РЪКОВОДСТВО за обмен на данни между Столична община - Направление "Архитектура и градоустройство" в качеството й на възложител по Закона за устройство на територията и изпълнителите по договори в сферата на устройственото планиране и инвестиционното проектиране на територията на Столична община