Съобщения за обществени обсъждания

22.10.2021 г.

             Уважаеми дами и господа,

             Бихме искали да Ви уведомим, че на основание чл. 12 от Закона за устройството и застрояването на Столична община (ЗУЗСО) и чл. 4, ал. 1, т. 5, чл. 8, ал. 1, т. 3 във връзка с чл. 8, ал. 2 и чл. 10, ал. 2 от Наредбата за реда и начина за провеждане на обществени обсъждания в областта на пространственото развитие и устройство на територията на Столична община (СО), приета с Решение № 661 по Протокол 41/12.10.2017 г. на Столичен общински съвет (СОС), изм. - Решение № 3914 от 11.06.2018 г. на АдмС - София по адм. д. № 2707/2018 г., изм. и доп. - Решение № 1 по Протокол № 26 от 14.01.2021 г. и във връзка с образувана преписка с № РТР21-ВК08-1707-[1] /07.09.2021 г. е издадена Заповед № РТР21-РД56-537/20.10.2021 г. на кмета на район на „Триадица“, с която се нарежда провеждане на процедура по обществено обсъждане на „Виза за проектиране на детска площадка за игра на деца до 3 години в УПИ – за озеленяване, в режим ТГО, кв.7, м. „Красно село – Стрелбище – Урбанистичен блок 32“ (поземлен имот с КИ 68134.1003.92), район „Триадица“, ул. „Боровец“, гр.София

             Представянето на проекта ще се проведе на 28.10.2021 г. от 18:00 часа посредством специализираната уебплатформа – CISCO WEBEX.

             За приключване на дискусията ще се проведе заключително обсъждане на 24.11.2021 г. от 18:00 часа посредством специализираната уебплатформа – CISCO WEBEX.

             Линковете за достъп до дискусиите ще бъдат публично оповестени поне 2 дни преди съответната дата.

             Заповедта е публикувана на интернет страницата на Столична община – район „Триадица” и е поставена на информационното табло в сградата на СО– район „Триадица“, находяща се на адрес: гр. София, ул. „Алабин“ № 54.

ЗАПОВЕД

 

21.10.2021 г.

             ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ - Проект за ПУП – план за регулация (ПР) на м. „Дружба 2, кв. 9“ по реда на чл. 16 от ЗУТ в обхват: от север – улица от о.т. 24а до о.т. 43а (нова); от изток – ул. „Обиколна“, западна и южна граница на УПИ ХХVI-1165,1500, южна граница на УПИ ХХV-1267, западни граници на УПИ XXXII-1256 и на УПИ XXXI-1116, всички от кв.9, от юг – локалното платно на бул. „Цариградско шосе“, улица от о.т. 199а до о.т. 119г., източна и северозападна граници на УПИ VIII-908, кв. 9б, от запад – бул. „Копенхаген“.

             Уведомяваме всички заинтересовани физически и юридически лица, че на основание Заповед № РИС21-РД56-179/20.10.2021г. на Кмета на район „Искър” в дигитална среда (онлайн):

             Ще се проведе обществено обсъждане на: Проект за ПУП – план за регулация (ПР) на м. „Дружба 2, кв.9“ по реда на чл. 16 от ЗУТ в обхват: от север – улица от о.т. 24а до о.т. 43а (нова); от изток – ул. „Обиколна“, западна и южна граница на УПИ ХХVI-1165,1500, южна граница на УПИ ХХV-1267, западни граници на УПИ XXXII-1256 и на УПИ XXXI-1116, всички от кв.9, от юг – локалното платно на бул. „Цариградско шосе“, улица от о.т. 199а до о.т. 119г., източна и северозападна граници на УПИ VIII-908, кв. 9б, от запад – бул. „Копенхаген“, 23.11.2021г. от 18:00 ч., на интернет адрес:

             https://city-council-sofia.webex.com/city-council-sofia/j.php?MTID=m15e6f9ac556b35a478c749597ccf9f65

             Проектът е наличен в сградата на районната администрациия на адрес: район „Искър“ - бул. "Кръстю Пастухов" № 18 и на официалната интернет страница на Столична община – район „Искър”.

             След представянето на проекта, писмени становища, мнения или предложения по проекта могат да се депозират в срок до 03.12.2021г.  в районната администрация или по електронна поща info@raioniskar.bg.

             Становища постъпили след гореспоменатите дати няма да бъдат разглеждани.

             За приключване на общественото обсъждане ще се проведат заключителни дискусии в дигитална среда (онлайн) чрез платформата WEBEX, на 07.12.2021 г. от 18:00 ч. на интернет адрес:

             https://city-council-sofia.webex.com/city-council-sofia/j.php?MTID=md7695ddb9e84045fb1705b8ec29d4f91

 

ЗАПОВЕД

ОБЯВЛЕНИЕ

МАТЕРИАЛИ

 

14.10.2021 г.

Уважаеми дами и господа,

Бихме искали да Ви уведомим, че на основание чл. 12 от Закона за устройството и застрояването на Столична община (ЗУЗСО) и чл. 4, ал. 1, т. 5, чл. 8, ал. 1, т. 3 във връзка с чл. 8, ал. 2 и чл. 10, ал. 2 от Наредбата за реда и начина за провеждане на обществени обсъждания в областта на пространственото развитие и устройство на територията на Столична община (СО), приета с Решение № 661 по Протокол 41/12.10.2017 г. на Столичен общински съвет (СОС), изм. - Решение № 3914 от 11.06.2018 г. на АдмС - София по адм. д. № 2707/2018 г., изм. и доп. - Решение № 1 по Протокол № 26 от 14.01.2021 г.и във връзка с образувана преписка с № РТР21-ВК08-2537/30.09.2021 г.,е издадена Заповед № РТР21-РД56-484/14.10.2021 г. на кмета на район на „Триадица“, с която се нарежда провеждане на процедура по обществено обсъждане на Проект за разширяване на съществуващата улица „Генерал Кирил Ботев“, представляваща имот с КИ 68134.1005.240 (публична общинска собственост) и изграждане на допълнителни паркоместа в парцели за озеленяване

Представянето на проекта ще се проведе на 22.10.2021 г. от 18:00 часа посредством специализираната уебплатформа – CISCO WEBEX.

 

За приключване на дискусията ще се проведе заключително обсъждане на 02.11.2021 г. от 18:00 часа посредством специализираната уебплатформа – CISCO WEBEX.

            Линковете за достъп до дискусиите ще бъдат публично оповестени поне 2 дни преди съответните дати.

 

Заповедта е публикувана на интернет страницата на Столична община – район „Триадица” и е поставена на информационното табло в сградата на СО– район „Триадица“, находяща се на адрес: гр. София, ул. „Алабин“ № 54.

Заповед

14.10.2021 г.

Уважаеми дами и господа,

Бихме искали да Ви уведомим, че на основание чл. 12 от Закона за устройството и застрояването на Столична община (ЗУЗСО) и чл. 4, ал. 1, т. 5, чл. 8, ал. 1, т. 3 във връзка с чл. 8, ал. 2 и чл. 10, ал. 2 от Наредбата за реда и начина за провеждане на обществени обсъждания в областта на пространственото развитие и устройство на територията на Столична община (СО), приета с Решение № 661 по Протокол 41/12.10.2017 г. на Столичен общински съвет (СОС), изм. - Решение № 3914 от 11.06.2018 г. на АдмС - София по адм. д. № 2707/2018 г., изм. и доп. - Решение № 1 по Протокол № 26 от 14.01.2021 г.и във връзка с образувана преписка с № РТР21-ВК08-2550/01.10.2021 г. е издадена Заповед № РТР21-РД56-483/14.10.2021 г. на кмета на район на „Триадица“, с която се нарежда провеждане на процедура по обществено обсъждане на Проект за разширяване на съществуващата улица „Деян Белишки“, представляваща имот с КИ 68134.1005.217 (публична общинска собственост) и предвиждане на нови паркоместа

Представянето на проекта ще се проведе на 25.10.2021 г. от 18:00 часа посредством специализираната уебплатформа – CISCO WEBEX.

 

За приключване на дискусията ще се проведе заключително обсъждане на 08.11.2021 г. от 18:00 часа посредством специализираната уебплатформа – CISCO WEBEX.

Линковете за достъп до дискусиите ще бъдат публично оповестени поне 2 дни преди съответната дата.

 

Заповедта е публикувана на интернет страницата на Столична община – район „Триадица” и е поставена на информационното табло в сградата на СО– район „Триадица“, находяща се на адрес: гр. София, ул. „Алабин“ № 54.

Заповед

01.10.2021 г.

В изпълнение на чл.12, т.3 от Закона за устройство и застрояване на Столична община /ЗУЗСО/, чл.20 ал.5 от Наредба за реда и начина за провеждане на обществени обсъждания в областта на пространственото развитие и устройството на територията на Столична община /НРНПОООПРУУТСО/, приета с Решение №661 на СОС по Протокол №41 от 12.10.2017г, Столична община – район „Средец“, Ви уведомява, че е издадена Заповед №РСЦ21-РД09-196/01.10.2021г. на Кмета на район „Средец“- СО за провеждане на обществено обсъжданев дигитална среда на виза за инвестиционно проектиране на обект: „Спортна площадка“ в поземлен имот с идентификатор 68134.106.136, попадащ в  УПИ I-„за градина, подземни гаражи, подземно строителство и коо“, кв.3, м. “Главен  градски център-Зони Г-8 и Г-10“, район „Средец“,  парк „Княжеска градина“, гр. София.

Представянето на визата ще се проведе на07.10.2021г. /четвъртък/ от 17:30ч. на интернет адрес:

https://city-council-sofia.webex.com/city-council-sofia/j.php?MTID=ma0f66bb67216dff9243bcd21fdd880eb

Писмени становища, мнения и предложения относно визата, се адресират до Кмета на район „Средец“ и могат да се подават след представянето в срок до 17:00ч. на 15.10.2021г. в деловодството на района на ул.“Леге“, №6, ет.1, задължително към входящ № РСЦ21-ВК08-1657, или на електронна поща m.vuchkova@sredec-sofia.org със задължително посочване на имена и данни за контакт на подателя. Подадените след определения срок становища не се разглеждат.

Визата се съхранява в техническата служба на район ”Средец”, ул. ”Леге” №6, ет.4, ст.404 и е публикувана на интернет страницата на район ”Средец”-  www.sredec-sofia.org в раздел „Съобщения“. Във връзка с предприетите мерки по повод извънредната епидемична обстановка в страната и отмененото със заповед на Кмета на район „Средец“ за неопределен срок физическо приемно време за граждани в сградата на района, разяснения по нея и преглед от заинтересованите лица може да се осъществи след предварителна заявка на тел. 02 948 43 55, всеки работен ден от 9.00ч. до 17.00ч.

Заключителната дискусия  ще се проведе  на19.10.2021г./вторник/ от 17.30ч. на интернет адрес:

https://city-council-sofia.webex.com/city-council-sofia/j.php?MTID=mb73ebf202c7784719de22d128ecb81cc

Обявлението, заедно със Заповед №РСЦ21-РД09-196/01.10.2021г. на Кмета на район „Средец“- СО,са поставени  на информационното табло за съобщения на партера в сградата на районната администрация ул. „Леге“ №6  и са публикувани на интернет страницата на район „Средец“ www.sredec-sofia.org  за сведение.

ЗАПОВЕД

ОБЯВЛЕНИЕ

 

20.09.2021 г.

             СТОЛИЧНА ОБЩИНА – РАЙОН „МЛАДОСТ” обявява, че на основаниечл. 12 от ЗУЗСО; чл. 4, ал. 1, т. 4и чл. 8, ал. 1, т. 3 и чл. 10, ал. 2 от Наредбата за реда и начина за провеждане на обществени обсъждания в областта на пространственото развитие и устройство на територията на Столична община, приета с Решение № 661 по протокол № 41 от 12.10.2017 г. на Столичен общински съвет, изм. - Решение № 3914 от 11.06.2018 г. на АдмС - София по адм. д. № 2707/2018 г., изм. и доп. - Решение № 1 по Протокол № 26 от 14.01.2021г. е издадена Заповед № РМЛ21-РД09-380/17.09.2021г. на Кмета на СО - район „Младост“, с която е наредено да се проведе процедура по обществено обсъждане на: Обща и подробна схема за поставяне на спортни съоръжения на открито в УПИ II-„за озеленяване и ТП“, кв.3Б, м.“Младост 3“ по плана на гр.София, съгласно чл.56,ал.1 и ал.2 от ЗУТ и чл.12, т.3 от ЗУЗСО.

 

Във връзка с извънредната епидемична обстановка представянето на мотивираното предложение ще се проведе в дигитална среда (онлайн), посредством специализирана уеб платформа на 30.09.2021г.от 17,30 часа.

 

Представянето ще се проведе онлайн чрез платформата WEBEX.

 

Достъп и участие в представянето ще бъдат възможни посредством линк за включване:https://city-council-sofia.webex.com/city-council-sofia/j.php?MTID=mf79ed0271d9e6570df87c628be663485

 

който ще бъде достъпен и от страницата на район „Младост“ на СО в срок не по-късно от 29.09.2021г.

 

Писмени становища, мнения и предложения могат да се подават в срок до 06.10.2021г.включително в деловодството на СО – район „Младост” или по електронна поща office@mladost.bg.

 

Заключителната дискусия ще се проведе на 13.10.2021г. от 17.30ч. в дигитална среда (онлайн), посредством специализирана уеб платформа.

 

Заключителната дискусия ще се проведе онлайн чрез платформата WEBEX.

 

Достъп и участие в дискусията ще бъдат възможни посредством линк за включване:https://city-council-sofia.webex.com/city-council-sofia/j.php?MTID=md17c8617763c2fbf84e494e47237719b

 

който ще се публикува на страницата на район „Младост“ на СО в срок не по-късно от 11.10.2021г.

 

Заповедта и схемата са публикувани на интернет страницата на Столична община – район „Младост” и са поставени на информационното табло в сградата на СО– район „Младост“, адрес: ж.к. Младост-3, ул.“Свето Преображение” №1. Мотивираното предложение ще бъде публикувано най-малко 7 дни преди датата на представянето на  интернет страниците на Столична община – район „Младост“, Направление „Архитектура и градоустройство“ и на единния електронен портал на обществените консултации към интернет страницата на Столична община.

 

 

ЗАПОВЕД

СХЕМА

 

03.09.2021 г.

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН - ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ и ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ на стари кв. 48, 49, 51, 53, 54, 55, 56, 60, 62  и части  от стари кв. 58, 59 и 61 и прилежащи улици по плана- м.“ ОВЧА КУПЕЛ -АКТУАЛИЗАЦИЯ“ и ПАРК„КУКУРЯК“. Уведомяваме всички заинтересовани физически и юридически лица, че на основание Заповед № РОК21-РД09-267/03.09.2021г. на Кмета на р-н „Овча купел” в условията на дигитална среда (онлайн), т.е. посредством специализирана уеб платформа, ще се проведе обществено обсъждане на проекта като представянето на проекта на 13.09.2021г. от 17,30ч. на интернет адрес:

 

https://city-council-sofia.webex.com/city-council-sofia/j.php?MTID=m8ffbb55e587fca39e5c044a8622d1aae

В представянето  задължително вземат участие представители на възложителя и проектанта.

Граждани и организации могат да подават писмени становища, мнения и предложения по проекта, адресирани до Главния архитект на Столична община. Същите се внасят в деловодството на район „Овча купел” ( бул.”Цар Борис ІІІ” № 136В ет.1) или на e-mail:sook@mail.bgдо 21.09.2021г. вкл. Те трябва да съдържат общ коментар, конкретни мотивирани предложения, доказателства за пропуснати ползи от невъвеждане на други варианти, като същите следва да са комплектовани с актуални скици, (стари скици, документи за собственост ), телефон, e-mail-адрес, факс/адрес/ за връзка с подателя.

Проектът е качен на сайта на Направление „Архитектура и градоустройство“ и на сайта на район „Овча купел“ за запознаване на заинтересованите лица. Допълнителна информация за времето, определено за постъпване на становища по проекта, може да се получи в понеделник и четвъртък от 14ч. до 16ч. Проектът  се намира в стая 35 на ет.2 в сградата на районната администрация.

Писмените становища ще бъдат публикувани на интернет страниците на направление "Архитектура и градоустройство", на единния електронен портал на обществените консултации към интернет страницата на Столична община и на интернет страницата на съответния район съгласно чл.23 от Наредбата за реда и начина за провеждане на обществени обсъждания в областта на пространственото развитие и устройството на територията на СО (НРНПОООПРУТСО).

Заключителната  дискусия ще бъде проведена на 29.09.2021г. от 17.30ч. на интернет адрес:

https://city-council-sofia.webex.com/city-council-sofia/j.php?MTID=mcfd2615eba783190cdb34cebc1cad48a

Материали

Заповед

 

06.08.2021 г.

         В изпълнение на чл. 12, т. 6 от Закона за устройство и застрояване на Столична община /ЗУЗСО/, чл.20 ал.5 от Наредба за реда и начина за провеждане на обществени обсъждания в областта на пространственото развитие и устройството на територията на Столична община /НРНПОООПРУУТСО/, приета с Решение №661 на СОС по Протокол № 41 от 12.10.2017 г, Столична община – район „Средец“, Ви уведомява, че е издадена Заповед №РСЦ21-РД09-158/05.08.2021г. на Кмета на район „Средец“- СО за провеждане на обществено обсъждане на виза за инвестиционно проектиране на обект:„Бюст-паметник на композитора Петко Стайнов“ в парк „Княз-Борисова градина“, имот с идентификатор 68134.109.11, район „Средец“,  гр. София.

        Представянето на визата ще се проведе на16.08.2021 г. /понеделник/ от 17:30 ч. в заседателната зала на район „Средец“ на ул. „Леге“ №6 , етаж 2.

        Писмени становища, мнения и предложения относно визата, се адресират до Кмета на район „Средец“ и могат да се подават след представянето в срок до 17:00 ч. на 23.08.2021г. в деловодството на района на ул. “Леге“, № 6, ет. 1, задължително към входящ №КъмРСЦ21-ВК08-1286, или на електронна поща info@sredec-sofia.org със задължително посочване на имена и данни за контакт на подателя. Подадените след определения срок становища не се разглеждат.

        Визата се съхранява в техническата служба на район ”Средец”, ул. ”Леге” №6, ет. 4, ст. 404 и е публикувана на интернет страницата на район ”Средец” -  www.sredec-sofia.org в раздел „Съобщения“. Във връзка с предприетите мерки по повод извънредната епидемична обстановка в страната и отмененото със заповед на Кмета на район „Средец“ за неопределен срок физическо приемно време за граждани в сградата на района, разяснения по него и преглед от заинтересованите лица може да се осъществи след предварителна заявка на тел. 02 948 43 55, всеки работен ден от 9.00 ч. до 17.00 ч.

        Заключителната дискусия  ще се проведе  на 26.08.2021 г. /четвъртък/ от 17.30 ч. в заседателната зала на район „Средец“ на ул. „Леге“ № 6, етаж 2.

        Обявлението, заедно със Заповед №РСЦ21-РД09-158/05.08.2021г. на Кмета на район „Средец“- СО,са поставени  на информационното табло за съобщения на партера в сградата на районната администрация ул. „Леге“ № 6  и са публикувани на интернет страницата на район „Средец“ www.sredec-sofia.org   за сведение.

Заповед

Виза

 

05.08.2021 г.

        ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ - виза за инвестиционно проектиране на временни открити обекти за културни дейности – художествени инсталации в градска среда в поземлен имот с идентификатори по КККР 68134.1500.2359, 68134.1500.2480 и 68134.1500.244 по КККР на район „Искър“, попадащи в УПИ I „за парк и дома на културата“, кв.54, м.ж.к. „Дружба 1“.

        Уведомяваме всички заинтересовани физически и юридически лица, че на основание Заповед № РИС21-РД/05.08.2021г. на Кмета на район „Искър” в дигитална среда (онлайн):

        Ще се проведе обществено обсъждане на: Виза за инвестиционно проектиране на временни открити обекти за културни дейности – художествени инсталации в градска среда в поземлен имот с идентификатори по КККР 68134.1500.2359, 68134.1500.2480 и 68134.1500.244 по КККР на район „Искър“, попадащи в УПИ I „за парк и дома на културата“, кв.54, м.ж.к. „Дружба 1“., на 16.08.2021 г. от 17.30 ч., на интернет адрес:

       https://city-council-sofia.webex.com/city-council-sofia/j.php?MTID=m1e869894bafae42c558483c7ce2b3d90

       Визата е налична в сградата на районната администрациия на адрес: район „Искър“ - бул. "Кръстю Пастухов" № 18 и на официалната интернет страница на Столична община – район „Искър”.

        След представянето на визата, писмени становища, мнения или предложения по проекта могат да се депозират в срок до 23.08.2021г.  в районната администрация или по електронна поща info@raioniskar.bg.

        Становища постъпили след гореспоменатите дати няма да бъдат разглеждани.

        За приключване на общественото обсъждане ще се проведат заключителни дискусии в дигитална среда (онлайн) чрез платформата WEBEX, на 30.08.2021 г. от 17.30 ч., на интернет адрес:

        https://city-council-sofia.webex.com/city-council-sofia/j.php?MTID=mc0978e823d871098cea096f842eb0b84

Заповед

Виза

 

04.08.2021 г.

        СО - район „Сердика“ съобщава, по реда на чл. 127, ал. 1 от ЗУТ, във връзка с чл. 4, ал. 1, т. 2 от НРНПОООПРУТСО, чл. 10, ал. 2, във връзка с чл. 8, ал. 1, т. 3 от НРНПОООПРУТСО, чл. 20 от НРНПОООПРУТСО, чл. 46, ал. 1, т. 11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация ЗМСМА, за постъпил  проект от НАГ - СО, с изх. №САГ16-БД00-151-[70]/09.12.2020г. и във връзка със заповед №РСР21-РА50-67/02.08.2021г. на Кмет на СО - район „Сердика”, че ще се проведе обществено обсъждане на комплексен проект за инвестиционна инициатива (КПИИ) за обект: „Модернизация на железопътен участък: „София – Перник – Радомир“  за проект „Модернизация на железопътна линия София – Перник – Радомир, част от Трансевропейската транспортна мрежа, в обхвата  на Подучастък 1.1 Централна гара София – Владая от проектен км 1+220 до км 15+332 по Път 1“.

 

       Представянето на проекта ще се проведе на 16.08.2021г. от 17:30 часа, в сградата на СО – район „Сердика”, бул. „Княгиня Мария Луиза” №88, ет. 4, заседателна зала.

 

       Проектът може да се разгледа на сайта на НАГ – устройствени планове – подробни устройствени планове за СО – район „Сердика“, на адрес:

       https://nag.sofia.bg/SearchDevelopmentPlans/Info/267/#Attachment.

 

       Писмени становища могат да се депозират в срок до 27.08.2021г. /включително/, в деловодството на СО - район „Сердика”, бул. „Княгиня Мария Луиза” №88, етаж 2, или по електронната поща: kmet.serdika@abv.bg. Становища, постъпили след 27.08.2021г. , няма да бъдат разглеждани.

       Обществената дискусия ще се проведе на 31.08.2021г. от 17.30 ч. в заседателната зала, в сградата на СО – район „Сердика”, бул. „Княгиня Мария Луиза” №88, ет. 4, заседателна зала.

ЗАПОВЕД

 

26.07.2021 г.

         ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕна комплексен проект за инвестиционна инициатива /КПИИ/ за: „Модернизация на железопътен участък: „София-Перник-Радомир“, за проект: „Модернизация на железопътна линия София-Перник-Радомир, част от Трансевропейската транспортна мрежа", в обхвата на Подучастък 1.1 Централна гара София-Владая от проектен км 1+220 до проектен км 15+332 по Път 1. Комплексният проект съдържа проекти на подробни устройствени планове /ПУП/ - изменение на планове за регулация и застрояване /ИПРЗ/, изменение на планове за улична регулация /ИПУР/ и парцеларен план /ПП/ за трасето на железопътната линия и за изместване и реконструкция на съществуващи съоръжения на техническата инфраструктура. Проектната разработка обхваща трасето на съществуващата железопътна линия София- Радомир и съседните на нея територии.

Район „Красна поляна” уведомява всички заинтересовани физически и юридически лица, че на основание Заповед №  РКП21-РД56-167/23.07.2021 год.  на Кмета на район „Красна поляна” ще се проведе представяне на проекта на 02.08.2021 год. от 17:00 в двора на район „Красна поляна”, ул. „Освобождение” № 25.

 

 В срок до 11.08.2021 год. включително в деловодството на район „Красна поляна” или на електронната поща на района  - toa_krpoliana@mail.bg могат да се подават  писмени становища, мнения и предложения по проекта, чрез район „Красна поляна” ,  до Главния архитект на СО.  Становищата постъпили след посочения срок не се разглеждат.

 

 Проектът може да се разгледа на сайта на НАГ – устройствени планове – подробни устройствени планове за район „Красна поляна”. Допълнителна информация по проекта може да се получава на тел. 02-921-72-59 в рамките на работното време  от 8:30 ч. до 17:00 ч.

 

Заключителна дискусия  по проекта да се проведе на 13.08.2020 г. от 17:00 ч. в двора на сградата на район „Красна поляна”, ул. „Освобождение” № 25.

 

ЗАПОВЕД

 

21.07.2021

 

          СТОЛИЧНА ОБЩИНА – РАЙОН „МЛАДОСТ” обявява, че на основание чл. 12 от ЗУЗСО; чл. 4, ал. 1, т. 4 и чл. 8, ал. 1, т. 3 и чл. 10, ал. 2 от Наредбата за реда и начина за провеждане на обществени обсъждания в областта на пространственото развитие и устройство на територията на Столична община, приета с Решение № 661 по протокол № 41 от 12.10.2017 г. на Столичен общински съвет, изм. - Решение № 3914 от 11.06.2018 г. на АдмС - София по адм. д. № 2707/2018 г., изм. и доп. - Решение № 1 по Протокол № 26 от 14.01.2021г. е издадена Заповед № РМЛ21-РД09-190/14.06.2021г. на Кмета на СО - район „Младост“, с която е наредено да се проведе процедура по обществено обсъждане на: Обща и подробна схема за поставяне на спортни съоръжения на открито в УПИ II-„за озеленяване“, кв.2, м.“Младост 1А“ по плана на гр.София, съгласно чл.56,ал.1 и ал.2 от ЗУТ и чл.12, т.3 от ЗУЗСО.

 

         Във връзка с извънредната епидемична обстановка представянето на мотивираното предложение ще се проведе в дигитална среда (онлайн), посредством специализирана уеб платформа на 29.07.2021г.от 17,30 часа.

 

         Представянето ще се проведе онлайн чрез платформата WEBEX.

