ОБЕМНО-УСТРОЙСТВЕНИ ПРОУЧВАНИЯ

ОБЕКТТЕКСТОВИ МАТЕРИАЛИ, ГРАФИЧНИ ЧАСТИ И АКТОВЕ ПО ПРИЕМАНЕ
Проект за Обемно-устройствено проучване и специфини правила и нормативи за Рамката на бул. "Тодор Александров" от кръстовището с бул. "Христо Ботев" до кръстовището с бул. "Константин Величков"

ЧЕЛНА СТРАНИЦА

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА - СТР. 1

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА - СТР. 2

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА - СТР. 3

ПРИМЕРЕН СИЛУЕТ ПО БУЛ. БРЕГАЛНИЦА - ОТ ИЗТОК

ПРИМЕРЕН СИЛУЕТ ПО БУЛ. Д. ПЕТКОВ - ОТ ЗАПАД

ПРИМЕРЕН СИЛУЕТ ПО БУЛ. ИВАН ВАЗОВ - ОТ ЗАПАД

ПРИМЕРЕН СИЛУЕТ ПО БУЛ. ИВАН ВАЗОВ - ОТ ИЗТОК

GOOGLE ПРОЕКТ 1

GOOGLE ПРОЕКТ 2

GOOGLE ПРОЕКТ 3

GOOGLE ПРОЕКТ 4

GOOGLE ПРОЕКТ 5

GOOGLE ПРОЕКТ 6

GOOGLE ПРОЕКТ 7

GOOGLE ПРОЕКТ 8

GOOGLE ПРОЕКТ 9

GOOGLE ПРОЕКТ 10

GOOGLE ПРОЕКТ 11

ОПОРЕН ПЛАН-ЗАСТРОИТЕЛЕН ПЛАН С НАНЕСЕНИ ПРИЕТИ РУП

СИЛУЕТИ С ПРОМЕНЕНА ВИСОЧИНА И ЗАСТРОЯВАНЕ СЪОБРАЗНО СПН

ЗАСТРОИТЕЛЕН ПЛАН С ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА НОВА ВИСОЧИНА НА ЗАСТРОЯВАНЕ, СЪОБРАЗНО СПН

СИЛУЕТИ С ПРОМЕНЕНА ВИСОЧИНА НА ЗАСТРОЯВАНЕ, СЪОБРАЗНО СПН

СБОРНИ СИЛУЕТИ ПО БУЛ. ТОДОР АЛЕКСАНДРОВ - СЪОБРАЗНО СПН

 

РЕШЕНИЕ НА СОС N 133 ОТ 23.02.2017

СПЕЦИФИЧНИ ПРАВИЛА И НОРМАТИВИ ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ

 

Решение на СОС 543/26.07.2018 г.

Специфични правила и нормативи на застрояване

СБОРНИ СИЛУЕТИ ПО БУЛ. "ТОДОР АЛЕКСАНДРОВ"

СИЛУЕТИ С ПРОМЕНЕНА ВИСОЧИНА НА ЗАСТРОЯВАНЕ, СЪОБРАЗНО СПН

СИЛУЕТИ С ПРОМЕНЕНА ВИСОЧИНА НА ЗАСТРОЯВАНЕ, СЪОБРАЗНО СПН

ЗАСТРОИТЕЛЕН ПЛАН С ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА НОВА ВИСОЧИНА НА ЗАСТРОЯВАНЕ, СЪОБРАЗНО СПН

ОПОРЕН ПЛАН

ПРИМЕРЕН СИЛУЕТ ПО УЛ. ОПЪЛЧЕНСКА - ОТ ЗАПАД

 

 

  1. Подробен устройствен план – Изменение на плана за регулация и застрояване и работен устройствен план на м. ж.к. „Борово”, кв. 288в, УПИ ІV-2060, УПИ ХІІІ-2060  и УПИ ХІV-2060, район „Красно село”.

ЗАПОВЕД - ДНЕВЕН РЕД

ОБЕМНО-УСТРОЙСТВЕНО ПРОУЧВАНЕ

ПУП, ИПРЗ И РУП

ТРАНСПОРТНО ПРОУЧВАНЕ