмездно за управление и ползване от общините

Изменение и/или допълнение на разрешително за водовземане 

 


2004

Издаване на разрешително за водовземане от води, включително от язовири и микроязовири и минерални води - публична общинска собственост, както и от находища на минерални води - изключителна държавна собственост, които са предоставени безвъзмездно за управление и ползване от общините 

Водовземане от минерални води за питейно-битово водоснабдяване


2004

 

Издаване на разрешително за водовземане от води, включително от язовири и микроязовири и минерални води - публична общинска собственост, както и от находища на минерални води - изключителна държавна собственост, които са предоставени безвъзмездно за управление и ползване от общините 

 

Водовземане от минерални води за водоползване за лечение и рехабилитация: Лечебни и питейни цели, рехабилитация, профилактика, спорт, отдих, хигиенни нужди и отопление в специализирани лечебни (болнични) заведения, регистрирани по Закона за лечебните заведения, както и социални и учебни/ детски заведения


2004

 

Издаване на разрешително за водовземане от води, включително от язовири и микроязовири и минерални води - публична общинска собственост, както и от находища на минерални води - изключителна държавна собственост, които са предоставени безвъзмездно за управление и ползване от общините 

 

Водовземане от минерални води за хидрогеотермално отопление и всички други стопански и производствени цели

 

2004

 

 

 

Издаване на разрешително за водовземане от води, включително от язовири и микроязовири и минерални води - публична общинска собственост, както и от находища на минерални води - изключителна държавна собственост, които са предоставени безвъзмездно за управление и ползване от общините

Водовземане от минерални води за водоползване за профилактика:

За спорт, отдих, хигиенни нужди и водоползване за профилактика чрез лечебни и рехабилитационни съоръжения в обекти, които не са регистрирани по Закона за лечебните заведения

2004

 

Издаване на скици за недвижими имоти 2027


Издаване разрешение за изработване на подробни устройствени планове 2060
Издаване на констативни протоколи и удостоверения за степен на завършеност на строежи 2063

Издаване на виза за проектиране

Издаване на виза в условията на чл. 140, ал. 1 и ал. 2 от ЗУТ, която представлява копие (извадка) от действащ подробен устройствен план

2083
Издаване на виза за проектиране

Издаване на виза в условията на чл. 140, ал. 3 от ЗУТ, която представлява копие (извадка) от действащ подробен устройствен план

2083
Издаване на разрешение за строеж 2112
Презаверяване на разрешение за строеж, което е изгубило действието си поради изтичане на срока2113
Издаване на разрешение за строеж без одобряване на инвестиционни проекти 2130
Заверяване на преписи от документи и копия от планове и документация към тях 2517
Издаване на заверен препис от решение на Общински експертен съвет 2519

Направление „Архитектура и градоустройство“, Столична община е присъединена към Единния модел за заявяване, заплащане и предоставяне на електронни административни услуги с разработени и публикувани 12 броя услуги в раздел Административно-технически услуги "Устройство на територията".
Услугите и информацията за тях са публикувани на следния интернет адрес https://unifiedmodel.egov.bg/wps/portal/unified-model/for-citizens-and-businesses/active-e-admin-services/municipal-services/municipal-services/, където подробно можете да се запознаете с детайлите за всяка една услуга. Под всяка услуга е публикувана информация за таксите и сроковете за предоставяне на административните услуги.