 

         Достъп и участие в представянето ще бъдат възможни посредством линк за включване:

         https://city-council-sofia.webex.com/city-council-sofia/j.php?MTID=m48ef9b46a8f052f5332779aa90cb38a4

 

         който ще бъде достъпен и от страницата на район „Младост“ на СО в срок не по-късно от 26.07.2021г.

 

         Писмени становища, мнения и предложения могат да се подават в срок до 13.08.2021г.включително в деловодството на СО – район „Младост” или по електронна поща office@mladost.bg.

 

         Заключителната дискусия ще се проведе на 19.08.2021г. от 17.30ч. в дигитална среда (онлайн), посредством специализирана уеб платформа.

 

         Заключителната дискусия ще се проведе онлайн чрез платформата WEBEX.

 

         Достъп и участие в дискусията ще бъдат възможни посредством линк за включване:

         https://city-council-sofia.webex.com/city-council-sofia/j.php?MTID=m66c1932f344de3bde10b08741c47e8c4

 

        който ще се публикува на страницата на район „Младост“ на СО в срок не по-късно от 16.08.2021г.

 

        Заповедта и схемата са публикувани на интернет страницата на Столична община – район „Младост” и са поставени на информационното табло в сградата на СО– район „Младост“, адрес: ж.к. Младост-3, ул.“Свето Преображение” №1. Мотивираното предложение ще бъде публикувано най-малко 7 дни преди датата на представянето на  интернет страниците на Столична община – район „Младост“, Направление „Архитектура и градоустройство“ и на единния електронен портал на обществените консултации към интернет страницата на Столична община.

СХЕМА

ЗАПОВЕД

 

 

 

14.07.2021 г.

         На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/, СО – район „Илинден“ обявява за издадена ЗАПОВЕД № РА50 - 395/24.06.2021г. от Главния архитект на Столична община за разрешаване изработване на ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН /ПУП/ - ИЗМЕНЕНИЕ НА ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ /ИПЗ/ И РАБОТЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН /РУП/ в териториален обхват: УПИ iv10 ОТ КВ. 48, М. „БАНИШОРА ЗОНА В – 17 - ЧАСТ“ ПО ПЛАНА НА ГР. СОФИЯ /ПИ С ИДЕНТИФИКАТОР ПО КККР: 68134.1201.238/.

Заповед РА50-395_24.06.2021 Г.

 

13.07.2021 г.

       СТОЛИЧНА ОБЩИНА -  РАЙОН „КРЕМИКОВЦИ“ уведомява всички заинтересовани лица, че на основание Заповед №РКР21-РД09-175/13.07.2021г. на Кмета на район „Кремиковци” ще се проведе обществено обсъждане на проект за подробен устройствен план – план за регулация и застрояване на м. „Прилежащи територии на бул. „Чепинско шосе“ по реда на чл.16 от ЗУТ; план схеми по чл. 108 от ЗУТ; доклад за определяне на пазарната стойност на имотите в обхвата на проекта за ПРЗ; протокол №ЕС-ПО-08/28.06.2021 г. за приемане на пазарни оценки на поземлените имоти в проекта, изработен в обхват: територии в зони „Смф2“, „Зп“, „Тзв“, „Оз1“ и „Пмс“ по ОУП на СО от 2009 г., прилежащи на бул. „Чепинско шосе“ в участъка му от ж.п. линия  „София – Волуяк“ /Товарна тангента/ до кръстовището с пътя за кариера „Пет могили“, район „Кремиковци“.

         Представянето на проекта ще се проведе на 21.07.2021 г. от 17.00 часа в дигитална среда (онлайн), посредством специализирана уеб платформа WEBEX, като достъп и участие на гражданите ще бъдат възможни посредством линк за включване:

         https://city-council-sofia.webex.com/city-council-sofia/j.php?MTID=m14c1a290d623562688e64f7636892372, който ще се публикува и на страницата на район „Кремиковци“.

         Проектът с графичната част към него ще бъде наличен в сградата на СО – район „Кремиковци”, с адрес: гр. София – 1870, кв. „Ботунец”, ул. „Челопешко шосе” 267, вх. Б., стая №4 и на официалната интернет страница на район „Кремиковци“ (kremikovci.org). След представянето на проекта, писмени становища, мнения и предложения могат да се депозират в срок до 29.07.2021 г. (включително).

          Заключителната дискусия ще се проведе на 04.08.2021 г. от 17.00 часа в дигитална среда (онлайн), посредством специализирана уеб платформа WEBEX на следния линк за включване:

         https://city-council-sofia.webex.com/city-council-sofia/j.php?MTID=m26891a91444ec70f4b4cb0bd5c7639fb, който ще се публикува и на страницата на район „Кремиковци“.

ЗАПОВЕД
ПРЗ на м. „Прилежащи територии на бул. „Чепинско шосе“ район „Кремиковци“, изработен по реда на чл.16 от ЗУТ и план-схеми по чл. 108 от ЗУТ

 

13.07.2021 г.

         Бихме искали да Ви уведомим, че на основание чл. 46 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА) във вр. с чл. 12 от Закона за устройството и застрояването на Столична община (ЗУЗСО) и чл. 4, ал. 1, т. 5, чл. 8, ал. 1, т. 3 във връзка с чл. 8, ал. 2 и чл. 10, ал. 2 от Наредбата за реда и начина за провеждане на обществени обсъждания в областта на пространственото развитие и устройство на територията на Столична община (СО), приета с Решение № 661 по Протокол 41/12.10.2017 г. на Столичен общински съвет (СОС), изм. - Решение № 3914 от 11.06.2018 г. на АдмС - София по адм. д. № 2707/2018 г., изм. и доп. - Решение № 1 по Протокол № 26 от 14.01.2021 г. и във връзка с образувана преписка с № РТР21-ТД26-383/16.02.2021 г. и преписка № РТР21-ВК08-1142-(1)/19.05.2021 г. е издадена Заповед № РТР21-РД56-356/13.07.2021 г., изменяща Заповед № РТР21-РД56-151/31.05.2021 г. на кмета на район на „Триадица“, с която е наредено провеждане на процедура по обществено обсъждане на Проект за извършване на текущ ремонт на градина при храм „Св. Вмчк. Георги Победоносец“, притежаваща статут на недвижима културна ценност на парковото и градинско изкуство, находяща се в пространството, ограничено между бул. „Патриарх Евтимий“, ул. „Княз Борис“, ул. „Хан Аспарух“ и ул. „Цар Самуил“, УПИ I, кв. 356 по плана за гр. София. Съгласно  направеното изменение, заключителното обсъждане за приключване на дискусията ще се проведе на живо на 22.07.2021 г. от 18:00 часа в градината при храм „Св. ВМЧК. Георги Победоносец“.
         Заповед № РТР21-РД56-356/13.07.2021 г. на кмета на район „Триадица“ е публикувана на интернет страницата на Столична община – район „Триадица” и е поставена на информационното табло в сградата на СО– район „Триадица“, находяща се на адрес: гр. София, ул. „Алабин“ № 54.


Заповед № РТР21-РД56-356/13.07.2021 г.,

 

12.07.2021 г.

В изпълнение на чл.12, т.6 от Закона за устройство и застрояване на Столична община /ЗУЗСО/, чл.20 ал.5 от Наредба за реда и начина за провеждане на обществени обсъждания в областта на пространственото развитие и устройството на територията на Столична община /НРНПОООПРУУТСО/, приета с Решение №661 на СОС по Протокол №41 от 12.10.2017г, Столична община – район „Средец“, Ви уведомява, че е издадена Заповед №РСЦ21-РД09-133/02.07.2021г. на Кмета на район „Средец“- СО за провеждане на обществено обсъждане на проект за изграждане на:

„Бюст-паметник на Дико Илиев“ в парк „Княз-Борисова градина“, имот с идентификатор 68134.109.11, район „Средец“,  гр. София.

Представянето на проекта ще се проведе на15.07.2021г. /четвъртък/ от 17:30ч. в заседателната зала на район „Средец“ на ул. „Леге“ №6, етаж 2.

Писмени становища, мнения и предложения по представения проект, се адресират до Кмета на район „Средец“ и могат да се подават след представянето в срок до 17:00ч. на 22.07.2021г. в деловодството на района на ул.“Леге“, №6, ет.1, задължително към входящ №РСЦ21-ВК08-1096, или на електронна поща info@sredec-sofia.org със задължително посочване на имена и данни за контакт на подателя. Подадените след определения срок становища не се разглеждат.

Проектът се съхранява в техническата служба на район ”Средец”, ул.”Леге” №6, ет.4, ст.404 и е публикуван на интернет страницата на район ”Средец”-  www.sredec-sofia.org в раздел „Съобщения“, подраздел „Инвестиционни намерения“. Във връзка с предприетите мерки по повод извънредната епидемична обстановка в страната и отмененото със заповед на Кмета на район „Средец“ за неопределен срок физическо приемно време за граждани в сградата на района, разяснения по него и преглед от заинтересованите лица може да се осъществи след предварителна заявка на тел. 02 948 43 55, всеки работен ден от 9.00ч. до 17.00ч.Заключителната дискусия  ще се проведе  на26.07.2021г. /понеделник/ от 17.30ч. в заседателната зала на район „Средец“ на ул. „Леге“ №6, етаж 2.

Обявлението, заедно със Заповед №РСЦ21-РД09-133/02.07.2021г. на Кмета на район „Средец“- СО,са поставени  на информационното табло за съобщения на партера в сградата на районната администрация ул. „Леге“ №6  и са публикувани на интернет страницата на район „Средец“ www.sredec-sofia.org  за сведение.

 

 

ЗАПОВЕД

Проект паметник Дико Илиев

 

09.07.2021 г.

 

 

 

            Столична община – район „Младост” Ви кани да присъствате на заключителна дискусия по процедура за провеждане на обществено обсъждане на: Мотивирано предложение за скица с указан начин на поставяне на преместваем обект в УПИ I-"за озеленяване", /ПИ с идентификатор 68134.4082.6162 по КККР/, от кв.37 на м.„Младост 1“ по плана на гр. София, съгласно чл. 56, ал.1 и ал.2 от ЗУТ и чл.12, т.5 от ЗУЗСО

 

 

 

Заключителната дискусия ще се проведе на 13.07.2021г. от 17.30ч. в дигитална среда (онлайн), посредством специализирана уеб платформа.

 

Заключителната дискусия ще се проведе онлайн чрез платформата WEBEX.

 

Достъп и участие в дискусията ще бъдат възможни посредством линк за включване:https://city-council-sofia.webex.com/city-council-sofia/j.php?MTID=mf599bcd0c8a8b0a686169582a923f652

 

който е публикуван на страницата на район „Младост“ на СО

 

29.06.2021 г.

 

            СТОЛИЧНА ОБЩИНА – РАЙОН „МЛАДОСТ” Ви кани да присъствате на заключителна дискусия по процедура за обществено обсъждане на: Виза за проектиране на „Детски площадки и зона за отдих“ в УПИ I-"за озеленяване и инженерна инфраструктура", /ПИ с идентификатор 68134.4085.5509по КККР/, от кв. 84ана м. „кв. Горубляне“ по плана на гр. София, съгласно чл. 62, ал.7, т.4 от ЗУТ и чл.12, т.4 от ЗУЗСО

Във връзка с извънредната епидемична обстановка заключителната дискусия ще се проведе на 01.07..2021г. от 17.30ч в дигитална среда (онлайн), посредством специализирана уеб платформа. 

Заключителната дискусия ще се проведе онлайн чрез платформата WEBEX.

Достъп и участие в дискусията ще бъдат възможни посредством линк за включване:

https://city-council-sofia.webex.com/city-council-sofia/j.php?MTID=me7bc5e558ad4c3212cdc164eb3503540

 

 

18.06.2021 г.

           Уважаеми дами и господа,

           На основание  чл.22, ал.4 и чл.127, ал.1 от ЗУТ; чл. 4, ал.1, т. 3,  чл. 8, ал. 1, т. 3, във връзка с ал. 2 и чл. 10, ал. 2 и чл.21а от Наредбата за реда и начина за провеждане на обществени обсъждания в областта на пространственото развитие и устройство на територията на Столична община, приета с Решение № 661 по протокол № 41 от 12.10.2017 г. на Столичен общински съвет и Заповед № СОА21-РД09-209/03.02.2021г. и във връзка с провеждане на обществено обсъждане, приложено Ви изпращаме Заповед № РПД21-РД09-156/18.06.2021г. на Кмета район „Подуяне” при СО за представяне на проект за ПУП - ИПР за УПИ XVII-100 „за магазини, офиси и подз.гаражи“, кв. 6, м.жк.„Левски – зона Г“ за образуване на нов УПИ XVII-2388 „за жилищно строителство“, ПИ с идентификатор 68134.601.2388, във връзка с извънредната епидемична обстановка представянето на проекта ще бъде в дигитална среда (онлайн), посредством специализирана уеб платформа WEBEXна 24.06.2021 г. от 17:30 часа.

           Достъп и участие в дискусията ще бъдат възможни, посредством линк за включване в онлайн обсъждането:

https://city-council-sofia.webex.com/city-council-sofia/j.php?MTID=mc421bd137821b1b58399856688226ccb , който ще бъде достъпен и от страницата на СО Район „Подуяне“ в срок не по-късно от 18.06.2021 г.

           Заключителната дискусия ще бъде проведена на 19.07.2021 г. от 17:30 часа в дигитална среда (онлайн), посредством специализирана уеб платформа WEBEX. Достъп и участие в дискусията ще бъдат възможни, посредством линк за включване в онлайн обсъждането: 

https://city-council-sofia.webex.com/city-council-sofia/j.php?MTID=m09af560cdce61974e0ea6840f2a98919 , който ще бъде достъпен и от страницата на СО Район „Подуяне“ в срок не по-късно от 14.07.2021г.

           Обсъждането ще се записва и ще се осигури възможност за преглед и сваляне онлайн на интернет страницата на район „Подуяне“.

Заповед РПД21-РД09-156_18.06.2021

Обяснителна записка

Извадка от действащия ПУП

Графична част

 

08.06.2021 г.

           СТОЛИЧНА ОБЩИНА – РАЙОН „МЛАДОСТ” обявява, че на основаниечл. 12 от ЗУЗСО; чл. 4, ал. 1, т. 4и чл. 8, ал. 1, т. 3 и чл. 10, ал. 2 от Наредбата за реда и начина за провеждане на обществени обсъждания в областта на пространственото развитие и устройство на територията на Столична община, приета с Решение № 661 по протокол № 41 от 12.10.2017 г. на Столичен общински съвет, изм. - Решение № 3914 от 11.06.2018 г. на Административен съд - София по адм. д. № 2707/2018 г., изм. и доп. - Решение № 1 по Протокол № 26 от 14.01.2021г. е издадена Заповед № РМЛ21-РД09-171/ 08.06.2021г.на Кмета на СО - район „Младост“, с която е наредено да се проведе процедура по обществено обсъждане на: Виза за проектиране на „Трафопост“ в УПИ I-239,242,668,6153 „за озеленяване“, кв.2, м. „Младост 3“, поземлен имот 68134.4083.6214, район „Младост“ – СО, съгласно чл. 62, ал.7, т.1 от ЗУТ и чл.12, т.1 от ЗУЗСО

Във връзка с извънредната епидемична обстановка представянето на визата ще се проведе в дигитална среда (онлайн), посредством специализирана уеб платформа на 16.06.2021г. от 17,30 часа.

Представянето ще се проведе онлайн чрез платформата WEBEX.

Достъп и участие в представянето ще бъдат възможни посредством линк за включване:

https://city-council-sofia.webex.com/city-council-sofia/j.php?MTID=m988e7718fba4e38838ac9e1ccb7c1818, който ще бъде достъпен и от страницата на район „Младост“ -  СО в срок не по-късно от 08.06.2021г.

Писмени становища, мнения и предложения могат да се подават в срок до 05.07.2021г. включително в деловодството на СО – район „Младост” или по електронна поща office@mladost.bg.

Заключителната дискусия ще се проведе на 07.07.2021г. от 17.30ч. в дигитална среда (онлайн), посредством специализирана уеб платформа.

Заключителната дискусия ще се проведе онлайн чрез платформата WEBEX.

Достъп и участие в дискусията ще бъдат възможни посредством линк за включване:

https://city-council-sofia.webex.com/city-council-sofia/j.php?MTID=m81b377013fdce8d14383184914f1e76f, който ще се публикува на страницата на район „Младост“ на СО в срок не по-късно от 29.06.2021г.

Заповедта и Визата за проектиране са публикувани на интернет страницата на Столична община – район „Младост” и са поставени на информационното табло в сградата на СО– район „Младост“, адрес: ж.к. Младост-3, ул. „Свето Преображение” №1.  Визата за проектиране ще бъде публикуван най-малко 7 дни преди датата на представянето на  инернет страниците на Столична община – район „Младост“, Направление „Архитектура и градоустройство“ и на единния електронен портал на обществените консултации към интернет страницата на Столична община.

ВИЗА

ЗАПОВЕД

 

04.06.2021 г.

          Район”Витоша”-СО съобщава, че съгласно Заповед №РВТ21-РД09-123/02.06.2021 г. на Кмета на Район”Витоша”-СО ще се проведе  обществено обсъждане на   Проект за ПУП-изменение на план за регулация /ИПР/ на УПИ ХХI-174, кв.63, улица от о.т.72 до о.т.72а за създаване на нова задънена улица о.т.72б-о.т.72г и о.т.78в-о.т.72д /нови/, създаване на нов УПИ ХХIV-„за озеленяване и трафопост“, кв.63, м.“в.з.Симеоново - север“

Представянето му ще се състои на на 22.06.2021г. от 17.30 часа в сградата/пред сградата на Район”Витоша, ул.”Слънце”№2;

Копие от проекта eизложено в  Техническа служба на Район”Витоша”-СО, ет.2 за запознаване на заинтересованите лица.

Писмените становища, мнения и предложения по проекта от гражданите и организации да се подават в деловодството на Район”Витоша”-СО до 06.07.2021 включително.

 Заключителната дискусия да се проведе на 19.07.2021 г. от 17.30 ч.   в сградата/пред сградата на Район”Витоша, ул.”Слънце”№2.

            ЗАПОВЕД

 

04.06.2021 г.

Район”Витоша”-СО съобщава, че съгласно Заповед №РВТ21-РД09-122/02.06.2021 г. на Кмета на Район”Витоша”-СО ще се проведе  обществено обсъждане на   Проект за ПУП-изменение на план за регулация и застрояване /ИПРЗ/ в обхват: УПИ IV-„за супермаркет“ и УПИ VII-576, ПИ с идентификатори 68134.1930.241 и 68134.1930.576, свързаното с това изменение на общите регулационни граници с УПИ I-„за жил. строителство и КОО“, УПИ III-242 и УПИ V-171, кв.227, м.“Павлово-Бъкстон“, район „Витоша“СО

Представянето му ще се състои на на 10.06.2021г. от 17.30 часа сградата/пред сградата на Район”Витоша“СО, ул.”Слънце”№2;

Копие от проекта eизложено в  Техническа служба на Район”Витоша”-СО, ет.2 за запознаване на заинтересованите лица.

Писмените становища, мнения и предложения по проекта от гражданите и организации да се подават в деловодството на Район”Витоша”-СО до 17.06.2021 включително.

Заключителната дискусия да се проведе на 06.07.2021 г. от 17.30 ч. в сградата/пред сградата на Район”Витоша“СО, ул.”Слънце”№2.

ЗАПОВЕД

 

02.06.2021 г.

СТОЛИЧНА ОБЩИНА – РАЙОН „МЛАДОСТ” обявява, че на основаниечл. 12 от ЗУЗСО; чл. 4, ал. 1, т. 4и чл. 8, ал. 1, т. 3 и чл. 10, ал. 2 от Наредбата за реда и начина за провеждане на обществени обсъждания в областта на пространственото развитие и устройство на територията на Столична община, приета с Решение № 661 по протокол № 41 от 12.10.2017 г. на Столичен общински съвет, изм. - Решение № 3914 от 11.06.2018 г. на АдмС - София по адм. д. № 2707/2018 г., изм. и доп. - Решение № 1 по Протокол № 26 от 14.01.2021г. е издадена Заповед № РМЛ21-РД09-167/02.06.2021г. на Кмета на СО - район „Младост“, с която е наредено да се проведе процедура по обществено обсъждане на: Виза за проектиране на „Детски площадки и зона за отдих“ в УПИ I-"за озеленяване и инженерна инфраструктура", /ПИ с идентификатор 68134.4085.5509по КККР/, от кв. 84ана м. „кв. Горубляне“ по плана на гр. София, съгласно чл. 62, ал.7, т.4 от ЗУТ и чл.12, т.4 от ЗУЗСО

 

Във връзка с извънредната епидемична обстановка представянето на визата ще се проведе в дигитална среда (онлайн), посредством специализирана уеб платформа на 10.06.2021г.от 17,30 часа.

 

Представянето ще се проведе онлайн чрез платформата WEBEX.

 

Достъп и участие в представянето ще бъдат възможни посредством линк за включване https://city-council-sofia.webex.com/city-council-sofia/j.php?MTID=me31bf32961bb7d39011c154f2c2d587e

 

който ще бъде достъпен и от страницата на район „Младост“ на СО в срок не по-късно от 02.06.2021г.

 

Писмени становища, мнения и предложения могат да се подават в срок до 24.06.2021г.включително в деловодството на СО – район „Младост” или по електронна поща office@mladost.bg.

 

Заключителната дискусия ще се проведе на 01.07.2021г. от 17.30ч. в дигитална среда (онлайн), посредством специализирана уеб платформа.

 

Заключителната дискусия ще се проведе онлайн чрез платформата WEBEX.

 

Достъп и участие в дискусията ще бъдат възможни посредством линк за включване: https://city-council-sofia.webex.com/city-council-sofia/j.php?MTID=me7bc5e558ad4c3212cdc164eb3503540 , който ще се публикува на страницата на район „Младост“ на СО в срок не по-късно от 23.06.2021г.

 

Заповедта и Визата за проектиране са публикувани на интернет страницата на Столична община – район „Младост” и са поставени на информационното табло в сградата на СО– район „Младост“, адрес: ж.к. Младост-3, ул.“Свето Преображение” №    1. Визата за проектиране ще бъде публикуван най-малко 7 дни преди датата на представянето на  инернет страниците на Столична община – район „Младост“, Направление „Архитектура и градоустройство“ и на единния електронен портал на обществените консултации към интернет страницата на Столична община.

ЗАПОВЕД

ВИЗА

 

31.05.2021 г.

Район”Витоша”-СО съобщава, че съгласно Заповед №РВТ21-РА50-93/31.05.2021 г. на Кмета на Район”Витоша”-СО ще се проведе  обществено обсъждане на   Проект за ПУП-план за регулация и план-схеми на мрежите и съоръженията на техническата инфраструктура на м.Симеоново-лифтова станция, район”Витоша”, за урегулиране на поземлени имоти по реда на чл.16 от ЗУТ при граници:южна регулационна граница на кв.1, м.Малинова долина-Бункера-ІІІ етап, резервоар „Под Симеоново”, дере”Рекмарица”, северна и източна граници на кв.Симеоново и дере-р.Старата река, заедно с протокол №ЕС-ПО-04/18.03.2021, т.1 на комисията по чл.210 от ЗУТ.

 

 *Представянето му ще се състои на на 09.06.2021г. от 17.30 часа в спортен салон на 64 ОУ”Цар Симеон Велики”, кв.Симеоново, Район”Витоша, ул.”Симеоновска”№1;

 

* Копие от проекта eизложено в  Техническа служба на Район”Витоша”-СО, ет.2 за запознаване на заинтересованите лица.

 

*Писмените становища, мнения и предложения по проекта от гражданите и организации да се подават в деловодството на Район”Витоша”-СО до 24.06.2021 включително.

 

 *Заключителната дискусия да се проведе на 30.06.2021 г. от 17.30 ч.   в в спортен салон на 64 ОУ”Цар Симеон Велики”, кв.Симеоново, Район”Витоша, ул.”Симеоновска”№1.

 

 ЗАПОВЕД

МАТЕРИАЛИ

 

31.05.2021 г.

"Уважаеми дами и господа,
Бихме искали да Ви уведомим, че на основание чл. 12 от Закона за
устройството и застрояването на Столична община (ЗУЗСО) и чл. 4, ал. 1,
т. 5, чл. 8, ал. 1, т. 3 във връзка с чл. 8, ал. 2 и чл. 10, ал. 2 от
Наредбата за реда и начина за провеждане на обществени обсъждания в
областта на пространственото развитие и устройство на територията на
Столична община (СО), приета с Решение № 661 по Протокол 41/12.10.2017
г. на Столичен общински съвет (СОС), изм. - Решение № 3914 от 11.06.2018
г. на АдмС - София по адм. д. № 2707/2018 г., изм. и доп. - Решение № 1
по Протокол № 26 от 14.01.2021 г. и във връзка с образувана преписка с №
РТР21-ТД26-383/16.02.2021 г. и преписка № РТР21-ВК08-1142-(1)/19.05.2021
г. е издадена Заповед № РТР21-РД56-151/31.05.2021 г. на кмета на район
на „Триадица“, с която се нарежда провеждане на процедура по обществено
обсъждане на Проект за извършване на текущ ремонт на градина при храм
„Св. ВМЧК. Георги Победоносец“, притежаваща статут на недвижима културна
ценност на парковото и градинско изкуство, находяща се в пространството,
ограничено между бул. „Патриарх Евтимий“, ул. „Княз Борис“, ул. „Хан
Аспарух“ и ул. „Цар Самуил“, УПИ I, кв. 356 по плана за гр. София.
Представянето на проекта ще се проведе на 09.06.2021 г. от 18:00 часа в
градината при храм „Св. ВМЧК. Георги Победоносец“.

За приключване на дискусията ще се проведе заключително обсъждане на живо на 14.07.2021 г. от 18.00 часа в градината при храм „Св.
ВМЧК. Георги Победоносец“.

Заповедта е публикувана на интернет страницата на Столична община –
район „Триадица” и е поставена на информационното табло в сградата на
СО– район „Триадица“, находяща се на адрес: гр. София, ул. „Алабин“ №
54.


Заповед № РТР21

-РД56-151/31.05.2021 г. на кмета на район на „Триадица“

 

28.05.2021 г.

Във връзка с издадена заповед № РСР21-РА50-44/26.05.2021г. на Кмет на СО - район „Сердика”, Ви съобщаваме, че ще се проведе обществено обсъждане за обект: „Схема за въвеждане на еднопосочно движение в квартала между бул. „Сливница“, ул. „Димитър Петков“, бул. „Ген. Столетов“ и бул. „Княгиня Мария Луиза“ - СО-район „Сердика“.

