Достъп до обществена информация

 НЕОБХОДИМА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА УСЛУГАТА
 
Актуална обществена информация по чл. 15, ал. 1 от Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ)
Информация, предоставена повече от три пъти, съгласно чл. 15, ал. 1, т. 16 от ЗДОИ
Бланка на Заявление за достъп до обществена информация
Цена на услугата
Заповед № СОА17-РД09-1027/20.11.2017 г. на кмета на Столична община за упълномощаване на длъжностни лица, отговорни за вземане на решения за предоставяне или за отказ от предоставяне на достъп до обществена информация, изменена със Заповед № СОА19-РД09-1412/11.10.2019 г.
Вътрешни правила за организация на дейността по обработка на постъпили заявления за достъп до обществена информация чрез Платформата за достъп до обществена информация
Вътрешни правила на Столична община за подготовка на статистически анализ на жалби.
ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДОСТЪПА ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ

Отдел "Общински експертен съвет и деловодно обслужване" към Дирекция "Административна" в Направление "Архитектура и градоустройство", Столична община е административното звено, което отговаря за приемането на заявления за достъп до обществена информация и искания за предоставяне на информация от обществения сектор за повторно използване, както и за връчване на информацията по издадено решение за конкретно заявление/искане.

Заявления за достъп до обществена информация и искания за предоставяне на информация от обществения сектор за повторно използване се подават по пощата, в Центъра за информация и услуги на граждани и фирми или по електронен път: чрез ИС „Контактен център“, Системата за сигурно електронно връчване (ССЕВ).

 

ГОДИШНИ ОТЧЕТИ ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ

ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА 2017 Г.

Годишен отчет за достъп до обществена информация на Направление "Архитектура и градоустройство" за 2018 г.