Представянето на схемата за организация на движението ще се проведе на 31.05.2021г. от 17:30 часа, в сградата на СО – район „Сердика”, бул. „Княгиня Мария Луиза” №88, ет. 4, заседателна зала.

Схемата е изложена в заседателна зала, етаж 4, в сградата на СО – район „Сердика”, бул. „Княгиня Мария Луиза” №88.

Писмени становища могат да се депозират в срок до 11.06.2021г. /включително/, в деловодството на СО - район „Сердика”, бул. „Княгиня Мария Луиза” №88, етаж 2, или по електронната поща: kmet.serdika@abv.bg. Становища, постъпили след 11.06.2021г. , няма да бъдат разглеждани.

Заключителна дискусия ще се проведе на 18.06.2021г. в 17:30 часа в сградата на СО – район „Сердика”, бул. „Княгиня Мария Луиза” №88, ет. 4, заседателна зала.

 

ГРАФИЧНА ЧАСТ

ЗАПОВЕД

СЪОБЩЕНИЕ

 

21.05.2021 г.

СТОЛИЧНА ОБЩИНА - РАЙОН „ОВЧА КУПЕЛ“ уведомява, че на основание Заповед № РОК21-РД09-150/21.05.2021г. на Кмета на р-н „Овча купел” на 01.06.2021г. от 17,00ч. пред/в административната сграда на район „Овча купел” към СО с адм. адрес бул.”Цар Борис ІІІ” №136“В“ ще се представи проект  на Изменение на план за регулация (ИПР) за УПИ І-за озел. и коо в кв.62 м.“Овча купел“  и план-схема по ч.“Канализация“ съгласно чл.108 от ЗУТ. Допълнителна информация може да се получи в ст. 35 в понеделник и четвъртък от 14ч. до 16ч. при спазване на нормативните изисквания.

Писмени становища и предложения по проекта могат да се подават до 08.06.2021г.  вкл. в деловодството на р-н „Овча купел” и на sook@mail.bg .

На 15.06.2021г. от 17,00ч. пред/в административната сграда на район „Овча купел” към СО с адм. адрес бул.”Цар Борис ІІІ” №136“В“.

 

ЗАПОВЕД

ИПР

ИПР - ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

ПЛАН-СХЕМИ

ПЛАН-СХЕМИ ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

СТАНОВИЩЕ

Линк към видео от обществен ообсъждане: http://ovchakupel.bg/wp/wp-content/uploads/%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D1%8F%D0%BD%D0%B5.WAV.mp3

20.05.2021 г.

Район Панчарево-СО, съобщава, че във връзка с обществено обсъждане на инвестиционен проект във фаза технически проект за подучастък № 7 гара Казичене, подучастък № 8-Верила, подучастък № 9 Верила-Равно поле и подучастък № 11 Равно поле-Столник е издадена Заповед № РПН21-РД09-62/19.05.2021 г. на Кмета на Район Панчарево, с която е определена дата за провеждане на заключителната дискусия - 27.05.2021г. от 18:00 часа в Район Панчарево, с адрес: с. Панчарево, ул. Самоковско шосе № 230.

ЗАПОВЕД

ОБЯВЛЕНИЕ

 

20.05.2021 г.

На 26.05.2021 г. от 17,00 часа в стая 308, ІІІ етаж в сградата на СО – р-н „Слатина‟ на бул. „Шипченски проход‟ 67 ще се проведе представяне на проект за проектна виза за инвестиционно проектиране на обект: бюст-паметник на Георги Аспарухов- Гунди в парк „Гео Милев“, УПИ ІІ- „за мемориален комплекс“, кв.26, част от м. „Подуяне“ и „Гео Милев“, район „Слатина“ съгласно подробен устройствен план, одобрен със Заповед № РД-50-09-63/24.02.1984г.

 

Желаещите да се запознаят предварително с проекта, могат да го направят в работно време в стая 216, ІІ етаж в сградата на СО – р-н „Слатина‟ на бул. „Шипченски проход‟ 67.

ЗАПОВЕД

 

18.05.2021 г.

СТОЛИЧНА ОБЩИНА – РАЙОН „МЛАДОСТ” Ви кани да присъствате на заключителна дискусия по процедура за обществено обсъждане на: Проект на скица с указан начин на поставяне на павилион по индивидуален проект, съгласно чл.56, ал.1 и ал.2 от ЗУТ и чл.12, т.5 от ЗУЗСО в ПИ с идентификатор 68134.4087.1424, част от УПИ – „за озеленяване“, кв.12, м. “кв. Горубляне“;

Във връзка с извънредната епидемична обстановка заключителната дискусия ще се проведе на 18.05.2021г. от 17.30ч. в дигитална среда (онлайн), посредством специализирана уеб платформа.

Заключителната дискусия ще се проведе онлайн чрез платформата WEBEX.

Достъп и участие в дискусията ще бъдат възможни посредством линк за включване:

https://city-council-sofia.webex.com/city-council-sofia/j.php?MTID=mf37beca45d9a75bba3f9d7ad59f4cdea

който ще се публикува на страницата на район „Младост“ на СО в срок не по-късно от 07.05.2021г.

ПОКАНА

МОЛБА

СТАНОВИЩЕ

СТАНОВИЩЕ

 

13.05.2021 г.

СТОЛИЧНА ОБЩИНА – РАЙОН „Искър“  уведомява всички заинтересовани лица, че на основание Заповед № РИС21-РД56-54/06.04.2021г. на Кмета на район „Искър”  ще се проведе обществено обсъждане на проект за „Схема за поставяне (скица с указан начин на поставяне) за преместваем обект за бързо хранене в ПИ с идентификатор 07106.1403.435, с. Бусманци, район „Искър“, по плана на гр. София.

Представянето на проекта ще бъде на 10.05.2021г. от 17,30 часа в дигитална среда (онлайн) посредством специализирана уеб платформа WEBEX, като достъп и участие на гражданите в обсъждането ще бъдат възможни посредством следния линк за включване:

https://city-council-sofia.webex.com/city-council-sofia/j.php?MTID=m199de968f85e3cf9ee29b7541e4b89be

Проектът с графичната част към него ще бъде наличен на официалната интернет страница на район „Искър“. След представянето на проекта, писмени становища, мнения и предложения могат да се депозират в срок до 17,00 часа на 18.05.2021г.

Заключителната дискусия ще се проведе на 21.05.2021г. от 17,30 часа в дигитална среда (онлайн) посредством специализирана уеб платформа WEBEX на следния линк за включване:

https://city-council-sofia.webex.com/city-council-sofia/j.php?MTID=md6f9f9e5e04eaaff2f4ac888123e30e4

 

ЗАПОВЕД

СХЕМА

07.05.2021 г.

 

 

       На 18.05.2021 г. от 17,00 часа в стая 308, ІІІ етаж в сградата на СО – р-н „Слатина‟ на бул. „Шипченски проход‟ 67 ще се проведе представяне на проект за подробен устройствен план (ПУП ) - Изменение на плана за регулация (ИПР) на УПИ ІV-„за ОЖС“ за образуване на нов УПИ V-27 „за  ЖС“ за имота по кадастрална карта- ПИ с идентификатор по КККР 68134.703.27 и нов УПИ ІV „за ОЖС“ и свързаното с това изменение на контактен  УПИ ІІІ-28 и Изменение на плана за застрояване (ИПЗ) на нов УПИ V-27 „за ЖС“, кв. 4, м. „Гео Милев“ и м. „Гео Милев Подуене- Редута“, район „Слатина“, гр. София.

 

Желаещите да се запознаят предварително с проекта, могат да го направят в работно време в стая 216, ІІ етаж в сградата на СО – р-н „Слатина‟ на бул. „Шипченски проход‟ 67.

 

 ЗАПОВЕД

29.04.2021 г.


Бихме искали да Ви уведомим, че на основание на основание чл. 12 отЗакона за устройството и застрояването на Столична община (ЗУЗСО) и  чл4, ал. 1, т. 2, чл. 8, ал. 1, т. 3 във връзка с чл. 8, ал. 2 и чл. 10,
ал. 2 от Наредбата за реда и начина за провеждане на обществени обсъждания в областта на пространственото развитие и устройство на територията на Столична община (СО), приета с Решение № 661 по Протокол
41/12.10.2017 г. на Столичен общински съвет (СОС), изм. - Решение № 39 от 11.06.2018 г. на АдмС - София по адм. д. № 2707/2018 г., изм. и доп. - Решение № 1 по Протокол № 26 от 14.01.2021 г. и във връзка собразувана преписка с № РТР18-ГР94-1919-(11)/20.11.2020 г., е издадена“ Заповед № РТР21-РД56-123/29.04.2021 г. на кмета на район „Триадица“, с която се нарежда провеждане на процедура по обществено обсъждане на:
Проект за ПУП-ИПР и придружаващите го план-схеми по смисъла на чл. 108, ал. 2 от ЗУТ устройствено обезпечаване на откритите водни течения на река Бара Изливо и река Боянска бара, попадащи в кв. 18, кв. 34, кв. 37, кв. 40, кв. 41а, кв. 43, кв. 44, кв. 48, кв. 51, кв. 58, кв. 59, кв. 74, кв. 74а, кв. 82а, кв. 86, кв. 86а, кв. 87 и кв. 105 м. „Манастирски ливади-изток“. Във връзка с обявената епидемична обстановка на територията на Република България, представянето на проекта ще се проведе и в дигитална среда (онлайн) на 11.05.2021 г. от 18:00 часа посредством специализирана уебплатформа – CISCO WEBEX. Успоредно представянето ще бъде проведено в спортна зала „Триадица“, находяща се на адрес: гр. София, ул. „Метличина поляна“ № 14.
Достъп и участие в представянето ще са възможни чрез следния линк за включване:
https://city-council-sofia.webex.com/city-council-sofia/j.php?MTID=ma8e5eaae6c5e169e9bfe388ae6aeb674

Линкът ще бъде публикуван на страницата на СО-Район „Триадица“ не по-късно от 07.05.2021 г.

За приключване на дискусията ще се проведе заключително обсъждане в дигитална среда на 01.06.2021 г. от 18:00 часа посредство  специализирана уебплатформа – CISCO WEBEX, както и на живо в зала
„Триадица“, находяща се на адрес: гр. София, ул. „Метличина поляна“ №
14.

Достъп и участие в заключителното обсъждане ще са възможни чрез линк за
включване:
https://city-council-sofia.webex.com/city-council-sofia/j.php?MTID=me987548e15dbed11d7a8675a96b8d1b7

Линкът ще бъде публикуван на страницата на СО-Район „Триадица“ не по-късно от 28.05.2021 г.
Заповедта е публикувана на интернет страницата на Столична община – район „Триадица” и е поставена на информационното табло в сградата на
СО– район „Триадица“, находяща се на адрес: гр. София, ул. „Алабин“ № 54.

 


Приложение:
Заповед № РТР21-РД56-123/29.04.2021 г. на кмета на район „Триадица“

Линк към материали: https://www.sofia-agk.com/SearchDevelopmentPlans/Info/264

 

29.04.2021 г.

СТОЛИЧНА ОБЩИНА – РАЙОН „ИЗГРЕВ“ уведомява всички заинтересовани лица, че на основание Заповед № РИВ21-РД09-77/28.04.2021г. на кмета на район „Изгрев“ ще се проведе обществено обсъждане на проект за „Частично изменение на обща и подробни схеми № 11, 12 и 25 за поставяне на преместваеми обекти върху имоти – общинска собственост“, м. „ДИАНАБАД“, на територията на район „Изгрев“, по плана на гр. София.

 

Представянето на проекта ще бъде на 12.05.2021г. от 17,30 часа в дигитална среда (онлайн) посредством специализирана уеб платформа WEBEX, като достъп и участие на гражданите в обсъждането ще бъдат възможни посредством следния линк за включване:

 

https://city-council-sofia.webex.com/city-council-sofia/j.php?MTID=m642bdaed69d80589e9f4f7a05d9fa6e7

 

Проектът с графичната част към него ще бъде наличен на официалната интернет страница на район „Изгрев“ (www.so-izgrev.bg). След представянето на проекта, писмени становища, мнения и предложения могат да се депозират в срок до 17,30 часа на 20.05.2021г.

 

Заключителната дискусия ще се проведе на 02.06.2021г. от 17,30 часа в дигитална среда (онлайн) посредством специализирана уеб платформа WEBEX на следния линк за включване:

 

https://city-council-sofia.webex.com/city-council-sofia/j.php?MTID=m234bc09ef559babe2b2215b743022ced

ЗАПОВЕД

ОБЩА СХЕМА

СХЕМА 11

СХЕМА 12

СХЕМА 25

 

21.04.2021 г.

Район Панчарево-СО, на основание чл. 20, ал. 5 от Наредба за реда и начина за провеждане на обществени обсъждания в областта на пространственото развитие и устройството на територията на Столична община, приета с Решение № 661 по Протокол № 41 от 12.10.2017 г., изм. - Решение № 3914 от 11.06.2018 г. на АдмС - София по адм. д. № 2707/2018 г., изм. и доп. - Решение № 1 по Протокол № 26 от 14.01.2021 г., съобщава, че е издадена Заповед № РПН21-РД09-56/20.04.2021г. на Кмета на район Панчарево-СО за провеждане на обществено обсъждане на проект за подробен устройствен план и план-схеми по чл. 108, ал. 2 от ЗУТ: Изменение на план за регулация и застрояване (графично оформени като ПРЗ) на м. „с. Кокаляне“, м. „в. з. Кокалянски ханчета“, м. „в.з. Кокалянски ханчета-разширение“, м. „в.з. Кокалянски ханчета-II разширение“ и м. „в.з. Михово блато“.

 

Представянето на проекта да се извърши от представител на възложителя и от проектанта и да се състои на 28.04.2021г. от 18.00 ч. в салона на Читалище „Виделина-1908“, с адрес: с. Панчарево, ул. Самоковско шосе № 230а.

 

След представянето на проекта, граждани и организации могат да подават писмени становища, мнения и предложения по същия, не по-късно от три дни преди датата на заключителната дискусия. Същите могат да се подават в деловодството на район Панчарево-СО, с адрес: с. Панчарево, ул. „Самоковско шосе“ № 230 и на електронната поща на районната администрация info@pancharevo.org. Становища постъпили след определения срок -14.05.2021 г. не се разглеждат.

 

След представянето на проекта, същият ще се намира на сайта на  района- pancharevo.org.

 

Заключителната дискусия да се проведе на 18.05.2021 г. от 18:00ч. в салона на Читалище „Виделина-1908“, с адрес: с. Панчарево, ул. Самоковско шосе № 230а.

 

ЗАПОВЕД

МАТЕРИАЛИ

 

21.04.2021 г.

 

        На основание чл. 22, ал. 4 във връзка с чл. 110, ал. 4 и чл. 127, ал. 1 от Закона за устройство на територията, чл. 5, ал. 4 от Закона за устройство и застрояване на Столична община, чл. 10, ал. 2  от Наредбата за реда и начина на провеждане  на обществени обсъждания в областта на пространственото развитие, устройството на територията на Столична община (НРНПОООПРУТСО), приета с Решение №661 по Протокол № 41 от 12.10.2017 год. и подлежащ на обществено обсъждане проект по преписка регистрирана в район Лозенец СО с вх. № РЛЦ 19-АП00-38-[5] от 03.12.2020 г. и съгласно Заповед № 82/19.04.2021г. на Кмета на район "Лозенец" за провеждане на обществено обсъждане на проект за проект за одобряване на ПУП - ИПРЗ за нови УПИ I „за ОЖС и озеленяване“, УПИ II-165 „за ЖС“ и УПИ III-640 „за ЖС“, кв. 236а, м. Лозенец I-ва част, по плана на гр. София, разрешен със заповед № РД09-50-202/19.03.2014 год. на Гл. Архитект на СО.
Представянето на проекта ще се проведе на 29.04.2021 г. от 18:00 ч., във физкултурния салон на 139-то училище „Захарий Круша“, с адрес ул. „Димитър Хаджикоцев“ № 44, гр. София.
Заключителната дискусия ще се проведе на 13.05.2021 г. от 18:00 ч., във физкултурния салон на 139-то училище „Захарий Круша“, с адрес ул. „Димитър Хаджикоцев“ № 44, гр. София.
След представянето на проекта, писмени становища, мнения или предложения по проекта могат да се подават в срок до 10.05.2021 г. през деловодството на р-н „Лозенец“ СО, интернет страницата на р-н „Лозенец“ СО – lozenets.eu в раздел „Свържете се с нас“ или адрес на е-поща: lozenets@sofia.bg. Становища постъпили след 10.05.2021 г. няма да бъдат разглеждани.

 

ЗАПОВЕД

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

ГРАФИКА

ГРАФИКА

ГРАФИКА

ГРАФИКА

ГРАФИКА

ЗАПОВЕД РД-09-88/12.05.2021

 

16.04.2021 г.

РАЙОН „ОВЧА КУПЕЛ“уведомява, че на основание Заповед № РОК21-РД09-130/15.04.2021г. на Кмета на р-н „Овча купел” на 23.04.2021г. от 17,30ч. в условията на дигитална среда (онлайн) на интернет адрес:

https://city-council-sofia.webex.com/city-council-sofia/j.php?MTID=m851416d55bf3b8fe2a9e33233d2021a2

ще се представи проект  на подробни устройствени планове – изменение на планове за регулация и застрояване (ПУП-ИПРЗ), изменение на планове за улична регулация  (ПУП-ИПУР) и парцеларен план (ПУП-ПП) на трасето на железопътната линия на съществуващата железопътна линия София – Радомир и съседните на нея територии. Допълнителна информация може да се получи в ст. 35 в понеделник и четвъртък от 14ч. до 16ч. при спазване на всички изисквания във връзка с епидемиологичната обстановка.

Писмени становища и предложения по проекта могат да се подават до 29.04.2021г. вкл. в деловодството на р-н „Овча купел” и на sook@mail.bg.

На 11.05.2021г. от 17,30ч. в условията на дигитална среда на интернет адрес:

https://city-council-sofia.webex.com/city-council-sofia/j.php?MTID=m68e85cfeae063b0e6a48c6f524f98855 ще се проведе заключителната дискусия на общественото обсъждане .

ЗАПОВЕД

Линк към материалите: https://www.sofia-agk.com/SearchDevelopmentPlans/Info/267

13.04.2021 г.

СТОЛИЧНА ОБЩИНА – РАЙОН „МЛАДОСТ” обявява, че на основаниечл. 12 от ЗУЗСО; чл. 4, ал. 1, т. 4и чл. 8, ал. 1, т. 3 и чл. 10, ал. 2 от Наредбата за реда и начина за провеждане на обществени обсъждания в областта на пространственото развитие и устройство на територията на Столична община, приета с Решение № 661 по протокол № 41 от 12.10.2017 г. на Столичен общински съвет, изм. - Решение № 3914 от 11.06.2018 г. на АдмС - София по адм. д. № 2707/2018 г., изм. и доп. - Решение № 1 по Протокол № 26 от 14.01.2021г. е издадена Заповед № РМЛ21-РД09-118/13.04.2021г. на Кмета на СО - район „Младост“, с която е наредено да се проведе процедура по обществено обсъждане на: Проект на скица с указан начин на поставяне на павилион по индивидуален проект, съгласно чл.56, ал.1 и ал.2 от ЗУТ и чл.12, т.5 от ЗУЗСО в ПИ с идентификатор 68134.4087.1424, част от УПИ – „за озеленяване“, кв.12, м. “кв. Горубляне“;

Във връзка с извънредната епидемична обстановка представянето на проекта ще се проведе в дигитална среда (онлайн), посредством специализирана уеб платформа на 21.04.2021г. от 17,30 часа.

Представянето ще се проведе онлайн чрез платформата WEBEX.

Достъп и участие в представянето ще бъдат възможни посредством линк за включване:https://city-council-sofia.webex.com/city-council-sofia/j.php?MTID=m94904198a66a468e1081cbf1241a7a8e

който ще бъде достъпен и от страницата на район „Младост“ на СО в срок не по-късно от 13.04.2021г.

Писмени становища, мнения и предложения могат да се подават в срок до 05.05.2021г. включително в деловодството на СО – район „Младост” или по електронна поща office@mladost.bg.

Заключителната дискусия ще се проведе на 18.05.2021г. от 17.30ч. в дигитална среда (онлайн), посредством специализирана уеб платформа.

Заключителната дискусия ще се проведе онлайн чрез платформата WEBEX.

Достъп и участие в дискусията ще бъдат възможни посредством линк за включване:

            https://city-council-sofia.webex.com/city-council-sofia/j.php?MTID=mf37beca45d9a75bba3f9d7ad59f4cdea

който ще се публикува на страницата на район „Младост“ на СО в срок не по-късно от 07.05.2021г.

Заповедта и проекта на скица с указан начин на поставяне са публикувани на интернет страницата на Столична община – район „Младост” и са поставени на информационното табло в сградата на СО– район „Младост“, адрес: ж.к. Младост-3, ул. “Свето Преображение” № 1. Проектът на скица с указан начин на поставяне ще бъде публикуван най-малко 7 дни преди датата на представянето на  инернет страниците на Столична община – район „Младост“, Направление „Архитектура и градоустройство“ и на единния електронен портал на обществените консултации към интернет страницата на Столична община.

ЗАПОВЕД

СКИЦА

 

09.04.2021 г.

На основание чл. 4, ал. 1, т. 5, чл.8, ал.1, т.3,  чл.10, ал.2 и чл.21а, ал.1 от Наредба за реда и начина на провеждане на обществени обсъждания в областта на пространственото развитие и устройство на територията на Столична община /НРНПОООПРУТСО/, приета с Решение № 661 по Протокол № 41 от 12.10.2017г. на  Столичен общински съвет и Заповед № СОА21-РД09-209/03.02.2021г. и във връзка с провеждане на обществено обсъждане, приложено Ви изпращаме Заповед № РСЦ21-РД09-71/08.04.2021г. на Кмета район „Средец" СО за провеждане на обществено обсъждане, относно „Идеен инвестиционен проект за обект: „Обществено обслужваща сграда в УПИ III-123, ПИ с идентификатор 68134.100.123, кв.482, м. “Център – Зона „А“-юг“, район „Средец““,  гр.София.

Във връзка с извънредната епидемична обстановка представянето на проекта ще бъде в дигитална среда (онлайн) на 16.04.2021г. /петък/ от 17:30ч, на интернет адрес:

https://city-council-sofia.webex.com/city-council-sofia/j.php?MTID=m9b11bf08cfe6b7f9821277d3e678c1a1

 Писмени становища , мнения и предложения  относно проекта се адресират  до Кмета на район „Средец – СО“ и се депозират в срок до 23.04.2021г./петък/ включително в деловодството на район „Средец -СО“, ул. „Леге“ № 6, гр. София задължително към входящ РСЦ21-ТД26-359 или   на  електронната поща     info@sredec-sofia.org, със задължително посочване на имената и контакти на подателя. Становища подадени след  определения срок не се разглеждат.

Информация за проекта e публикувана на уеб страницата на район „Средец“ (sredec-sofia.org) в раздел съобщения. Във връзка с извънредната епидемиологична обстановка в страната и заповедите за ограничаване на социалните контакти, както и отмененото за неопределен период приемно време на район „Средец“, визата и разяснения по нея могат да бъдат получени на място след уговорка със служителите на отдел „Устройство на територия, кадастър и регулация“ на посочените в уеб страницата на район „Средец“ (sredec-sofia.org) в раздел контакти телефони.

Заключителната дискусия относно „Идеен инвестиционен проект за обект: „Обществено обслужваща сграда в УПИ III-123, ПИ с идентификатор 68134.100.123, кв.482, м. “Център – Зона „А“-юг“, район „Средец“ ще се проведе в дигитална среда (онлайн) на 28.04.2021 г. /четвъртък/ от 17:30ч, на интернет адрес:

https://city-council-sofia.webex.com/city-council-sofia/j.php?MTID=m9b11bf08cfe6b7f9821277d3e678c1a1

Съобщението се изпраща само по СЕОС за адресатите включени в системата.

 

Приложение : Копие от заповед № РСЦ21-РД09-71/08.04.2021г. на Кмета на район „Средец“-СО.

 
ЗАПОВЕД

 

07.04.2021 г.

СТОЛИЧНА ОБЩИНА – РАЙОН „ИЗГРЕВ“ обявява на всички заинтересовани лица, че на основание Заповед № РИВ21-РД09-66/07.04.2021г. на кмета на район „Изгрев“ ще се проведе обществено обсъждане на проект за „Благоустройство на озеленени площи“ в УПИ І-за озеленяване, кв. 2а, м. „Изток-Изток – 1 част“ по плана на гр. София (ПИ с идентификатор 68134.801.2030), включващо преместване и възстановяване на мемориала, изграден по повод Третата международна писателска среща от 1980 година.


Представянето на проекта ще бъде на 15.04.2021г. от 17,30 часа в дигитална среда (онлайн) посредством специализирана уеб платформа WEBEX, като достъп и участие на гражданите в обсъждането ще бъдат възможни посредством следния линк за включване:

https://city-council-sofia.webex.com/city-council-sofia/j.php?MTID=m5cea8226076b6ca65ec6968abeaf0d3e

Проектът с графичната част към него ще бъде наличен на официалната интернет страница на район „Изгрев“ (www.so-izgrev.bg). След представянето на проекта, писмени становища, мнения и предложения могат да се депозират в срок до 17,30 часа на 22.04.2021г.

Заключителната дискусия ще се проведе на 28.04.2021г. от 17,30 часа в дигитална среда (онлайн) посредством специализирана уеб платформа WEBEX, като линка за достъп ще бъде публикуван на интернет страницата на район „Изгрев“.

ЗАПОВЕД

ВИДЕО ЗАПИС ОТ ПРОВЕДЕНО ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

06.04.2021 г.

СТОЛИЧНА ОБЩИНА – РАЙОН „МЛАДОСТ” обявява, че на основание чл. 22, ал. 4 от ЗУТ и чл. 62а, ал. 3 от ЗУТ във връзка с чл. 127, ал. 1 от ЗУТ, чл. 4, ал. 1, т. 3, 4 и 5 от Наредба за реда и начина за провеждане на обществени обсъждания в областта на пространственото развитие и устройството на територията на Столична община, приета с Решение № 661 по Протокол № 41 от 12.10.2017г. на Столичен общински съвет, изм. - Решение № 3914 от 11.06.2018 г. на АдмС - София по адм. д. № 2707/2018 г., изм. и доп. - Решение № 1 по Протокол № 26 от 14.01.2021г. и във връзка с писма с вх. № РМЛ21-ВК08-335/26.02.2021г.,  с вх. № Към РМЛ19-ГР00-126-[3]/26.02.2021г. и с вх. № Към РМЛ19-ГР00-126-[4]/26.02.2021г. от НАГ при Столична община е издадена Заповед № РМЛ21-РД09-113/06.04.2021г. на Кмета на район „Младост“ СО , с която е наредено да се проведе процедура по обществено обсъждане на:

1. Проект за план за регулация и застрояване по чл. 16 от ЗУТ, план – схеми на инженерната инфраструктура и експертни оценки, приети с решение на комисията по чл. 210 от ЗУТ в обхват на част от м. ЖК „Горубляне 2“, м. НПЗ „Изток“ – подзона „Горубляне“, м. ЖК „Горубляне 3“ и кв. „Горубляне“, р-н „Младост“ СО;

2. Проект за изменение на план за регулация и план – схеми на инженерната инфраструктура в обхват на част от улица „Михаил Греков“, м. НПЗ „Изток“ – подзона „Горубляне“, част от бул. „Копенхаген“, р-н „Младост“ СО;

3. Проект за план за регулация и застрояване за преструктуриране по чл. 22 от ЗУТ, план – схеми на инженерната инфраструктура и експертни оценки, приети с решение на комисията по чл. 210 от ЗУТ в обхват на част от м. ЖК „Горубляне 2“ , р-н „Младост“ СО.

 

Във връзка с извънредната епидемична обстановка представянето на проекта ще бъде дигитална среда (онлайн) посредством специализирана уеб платформа WEBEX  на  14.04.2021г. от 17.30 часа.

Достъп и участие в представянето ще бъдат възможни посредством линк за включване:https://city-council-sofia.webex.com/city-council-sofia/j.php?MTID=mdd9ac72ce0229a97757789692814f62e, който ще бъде достъпен и от страницата на район „Младост“ на СО в срок не по-късно от 07.04.2021г.

Заключителната дискусия ще се проведе на 13.05.2021г. от 17.30 часа в дигитална среда (онлайн) посредством специализирана уеб платформа WEBEX.

Достъп и участие в дискусията ще бъдат възможни посредством линк за включване:
https://city-council-sofia.webex.com/city-council-sofia/j.php?MTID=m6099f5133125abc5a5d7f1217927e4ddкойто ще се публикува на страницата на район „Младост“ на СО в срок не по-късно от 05.05.2021 г.
Заповедта е публикувана на интернет страницата на Столична община – район „Младост” и е поставена на информационното табло в сградата на СО– район „Младост“, адрес: ж.к. Младост-3, ул. “Свето Преображение” № 1. Проектите ще бъдат изложени на информационните табла, разположени на ул. „Свето Преображение“ срещу сградата на район „Младост“ СО и пред Народно читалище „Васил Левски“ с адрес: гр. София, кв. “Горубляне” ул. „Самоковско шосе“ № 53 и най-малко 7 дни преди датата на представяне ще се публикуват на интернет страниците на Направление "Архитектура и градоустройство", на единния електронен портал на обществените консултации към интернет страницата на Столична община и на интернет страницата на район „Младост“ СО.

Заповед

Линк към материали по т. 1:

https://www.sofia-agk.com/SearchDevelopmentPlans/Info/272

Линк към материали по т. 2:

https://www.sofia-agk.com/SearchDevelopmentPlans/Info/274

Линк към материали по т. 3:

https://www.sofia-agk.com/SearchDevelopmentPlans/Info/273

ВИДЕО ЗАПИС ОТ ОБСЪЖДАНЕТО НА 14.04.2021 Г.

05.04.2021 г.

Провеждане на обществено обсъждане на Проект за специализиран подробен устройствен план - изменение на план за улична регулация, изменение на план за регулация на прилежащи УПИ, проект за вертикална планировка и план-схеми на техническата инфраструктура за осигуряване на трасе и метростанции за изграждане на разклонение на „Трети метродиаметър“ на „Софийски метрополитен“ от Военна академия „Г. С. Раковски“, по бул. „Гео Милев“, бул. „Асен Йорданов“, пред МФСЗ „Арена Армеец София“, по бул. „Цариградско шосе“ до бул. „Йерусалим“ в границите на административни райони „Оборище“, „Слатина“ и „Младост“.

Представянето на проекта да се проведе в дигитална среда (онлайн) на 15.04.2021 г. от 17.30 ч., на интернет адрес:

https://city-council-sofia.webex.com/city-council-sofia/j.php?MTID=m8bbc58230364bb35abd4c6219e3f41eb

За приключване на общественото обсъждане да се проведе заключителна дискусия в дигитална среда (онлайн) на 12.05.2021 г. от 17.30 ч., на интернет адрес:

https://city-council-sofia.webex.com/city-council-sofia/j.php?MTID=m76893db201f6f08827e4285b135a9271

Линк към материали: https://www.sofia-agk.com/SearchDevelopmentPlans/Info/279

ЗАПОВЕД - РАЙОН СЛАТИНА

ЗАПОВЕД-РАЙОН МЛАДОСТ

ЗАПОВЕД-РАЙОН ОБОРИЩЕ

ВИДЕО ЗАПИС 15.04.2021 Г.

ПРЕЗЕНТАЦИЯ

05.04.2021 г.

Провеждане на обществено обсъждане на: Проект за изменение на Общия устройствен план на Столична община /ИОУП на СО/, приет с Решение № 960/2009 г. на МС – част „Комуникационно-транспортна система-масов градски релсов транспорт”, одобрена с Решение № 454/11.08.2017 г. на МС, за разширяване на съществуващите линии на Софийски метрополитен, изготвено от екип на Столична община.

 За участъка - Разклонение на трети метродиаметър в обхват от бул. "Евлоги Георгиев" при Военна Академия „Г.С. Раковски“ по ул. „Гео Милев“, бул. „Асен Йорданов“, пред МФСЗ „Арена Армеец София“, по бул. „Цариградско шосе“ до пътния възел на бул. „Цариградско шосе“ с ул. „проф. Петър Мутафчиев“ да се проведе на 15.04.2021 г. от 17.30 ч., на интернет адрес:

https://city-council-sofia.webex.com/city-council-sofia/j.php?MTID=m8bbc58230364bb35abd4c6219e3f41eb

 За участъка - Разклонение в обхват от станция Бизнес Парк до бул. „Климент Охридски“ да се проведе на 22.04.2021 г. от 17.30 ч., на интернет адрес:

https://city-council-sofia.webex.com/city-council-sofia/j.php?MTID=mc4bd63a3e34f5be4eb3a2dd541eb2b8b

За приключване на общественото обсъждане да се проведат заключителни дискусии в дигитална среда (онлайн):

За участъка - Разклонение на трети метродиаметър в обхват от бул. "Евлоги Георгиев" при Военна Академия „Г.С. Раковски“ по ул. „Гео Милев“, бул. „Асен Йорданов“, пред МФСЗ „Арена Армеец София“, по бул. „Цариградско шосе“ до пътния възел на бул. „Цариградско шосе“ с ул. „проф. Петър Мутафчиев“ да се проведе на 12.05.2021 г. от 17.30 ч., на интернет адрес:

https://city-council-sofia.webex.com/city-council-sofia/j.php?MTID=m76893db201f6f08827e4285b135a9271

За участъка - Разклонение в обхват от станция Бизнес Парк до бул. „Климент Охридски“ на 20.05.2021 г. от 17.30 ч., на интернет адрес:

https://city-council-sofia.webex.com/city-council-sofia/j.php?MTID=m847124396571f3e74fc7faaa0eff66b2

Обяснителна записка ИОУП

Действаща Схема на Масов градски релсов електро-транспорт

Действаща Схема на Развитие на ж.п.транспорт и обвързката му с рел.град.транспорт

Изменение на Общ устройствен плана на СО_М10000_1

Изменение на Общ устройствен плана на СО_М10000_2

Изменение на Общ устройствен плана на СО_М25000_1

Изменение на Общ устройствен плана на СО_М25000_2

Изменение на схема Масов градски релсов електро-транспорт

Изменение на Схема на Развитие на ж.п.транспорт и обвързката му с рел.град.транспорт

Решение на МОСВ_EO-2

Становище на Министерство на културата

ЗАПОВЕД-РАЙОН ИЗГРЕВ

ЗАПОВЕД - РАЙОН СЛАТИНА

ЗАПОВЕД-РАЙОН КРЕМИКОВЦИ

ЗАПОВЕД-РАЙОН ИСКЪР

ЗАПОВЕД-РАЙОН ПАНЧАРЕВО

ЗАПОВЕД - РАЙОН ПОДУЯНЕ

ЗАПОВЕД-РАЙОН НОВИ ИСКЪР

ЗАПОВЕД - РАЙОН СЕРДИКА

ЗАПОВЕД-РАЙОН ВЪЗРАЖДАНЕ

ЗАПОВЕД-РАЙОН НАДЕЖДА

ЗАПОВЕД-РАЙОН СТУДЕНТСКИ

ЗАПОВЕД-РАЙОН МЛАДОСТ

ЗАПОВЕД - РАЙОН СРЕДЕЦ

ЗАПОВЕД-РАЙОН ВИТОША

ЗАПОВЕД-РАЙОН КРАСНА ПОЛЯНА

ЗАПОВЕД-РАЙОН ОБОРИЩЕ

ЗАПОВЕД-РАЙОН ЛОЗЕНЕЦ

ЗАПОВЕД-РАЙОН ОВЧА КУПЕЛ

ЗАПОВЕД-РАЙОН БАНКЯ

ЗАПОВЕД-РАЙОН ТРИАДИЦА

ЗАПОВЕД-РАЙОН ИЛИНДЕН

ЗАПОВЕД-РАЙОН ЛЮЛИН

ЗАПОВЕД-РАЙОН КРАСНО СЕЛО

ЗАПОВЕД - РАЙОН ВРЪБНИЦА

Видео 1 - въвеждащо

Видео 2 (Слатина)

Видео 3 (Младост)

ВИДЕО ЗАПИС 15.04.2021 г.

ПРЕЗЕНТАЦИЯ 15.04.2021 г.

ВИДЕО ЗАПИС 22.04.2021 г.

ПРЕЗЕНТАЦИЯ 22.04.2021 г.

23.03.2021 г.

Район Панчарево-СО, съобщава, че  във връзка с усложняващата се епидемична обстановка , свързана с разпространението на COVID -19  на територията на страната и в изпълнение на Заповед № РД–01-173/18.03.2021г. на Министъра на здравеопазването, с която са въведени временни противоепидемични мерки на територията на Република България, считано от 22.03.2021г. до 31.03.2021г. е издадена Заповед №РПН21- РД09-44/22.03.2021г. на Кмета на Район Панчарево, с която е отменена Заповед №РПН21- РД09-15/20.01.2021г. за провеждане на обществено обсъждане на инвестиционен проект във фаза технически проект за подучастък №7 гара Казичене, подучастък №8 – Верила, подучастък №9 Верила – Равно поле и подучастък №11 Равно поле – Столник, в частта на определената дата за провеждане на заключителната дискусия.

            Датата и часът за провеждане на заключителната дискусия ще бъдат определени с нова заповед, която ще бъде разгласена в деня на издаването ѝ с обявление, съобразно изискването на Наредба за реда и начина на провеждане на обществени обсъждания в областта на пространственото развитие и устройството на територията на Столична община.

ЗАПОВЕД

19.03.2021 г.

СТОЛИЧНА ОБЩИНА – РАЙОН „МЛАДОСТ” обявява, че във връзка с усложняващата се епидемична обстановка, свързана с разпространението на COVID-19 на територията на страната и Заповед № РД-01-173/18.03.2021г. на Министъра на здравеопазването на Република България е издадена Заповед № РМЛ21-РД09-67(1)/19.03.2021г. на Кмета на район „Младост“ СО, с която е  отменено провеждането на представяне на 24.03.2021г. от 18.00 часа и на заключителната дискусия на 14.04.2021г. от 18.00ч. в Народно читалище „Васил Левски“ с адрес: гр. София, кв. “Горубляне” ул. „Самоковско шосе“ № 53 за:

 

 

 

1. Проект за план за регулация и застрояване по чл. 16 от ЗУТ, план – схеми на инженерната инфраструктура и експертни оценки, приети с решение на комисията по чл. 210 от ЗУТ в обхват на част от м. ЖК „Горубляне 2“, м. НПЗ „Изток“ – подзона „Горубляне“, м. ЖК „Горубляне 3“ и кв. „Горубляне“, р-н „Младост“ СО;

 

2. Проект за изменение на план за регулация и план – схеми на инженерната инфраструктура в обхват на част от улица „Михаил Греков“, м. НПЗ „Изток“ – подзона „Горубляне“, част от бул. „Копенхаген“, р-н „Младост“ СО;

 

3. Проект за план за регулация и застрояване за преструктуриране по чл. 22 от ЗУТ, план – схеми на инженерната инфраструктура и експертни оценки, приети с решение на комисията по чл. 210 от ЗУТ в обхват на част от м. ЖК „Горубляне 2“ , р-н „Младост“ СО.

 

 

 

Уведомяваме заинтересованите лица, че районната администрация ще изпълни процедурите по провеждане на обществено обсъждане при първа възможност, като след определянето на възможните дати за провеждане на представяне и на заключителна дискусия ще бъде издадена нова заповед, която ще бъде обявена на обществеността по реда на Наредбата за реда и начина за провеждане на обществени обсъждания в областта на пространственото развитие и устройството на територията на Столична община и чл. 127, ал. 1 от ЗУТ.

 

Заповед

ЗАПОВЕД ЗА ОТМЯНА НА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

ВИДЕО ЗАПИС ОТ ОБСЪЖДАНЕТО НА 14.04.2021 Г.

ПРЕЗЕНТАЦИЯ

10.03.2021 г.

   СО - район „Сердика“, съобщава, по реда на чл. 12, т.1 от ЗУЗСО и чл. 4, ал. 1, т. 4 от НРНПОООПРУТСО, за постъпил   проект на НАГ - СО, с вх. № РСР20-ВК08-1335-[4] от 01.02.2021г. и във връзка със заповед № РСР21-РА50-14/08.03.2021 г. на Кмет на СО - район „Сердика”, ще се проведе обществено обсъждане на проект за ПУП – Изменение на плана за регулация, на терени „за озеленяване“, между улици от о. т. 23 през о. т. 83, о. т. 84, о. т. 84а,  о. т. 42а, о. т. 44, о. т. 45, о. т. 46, о. т. 47 до о. т.55 и от о. т. 24 през о. т. 90, о. т. 89, о. т. 88, о.т.87, о. т. 51, о. т. 50, о. т. 49, o. т. 49а, о. т. 48 до о. т. 55, м. “кв. Бенковски“, СО-район "Сердика" и план – схеми, по чл. 108 от ЗУТ, по част „Канализация“.
Представянето на проекта ще се проведе на 17.03.2021г. от 18:00 часа, на ул. „Оралица“, м. „кв. Бенковски“ - в градинката срещу площад „Биримирци“, в обхвата на проекта.
Проектът е изложен в кабинет 405, етаж 4 в сградата на СО – район „Сердика”, бул. „Княгиня Мария Луиза” №88. Писмени становища могат да се депозират в срок до 26.03.2021г. /включително/, в деловодството на СО - район „Сердика”, бул. „Княгиня Мария Луиза” №88, етаж 2, или по електронната поща: kmet.serdika@abv.bg. Становища, постъпили след 26.03.2021г. , няма да бъдат разглеждани.
Обществената дискусия ще се проведе на 30.03.2021г. от 17.30 ч. в заседателната зала, в сградата на СО – район „Сердика”, бул. „Княгиня Мария Луиза” №88, ет. 4.

ЗАПОВЕД

ПУП ИПР

ПЛАН СХЕМА - КАНАЛИЗАЦИЯ

 

09.03.2021 г.

 

На основание  чл.12 от ЗУЗСО; чл.41, ал.2 от ЗУТ; чл. 4, ал.1, т. 4,  чл. 8, ал. 1, т. 3, във връзка с ал. 2 и чл. 10, ал. 2 и чл. 21а от Наредбата за реда и начина за провеждане на обществени обсъждания в областта на пространственото развитие и устройство на територията на Столична община, приета с Решение № 661 по протокол № 41 от 12.10.2017 г. на Столичен общински съвет и Заповед № РД-09-09-75/09.07.2018г. и във връзка с провеждане на обществено обсъждане, приложено Ви изпращаме Заповед № РПД21-РД09-81 от 08.03.2021 г. на Кмета район „Подуяне” при СО за представяне на виза за проектиране на „Модулна обществена тоалетна“, в УПИ II-„за парк“, ПИ с идентификатор 68134.604.1180, кв. 148, м. „Суха река“, Район „Подуяне“, във връзка с извънредната епидемична обстановка  представянето на визата ще бъде в дигитална среда (онлайн), посредством специализирана уеб платформа  WEBEX на 11.03.2021 г. от 17:30 часа.

 

Достъп и участие в дискусията ще бъде възможен, посредством линк за включване в онлайн обсъждането: https://city-council-sofia.webex.com/city-council-sofia/j.php?MTID=me941aa90441b377cada8e0beed2e24f1, който  да бъде достъпен на страницата на СО Район „Подуяне“ в срок не по-късно от 08.03.2021 г.

 

Заключителната дискусия ще бъде проведена на 12.04.2021 г. от 17:30 часа. в дигитална среда (онлайн), посредством специализирана уеб платформа WEBEX.

 

Информацията за достъп и участие в дискусията ще бъде възможен, посредством линк за включване в онлайн обсъждането, който ще се публикува на страницата на СО Район „Подуяне“ в срок не по-късно от 07.04.2021 г.

 

Обсъждането ще се записва и ще се осигури възможност за преглед и сваляне онлайн на интернет страницата на район „Подуяне“.

 

Заповед № РПД21-РД09-81 от 08.03.2021 г. на Кмета на Район „Подуяне” СО.

ВИЗА

 

 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ

 

 

 

Обществено обсъждане за представяне на виза за проектиране на „Модулна обществена тоалетна“, в УПИ II-„за парк“, ПИ с идентификатор 68134.604.1180, кв. 148, м. „Суха река“, Район „Подуяне“

 

Подробно описание:

 

Обществено обсъжданеза представяне на виза за проектиране на „Модулна обществена тоалетна“, в УПИ II-„за парк“, ПИ с идентификатор 68134.604.1180, кв. 148, м. „Суха река“, Район „Подуяне“, която е предвидена да бъде разположена в западната част на парк „Герена“, с достъп от ул.“Русалски лък“ и от алейната паркова мрежа.  Съгласно издадената виза размерите на модулната обществена тоалетна ще са 2,48/5,73 м.

 

 

 

 

 

Дата и час на провеждане:

 

·         Представяне на проекта на  11.03.2021 г. от 17:30 часа

 

·         Заключителна дискусия на 12.04.2021 г. от 17:30 часа

 

Участници:

 

·         Гл. архитект на СО Район „Подуяне“ – арх. Цветанка Ватева, e-mail:  vateva@gmail.com, тел. 02 8146 163

 

·         Гл. експерт отдел УТКРКС – арх. Антоанета Стоева, e-mail:  a.stoeva@poduiane.info, тел. 02 8146 145

 

·         Гл. специалист КР – инж. Татяна Предова, e-mail: t.predova@poduiane.info, тел. 02 8146 145

 

 

 

 

08.03.2021 г.

 

СТОЛИЧНА ОБЩИНА – РАЙОН „МЛАДОСТ” обявява, че на основание чл. 22, ал. 4 от ЗУТ и чл. 62а, ал. 3 от ЗУТ във връзка с чл. 127, ал. 1 от ЗУТ, чл. 4, ал. 1, т. 3, 4 и 5 от Наредба за реда и начина за провеждане на обществени обсъждания в областта на пространственото развитие и устройството на територията на Столична община, приета с Решение № 661 по Протокол № 41 от 12.10.2017г. на Столичен общински съвет, изм. - Решение № 3914 от 11.06.2018 г. на АдмС - София по адм. д. № 2707/2018 г., изм. и доп. - Решение № 1 по Протокол № 26 от 14.01.2021г. и във връзка с писма с вх. № РМЛ21-ВК08-335/26.02.2021г.,  с вх. № Към РМЛ19-ГР00-126-[3]/26.02.2021г. и с вх. № Към РМЛ19-ГР00-126-[4]/26.02.2021г. от НАГ при Столична община е издадена Заповед № РМЛ21-РД09-67/08.03.2021г. на Кмета на район „Младост“ СО , с която е наредено да се проведе процедура по обществено обсъждане на:

 

1. Проект за план за регулация и застрояване по чл. 16 от ЗУТ, план – схеми на инженерната инфраструктура и експертни оценки, приети с решение на комисията по чл. 210 от ЗУТ в обхват на част от м. ЖК „Горубляне 2“, м. НПЗ „Изток“ – подзона „Горубляне“, м. ЖК „Горубляне 3“ и кв. „Горубляне“, р-н „Младост“ СО;

 

2. Проект за изменение на план за регулация и план – схеми на инженерната инфраструктура в обхват на част от улица „Михаил Греков“, м. НПЗ „Изток“ – подзона „Горубляне“, част от бул. „Копенхаген“, р-н „Младост“ СО;

 

3. Проект за план за регулация и застрояване за преструктуриране по чл. 22 от ЗУТ, план – схеми на инженерната инфраструктура и експертни оценки, приети с решение на комисията по чл. 210 от ЗУТ в обхват на част от м. ЖК „Горубляне 2“ , р-н „Младост“ СО.

 

Представянето на проектите ще се състои на 24.03.2021г. от 18.00 часа в Народно читалище „Васил Левски“ с адрес: гр. София, кв. “Горубляне” ул. „Самоковско шосе“ № 53.

 

След представянето на проектите писмени становища, мнения и предложения могат да се подават в срок до 07.04.2021г. включително, в деловодството на район „Младост“ СО или по електронна поща на office@mladost.bg.

 

Заключителната дискусия да се проведе на 14.04.2021г. от 18.00ч. в Народно читалище „Васил Левски“ с адрес: гр. София, кв. “Горубляне” ул. „Самоковско шосе“ № 53.

 

Представянето на проектите и заключителната дискусия ще се проведат съгласно всички действащи към момента противоепидемични мерки, при използване на 30% от капацитета на залата в читалището, при спазване на физическа дистанция от най-малко 1.5м., носене на защитни маски за лице, хигиена на ръцете, редовно проветряване на всеки час и дезинфекция.

 

 

 

 

 

Заповедта е публикувана на интернет страницата на Столична община – район „Младост” и е поставена на информационното табло в сградата на СО– район „Младост“, адрес: ж.к. Младост-3, ул. “Свето Преображение” № 1.

 

 

 

Проектите ще бъдат изложени на информационните табла, разположени на ул. „Свето Преображение“ срещу сградата на район „Младост“ СО и пред Народно читалище „Васил Левски“ с адрес: гр. София, кв. “Горубляне” ул. „Самоковско шосе“ № 53 и най-малко 7 дни преди датата на представяне ще се публикуват на интернет страниците на Направление "Архитектура и градоустройство", на единния електронен портал на обществените консултации към интернет страницата на Столична община и на интернет страницата на район „Младост“ СО.

 

 

 

 Заповед

05.03.2021 Г.

 

На основание  чл.22, ал.4 и чл.127, ал.1 от ЗУТ; чл. 4, ал.1, т. 3,  чл. 8, ал. 1, т. 3, във връзка с ал. 2 и чл. 10, ал. 2 и чл.21а от Наредбата за реда и начина за провеждане на обществени обсъждания в областта на пространственото развитие и устройство на територията на Столична община, приета с Решение № 661 по протокол № 41 от 12.10.2017 г. на Столичен общински съвет и Заповед № СОА21-РД09-209/03.02.2021г. и във връзка с провеждане на обществено обсъждане, приложено Ви изпращаме Заповед № РПД21-РД09-79/05.03.2021

Протокол 25.02.2021 г. г. на Кмета район „Подуяне” при СО за представяне на проект за ПУП- ИПУР от О.Т.162 до О.Т.164 и ИПРЗ за УПИ XI-„за спорт“, кв. 6, м. „Левски – зона Г“ за образуване на нов УПИ XXIII-361,362 „за ЖС, магазини, офиси и ПГ“, във връзка с извънредната епидемична обстановка представянето на проекта ще бъде в дигитална среда (онлайн), посредством специализирана уеб платформа WEBEXна 10.03.2021 г. от 17:30 часа.

 

Достъп и участие в дискусията ще бъдат възможни, посредством линк за включване в онлайн обсъждането: https://city-council-sofia.webex.com/city-council-sofia/j.php?MTID=mf0130a3405bf096a4f572103346185a7, който ще бъде достъпен и от страницата на СО Район „Подуяне“ в срок не по-късно от 05.03.2021 г.

 

Заключителната дискусия ще бъде проведена на 08.04.2021 г. от 17:30 часа. в дигитална среда (онлайн), посредством специализирана уеб платформа WEBEX. Информацията за достъп и участие в дискусията ще бъде възможен, посредством линк за включване в онлайн обсъждането, който ще се публикува на страницата на СО Район „Подуяне“ в срок не по-късно от 06.04.2021 г.

 

Обсъждането ще се записва и ще се осигури възможност за преглед и сваляне онлайн на интернет страницата на район „Подуяне“.

 

Приложение: Копие от Заповед № № РПД21-РД09-79/05.03.2021 г. на Кмета район „Подуяне” при СО.

 

 ЕВА МИТОВА

 

КМЕТ  НА РАЙОН “ПОДУЯНЕ”

УВЕДОМЛЕНИЕ

 

Обществено обсъждане на проект за ПУП-ИПУР от О.Т.162 до О.Т.164 и ИПРЗ за УПИ XI-„за спорт“, кв. 6, м. „Левски – зона Г“ за образуване на нов УПИ XXIII-361,362 „за ЖС, магазини, офиси и ПГ“

 

Подробно описание:

 

Проектът за ПУП-ИПУР от О.Т.162 до О.Т.164 предвижда разширение на уличната регулация в частта й към източен тротоар пред УПИ XXIII-361,362 „за ЖС, магазини, офиси и ПГ“, предвиждащо съвместяване на уличната регулация с имотните граници на контактните поземлени имоти.

 

Проектът за ИПРЗ за УПИ XI-„за спорт“, кв. 6, м. „Левски – зона Г“ предвижда изменение на плана за регулация на УПИ XI-„за спорт“ и УПИ XI-„за спорт“, като се създава нов УПИ XXIII-361,362 „за ЖС, магазини, офиси и ПГ“ за поземлени имоти с идентификатори 68134.601.361 и 68134.601.362 по КККР на Район „Подуяне“

 

Създава се нов  УПИ XI-„за спорт“ с коригирани граници. Промяната в регулацията на УПИ XI-„за спорт“ е във връзка с привеждане на регулационните граници по имотните граници от кадастралната карта.

 

Достъпът до новообразувания УПИ XXIII-361,362 „за ЖС, магазини, офиси и ПГ“ се предвижда да се осигури по действащата улична регулация. Застрояването на новообразувания УПИ XXIII-361,362 в зона „Жк“ е с височина 26 м, начинът на застрояване е предвиден свободно, с етажност М+8. Паркирането е предвидено подземно и наземно в границите на новия УПИ.

 

Дата и час на провеждане:

 

·         Представяне на проекта на  10.03.2021 г. от 17:30 часа

 

·         Заключителна дискусия на 08.04.2021 г. от 17:30 часа

 

Участници:

 

Район „Подуяне“

 

·         Гл. архитект на СО Район „Подуяне“ – арх. Цветанка Ватева, e-mail:  vateva@gmail.com, тел. 02 8146 163

 

·         Гл. експерт отдел УТКРКС – арх. Антоанета Стоева, e-mail:  a.stoeva@poduiane.info, тел. 02 8146 145

 

·         Гл. специалист КР – инж. Татяна Предова, e-mail: t.predova@poduiane.info, тел. 02 8146 145

 

Възложител:

 

·         Тома Шейков, e-mail: tomasheikov@yahoo.com

 

·         Гергана Шейкова, e-mail: smillen2007@gmail.com,

 

 

 

Проектанти:

 

·         "Леблон" ООД, арх. Здравко Николов, e-mail: office@leblon-bg.com

 

Заповед

Обяснителна записка

ПУП-ИПУР

ПУП-ИПРЗ

 

19.02.2021 г.

В изпълнение на чл.12, т.6 от Закона за устройство и застрояване на Столична община /ЗУЗСО/, чл.20 ал.5 от Наредба за реда и начина за провеждане на обществени обсъждания в областта на пространственото развитие и устройството на територията на Столична община /НРНПОООПРУУТСО/, приета с Решение №661 на СОС по Протокол №41 от 12.10.2017г, Столична община – район „Средец“, Ви уведомява, че е издадена Заповед №РСЦ21-РД09-9/19.01.2021г. на Кмета на район „Средец“- СО за провеждане на обществено обсъждане на проект за изграждане на:

„Бюст-паметник на ген. Владимир Вазов“ в парк „Княз-Борисова градина“, имот с идентификатор 68134.109.11, район „Средец“,  гр. София.

Представянето на проекта да се проведе на25.02.2021г. /четвъртък/ от 17:30ч. в заседателната зала на район „Средец“ на ул. „Леге“ №6, етаж 2.

Писмени становища, мнения и предложения по представения проект, се адресират до Кмета на район „Средец“ и могат да се подават след представянето в срок до 17:00ч. на 08.03.2021г. в деловодството на района на ул. “Леге“, №6, ет.1, задължително към входящ №РСЦ20-ВК08-2170, или на електронна поща info@sredec-sofia.org със задължително посочване на имена и данни за контакт на подателя. Подадените след определения срок становища не се разглеждат.

Проектът се съхранява в техническата служба на район ”Средец”, ул. ”Леге” №6, ет.4, ст.404 и е публикуван на интернет страницата на район ”Средец”-  www.sredec-sofia.org в раздел „Съобщения“, подраздел „Инвестиционни намерения“. Във връзка с предприетите мерки по повод извънредната епидемична обстановка в страната и отмененото със заповед на Кмета на район „Средец“ за неопределен срок физическо приемно време за граждани в сградата на района, разяснения по него и преглед от заинтересованите лица може да се осъществи след предварителна заявка на тел. 02 948 43 55, всеки работен ден от 9.00ч. до 17.00ч.

Заключителната дискусия  да се проведе  на11.03.2021г./четвъртък/ от 17.30ч. в заседателната зала на район „Средец“ на ул. „Леге“ №6, етаж 2.

Обявлението, заедно със Заповед №РСЦ21-РД09-9/19.01.2021г. на Кмета на район „Средец“- СО,са поставени  на информационното табло за съобщения на партера в сградата на районната администрация ул. „Леге“ №6  и са публикувани на официалния уебсайт на район „Средец“ www.sredec-sofia.org  за сведение.

 

Заповед

Проект

Протокол 25.02.2021 г.

Протокол 11.03.2021 г.

 

05.02.2021 г.

 СО район „Кремиковци“ на основание чл.20, ал.5 от Наредбата за реда и начина за провеждане на обществени обсъждания в областта на пространственото развитие и устройството на територията на Столична община приета с Решение №661 по протокол №41/12.10.2017г. съобщава, че е издадена Заповед №РКР21-РД09-37/03.02.2021г. на Кмета на СО-район „Кремиковци” за провеждане на обществено обсъждане на Комплексен проект за инвестиционна инициатива за обект: „Модернизация на железопътни участъци: „гара Подуяне – гара Биримирци“, „гара Биримирци – гара Подуяне разпределителна“, „гара София – гара Елин Пелин“, „гара Казичене – гара Равно поле – гара Столник“ за проект „Развитие на железопътен възел София“ със самостоятелни части: 1. Проекти за подробни устройствени планове – парцеларни планове (ПУП – ПП) за териториите, необходими за изграждането на трасето на жп линия и за изместване и реконструкция на съществуващи съоръжения на техническата инфраструктура за проект „Развитие на железопътен възел София“, разположени в землищата на с. Желява и с. Яна, район „Кремиковци“, и с. Казичене, райони „Панчарево“ и „Искър“, и с. Лозен, район „Панчарево“; 2. Инвестиционен проект във фаза технически проект за подучастък № 7 гара Казичене, подучастък № 8 Казичене – Верила, подучастък № 9 Верила – Равно поле и подучастък № 11 Равно поле – Столник“,което ще се проведе чрез представяне на проекта на 11.02.2021г. от 17.00ч. в сградата на СО – район „Кремиковци”, с адрес: гр. София – 1870, кв. „Ботунец”, ул. „Челопешко шосе” 267, вх. Б., и заключителна дискусия на 23.02.2021г. от от 17.00ч. в сградата на СО – район „Кремиковци”, с адрес: гр. София – 1870, кв. „Ботунец”, ул. „Челопешко шосе” 267, вх. Б.

Заповед

Графични части

Графични части

 

25.01.2021 г.

На основание чл. 127, ал. 1 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ и чл. 20, ал. 5 от Наредба за реда и начина за провеждане на обществени обсъждания в областта на пространственото развитие и устройството на територията на Столична община /НРНПОООПРУТСО/, СО – район „Илинден“ обявява за издадена ЗАПОВЕД № РИЛ21-РД09-24/01.02.2021 г. от Кмета на СО – район „Илинден“ за провеждане на обществено обсъждане на Комплексният проект съдържа проекти на подробни устройствени планове /ПУП/ - изменение на планове за регулация и застрояване /ИПРЗ/, изменение на планове за улична регулация /ИПУР/ и парцеларен план /ПП/ за трасето на железопътната линия и за изместване и реконструкция на съществуващи съоръжения на техническата инфраструктура.

Проетната разработка обхваща трасето на съществуващата железопътна линия София-Радомир и съседните на нея територии.

С ПУП се предвижда:

·      Изменения на УПИ в кв. 799г и кв. 824 и формиране на УПИ за ЖП ареал в кв. 799г, м. „Фондови жилища“ по плана на гр. София, ИПУР от о.т.7 - о.т.6 - о.т.5 - о.т.4 - о.т.3 - о.т.2 - о.т.1 - о.т.40г, м. „Фондови жилища“ по плана на гр. София, СО - район „Сердика“;

·    Изменение на УПИ в кв. 15, м. НПЗ „Захарна фабрика“ по плана на гр. София, ИПУР от о.т.47 - о.т.46 - о.т.94 - о.т.94а, м. НПЗ „Захарна фабрика“ по плана на гр. София, кв. 858а, кв. 863 и кв. 865а, м. „Вълчо иванов - север“ по плана на гр. София, ИПУР от о.т.34 - о.т.35 - о.т.36 - о.т.37а - о.т.38а - о.т. 40б - о.т. 40в, м. „Вълчо Иванов - север“ по плана на гр. София, кв. 32 и кв. 79, м. „Разсадника - Бежанци“ по плана на гр. София, ИПУР от о.т.1 - о.т. 1а - о.т. 1б - о.т.1в - о.т.2 - о.т. 3 - о.т. 4, м. „Разсадника - Бежанци“ по плана на гр. София, кв. 1, м. „Западен парк“ по плана на гр. София - формиране на УПИ за ЖП ареал в кв. 1, м. „Западен парк“ по плана на гр. София, ИПУР от о.т.4(327) - о.т.5(323) - о.т.6 - о.т.7, м. „Гевгелийски квартал“ по плана на гр. София, СО - район „Илинден“;

·      Формиране на УПИ за ЖП ареал в кв. 1, м. „Национален физкултутен комбинат“ по плана на гр. София, създаване на нови УПИ в кв. 15, м. „Факултета“ по плана на гр. София, ИПУР от о.т.79а - о.т.78а - о.т.77а - о.т.76в - о.т.79б - о.т.76а - о.т.75а - о.т.75б и о.т.48а - о.т.49в - о.т.49б, м. „Факултета“ по плана на гр. София, изменения на УПИ в кв. 1 и създаване на нови УПИ в кв. 1, м. „Терена - отреден за трудови войски в с. Суходол“, СО - район „Красна поляна“;

·      Изменения на УПИ в кв. 7а, кв. 9а и кв. 15, м. „Юбилейна гора“ по плана на гр. София, формиране на УПИ за ЖП ареал в кв. 7а, м. „Юбилейна гора“ по плана на гр. София, кв. 10, кв. 15, кв. 17, кв. 18, кв. 63 и кв. 109, м. „Горна баня“ по плана на гр. София, формиране на УПИ за ЖП ареал в кв. 63 и кв. 109, м. „Горна баня“ по плана на гр. София, ИПУР от о.т.1 - о.т.2 - о.т.3, от о.т.140 - о.т.141 - о.т.480 - о.т.143 и от о.т.155д до о.т.154а, м. „Горна баня“ по плана на гр. София, СО - район „Овча Купел“;

·      Изменения на УПИ в кв. 13, кв. 29а и кв. 64а, м. „Карпузица“ по плана на гр. София, ИПУР от о.т.227 - о.т.5 - о.т.6, м. „Карпузица“ по плана на гр. София, кв. 8, кв. 8а, кв. 9, кв. 18, кв. 24 и кв. 36, м. „„бул. Цар Борис III“ - III и IV част“ по плана на гр. София, ИПУР от о.т.100 до о.т.101 и от о.т.102 - о.т.102а - о.т.82а, м. „„бул. Цар Борис III“ - III и IV част“ по плана на гр. София, формиране на УПИ за ЖП ареал в кв. 18, м. „„бул. Цар Борис III“ - III и IV част“ по плана на гр. София, кв. 9 и кв. 10, м. „Мала кория“ по плана на гр. София, ИПУР от о.т.83а - о.т.82 - о.т.82а - о.т.102а, м. „Мала кория“ по плана на гр. София, СО - район „Витоша“;

·       Изработване на ПУП - ПП извън урбанизираните територии за трасе на жп линия, засягащо поземлени имоти, попадащи в кадастрални райони 68134.1109, 1894, 1895, 1897, 1901, 1902, 1904, 1909, 4217, 4300, 4331 и 68134.4332 по кадастралната карта на гр. София.

С горецитирания комплексен проект, съдържащ ПУП - ИПРЗ, ИПУР и ПП, може да се запознаете всеки работен ден от 08:30 ч. до 17:00 ч. в ст. 218, ет. 2 в сградата на СО – район „Илинден“, с административен адрес: ж.к. „Захарна фабрика“, ул. „Билянини извори“ № 10, вх. Б.

   Представянетона проекта за изменение на ПУП – ИПРЗ, ИПУР и ПП ще се състои на 15.02.2021г. /понеделник/от17:00 ч. в стая 421, ет. 2 в сградата на СО – район „Илинден“, с административен адрес: гр. София, ж.к. „Захарна фабрика“, ул. „Билянини извори“ № 10, вх. Б.

Граждани и организации след представянето на проекта за изменение на ПУП – ИПРЗ, ИПУР и ПП могат да подават писмените становища, мнения или предложения по проектав срок до 17:00 ч. на24.02.2021 г. /сряда/, включително. Същите се адресират до Кмета на СО – район „Илинден“ и се подават в деловодството на СО – район „Илинден“, с административен адрес: гр. София, ж.к. „Захарна фабрика“, ул. „Билянини извори“ № 10, вх. Б или по електронна поща: info@ilinden.bg. Становища постъпили след определения срок не се разглеждат.

С проектът и съпътстващата го документация, предмет на общественото обсъждане може да се запознаете в сградата на районната администрация, с административен адрес: гр. София, ж.к. „Захарна фабрика“, ул. „Билянини извори“ № 10, вх. Б, ет. II, ст. 218, във вторник от 13:30 ч. до 16:30 ч. и сряда от 09:30 ч. до 12:30 ч. Допълнителна информация, във времето, определено за постъпване на становища може да получавате от инж. Христина Стоилова – началник отдел „Контрол по строителството“ към СО – район „Илинден“.

          Заключителната дискусия на общественото обсъждане на проекта за изменение на ПУП – ИПРЗ, ИПУРи ПП ще се проведе на 02.03.2021 г. /вторник/ от 17:00 ч. в стая 421, ет. 2 в сградата на СО – район „Илинден“ с административен адрес: гр. София, ж.к. „Захарна фабрика“, ул. „Билянини извори“ № 10, вх. Б.

Заповед

Обяснителна записка

25.01.2021 г.

Район Панчарево-СО, на основание чл. 20, ал. 5 от Наредба за реда и начина за провеждане на обществени обсъждания в областта на пространственото развитие и устройството на територията на Столична община, приета с Решение № 661 по Протокол № 41 от 12.10.2017 г., изм. - Решение № 3914 от 11.06.2018 г. на АдмС - София по адм. д. № 2707/2018 г., съобщава, че е издадена Заповед № РПН21-РД09-15/20.01.2021г. на Кмета на район Панчарево-СО,  относно Комплексен проект за инвестиционна инициатива за обект: „Модернизация на железопътни участъци: „гара Подуяне-гара Биримирци“, „гара Биримирци-гара Подуяне разпределителна“, гара София-гара Елин Пелин“, „гара Казичене-гара Равно поле-гара Столник“ за проект „Развитие на железопътен възел София“ със самостоятелни части:
1.Проекти за подробни устройствени планове-Парцеларни планове (ПУП-ПП) за териториите, необходими за изграждането на трасето на жп линия и за изместване и реконструкция на съществуващи съоръжения на техническата инфраструктура за проект „Развитие на железопътен възел София“, разположени в землищата на с. Желява и с. Яна, район „Кремиковци“ и с. Казичане, район „Панчарево“, и „Искър“, и с. Лозен, район „Панчарево“;
2. Инвестиционен проект във фаза технически проект за подучастък № 7 гара Казичене, подучастък № 8-Верила, подучастък № 9 Верила-Равно поле и подучастък № 11 Равно поле-Столник.
за провеждане на обществено обсъждане на инвестиционен проект във фаза технически проект за подучастък № 7 гара Казичене, подучастък № 8-Верила, подучастък № 9 Верила-Равно поле и подучастък № 11 Равно поле-Столник.

Представянето на проекта да се извърши от представител на възложителя и от проектанта и да се състои на 09.03.2021г. от 18.00 ч. в Район Панчарево-СО, с адрес: с. Панчарево, ул. Самоковско шосе № 230.

След представянето на проекта, граждани и организации могат да подават писмени становища, мнения и предложения по същия, не по-късно от три дни преди датата на заключителната дискусия. Същите могат да се подават в деловодството на СО-район Панчарево, ул. „Самоковско шосе“ № 230 и на електронната поща на районната администрация info@pancharevo.org. Становища постъпили след определения срок -18.03.2021г. не се разглеждат.

След представянето на проекта, същият ще се намира в СО-район Панчарево, като допълнителна информация по него, във времето за изготвяне на становищата ще се получава от арх. Румен Несторов-Главен архитект на район Панчарево и Цветанка Дойчева-Главен специалист в отдел „УТК“.

Заключителната дискусия да се проведе на 23.03.2021г. от 18:00ч. в Район Панчарево.

Заповед

Проект за ПУП-ПП Казичене

Обяснителна записка Казичене

Схема на листовете и легенда Казичене

Проект за ПУП-ПП Лозен

Обяснителна записка Лозен

Схема на листовете и легенда Лозен

 

18.01.2021 г.

Район Панчарево-СО, на основание чл. 20, ал. 5 от Наредба за реда и начина за провеждане на обществени обсъждания в областта на пространственото развитие и устройството на територията на Столична община, приета с Решение № 661 по Протокол № 41 от 12.10.2017 г., изм. - Решение № 3914 от 11.06.2018 г. на АдмС - София по адм. д. № 2707/2018 г., съобщава, че е издадена Заповед № РПН21-РД09-12/11.01.2021г. на Кмета на район Панчарево-СО за провеждане на обществено обсъждане на проект за подробен устройствен план (ПУП)-изменение на план за улична регулация (ИПУР) на м. в. з. Косанин дол от о.т. 2 до о.т. 1 и от о.т. 372 до о.т. 374 и на м.в.з. Беликата до о.т. 104;  план за улична регулация (ПУР) на нови улици от о.т. 2-о.т. 103, о.т. 104-о.т. 502, о.т. 444-о.т. 570, о.т. 568-о.т. 581, о.т. 572-о.т. 575, о.т. 508-о.т. 511, о.т. 504-о.т. 373а, о.т. 512-о.т. 519, о.т. 515-о.т. 518, о.т. 514-о.т. 534, о.т. 510-о.т. 535, о.т. 104-о.т. 545, о.т. 543-о.т. 553, м. Косанин дол; изменение  на план за регулация и застрояване (ИПРЗ) на УПИ-„за озеленяване“, за нов УПИ XIV-„за озеленяване“, в кв. 33; на УПИ V-529, УПИ VI-557, УПИ VII-556, УПИ VIII-556 и УПИ IX-555 за създаване на нови УПИ V-529,3053-„за ЖС“, УПИ VI-557- „за ЖС“, УПИ VII-556-„за ЖС“ и УПИ VIII-555-„за ЖС“, в кв. 34, м. Косанин дол; план за регулация и застрояване (ПРЗ) за нов УПИ VII-„за инж. Инфраструктура“, в кв. 3 и нови УПИ  в нови кв. 55,56,57,58,59,60,62,63,64,65 и 66, м. Косанин дол, район Панчарево и план-схеми по чл. 108 от ЗУТ.

Представянето на проекта да се извърши от представител на възложителя и от проектанта и да се състои на 09.02.2021г. от 18.00 ч. в кметство с. Бистрица, с адрес: с. Бистрица, ул. Никола Крушкин № 34.

След представянето на проекта, граждани и организации могат да подават писмени становища, мнения и предложения по същия, не по-късно от три дни преди датата на заключителната дискусия. Същите могат да се подават в деловодството на СО-район Панчарево, ул. „Самоковско шосе“ № 230, на електронната поща на районната администрация info@pancharevo.orgи в кметство с. Бистрица. Становища постъпили след определения срок -18.02.2021г. не се разглеждат.

След представянето на проекта, същият ще се намира в СО-район Панчарево, като допълнителна информация по него, във времето за изготвяне на становищата ще се получава от арх. Румен Несторов-Главен архитект на район Панчарево и инж. Юлия Павлова-Старши експерт в отдел „УТК“.

Заключителната дискусия да се проведе на 23.02.2021г. от 18:00ч. в кметство с. Бистрица.

Заповед

Обяснителна записка

Графика

Графика

ИПУР, ИПР

ИПРЗ, ПРЗ

ПТКП

ПЛАН - СХЕМА "ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ"

ПЛАН-СХЕМА "ВЕРТИКАЛНО ПЛАНИРАНЕ"

ПЛАН-СХЕМА КАНАЛИЗАЦИЯ

ПЛАН-СХЕМА КАНАЛИЗАЦИЯ

ПЛАН-СХЕМА ВОДОСНАБДЯВАНЕ

30.11.2020 г.

Район Панчарево-СО, на основание чл. 20, ал. 5 от Наредба за реда и начина за провеждане на обществени обсъждания в областта на пространственото развитие и устройството на територията на Столична община, приета с Решение № 661 по Протокол № 41 от 12.10.2017 г., изм. - Решение № 3914 от 11.06.2018 г. на АдмС - София по адм. д. № 2707/2018 г., съобщава, че е издадена Заповед № РПН20-РД09-120/27.11.2020г. на Кмета на район Панчарево-СО за провеждане на обществено обсъждане на проект за подробен устройствен план и план-схеми по чл. 108, ал. 2 от ЗУТ: Изменение на план за регулация и застрояване (графично оформени като ПРЗ) на м. „с. Кокаляне“, м. „в. з. Кокалянски ханчета“, м. „в.з. Кокалянски ханчета-разширение“, м. „в.з. Кокалянски ханчета-II разширение“ и м. „в.з. Михово блато“.

Представянето на проекта да се извърши от представител на възложителя и от проектанта и да се състои на 14.12.2020г. от 18.00 ч. в кметство с. Кокаляне, с адрес: с. Кокаляне, ул. Кръстан Младенов № 1.

След представянето на проекта, граждани и организации могат да подават писмени становища, мнения и предложения по същия, не по-късно от три дни преди датата на заключителната дискусия. Същите могат да се подават в деловодството на СО-район Панчарево, ул. „Самоковско шосе“ № 230, на електронната поща на районната администрация info@pancharevo.orgи в кметство с. Кокаляне. Становища постъпили след определения срок -29.12.2020г. не се разглеждат.

След представянето на проекта, същият ще се намира в кметство с. Кокаляне.

Заключителната дискусия да се проведе на 05.01.2021г. от 18:00ч. в кметство с. Кокаляне.

 

Материали

Заповед

 09.11.2020 г.

           На 12.11.2020 г. от 17,30 часа в стая 308, ІІІ етаж в сградата на СО – р-н „Слатина‟ на бул. „Шипченски проход‟ 67 ще се проведе представянена схема за преместваеми обекти (2 броя ) по индивидуални проекти - типов контейнер за тоалетна с достъпна среда в ПИ с идентификатор 68134.702.2051, УПИ ІІ „за мемориален комплекс“, кв. 26, м. „Гео Милев – Подуяне – Редута“, по плана на гр. София, СО – район „Слатина, на основание Заповед № РСЛ20-РД09-447/05.11.2020 г. на Кмета на СО – р-н „Слатина‟.

            Желаещите да се запознаят предварително с проекта, могат да го направят в работно време в стая 216, ІІ етаж в сградата на СО – р-н „Слатина‟ на бул. „Шипченски проход‟ 67.

 

 

схема за преместваеми обекти (2 броя ) по индивидуални проекти - типов контейнер за тоалетна с достъпна среда в ПИ с идентификатор 68134.702.2051, УПИ ІІ „за мемориален комплекс“, кв. 26, м. „Гео Милев – Подуяне – Редута“, по плана на гр. София, СО – район „Слатина

 

Схемата за преместваеми обекти (№1 и №2) предвижда поставянето на 2 броя  типови контейнери за тоалетна, с по две отделни клетки с достъпна среда по индивидуални проекти на две места в ПИ с идентификатор 68134.702.2051, УПИ ІІ „за мемориален комплекс“, кв. 26, м. „Гео Милев – Подуяне – Редута“, по плана на гр. София, за общ. обслужване на парк „Гео Милев“:

-       Преместваем обект №1 се намира на изхода на алея към ул. „Калиманци“ ъгъла с ул. „Иларион Драгостинов“,

-       Преместваеми обекти №2 се намира на изхода на алея към ул. „Чар“ ъгъла с ул. „Бетховен Л. В.“

И двата обекта са предвидени в съответствие с пешеходната система на парка и не засяга съществуаща растителност.

 

 Заповед 

 

05.11.2020 г.

 

На 12.11.2020 г. от 17,00 часа в стая 308, ІІІ етаж в сградата на СО – р-н „Слатина‟ на бул.„Шипченски проход‟ 67 ще се проведе представяне на виза за проектиране и проект за „Люлка-везна за инвалидни колички“ в ПИ с идентификатор 68134.702.2051, УПИ ІІ „за мемориален комплекс“, кв. 26, м. „Гео Милев – Подуяне – Редута“, по плана на гр. София, СО – район „Слатина, на основание Заповед № РСЛ20-РД09-448/05.11.2020 г. на Кмета на СО – район „Слатина‟.

            Желаещите да се запознаят предварително с проекта, могат да го направят в работно време в стая 216, ІІ етаж в сградата на СО – р-н „Слатина‟ на бул. „Шипченски проход‟ 67.

 

 

 

 

виза за проектиране и проект за „Люлка-везна за инвалидни колички“ в ПИ с идентификатор 68134.702.2051, УПИ ІІ „за мемориален комплекс“, кв. 26, м. „Гео Милев – Подуяне – Редута“, по плана на гр. София, СО – район „Слатина“

 

Визата за проектиране и проект за „Люлка-везна за инвалидни колички“ в ПИ с идентификатор 68134.702.2051, УПИ ІІ „за мемориален комплекс“, кв. 26, м. „Гео Милев – Подуяне – Редута“, по плана на гр. София, СО – район „Слатина“ са изготвени съгласно геодезическо заснемане, становище от дирекция ”Зелена система“ кьм СО, техническа спецификация от производителя на съоръжението и задание от инвеститора.

Площадката е проектирана за деца от 3-18г. и люлката-везна за инвалидни колички е насочена кьм алеята, така че количките от алеята директно да бъдат поставяни върху съоръжението, което осигурява безопасност и достъпност при игра. Обезопасителната му зона съвпада с размера на площадката — 3/6м — 18 кв.м. Детската площадка и връзката ѝ с парковата алея ще бъде изпълнена  с ударопоглъщаща (гумирана) настилка.

Площадката е планирана и проектирана е в съответствие с пешеходната система на парка и създава място за детски отдих и игра в безопасна среда, не засяга съществуаща растителност, както и тя да не пречи на люлката да изпълнява своята функция.

Заповед

 

 

 

05.11.2020 г.

Уведомяваме всички заинтересовани физически и юридически лица, че със Заповед № РОК20-РД09-405/04.11.2020г. се отменя насроченото със Заповед № РОК20-РД09-394/ 26.10.2020г. на Кмета на р-н „Овча купел” обществено обсъждане на проект за парк „Кукуряк“ (Подробен устройствен план– изменение на план за регулация и застрояване (ИПРЗ) на кв.48, 49, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 59  60, 61a и 62 по плана на м.“Овча купел-актуализация“).

 

05.11.2020 г.


Уведомяваме всички заинтересовани физически и юридически лица, че със Заповед № РОК20-РД09-404/04.11.2020г. се отменя насрочената съгласно  Заповед № РОК20-РД09-362/02.10.2020г. на Кмета на р-н „Овча купел” на 12.11.2020г. от 18,00ч. във физкултурния салон на 88-мо СОУ с адм. адрес ул.“Димитър Попниколов“ №7,  район „Овча купел” заключителна дискусия по общественото  обсъждане на Подробен устройствен план – План за регулация и План за застрояване  на м.“Овча купел-1, 4-ти, 5-ти и 6-ти м.р.“ в обхват: улици от о.т.19÷ о.т.2÷ о.т.6÷ о.т.8÷ о.т.534а÷ о.т.532÷о.т.527в÷о.т.23 до о.т.331“б“ (бул.“Президент Линкълн“); от о.т.331“б“ до о.т.336 (ул.“Крушовски връх“); от о.т.336 до о.т.138 (ул.675); от о.т.138÷о.т.137 до о.т.135 (ул.659); от о.т.135 до о.т.8“в“; от о.т.8“в“÷о.т.823÷о.т.1“а“÷о.т.3“б“; о.т.3“в“÷о.т.140; от о.т.140÷о.т.565÷ о.т.502÷о.т.19 (ул.“Промишлена“) без кв.101, кв.101“а“, част от кв.101“б“, УПИ ІІ-за ОДЗ в кв.109; части от кв.114 и кв.113“а“; заедно с план-схеми на инженерната инфраструктура (чл.108- ЗУТ).

Заповед

26.10.2020 г.

Уведомяваме всички заинтересовани физически и юридически лица, че на основание Заповед № РОК20-РД09-394/26.10.2020г. на Кмета на р-н „Овча купел” на 12.11.2020г. от 18,00ч. във физкултурния салон на 88-мо  СОУ в район „Овча купел” с адрес ул.“Димитър Попниколов“ №7 ще се представи проект за парк „Кукуряк“ (Подробен устройствен план– изменение на план за регулация и застрояване (ИПРЗ) на кв.48, 49, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 59  60, 61a и 62 по плана на м.“Овча купел-актуализация“). Проектът  е изложен в сградата на района - бул.”Цар Борис ІІІ” №136В ет.1  и е качен на сайта на района. За времето, определено за постъпване на становища по проекта, може да бъде получена допълнителна информация в стая 35 в понеделник и четвъртък от 14ч. до 16ч. при спазване на всички изисквания във връзка с епидемиологичната обстановка.

До 23.11.2020г. вкл. могат да се подават писмени становища и предложения по проекта в деловодството на р-н „Овча купел” и на sook@mail.bg , които ще бъдат качени на сайта на района най-късно един ден преди дискусията.

На 03.12.2020г. от 18,00ч. във физкултурния салон на 88-мо  СОУ в район „Овча купел” с адрес ул.“Димитър Попниколов“ №7  ще се проведе заключителната дискусия на общественото обсъждане .

Заповед

Становище

ПУП - План за регулация и застрояване на кв. 48, 49, 51, 53, 54, 55, 56, 60 и 62 по плана на м. "Овча купел" - актуализация парк Кукуряк - предварителен проект

22.10.2020 г.

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

СО - район "Оборище"

       Уведомяваме всички заинтересовани лица, че на основание Заповед  № РОБ20-РД09-173/06.10.2020 г. на Кмета на район „Оборище“ на 22.10.2020г. от 18:00 часа в сградата на СО район „Оборище“, бул. „Мадрид“  №1 ще се проведе представяне на преработен проект за ПУП - Изменение на план за регулация и застрояване (ИПРЗ) за преструктуриране на жилищен комплекс в обхвата на кв. 161 – образуване на нов УПИ I – „за ЖС и общ. обсл.“ в кв. 161 (нов) и нов УПИ I – „за ЖС и трафопост“ в кв. 161б (нов), м. „Подуене–център“, СО район „Оборище“, възложен за изпълнение на НАГ-СО.

       Документацията е на разположение на заинтересованите лица на IV етаж в сградата на общинската администрация в рамките на работното време на СО район „Оборище“ от 8:30ч. до 17:00 ч., както и на интернет страницата на района, за предоставяне на допълнителна информация и запознаване с проекта.

       Писмените становища по проекта, съдържащи общ коментар, конкретни мотивирани предложения, доказателства и пр., се адресират до кмета на СО район „Оборище“ и се депозират в срок до 02.11.2020г. в деловодството на район „Оборище“-СО, бул. „Мадрид“ № 1, гр. София. Писмени становища след този срок не се разглеждат.   

 

Заповед РОБ20-РД09-173/06.10.2020

Графични части

Графични части

 

02.10.2020 г.

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

СО –район „ОВЧА КУПЕЛ”

Уведомяваме всички заинтересовани физически и юридически лица, че на основание Заповед № РОК20-РД09-362/02.10.2020г. на Кмета на р-н „Овча купел” на 15.10.2020г. от 18,00ч. във физкултурния салон на 88-мо СОУ с адм. адрес ул.“Димитър Попниколов“ №7,  район „Овча купел” ще се представи Подробен устройствен план – План за регулация и План за застрояване  на м.“Овча купел-1, 4-ти, 5-ти и 6-ти м.р.“ в обхват: улици от о.т.19÷ о.т.2÷ о.т.6÷ о.т.8÷ о.т.534а÷ о.т.532÷о.т.527в÷о.т.23 до о.т.331“б“ (бул.“Президент Линкълн“); от о.т.331“б“ до о.т.336 (ул.“Крушовски връх“); от о.т.336 до о.т.138 (ул.675); от о.т.138÷о.т.137 до о.т.135 (ул.659); от о.т.135 до о.т.8“в“; от о.т.8“в“÷о.т.823÷о.т.1“а“÷о.т.3“б“; о.т.3“в“÷о.т.140; от о.т.140÷о.т.565÷ о.т.502÷о.т.19 (ул.“Промишлена“) без кв.101, кв.101“а“, част от кв.101“б“, УПИ ІІ-за ОДЗ в кв.109; части от кв.114 и кв.113“а“; заедно с план-схеми на инженерната инфраструктура (чл.108- ЗУТ). Допълнителна информация може да се получи в ст. 35 в понеделник и четвъртък от 14ч. до 16ч. при спазване на всички изисквания във връзка с епидемиологичната обстановка.

Писмени становища и предложения по проекта могат да се подават до 26.10.2020г. вкл. в деловодството на р-н „Овча купел” и на sook@mail.bg.

На 12.11.2020г. от 18,00ч. във физкултурния салон на 88-мо СОУ с адм. адрес ул.“Димитър Попниколов“ №7 ще се проведе заключителната дискусия на общественото обсъждане.

 Заповед

Обявление

План за регулация и режим на застрояване за преструктуриране на жилищен комплекс "ОВЧА КУПЕЛ - 4, 5, 6 М.Р."

 

02.10.2020 г.

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

СО –район „ОВЧА КУПЕЛ”

ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА УЛИЧНАТА РЕГУЛАЦИЯ  (ИПУР) о.т.19÷нова о.т.19“в“ и нови о.т.19“а“÷о.т.19“б“ И ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ И ЗАСТРОЯВАНЕ  (ПРЗ) за ПИ 68134.4292.139

С ОБРАЗУВАНЕ НА НОВ УПИ VІІ-139,жс в КВ.20 М.“В.З.ЛЮЛИН“

Уведомяваме всички заинтересовани физически и юридически лица, че на основание Заповед № РОК20-РД09-361/02.10.2020г.. на Кмета на р-н „Овча купел” на 13.10.2020г. от 17,00ч. на открито пред административната сграда на район „Овча купел” към СО с адм. адрес бул.”Цар Борис ІІІ” № 136В ет.2 ще се представи Проект за Изменение на план за улична регулация (ИПУР) о.т.19÷нова о.т.19“в“ и нови о.т.19“а“÷о.т.19“б“ и план за регулация и застрояване (ПРЗ) за ПИ 68134.4292.139 с образуване на нов УПИ VІІ-139,жс в кв.20 м.“в.з.Люлин“  . Проектът  е изложен в сградата на района - бул.”Цар Борис ІІІ” №136В ет.1  и е качен на сайта на района. За времето, определено за постъпване на становища по проекта, може да бъде получена допълнителна информация в стая 35 в понеделник и четвъртък от 14ч. до 16ч. при спазване на всички изисквания във връзка с епидемиологичната обстановка.

До 22.10.2020г. вкл. могат да се подават писмени становища и предложения по проекта в деловодството на р-н „Овча купел” и на sook@mail.bg , които ще бъдат качени на сайта на района най-късно един ден преди дискусията.
На 28.10.2020г. от 17,00ч. пред/в административната сграда на район „Овча купел” към СО с адм. адрес бул.”Цар Борис ІІІ” № 136В ет.2 ще се проведе заключителната дискусия на общественото обсъждане.

Заповед

Обяснителна записка

ПР

ПЗ

01.10.2020 г.

Уведомяваме всички заинтересовани физически и юридически лица, че на основание Заповед № РПД20-РД09-172/29.09.2020 г. на Кмета на район „Подуяне” на 12.10.2020г. от 18:00 часа в сградата на район „Подуяне“ при СО, ул. „Плакалница“ №51, ет.3, заседателна зала – ст. 321 при спазване на всички противоепидемичните мерки в странатаще се проведе заключителната дискусия на общественото обсъждане на проект за преработка на план-схемата (обща схема) за поставяне на преместваеми обекти и монументално-декоративни елементи в парк „Герена“ – УПИ II, кв.148, м. „Суха река“.

Проектът с графичните материали към него са налични в сградата на районната администрация на адрес: ул. „Плакалница“ № 51, ет.4, ст.415.

Заповед

 

На основание Заповед № РПД20-РД09-171/29.09.2020 г. на Кмета на район „Подуяне” на 19.10.2020г. от 18:00 часа в сградата на район „Подуяне“ при СО, ул. „Плакалница“ №51, ет.3, заседателна зала – ст. 321 при спазване на всички противоепидемичните мерки в страната ще се проведе заключителната дискусия на общественото обсъждане на Проект заПУП- ИПРЗ за УПИ I-„за ЖС“, II-„за озеленяване“, IV-„за трафопост“, V-98, новообразувани УПИ I-405, 1124, 1126-„за ЖС“, УПИ II-„за озеленяване, IV-„за трафопост“, V-„за озеленяване и паркинг“, VII-„за озеленяване“, кв.33, м. „жк. Левски – зона Г“.

Проектът с графичните материали към него са налични в сградата на районната администрация на адрес: ул. „Плакалница“ № 51, ет.4, ст.415.


Заповед

 

29.09.2020г.

     СТОЛИЧНА ОБЩИНА – РАЙОН „МЛАДОСТ” обявява, че на основание чл. 12 от ЗУЗСО; чл. 4, ал. 1, т. 4и чл. 8, ал. 1, т. 3 и чл. 10, ал. 2 от Наредбата за реда и начина за провеждане на обществени обсъждания в областта на пространственото развитие и устройство на територията на Столична община, приета с Решение № 661 по протокол № 41 от 12.10.2017 г. на Столичен общински съвет и във връзка с писмо вх. № РМЛ18-ВК08-2132/28.12.2018г. от НАГ при Столична община е издадена Заповед № РМЛ20-РД09-262/29.09.2020г. на Кмета на СО - район „Младост“, с която е наредено да се проведе процедура по обществено обсъждане на: изменение на обща и подробна схема – поставяне на преместваем обект за търговска и обслужваща дейност – павилион по индивидуален проектна основание чл.56, ал.1 и ал.2 от ЗУТ, в поземлен имот с идентификатор 68134.4082.707, част от УПИ VII-“за озеленяване“, кв.16, местност „Младост 1“.

     Представянето на изменението на обща и подробна схема ще се състои на 08.10.2020г. от 18.00 часа в Народно читалище „Младост“, адрес: ж.к. „Младост 1“ /до кооперативния пазар/.

     Писмени становища, мнения и предложения могат да се подават в срок до 23.10.2020г. включително в деловодството на СО – район „Младост” или по електронна поща office@mladost.bg.

     Заключителната дискусия да се проведе на 29.10.2020г. от 18.00ч. в Народно читалище „Младост“, адрес: ж.к. „Младост 1“ /до кооперативния пазар/.

    Заповедта и изменението на обща и подробна схема са публикувани на интернет страницата на Столична община – район „Младост” и са поставени на информационното табло в сградата на СО– район „Младост“, адрес: ж.к. Младост-3, ул. “Свето Преображение” № 1. Скицата с указан начин на поставяне ще бъде публикувана най-малко 7 дни преди датата на представянето на инернет страницата на Направление „Архитектура и градоустройство“ и на единния електронен портал на обществените консултации към интернет страницата на Столична община.

     Предварителното представяне и заключителната дискусия ще се проведат при стриктно спазване на всички противоепидемични мерки, въведени от Министъра на здравеопазването и Кмета на Столична община.

Схема

Заповед РМЛ20-РД09-262/29.09.2020г.

 

28.09.2020г.

 

     СО-район „Люлин“ съобщава, че е издадена Заповед №РЛН20-РД09-244/18.09.2020г. на Кмета на район „Люлин“-СО за провеждане обществено обсъждане на:

     1. Проект за подробен устройствен план – план за регулация и режим на застрояване за преструктуриране на жилищен комплекс за м. „ж.к. Люлин – 1 м.р.“ и план-схеми по чл. 108, ал. 2 от ЗУТ в граници: бул. „Сливница“, бул. „Добринова скала“, ул. „Проф. Александър Станишев“ и бул. „Панчо Владигеров“, по плана на гр.София.

     2. Проект за подробен устройствен план – план за регулация и режим на застрояване по реда на чл.16 от ЗУТ в граници: ул. „Ген. Константин Константинов“, УПИ I „за компл. жил. стр.“ от кв.73 по проект за м. „ж.к.Люлин – 1м.р.“, ул. „Ген. Васил Кутинчев“, ул. „Цвети Иванов“, УПИ III „за компл. жил. стр.“ от кв.73 по проект за м. „ж.к. Люлин – 1м.р.“, по плана на гр.София.

     Проектите ще бъдат представени на 28.09.2020г. от 17:30ч. в заседателната зала на 90 СУ „Ген. Хосе де Сан Мартин“ на адрес: гр. София, ж.к. „Люлин-2“, ул. „Стефана Клинчарова“ № 3. В същата зала ще се проведе и обществена дискусия по проекта на 19.10.2020г. от 17:30ч.

     Писмените становища по проекта да се адресират до Кмета на район „Люлин“ и да се подават в срок до 17.00 часа на 09.10.2020г. включително, в деловодството на район „Люлин“ на адрес: гр. София, бул. „Захари Стоянов“ № 15.

Заповед РЛН20-РД09-244/18.09.2020г.

Проект за ПУП - ПРРЗПЖК на м. "Люлин 1-ви м.р."

Проект за ПУП-ПРЗ на м. "Люлин 1-ви м.р." - кв. 73 по реда на чл. 16 от ЗУТ

 

01.09.2020 г.

 

Район Панчарево-СО, на основание чл. 20, ал. 5 от Наредба за реда и начина за провеждане на обществени обсъждания в областта на пространственото развитие и устройството на територията на Столична община, приета с Решение № 661 по протокол № 41/12.10.2017г. на  СОС, съобщава, че е издадена Заповед № РПН20-РД09-84/24.08.2020г. на Кмета на район Панчарево-СО за провеждане на обществено обсъждане на проект за ПУП-изменение на плана за улична регулация на улица от о.т. 563ж до о.т. 563к и промяна границите на контактен УПИ I-6, кв. 90г, м. с. Бистрица.

Представянето на проекта да се извърши от представител на възложителя и от проектанта и да се състои на 01.09.2020г. от 18.00 ч. в кметство с. Бистрица, с адрес: с. Бистрица, ул. Н. Крушкин-Чолака № 34.

След представянето на проекта, граждани и организации могат да подават писмени становища, мнения и предложения по същия, не по-късно от три дни преди датата на заключителната дискусия. Същите могат да се подават в деловодството на СО-район Панчарево, ул. „Самоковско шосе“ № 230, на електронната поща на районната администрация info@pancharevo.org и в кметство с. Бистрица. Становища постъпили след определения срок -11.09.2020г. не се разглеждат.

След представянето на проекта, същият ще се намира в СО-район Панчарево, като допълнителна информация по него, във времето за изготвяне на становищата ще се получава от арх. Румен Несторов-Главен архитект на район Панчарево и Юлия Павлова- Старши експерт отдел „УТК“ в СО-район Панчарево.

Заключителната дискусия да се проведе на 15.09.2020г. от 18:00ч. в кметство с. Бистрица.

 

Заповед

Обяснителна записка

Графична част

25.08.2020 г.

ЗАПОВЕД за провеждане на обществено обсъждане, относно Виза за инвестиционно проектиране на детска площадка в поземлен имот с идентификатор 68134.106.136, попадащ в УПИ I, кв. 3, местност „Главен градски център-Зони Г-8 и Г-10, район „Средец“ на територията на Княжеска градина, район „Средец“,  гр.София.
Представянето на  „Виза за инвестиционно проектиране на детска площадка в поземлен имот с идентификатор 68134.106.136, попадащ в УПИ I, кв. 3, местност „Главен градски център-Зони Г-8 и Г-10, район „Средец“ на територията на Княжеска градина, район „Средец“,  гр.София“. ще се проведе  в заседателната зала на район „Средец“, етаж 2,ул. „Леге“ № 6 на 02.09.2020 г. /сряда/ от 17:30ч.
Писмени становища , мнения и предложения  относно визата се адресират  до Кмета на район „Средец – СО“ и се депозират в срок до 11.09.2020 г./петък/ включително в деловодството на район „Средец -СО“, ул. „Леге“ № 6, гр. София задължително към входящ № РСЦ19-ВК08-2755 или   на      електронната поща      info@sredec-sofia.org, със задължително посочване на имената и контакти на подателя. Становища подадени след  определения срок не се разглеждат.
Заключителната дискусия да се проведе в заседателната зала на район „Средец“-  СО, етаж 2 , ул. „Леге“ № 6 на 16.09.2019 г. /сряда/ от 17:30ч..

Заповед

Виза

 

13.08.2020 г.

Във връзка с издадена Заповед РД09-116/11.08.2020 г. на Кмета на район Лозенец се отменя провеждането на заключителна дискусия на обществено обсъждане на проект за ПУП - изменение на план за регулация и застрояване за УПИ I - за резиденция, по отношение на ПИ с идентификатор 68134.901.1131 по КККР, кв. 145, м. Лозенец-II ч., район Лозенец на 14.08.2020 г.от 17,00 часа.

Заповед

 

06.08.2020 г.

Столична Община – Район „Красна поляна”, на основание Наредбата за реда и начина на провеждане на обществени обсъждания и заповед № РКП 20-РД 56-100/06.08.2020 год. на Кмета на район „Красна поляна”, уведомява заинтересованите лица, че на 17.08.2020г. от 17,00 часа на служебния паркинг до сградата на Район „Красна поляна” на адрес: гр.София, ул.”Освобождение” № 25 ще се проведе представяне на проект за ПУП – ПРЗ на ПИ с идентификатор 68134.1105.153 за създаване на нов УПИ І-153 за офиси, магазини, жилища и гаражи, кв. 19 /нов/, м. „Западен парк” и ИПУР между о.т. 47 и о.т. 48,  район „Красна поляна”.

В срок до 31.08.2020 г. могат да се подават становища с общ коментар и конкретни мотивирани предложения по проекта, до Кмета на Район „Красна поляна” в деловодството на район „Красна поляна”, ул.”Освобождение” № 25 или на електронната поща на района - toa_krpoliana@mail.bg. Становища, постъпили след определения срок не се разглеждат.

На 03.09.2020г. от 17,00 часа на същото място ще се проведе обществена дискусия по проекта.

Проектът може да бъде разгледан на сайта на район „Красна поляна”. Допълнителна информация по проект може да се получи в  работното време от арх. Ел. Хетемова на тел. 921-72-58/59.

Заповед

Проект

 

31.07.2020 г.

Във връзка с провеждане на обществено обсъждане на проект за подробен устройствен план - изменение на план за регулация и  застрояване (ПУП - ИПРЗ) за УПИ І – „за резиденция“, по отношение на ПИ с идентификатор 68134.901.1131 по КККР, кв. 145, м. „Лозенец – ІІ-ра част” по плана на гр. София район „Лозенец”, съгласно Заповед № РД-09-114/22.07.2020г. на Кмета на район "Лозенец". Проектът ще бъде представен от представител на възложителя и проектантския екип на 31.07.2020 г. от 17.00 часа в конферентна зала 1А и 1Б в хотел „Хемус", бул.„Черни връх” № 65. Заключителната дискусията по проекта ще се проведе на 14.08.2020 г. от 17.00 часа в същата зала на хотел „Хемус". Проектите са на разположение за запознаване в стая № 41 на 4 ет. в сградата на район „Лозенец” СО, бул. „Васил Левски” № 2. Писмени становища могат да се подават в деловодството на администрацията или по електронната поща: signali@lozenets-sofia.org до 07.08.2020 г. включително.
Заповед

Обяснителна записка

Презентация

Описание и експертна оценка на съществуваща висока растителност - част паркоустройство и благоустройство

ИПР

ИПРЗ

Геодезическо заснемане на съществуваща растителност 1

Геодезическо заснемане на съществуваща растителност 2

ЧЕЗ

Софийска вода 1

Софийска вода 2

Топлофикация

Виваком

РИОСВ

НИНКН

 

27.07.2020 г.


На основание §24 от ПЗР на ЗИД на ЗУЗСО и в условието на §3 от ПР на Наредбата за реда и начина за провеждане на обществени обсъждания в Столична Община/отм./, приета с Решение №661 по Протокол №41/12.10.2017г. на СОС /предвид, че административното производство е висящо се прилага стария ред/, чл. 15 от Наредбата за реда и начина на провеждане на обществени обсъждания в областта на пространственото развитие, устройството на територията на Столична Община, във връзка с провеждане на обществено обсъждане на проект за ПУП - План за регулация и застрояване по реда на чл.16 от ЗУТ на П.З. “Илиянци-изток”, план-схеми по чл. 108 от ЗУТ, доклад за определяне на пазарна стойност на имотите в обхвата на проекта, протокол ЕС-ПО-ОЗ/11.05.2020 г. за приемане на пазарни оценки на поземлените имоти в проекта за ПРЗ на П.З. “Илиянци-изток“, ИПУР и ИПР на кв. 2 и 3 на П.З. “Илиянци- изток"

Н А Р Е Ж Д А М :

Да се проведе процедура по обществено обсъждане на проект за ПУП - План за регулация и застрояване по реда на чл.16 от ЗУТ на П.З. “Илиянци-изток”, план-схеми по чл. 108 от ЗУТ, доклад за определяне на пазарна стойност на имотите в обхвата на проекта, протокол ЕС-ПО-ОЗ/11.05.2020 г. за приемане на пазарни оценки на поземлените имоти в проекта за ПРЗ на П.З. “Илиянци-изток“, ИПУР и ИПР на кв. 2 и 3 на П.З. “Илиянци- изток".

Представянето на проекта ще се състои на 08.07.2020г. от 18:00 часа в сградата на СО – район „Сердика”, бул. „Княгиня Мария Луиза” №88, ет. 4, заседателна зала. Писмени становища могат да се депозират в срок до 22.07.2020г.

Писмените становища се адресират до Кмета на СО – район „Сердика”,  и се подават в деловодството на СО – район „Сердика”, бул. „Княгиня Мария Луиза” №88.

Становищата могат да съдържат: общ коментар; коментари по отделни пунктове; конкретни мотивирани предложения за промяна; мотивирани алтернативни решения; доказателства за пропуснати ползи от невъвеждането на други варианти, като същите следва да са окомплектовани с актуални скици, стари скици, документи за собственост.

Определям инж. Марио Лазов и арх. Хатидже Хаджиева да дават допълнителна информация, в Приемната зала на СО – район „Сердика”, ет.4, в срока за приемане на становищата. Становища, постъпили след 22.07.2020г. няма да бъдат разглеждани.

Обществената дискусия ще се проведе на 27.07.2020г. в 18:00 часа в сградата на СО – район „Сердика”, бул. „Княгиня Мария Луиза” №88, ет. 4, заседателна зала. За участие в дискусията да се поканят лицата, представили писмени становища и екипите , разработили проектите.

ПРЗ за ПЗ Илиенци-изток - по чл. 16 от ЗУТ

 

17.07.2020 г.

На 17.07.2020 г. от 18,00 ч. в административната сграда на район „Красно село“-СО с адм. адрес бул. „Цар Борис III“ № 124 да се проведе представяне на 4 бр. Визи за инвестиционно проектиране на допълващо застрояване - съоръжения за захранване на автоматизирана поливна система към обект: Реконструкция на трамваен път по бул. „Цар Борис III“ от трамвайно ухо „Княжево“ до трамвайно ухо „Съдебна палата“, находящи се в:

- УПИ I - „за озеленяване с режим на Тго“, ПИ с КИ 68134.203.427, кв. 15а, м. „ж.к. Крива река“, район „Красно село“-СО;

- УПИ I - „за КЖС, озеленяване, паркинг и КОО“, ПИ с КИ 68134.204.52, кв. 17, м. „Хиподрума“, район „Красно село“-СО;

- УПИ I - „за озеленяване“, ПИ с КИ 68134.204.194, кв. 9, м. „Хиподрума“, район „Красно село“-СО;

- УПИ I - „за озеленяване“, ПИ с КИ 68134.209.86, кв. 299а, м. „ж.к. Бъкстон - север“, район „Красно село“-СО.

За представяне на обсъжданите документи и проекти своевременно да се поканят водещите им проектанти и представител на възложителя.

 

До 28.07.2020 г. (включително) заинтересованите граждани и организации може да подават писмени становища, мнения и предложения, свързани с обсъжданите документи в деловодството на район „Красно село“-СО (бул. „Цар Борис III“ № 124) или на e-mail: office@krasnoselo.net. Те следва да бъдат адресирани до Главния архитект на Столична община и е необходимо да съдържат: трите имена и контактна информация за връзка с подателя (адрес, телефон, e-mail, факс).

Копие от притежаваната относима проектна документация (текстова и графична част) към подлежащите на обсъждане Визи за проектиране да се публикува незабавно на официалната интернет страница на района (https://www.krasnoselo.net/) и предостави на разположение в сградата с адм. адрес бул. „Цар Борис III“ № 124 - за запознаване на заинтересованите лица.

Към публикуваните материали за общественото обсъждане своевременно да се добавят и предоставените отговори на евентуално направени допълнителни запитвания от отделни граждани или организации (в съответствие с чл. 28, ал. 2 от НРНПОООПРУТСО).

 

В срок до 30.07.2020 г. всички постъпили писмени становища, мнения и предложения да се публикуват на интернет страницата на Направление „Архитектура и градоустройство“, на единния електронен портал на обществените консултации към интернет страницата на Столична община и на интернет страницата на район „Красно село“-СО (в съответствие с чл. 23 от НРНПОООПРУТСО).

 

На 31.07.2020 г. от 18,00 ч. в административната сграда на район „Красно село“ на СО с адм. адрес бул. „Цар Борис III“ № 124 да се проведе заключителна дискусия на обсъжданите документи и проекти – съобразена изцяло с актуалните противоепидемични мерки към същия момент. За участие в дискусията задължително да се поканят всички лица, представили писмени становища, мнения и предложения, представителите на професионални организации по чл. 5, ал. 4 от ЗУТ и лицата по чл. 26, ал. 3 от НРНПОООПРУТСО (в съответствие с чл. 24, ал. 1 от същата наредба).

Заповед

ВИЗА

ВИЗА

ВИЗА

ВИЗА

 

13.07.2020 г.

  З А П О В Е Д

РСЦ20-РД09-98/13.07.2020г.

Относно: Промяна на датата и мястото за провеждане заключителната дискусия на общественото обсъждане на  проект за „Схема за поставяне на преместваеми съоръжения за екстремни спортове“ в УПИ I–за градина, подземни гаражи, подземно строителство и КОО, кв. 3, „Княжеска градина", район „Средец“,  гр.София.

Като взех предвид инструкцията на Министерство на здравеопазването, Заповед № РД-01-369/30.06.2020г. на Министъра на здравеопазването на основание чл.63, ал.4 и ал.5 от Закона за здравето и чл.46 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и  Заповед № РСЦ20-РД09-78/03.06.2020г. на Кмета на район „Средец“


    НАРЕЖДАМ

          Да се промени датата и мястото за провеждане на заключителната дискусия за общественото обсъждане на проект за „Схема за поставяне на преместваеми съоръжения за екстремни спортове“ в УПИ I–за градина, подземни гаражи, подземно строителство и коо, кв. 3, „Княжеска градина", район „Средец“,  гр.София. 

Заключителната дискусия  да се проведе  на 06.08.2020г./четвъртък/ от 18.00ч. в   Образцово  Народно читалище „Антон Страшимиров“/ „Кино Влайкова/, ул. „Цар Иван Асен II“ № 11  .

Заповедта  да се оповести чрез публикуване на обявлението , което се поставя  на информационното табло за съобщения на партера в сградата на районната администрация ул. „Леге“ № 6 на официалния уебсайт на район „Средец“ sredec-sofia.org , в профила на социалната мрежа на района , на единния електронен портал на обществените консултации към интернет страница на Столична община.

Заповедта да се изпрати  до засегнатите райони , Камарата  на архитектите в България, Съюза на архитектите в България, Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране, както и др. заинтересовани институции, експлоатационни дружества и служби.

В останалата част  Заповед № РСЦ20-РД09-78/03.06.2020г. на Кмета на район „Средец“ не се променя.

Заключителната дискусия да се проведе при стриктно спазване  на всички противоепидемични мерки, въведени от Министъра на здравеопазването и Кмета на Столична община.


ТРАЙЧО ТРАЙКОВ
Кмет на район „Средец“

 

13.07.2020 г.

Район”Витоша”-СО съобщава, че съгласно Заповед №РВТ20-РД09-66/10.07.2020 г. на Кмета на Район”Витоша” за провеждане на обществено обсъждане на Виза за инвестиционно проектиране на допълващо застрояване на съоръжение за захранване на автоматизирана поливна система към обект”Реконструкция на трамваен релсов път” в УПИ І-за парк/ПИ с идентификатор 68134.1934.701/, кв.180а, м.Гърдова глава.

*Представянето му ще се състои на 20.07.2020г. от 17.30 часа в сградата на Район”Витоша”, ул.”Слънце”№2;

* Копие от проекта e изложен в Техническа служба на Район”Витоша”-СО, ет.2 за запознаване на заинтересованите лица.

*Писмените становища, мнения и предложения по проекта от гражданите и организации да се подават в деловодството на Район”Витоша”-СО до 24.07.2020 г. включително.

 *Заключителната дискусия да се проведе на 30.07.2020 г. от 17.30 ч.   в сградата на Район”Витоша”, ул.”Слънце”№2.

 Заповед

 

09.07.2020 г.

 

Столична община-район “Младост” организира предварително представяне на проект за подробен устройствен план - план за регулация и застрояване с прилагане на чл. 16 от ЗУТ за част от територията на местности „жк. Горубляне 2“, „ж.к. Горубляне 3“, НПЗ „Изток“ подзона „Горубляне“ и „кв. Горубляне“; ПУП – изменение на уличната регулация на част от ул. „Михаил Греков“ и ПУП – план за преструктуриране на жилищни комплекси съгласно чл. 110, ал. 1 и 4 от ЗУТ по реда на чл. 22 от ЗУТ за м. „жк. Горубляне 2“, район „Младост“ на СО.

Предварителното представяне на проекта ще се състои на 14.07.2020г. от 18.00ч. в Народно читалище „Васил Левски“ с адрес: кв. Горубляне, ул. „Самоковско шосе“ № 53.

Писмени становища, мнения и предложения могат да се подават в срок до 24.07.2020г. включително в деловодствата на район „Младост“ на СО и на Направление „Архитектура и градоустройство“ при СО или по електронната пощаofice@sofia-agk.com и ofice@so-mladost.com.

Проектът е публикуван на интернет страниците на Направление „Архитектура и градоустройство“  и на район „Младост“ на СО и е поставен на информационните табла, разположени на ул. „Свето Преображение“ срещу сградата на район „Младост“ на СО и пред Народно читалище „Васил Левски“ с адрес: кв. Горубляне, ул. „Самоковско шосе“ № 53.

Предварителното представяне на проекта ще се проведе при стриктно спазване на всички противоепидемични мерки, въведени от Министъра на здравеопазването и Кмета на Столична община.

ПР

ПР

ПР

ПЗ

ПЗ

ПЗ

ПР и ИПР връзка с бул. Копенхаген

ПЗ

ПР

09.07.2020 г.

Район Илинден на основание чл. 8, ал. 1, т. 3 във връзка с чл. 10, ал. 2 от Наредбата за реда и начина на провеждане на общствени обсъждания в областта на пространственото развитие и устройството на територията на Столична община съобщава, че е издадена Заповед N РИЛ20-РД09-116/06.07.2020 г. на кмета на район Илинден за провеждане на обществено обсъждане на тема: Въвеждане на еднопосочно движение на ППС в карето между бул. "Сливница", ул. "Йосиф Щтросмайер", ул. "Габрово" и ул. "Крум Стоянов" на територията на район Илинден.

Представянето на предложението ще се проведе на 23.07.2020 г. от 17:30 часа в двора на бившето 110 училище, ул. "Билянини извори" при задължително спазване на физическа дистанция от най-малко 1,5 метра разстояние и препоръчително поставяне на защитна маска.

Обявление

Заповед

Схема-предложение

 

08.07.2020 г.

Район Панчарево-СО, на основание чл. 20, ал. 5 от Наредба за реда и начина за провеждане на обществени обсъждания в областта на пространственото развитие и устройството на територията на Столична община, приета с Решение № 661 по протокол № 41/12.10.2017г. на  СОС, съобщава, че е издадена Заповед № РПН20-РД09-74/06.07.2020г. на Кмета на район Панчарево-СО за провеждане на обществено обсъждане на проект за подробен устройствен план-План за регулация и застрояване (ПРЗ) за поземлени имоти с идентификатори 39791.6013.1217 и 39791.6013.1218 по КККР на с. Кривина-създаване на нов УПИ I-1217,1218,1003,1067 „за логистична база, складове, офиси и ТП“ в нов кв. 43 и улична регулация от о.т. 42л до о.т. 45; от о.т. 45-о.т. 46- о.т. 47-о.т. 48-о.т. 49-о.т. 51-от. 52-о.т. 54 до о.т. 5; от о.т. 52 до о.т. 53; от о.т. 54-о.т. 55-о.т. 56-о.т. 9 до о.т. 8; улица-тупик от о.т. 49 до о.т. 50, м. „Голямата локва-Търговски парк 2“; Изменение на плана за регулация (ИПР) на УПИ VIII-108 „за автомивка, ПГТП, автосервиз, ТИР паркинг и заведение за обществено хранене“, кв. 42, м. „Голямата локва-Търговски парк 2“; изменение на плана за улична регулация-заличаване на улица от о.т. 42м-о.т. 6-о.т. 5 по плана на м. „Летищен комплекс-София“; промяна профила на улица от о.т. 54-о.т. 5 до о.т. 4, м. „Голямата локва-Търговски парк 2“ и изменение на плана за улична регулация (ИПУР) от т.т. 8 до о.т. 9 по плана на с. Кривина, район Панчарево.

Представянето на проекта да се извърши от представител на възложителя и от проектанта и да се състои на 21.07.2020г. от 18.00 ч. вкметство с. Кривина, с адрес: с. Кривина, ул.Старата река № 2з.

След представянето на проекта, граждани и организации могат да подават писмени становища, мнения и предложения по същия, не по-късно от три дни преди датата на заключителната дискусия. Същите могат да се подават в деловодството на СО-район Панчарево, ул. „Самоковско шосе“ № 230, на електронната поща на районната администрация info@pancharevo.orgи в кметство с. Кривина. Становища постъпили след определения срок -31.07.2020г. не се разглеждат.

След представянето на проекта, същият ще се намира в СО-район Панчарево, като допълнителна информация по него, във времето за изготвяне на становищата ще се получава от арх. Румен Несторов-Главен архитект на район Панчарево и Цветанка Дойчева-Гл. специалист отдел „УТК“ в СО-район Панчарево.

Заключителната дискусия да се проведе на 04.08.2020г. от 18:00ч. в кметство с. Кривина.

 Заповед

Обяснителна записка

ПРЗ

ИПР

 

03.07.2020 г.

Отмяна на обществено обсъждане за ПУП-ИПРЗ в обхвата на кв. 43б, м. "Младост-1"-Мусагеница

Отменя се провеждането на представяне на 24.06.2020 г. от 18:30 часа и заключителната дискусия на 07.07.2020 г. от 18:30 часа в читалище Елин Пелин, с административен адрес: ул. "Методи Андонов" N82a, ж.к. Младост 1, на проект попадащ на територията на район Студентски.

За повече информация, моля запознайте се с приложената заповед.

Заповед

 

24.06.2020 г.

Район Панчарево-СО, на основание чл. 20, ал. 5 от Наредба за реда и начина за провеждане на обществени обсъждания в областта на пространственото развитие и устройството на територията на Столична община, приета с Решение № 661 по протокол № 41/12.10.2017г. на  СОС, съобщава, че е издадена Заповед № РПН20-РД09-71/23.06.2020г. на Кмета на район Панчарево-СО за провеждане на обществено обсъждане на проект за: „ПУП-Изменение на план за улична регулация /ИПУР/ от о.т. 128а до о.т. 128г и свързаното с това изменение на регулационната граница на контактен УПИ IV-6908.1519 от кв. 18а, план за улична регулация /ПУР/ за създаване на нова задънена улица от о.т. 300 /нова/ до о.т. 312 /нова/, план за регулация и застрояване на /ПРЗ/ на поземлен имот /ПИ/ с идентификатор 04234.6909.518 за образуване на нов УПИ I-518-„за жилищно строителство, спорт и тп“ от нов кв. 15б, нови УПИ I-518-„за жилищно строителство и тп“,  УПИ II-518-„за жилищно строителство“ и УПИ III-518-„за жилищно строителство“ от нов кв. 15а, план-схеми на мрежите и съоръженията на техническата инфраструктура и надлъжни профили на новопроектираните улици, м. „в.з. Бункера-разширение“, район Панчарево“

 Представянето на проекта да се извърши от представител на възложителя и да се състои на 01.07.2020г. от 18.00 ч. вкметство с. Бистрица, с адрес: с. Бистрица, ул. Н. Крушкин-Чолака № 34.

След представянето на проекта, граждани и организации могат да подават писмени становища, мнения и предложения по същия, не по-късно от три дни преди датата на заключителната дискусия. Същите могат да се подават в деловодството на СО-район Панчарево, ул. „Самоковско шосе“ № 230, на електронната поща на районната администрация info@pancharevo.orgи в кметство с. Бистрица. Становища постъпили след определения срок - 09.07.2020г. не се разглеждат.

След представянето на проекта, същият ще се намира в СО-район Панчарево, като допълнителна информация по него, във времето за изготвяне на становищата ще се получава от арх. Румен Несторов-Главен архитект на район Панчарево и Юлия Павлова-Старши експерт отдел „УТК“ в СО-район Панчарево.

Заключителната дискусия да се проведе на 14.07.2020г. от 18:00ч. в кметство с. Бистрица.

Заповед

Схема

Обяснителна записка

 

23.06.2020 г.

ОБЯВЛЕНИЕ

ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ на проект за ПУП-ИПРЗ за обезпечаване на велосипедна алея от ВТУ „Тодор Каблешков“ до гара „Пионер“


 Уведомяваме всички заинтересовани физически и юридически лица, че на основание Заповед № РСЛ20-РД09-224/23.06.2020г. на Кмета на район „Слатина”, в изпълнение на чл. 12 от ЗУЗСО и чл. 10, ал. 2 от Наредбата за реда и начина за провеждане на обществени обсъждания в областта на пространственото развитие и устройство на територията на Столична община, на 02.07.2020г. от 17:30 часа в зала „Универсиада“ ще се проведе представяне на проекта.

Проектът е на разположение на заинтересованите лица за запознаване с него в сградата на районната администрация на адрес: бул. „Шипченски проход” № 67 и на официалната интернет страница на СО - район „Слатина”, както и на електронната страница на Направление „Архитектура и градоустройство“ на Столична община.

След представянето на проекта, писмени становища, мнения или предложения по проекта могат да се депозират в срок до 12.07.2020 г. в деловодството на районната администрация или по електронна поща info@so-slatina.org

За приключване на общественото обсъждане в зала „Универсиада“ ще се проведе заключителна дискусия на 16.07.2020 г. от 17:30 ч.

Заповед

 

23.06.2020 г.

      Съобщение за провеждане на обществено обсъждане на проект за изменение на подробен устройствен план /ПУП/ - Изменение на план за регулация и застрояване /ИПРЗ/ за преструктуриране на кв. 842, м. „Вълчо Иванов – север" по плана на гр. София, в териториален обхват за УПИ II за жилищно строителство и комплексно общ. обслужване /ПИ с идентификатори: 68134.1201.122, 68134.1201.121, 68134.1201.580, 68134.1201.577, 68134.1201.576, 68134.1201.573, 68134.1201.570 и 68134.1201.571 от КККР/ и Изменение на план за улична регулация /ИПУР/ - ново локално платно на бул. „Сливница" /съществуващо на място/ - нови о.т. 117б, о.т. 117в до о.т. 7а и нова улица /разделяща съществуващия квартал/ – от о.т. 56а, о.т. 56б, о.т. 56в, о.т. 56г, о.т. 56д до о.т. 117в, м. „Вълчо Иванов – север" по плана на гр. София  

   Представянето на проекта за изменение на ПУП – ИПРЗ и ИПУР ще се състои на 09.07.2020г. /четвъртък/от 17:00 ч. в стая 220, ет. 2 в сградата на СО – район „Илинден“ с административен адрес: гр. София, ж.к. „Захарна фабрика“, ул. „Билянини извори“ № 10, вх. Б.

 

Граждани и организации след представянето на проекта за изменение на ПУП – ИПРЗ и ИПУР могат да подават писмените становища, мнения или предложения по проекта в срок до 17:00 ч. на 15.07.2020г. /сряда/, включително. Същите се адресират до Кмета на СО – район „Илинден“ и се подават в деловодството на СО – район „Илинден“, с административен адрес: гр. София, ж.к. „Захарна фабрика“, ул. „Билянини извори“ № 10, вх. Б или по електронна поща: info@ilinden.bg. Становища постъпили след определения срок не се разглеждат.

 

С проектът и съпътстващата го документация, предмет на общественото обсъждане може да се запознаете в сградата на районната администрация, с административен адрес: гр. София, ж.к. „Захарна фабрика“, ул. „Билянини извори“ № 10, вх. Б, ет. II, ст. 218, , в понеделник от 13:30 ч. до 16:30 ч. и сряда от 09:30 ч. до 12:30 ч. Допълнителна информация, във времето, определено за постъпване на становища може да получавате от инж. Христина Стоилова – началник отдел „Устройство на територията, кадастър и регулация“ към СО – район „Илинден“.

 

          Заключителната дискусия на общественото обсъждане на проекта за изменение на ПУП – ИПРЗ и ИПУРще се проведе на 21.07.2020 г. /вторник/ от 17:00 ч. в стая 220, ет. 2 в сградата на СО – район „Илинден“ с административен адрес: гр. София, ж.к. „Захарна фабрика“, ул. „Билянини извори“ № 10, вх. Б.

Заповед

Обяснителна записка

ИПР

ИПЗ

 

23.06.2020 г.

Уведомяваме всички заинтересовани физически и юридически лица, че на основание Заповед № РИВ20-РД09-130/23.06.2020г. на Кмета на район „Изгрев”,  в изпълнение на чл. 12 от ЗУЗСО и чл.10, ал. 2 от Наредбата за реда и начина за провеждане на обществени обсъждания в областта на пространственото развитие и устройство на територията на Столична община, на 02.07.2020г. от 17:30 часа в зала „Универсиада“ ще се проведе представяне на проекта.

 

Проектът е на разположение на заинтересованите лица за запознаване с него в сградата на районната администрация на адрес: ул. „Атанас Далчев“ № 12 и на официалната интернет страница на Столична община – район „Изгрев”, както и на електронната страница на Направление „Архитектура и градоустройство“ на Столична община.

 

След представянето на проекта, писмени становища, мнения или предложения по проекта могат да се депозират в срок до 12.07.2020 г. в деловодството на районната администрация или по електронна поща info@so-izgrev.bg

 

За приключване на общественото обсъждане в зала „Универсиада“ ще се проведе заключителна дискусия на 16.07.2020 г. от 17:30 ч.

 Заповед

 

10.06.2020 г.

Уведомяваме всички заинтересовани физически и юридически лица, че на основание чл.20 ал.5 от Наредбата за реда и начина за провеждане на обществени обсъждания, приета с Решение № 661 по Протокол №41/12.10.2017г. на СОС, че ще се проведе обществено обсъждане на  „Виза за проектиране на допълващо застрояване – съоръжения за захранване на автоматизирана поливна система към обект: Реконструкция на трамваен път по бул.“Цар Борис III“ от трамвайно ухо „Княжево“ до трамвайно ухо „Съдебна палата“ от 17,30ч. в административната сграда на район „Овча купел” на СО с адм. адрес бул.”Цар Борис ІІІ” № 136в. Предложението е изложено в сградата на района - бул.”Цар Борис ІІІ” №136В ет.1  и е качено на сайта на района.

 

Граждани и организации могат да подават писмени становища, мнения и предложения по проекта, адресирани до Главния архитект на Столична община. Същите се внасят в деловодството на район „Овча купел” ( бул.”Цар Борис ІІІ” № 136В ет.1)или на e-mail: sook@mail.bg” до 15.06.2020 г. вкл.

 

Заключителната  дискусия да бъде проведена на 25.06.2020 г. от 17,30ч. в административната сграда на район „Овча купел” на СО с адм. адрес бул.”Цар Борис ІІІ” № 136в. 

 

За повече информация, моля погледнете прикачените файлове.

Заповед

Графична част 1

Графична част 2

Графична част 3

 

08.06.2020 г.

Район Панчарево-СО, на основание чл. 20, ал. 5 от Наредба за реда и начина за провеждане на обществени обсъждания в областта на пространственото развитие и устройството на територията на Столична община, приета с Решение № 661 по протокол № 41/12.10.2017г. на  СОС, съобщава, че е издадена Заповед № РПН20-РД09-66/03.06.2020 г. на Кмета на район Панчарево-СО за провеждане на обществено обсъждане на проект за „ПУП—изменение на плана за регулация на УПИ XI „за трафопост“, УПИ XIII-615 „за складове, логичен център, чисто производство, офиси, търговия, КО, подземни гаражи и трафопост“ и УПИ V „за озеленяване“, кв. 57, с. Кривина за създаване на сервитут на ново въздушно ел. трасе СрН 20 kV”

  Представянето на проекта да се извърши от представител на възложителя и да се състои на 16.06.2020 г. от 18.00 ч. вкметство с. Кривина, с адрес: с. Кривина, ул.Старата река № 2з.

След представянето на проекта, граждани и организации могат да подават писмени становища, мнения и предложения по същия, не по-късно от три дни преди датата на заключителната дискусия. Същите могат да се подават в деловодството на СО-район Панчарево, ул. „Самоковско шосе“ № 230, на електронната поща на районната администрация info@pancharevo.orgи в кметство с. Кривина. Становища постъпили след определения срок -25.06.2020г. не се разглеждат.

След представянето на проекта, същият ще се намира в СО-район Панчарево, като допълнителна информация по него, във времето за изготвяне на становищата ще се получава от арх. Румен Несторов-Главен архитект на район Панчарево и Цветанка Дойчева-Гл. специалист отдел „УТК“ в СО-район Панчарево.

Заключителната дискусия да се проведе на 30.06.2020г. от 18:00ч. в кметство с. Кривина.

Заповед

Графика

Обяснителна записка

 

08.06.2020 г.

Район Панчарево-СО, на основание чл. 20, ал. 5 от Наредба за реда и начина за провеждане на обществени обсъждания в областта на пространственото развитие и устройството на територията на Столична община, приета с Решение № 661 по протокол № 41/12.10.2017 г. на  СОС, съобщава, че е издадена Заповед № РПН20-РД09-65/03.06.2020 г. на Кмета на район Панчарево-СО за провеждане на обществено обсъждане на проект за: „ПУП—изменение на плана за улична регулация, във връзка с отваряне на вход-изход и ПРЗ за ПИ с идентификатор 44063.6207.820-създаване на нов УПИ II-820 „за бензиностанция и обслужваща сграда“ за създаване на нов УПИ I-6527.8,6721.1809-„за офиси, магазини, складове и автосервиз“, кв. 34, м. в. з. Врана-Лозен-Триъгълника“, Район Панчарево“

Представянето на проекта да се извърши от представител на възложителя и да се състои на 23.06.2020 г. от 18.00 ч. вкметство с. Лозен, с адрес: с. Лозен, ул. Съединение № 112.

След представянето на проекта, граждани и организации могат да подават писмени становища, мнения и предложения по същия, не по-късно от три дни преди датата на заключителната дискусия. Същите могат да се подават в деловодството на СО-район Панчарево, ул. „Самоковско шосе“ № 230, на електронната поща на районната администрация info@pancharevo.orgи в кметство с. Лозен. Становища постъпили след определения срок -02.07.2020г. не се разглеждат.

След представянето на проекта, същият ще се намира в СО-район Панчарево, като допълнителна информация по него, във времето за изготвяне на становищата ще се получава от арх. Румен Несторов-Главен архитект на район Панчарево и Петранка Брайнова-Гл. специалист отдел „УТК“ в СО-район Панчарево.

Заключителната дискусия да се проведе на 07.07.2020 г. от 18:00ч. в кметство с. Лозен.

 

Обяснителна записка

графична част 1

графична част 2

 

08.06.2020 г.

На основание чл.12 от Закона за устройство и застрояване на Столична община /ЗУЗСО/, чл.4, ал.1,т.4, чл.8, ал.1, т.3, чл.10, ал.2 от Наредба за реда и начина на провеждане на обществени обсъждания в областта на пространственото развитие и устройство на територията на Столична община /НРНПОООПРУТСО/, приета с Решение № 661 по Протокол № 41 от 12.10.2017г. на  Столичен общински съвет.

 НАРЕЖДАМ

Да се проведе представяне  на проект за „Схема за поставяне на преместваеми съоръжения за екстремни спортове“ в УПИ I–за градина, подземни гаражи, подземно строителство и коо, кв. 3, „Княжеска градина", район „Средец“,  гр.София.

 

Представянето да се проведе  в заседателната зала на район „Средец“, етаж 2, ул. „Леге“ № 6 на 25.06.2020 г. /четвъртък/ от 17.30ч.

За участие  в представянето задължително да се поканят възложителя и екипа изготвил проекта.

Схемата за поставяне e публикувана на уеб страницата на район „Средец“ (sredec-sofia.org) в раздел съобщения. Във връзка с извънреднадата епидемиеологична обстановка в страната и заповедите за ограничаване на социалните контакти, както и отмененото за неопределен период приемно време на район „Средец“, схемата и разяснения по нея могат да бъдат получени на място след уговорка със служителите на отдел „Устройство на територия, кадастър и регулация“ на посочените в уеб страницата на район „Средец“ (sredec-sofia.org) в раздел контакти телефони.

Заключителната дискусия да се проведе в заседателната зала на район „Средец“-  СО, етаж 2 , ул. „Леге“ № 6 на 16.07.2019 г. /четвъртък/ от 17,30ч..

За участие в дискусията задължително да се поканят лицата, представили писмени становища, мнения и предложения., възложителя и екипа изготвил  проекта.

Заповедта да се оповести чрез публикуване на обявлението, което се поставя на информационното табло за съобщения  на партера в сградата на районната администрация, ул. „Леге“ № 6, на официалния уебсайт на район „Средец“ sredec-sofia.org , в профила  на социалната мрежа на района, на единния електронен портал на обществените консултации към интернет страницата на Столичната община. Заповедта да се изпрати  до засегнатите район и кметства, Камарата на архитектите в България, Съюза на архитектите в България и Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране, както и други  заинтересовани институции, експлоатационни дружества и служби.

ТРАЙЧО ТРАЙКОВ

Кмет на район „Средец“

Заповед

Схема08.06.2020 г.

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕСО –район „ОВЧА КУПЕЛ”

Мотивирано предложение за поставяне на фургонив ПИ 68134.4325.390 с достъп от ул.“Подлозище“.

Уведомяваме всички заинтересовани физически и юридически лица, че на основание Заповед № РОК20-РД09-216/03.06.2020 г. на Кмета на р-н „Овча купел” на 11.06.2020г. от 17,00ч. на открито пред административната сграда на район „Овча купел” към СО с адм. адрес бул.”Цар Борис ІІІ” № 136В ет.2 ще се представи Мотивирано предложение на скица с указан начин на поставяне на два преместваеми фургона в ПИ 68134.4325.390 по КК и КР . Предложението е изложено в сградата на района - бул.”Цар Борис ІІІ” №136 В ет.1  и е качено на сайта на района. За времето, определено за постъпване на становища по проекта, може да бъде получена допълнителна информация в понеделник и четвъртък от 14ч. до 16ч. при спазване на всички изисквания на закона.

До 19.06.2020 г. вкл. могат да се подават писмени становища и предложения по проекта в деловодството на р-н „Овча купел” и на sook@mail.bg , които ще бъдат качени на сайта на района най-късно един ден преди дискусията.На 30.06.2020г. от 17,00ч. пред/в административната сграда на район „Овча купел” към СО с адм. адрес бул.”Цар Борис ІІІ” № 136В ет.2 ще се представи Мотивирано предложение на скица с указан начин на поставяне на два преместваеми фургона в ПИ 68134.4325.390 по КК и КР ще се проведе заключителната дискусия на общественото обсъждане .

Заповед

Мотивирано предложение

Обяснителна записка

 

26.05.2020 г.

Район "Банкя" –  СО, на основание чл. 20, ал. 5 от Наредба за реда и начина за провеждане на обществени обсъждания в областта на пространственото развитие и устройството на територията на Столична община, приета с Решение № 661 по Протокол № 41/12.10.2017 г. на  СОС, съобщава, че е издадена Заповед № РД09-122/26.05.2020 г.  на Кмета на район "Банкя" – СО за провеждане на обществено обсъждане за представяне на проект за „Подробен устройствен план (ПУП) – План за регулация и застрояване (ПРЗ), план схеми по части: Електроснабдяване, Водоснабдяване и канализация, схема - вертикално планиране, доклад за определяне на пазарни оценки и протокол на комисията за определяне на пазарни оценки за м. „Изгрев - изток”, район Банкя”, изработен по реда на чл. 16 от ЗУТ”.
Представянето на проекта ще се състои на  09.06.2020г. от 17.00 часа  на открито пред сградата  на „Кенди” ООД  на адрес: гр. Банкя, кв. Изгрев ул. Васил Петлешков №1 при следната организация: присъствие на до 10 (десет) лица при спазване на физическа дистанция от най – малко 1,5 м. разстояние. При проявен интерес на повече от определените със заповедта лица, представянето ще се проведе на етапи до запознаване на всички проявили обществен интерес.

След представянето на проекта граждани и организации могат да подават писмени становища, мнения и предложения не по-късно от три дни преди датата на заключителната дискусия. Същите могат да се подават в деловодството на СО – район "Банкя", ул. „Цар Симеон“ № 1 или по електронната поща bankya@bankya.bg . Становища, постъпили след определения срок –  до 18.06.2020г., не се разглеждат.

С проекта, предмет на общественото обсъждане, може да се запознаете в сградата на район "Банкя " СО - ритуална зала, партер в понеделник и сряда от 14.00 часа  до 16.00 часа като допълнителна информация по него, във времето за  изготвяне на становищата, ще се получава от арх. Милена Будинова – Главен архитект на  район „Банкя”  СО  и Юлия Акълиева -  главен специалист в отдел „Устройство на територията, кадастър и регулация и контроли по строителството” при  район „Банкя”  СО.

Заключителната дискусия ще се проведе на 24.06.2019г. в 17.00 часа на открито пред сградата  на „Кенди” ООД  на адрес: гр. Банкя, кв. Изгрев ул. Васил Петлешков №1 при следната организация: присъствие на до 10 (десет) лица при спазване на физическа дистанция от най – малко 1,5 м. разстояние. При проявен интерес на повече от определените със заповедта лица, представянето ще се проведе на етапи до запознаване на всички проявили обществен интерес.

Заповед

 

13.03.2020 г. ВАЖНО!

Заповед №РПД20-РД09-46/11.03.2020 г. на Кмета на район „Подуяне” за отмяна провеждането на заключителната дискусия на общественото обсъждане на проект за преработка на план-схемата (обща схема) за поставяне на преместваеми обекти и монументално-декоративни елементи в парк „Герена“ – УПИ II, кв.148, м. „Суха река“ на 13.03.2020 г. от 17:30часа  в сградата на район „Подуяне“ при СО, ул. „Плакалница“ №51, ет.3, заседателна зала – ст. 321.

Заповед

13.03.2020 г. ВАЖНО!

Заповед №РПД20-РД09-46/11.03.2020 г. на Кмета на район „Подуяне” за отмяна провеждането на заключителната дискусия на общественото обсъждане на проект за ПУП- ИПРЗ за УПИ I-„за ЖС“, II-„за озеленяване“, IV-„за трафопост“, V-98, новообразувани УПИ I-405, 1124, 1126-„за ЖС“, УПИ II-„за озеленяване, IV-„за трафопост“, V-„за озеленяване и паркинг“, VII-„за озеленяване“, кв.33, м. „жк. Левски – зона Г“ на 19.03.2020 г. от 17:30часа  в сградата на район „Подуяне“ при СО, ул. „Плакалница“ №51, ет.3, заседателна зала – ст. 321.

Заповед

 

06.03.2020 г.

 Район „Връбница“ на основание чл.20, ал.5 от НРНПОООПРУТСО, приета с Решение № 661 по Протокол № 41/12.10.2017 г. на  СОС, съобщава, че е издадена Заповед №РВР20-РД56-33/24.02.2020 г. на Кмета на СО район „Връбница“, за провеждане на обществено обсъждане за представяне на проект за ПУП-ИПРЗ за м. „Толева махала“, кв.20, кв.20а, кв.22, кв.23, кв.24 (част), кв.25, кв.27 (част), кв.28, кв.29 (част), кв.30, кв.31, с прилежащите улици и план-схеми по чл.108, ал.2 от ЗУТ за мрежите и съоръженията на техническата инфраструктура по части: ВиК, телефонизация, електроснабдяване и проект за вертикално планиране, без квартали, части от тях и улици, одобрени с Решение №8 по Протокол №68/17.01.2019 г. на СОС и отразени с щрихи в графичната част на проекта.

Представянето на проекта ще се състои на 18.03.2020 г. (сряда) от 17:00 ч. в хотел „Трафи Ем“, бул. „Сливница“.

След представянето на проекта граждани и организации могат да подават писмени становища, мнения и предложения в срок до 17:00 часа на 27.03.2020 г. Становищата се подават в деловодството на СО район „Връбница” с адрес: гр. София, бул. Хан Кубрат, бл.328, вх.Б, етаж 1, стая № 101, както и на info@vrabnitsa.bg. Становища постъпили след определения срок не се разглеждат.

С проектите, предмет на общественото обсъждане, може да се запознаете в сградата на СО район „Връбница”, етаж 1, стая № 101, като допълнителна информация по проектите може да се получава от инж. Десислава Александрова, инж. Георги Георгиев и арх. Лариса Вангелова.

Заключителната дискусия ще се проведе на 08.04.2020 г. (сряда) от 14:00 ч. в заседателна зала №402 на СО район „Връбница”, с адрес: гр. София, бул. Хан Кубрат, бл.328, вх. Б, етаж 4.

Заповед

 

06.03.2020 г.

 Район „Връбница“ на основание чл.20, ал.5 от НРНПОООПРУТСО, приета с Решение № 661 по Протокол № 41/12.10.2017 г. на  СОС, съобщава, че е издадена Заповед №РВР20-РД56-15/29.01.2020 г. на Кмета на СО район „Връбница“, за провеждане на обществено обсъждане за представяне на проект за ПРЗПЖК на м. „бул. Сливница” – ж.к. „Модерно предградие”; ИПРЗ на м. „бул. Сливница – кв. „Модерно предградие” и ИПРЗ на м. „бул. Сливница – част СПЗ „Модерно предградие“, район „Връбница“ и план-схеми по чл.108 от ЗУТ.

Представянето на проекта ще се състои на 19.02.2020 г. (сряда) от 17:00 ч. в Национална гимназия за древни езици и култура „Св. Константин Кирил Философ”, град София, ул. „Баба” №16.

След представянето на проекта граждани и организации могат да подават писмени становища, мнения и предложения в срок до 17:00 часа на 28.02.2020 г. Становищата се подават в деловодството на СО район „Връбница” с адрес: гр. София, бул. Хан Кубрат, бл.328, вх.Б, етаж 1, стая № 101, както и на info@vrabnitsa.bg. Становища постъпили след определения срок не се разглеждат.

С проектите, предмет на общественото обсъждане, може да се запознаете в сградата на СО район „Връбница”, етаж 1, стая № 101, като допълнителна информация по проектите може да се получава от инж. Десислава Александрова, инж. Георги Георгиев и арх. Лариса Вангелова.

Заключителната дискусия ще се проведе на 11.03.2020 г. (сряда) от 14:00 ч. в заседателна зала №402 на СО район „Връбница”, с адрес: гр. София, бул. Хан Кубрат, бл.328, вх. Б, етаж 4.

Заповед

 

06.03.2020 г.

Отдел „Устройство на територията, кадастър и контрол по строителството“ при Район „Нови Искър“ - Столична община, съобщава, че със Заповед № РНИ20-РД09-135/02.03.2020г. на Кмета на Район „Нови Искър“ е определена  дата за провеждане на обществено обсъждане на проект за ПУП – парцеларен план за инженерна инфраструктура извън урбанизираните територии за трасе на обект: „Частично изместване на въздушна линия 110 kV “Металургия –Негован“

Представянето на проекта  ще се проведе на 10.03.2020г. от 18,00 часа в заседателната зала  на 2-ри етаж  в “XXXI МЦ“, с административен адрес: гр. Нови Искър, ул. „Искърско дефиле“ № 121. В срок  до 17,00 часа на 20.03.2020год. могат да се подават писмени становища по проекта, които да са адресирани до Кмета на район „Нови Искър”. Становищата  се подават във фронт-офис на Район „Нови Искър“ - СО, гр. Нови Искър, ул.”Искърско дефиле” № 121 /XXXI-МЦ/

Проектът за ПУП – парцеларен план за инженерна инфраструктура извън урбанизираните територии за трасе на обект: „Частично изместване на въздушна линия 110 kV “Металургия –Негован“, предмет на общественото обсъждане е достъпен  в сградата на  “XXXI МЦ“ , Отдел „УТККС“ / техническа служба /, етаж 4, стая № 402 при Район „Нови Искър” за допълнителна информация.

За приключване на общественото обсъждане на 25.03.2020год. от 18,00 часа  в заседателната зала  на 2-ри етаж  в “XXXI МЦ“, с административен адрес: гр. Нови Искър, ул. „Искърско дефиле“ № 121 ще се проведе заключителна дискусия.

 Заповед

04.03.2020 г.

         СО – РАЙОН “ЛЮЛИН” съобщава, че е издадена заповед № РЛН20-РД09-23/04.02.2020г. на кмета на район “Люлин” за провеждане на обществено обсъждане на проект за подробен устройствен план - изменение на план за регулация и застрояване на м. „Бул. Сливница – част СПЗ „Модерно предградие“, изработен по реда на чл.15, ал.1-5 и чл.17, ал.1-5 от Закона за устройство на територията в граници: от север – участък на предвидена с ОУП на СО по направлението на същ. улици: „Тончо Жечев“, „Черни дрин“, „Връх Манчо“, „Проф. Янаки Моллов“ и ул. „Кукуш“; от изток – продължението на бул. „Панчо Владигеров“, северно от бул. „Сливница“ вкл.; от запад – участък от предвидената с ОУП на СО улица IIIб функционален клас, представляваща продължение на бул. „Добринова скала“, северно от бул. „Сливница“ в района на СПЗ „Модерно предградие“, по плана на град София.

      На дата 25.02.2020г. от 17.30ч. ще се проведе представяне на проекта в заседателната зала на 90 СУ „Ген. Хосе де Сан Мартин“ на адрес: гр. София, ж.к. „Люлин - 2“, ул.“Стефана Клинчарова“ №3.

Писмените становища по проекта да се адресират до кмета на район “Люлин” и да се подават в срок до дата 17.00ч. на 05.03.2020г. включително, в деловодството на район “Люлин” – гр. София, бул.”Захари Стоянов”№15. Становищата могат да съдържат общ коментар, конкретни мотивирани предложения, доказателства за пропуснати ползи от невъвеждането на други варианти.

Копие от заповедта е изложено във фоайето на  сградата на Район ”Люлин” на адрес: гр.София, ж.к. “Люлин–3м.р.”, бул.”Захари Стоянов” №15.

      Обществената дискусия ще се проведе на 10.03.2020г. от 17.30ч. в заседателната зала на 90 СУ „Ген. Хосе де Сан Мартин“ на адрес: гр. София, ж.к. „Люлин - 2“, ул.“Стефана Клинчарова“ №3.


       Заповед

 

  17.02.2020 г.

Район Панчарево-СО, на основание чл. 20, ал. 5 от Наредба за реда и начина за провеждане на обществени обсъждания в областта на пространственото развитие и устройството на територията на Столична община, приета с Решение № 661 по протокол № 41/12.10.2017г. на  СОС, съобщава, че е издадена Заповед № РПН20-РД09-26/14.02.2020г. на кмета на район Панчарево-СО за провеждане на обществено обсъждане на Виза за проучване и проектиране на помпено съоръжение за дъждовни води и трафопост в УПИ I-„за помпено съоръжение трафопост и озеленяване“, кв. 3а, м. „с. Казичане“

 

Представянето на визата да се извърши от представител на възложителя и да се състои на 24.02.2020г. от 18.00 ч. вкметство с. Казичане, с адрес: с. Казичане, ул. Цар Борис III № 54.

След представянето на визата, граждани и организации могат да подават писмени становища, мнения и предложения по същата, не по-късно от три дни преди датата на заключителната дискусия. Същите могат да се подават в деловодството на СО-район Панчарево, ул. „Самоковско шосе“ № 230, на електронната поща на районната администрация so_pancharevo@abv.bgи в кметство с. Казичане. Становища постъпили след определения срок - 04.03.2020г. не се разглеждат.

След представянето на визата, същата ще се намира в СО-район Панчарево, като допълнителна информация по нея, във времето за изготвяне на становищата ще се получава от арх. Надежда Игнатова-Главен архитект на район Панчарево и Цветанка Дойчева-Гл. специалист отдел „УТК“ в СО-район Панчарево.

Заключителната дискусия да се проведе на 09.03.2020г. от 18:00ч. в кметство с. Казичане. 

Заповед

Виза 

 

13.02.2020 г.

Уведомяваме всички заинтересовани физически и юридически лица, че на основание Заповед № РПД20-РД09-32/07.02.2020 г. на Кмета на район „Подуяне” на 18.02.2020г. от 17:30 часа в сградата на район „Подуяне“ при СО, ул. „Плакалница“ №51, ет.3, заседателна зала – ст. 321 ще бъде представен проект за преработка на план-схемата (обща схема) за поставяне на преместваеми обекти и монументално-декоративни елементи в парк „Герена“ – УПИ II, кв.148, м. „Суха река“.

Проектът с графичните материали към него са налични в сградата на районната администрация на адрес: ул. „Плакалница“ № 51, ет.4, ст.415. След представянето на проекта, писмени становища, мнения или предложения по проекта могат да се адресират до Кмета на район „Подуяне“ или по електронната поща raion@poduiane.infoдо 04.03.2020г., вкл.

Становища постъпили след 04.03.2020г. няма да бъдат разглеждани.

 

За приключване на общественото обсъждане на 13.03.2020 г.от 17:30ч. в сградата на район „Подуяне“ при СО, ул. „Плакалница“ №51, ет.3, заседателна зала – ст. 321 ще се проведе заключителна дискусия.

Заповед

план-схема

легенда

 

13.02.2020 г.

Уведомяваме всички заинтересовани физически и юридически лица, че на основание Заповед № РПД20-РД09-31/07.02.2020 г. на Кмета на район „Подуяне” на 20.02.2020г. от 17:30 часа в сградата на район „Подуяне“ при СО, ул. „Плакалница“ №51, ет.3, заседателна зала – ст. 321 ще бъде представен проект за ПУП- ИПРЗ за УПИ I-„за ЖС“, II-„за озеленяване“, IV-„за трафопост“, V-98, новообразувани УПИ I-405, 1124, 1126-„за ЖС“, УПИ II-„за озеленяване, IV-„за трафопост“, V-„за озеленяване и паркинг“, VII-„за озеленяване“, кв.33, м. „жк. Левски – зона Г“.

Проектът с графичните материали към него са налични в сградата на районната администрация на адрес: ул. „Плакалница“ № 51, ет.4, ст.415. След представянето на проекта, писмени становища, мнения или предложения по проекта могат да се адресират до Кмета на район „Подуяне“ или по електронната поща raion@poduiane.infoдо 05.03.2020г., вкл.

Становища постъпили след 05.03.2020г. няма да бъдат разглеждани.

 

За приключване на общественото обсъждане на 19.03.2020г.от 17:30ч. в сградата на район „Подуяне“ при СО, ул. „Плакалница“ №51, ет.3, заседателна зала – ст. 321 ще се проведе заключителна дискусия.

 

Заповед

ИПР

ИПЗ


02.01.2020 г.

Район Илинден съобщава на всички заинтересовани лица, че е издадена Заповед N РИЛ19-РД09-190/16.12.2019 г. на кмена на район Илинден за провеждане на обществено обсъждане на тема: "Въвеждане на еднопосочно движение на ППС в карето между бул. "Сливница", ул. "Хайдут Сидер", ул. "Иван Хаджиенев", ул. "Коньовица", ул. "Чавдарица", ж.к. "Света Троица" на територията на район Илинден.

Представянето на предложението ще се проведе на 14.01.2020 г. ит 17,30 часа.

Заключителната дискусия ще се проведе на 29.01.2020 г. от 17,30 часа в сградата на СО-Район Илинден - ул. "Билянини извори" N10, вх. Б-заседателна зала на IV етаж, стая 421.

Обявление

Заповед

Графика

 

02.01.2020 Г.

Район Илинден съобщава на всички заинтересовани лица, че е издадена Заповед N РИЛ19-РД09-189/16.12.2019 г. на кмена на район Илинден за провеждане на обществено обсъждане на тема: "Въвеждане на еднопосочно движение на ППС в карето между бул. "Сливница", бул. "Габрово", ул. "Цар Симеон", бул. "Димитър Петков", бул. "Ген. Н. Г. Столетов", ж.к. "Света Троица" на територията на район Илинден.

Представянето на предложението ще се проведе на 08.01.2020 г. ит 17,30 часа.

Заключителната дискусия ще се проведе на 29.01.2020 г. от 17,30 часа в сградата на СО-Район Илинден - ул. "Билянини извори" N10, вх. Б-заседателна зала на IV етаж, стая 421.

Обявление

Заповед

Графика

 

02.01.2020 г.

Район Илинден съобщава на всички заинтересовани лица, че е издадена Заповед N РИЛ19-РД09-191/16.12.2019 г. на кмена на район Илинден за провеждане на обществено обсъждане на тема: "Въвеждане на еднопосочно движение на ППС в карето между бул. "Сливница", ул. "Зографски манастир", ул. "Цар Симеон", бул. "Костантин Величков", ж.к. "Света Троица" на територията на район Илинден.

Представянето на предложението ще се проведе на 07.01.2020 г. ит 17,30 часа.

Заключителната дискусия ще се проведе на 29.01.2020 г. от 17,30 часа в сградата на СО-Район Илинден - ул. "Билянини извори" N10, вх. Б-заседателна зала на IV етаж, стая 421.

Обявление

Заповед

Графика

 

13.12.2019 г.

На основание Заповед № РОБ19-РД09-227/10.12.2019 г. на кмета на Район „Оборище“-СО, във връзка с провеждане на обществено обсъждане на предварителна виза за проучване и проектиране на паметник Захари Стоянов, на 18.12.2019 г. от 18,00 часа ще се проведе представяне на предварителната виза в сградата на СО район „Оборище“, бул. „Мадрид“ № 1, ет. 2, гр. София.
Визата за проучване и проектиране на паметник на Захари Стоянов ще бъде на разположение на IV етаж в сградата на общинската администрация в рамките на работното време на СО район „Оборище“ от 8.30ч. до 17:00ч.
Писмените становище по визата, съдържащи общ коментар и конкретни мотивирани предложения, се депозират в срок до 06.01.2020г. в деловодството на район „Оборище“- СО, бул. Мадрид“ № 1, гр. София, гр. София.
За приключване на общественото обсъждане да се проведе дискусия на 09.01.2020г. от 18.00 часа в сградата на СО район „Оборище“, бул. „Мадрид“ № 1, гр. София.
Район „Оборище“-СО Ви кани да вземете участие в общественото обсъждане на предварителна виза за проучване и проектиране на паметник Захари Стоянов и Ви благодари предварително за проявената съпричастност.

Заповед

Виза

10.12.2019 г.

На основание чл. 46 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 4, ал. 1, т. 5, чл. 8, ал. 1, т. 3, във връзка с ал. 2 и Глава четвърта от Наредбата за реда и начина за провеждане на обществени обсъждания в областта на пространственото развитие и устройството на територията на Столична община (НРНПОООПРУТСО), приета с Решение № 661 по Протокол № 41 / 12.10.2017г. и постъпило от Столична община писмо № РВТ19-ДИ04-270-(2) / 15.07.2019г. с копие от Протокол  № 22 от 11.06.2019 г. на Постоянната комисия по транспорт, организация и безопасност на движение при Столична община за провеждане на обществено обсъждане на проект за реверсивна организация на движението по републикански път І-1 София – Перник от км 276+162 до км 282+0,00с цел осигуряване безопасност на движение, намаляване на шумаи постигане на обществено съгласие и подкрепа за реализация на проекта

Н А Р Е Ж Д А М:

 1. Да се проведе представяне и обществено обсъждане на проект за реверсивна организация на движение на републикански път І-1 София – Перник от км 276+162 до км 282+0,00на 18.12.2019г. от 18,00ч. в 26 СУ „Йордан Йовков“ на ул. „Кореняците“ № 40 – физкултурен салон. На представянето да присъстват задължително представители на възложителя и проектанта;

2. Копие от проекта за реверсивна организация на движение да се изложи във фоайето на СО – Район „Витоша“ ет. 2;

3. Писмени становища, мнения и предложения по проекта от гражданите и организациите могат да се подават до 10.01.2020г. включително в деловодството на СО – Район „Витоша“ с административен адрес: ул. „Слънце“ № 2 или на електронната страница на района. Становища постъпили след посочения срок няма да бъдат разглеждани;

4. По време на изготвяне на становищата допълнителна информация по проекта да представя Кънчо Кънев – Зам. Кмет на Район „Витоша“;

5. Писмените становища да се публикуват на интернет страниците на  Направление "Архитектура и градоустройство", на Направление „Транспорт и транспортни комуникации“ – Дирекция „Управление и анализ на трафика“, на единния електронен портал на обществените консултации към интернет страницата на Столична община, на интернет страницата на Район „Витоша“ съгласно чл. 23 на НРНПОООПРУТСО.

6. Заключителната дискусия за проекта да се проведе на 14.01.2020г. от 17,30ч. в 26 СУ „Йордан Йовков“ на ул. „Кореняците“ № 40 – физкултурен салон. За участие в дискусията задължително да се поканят лицата представили писмени становища и екипа, разработил проекта.

7. Представянето на проекта и заключителната дискусия да се водят от Кънчо Кънев – зам. кмет на СО – Район „Витоша“.

За водене на протоколите при провеждане на представянето и по време на заключителната дискусия определям инж. Радмила Котева – главен експерт, отдел „ИИБЕ“ и Руслана Григорова – юрисконсулт, отдел ПНОУОСС и ЧР, СО – Район „Витоша“.

 Настоящата заповед да се оповести като се постави на определените за това места в  административната сграда на Район „Витоша“ и се изпрати за оповестяване и публикуване на електронните страници и в профилите в социалните мрежи на  Направление "Архитектура и градоустройство", на Направление „Транспорт и транспортни комуникации“ – Дирекция „Управление и анализ на трафика“, на единния електронен портал на обществените консултации към интернет страницата на Столична община, на интернет страницата на Район „Витоша“. Заповедта да се изпрати по електронен път на лицата по чл. 26, ал. 3.

Контрол по оповестяване и изпълнение на заповедта възлагам на Кънчо Кънев – Зам. Кмет на СО – Район „Витоша“.

Заповед

04.12.2019 г.

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН по плана на м.”кв. Суходол”

Уведомяваме всички заинтересовани физически и юридически лица, че на основание Заповед № РОК19-РД09-372/03.12.2019г. на Кмета на р-н „Овча купел” на 12.12.2019г. от 17,30ч. в административната сграда на квартал „Суходол“ -  район „Овча купел” на СО с адм. адрес ул.”Овчо поле” № 26 ет.1 ще се представи проект за Изменение на план за улична регулация  (ИПУР) о.т.312“б“÷о.т.312“д“ и о.т.312“е“÷312“ж“ и План за регулация и застрояване (ПРЗ) с образуване на нови УПИ IІ-1827, за производство и складове и УПИ ІІІ-1827,1828, за жилищно строителство в кв.44“б“  м.”кв. Суходол”

Проектът е изложен в сградата на района - бул.”Цар Борис ІІІ” №136В ет.1  и е качен на сайта на района.

До 22.12.2019г. вкл. могат да се подават писмени становища и предложения по проекта в деловодството на р-н „Овча купел” и на sook@mail.bg , които ще бъдат качени на сайта на района най-късно един ден преди дискусията.

На 08.01.2020г. от 178,30ч. в административната сграда на квартал „Суходол“ -  район „Овча купел” на СО с адм. адрес ул.”Овчо поле” № 26 ет.1  ще се проведе обществено обсъждане .

Заповед

17.10.2019 г.

Район Панчарево-СО, на основание чл. 20, ал. 5 от Наредба за реда и начина за провеждане на обществени обсъждания в областта на пространственото развитие и устройството на територията на Столична община, приета с Решение № 661 по протокол № 41/12.10.2017г. на  СОС, съобщава, че е издадена Заповед № РПН19-РД09-123/10.10.2019г. на Кмета на район Панчарево-СО за провеждане на обществено обсъждане на проект за: „ПУП-ИПРЗ и план-схеми на техническата инфраструктура м.“с. Кокаляне“, м.“в.з. Кокалянски ханчета“, м. „в.з. Кокалянски ханчета-разширение“, м. „в.з. Кокалянски ханчета II разширение“ и м.“Михово блато“, район Панчарево.

Представянето на проекта ще се извърши от представител на проектанта и ще се състои на 07.11.2019г. от 18.00 ч. вкметство с. Кокаляне, с адрес: с. Кокаляне, ул. Кръстан Младенов № 1.

След представянето на проекта граждани и организации могат да подават писмени становища, мнения и предложения по същия, не по-късно от три дни преди датата на заключителната дискусия. Същите могат да се подават в деловодството на СО-район Панчарево, ул. „Самоковско шосе“ № 230, на електронната поща на районната администрация so_pancharevo@abv.bgи в кметство с. Кокаляне. Становища постъпили след определения срок - 15.11.2019г. не се разглеждат.

След представянето на проекта, същият ще се намира в СО-район Панчарево, като допълнителна информация по него, във времето за изготвяне на становищата, ще се получава от арх. Надежда Игнатова- Главен архитект на район Панчарево и Владислава Додева- Гл. специалист отдел УТК в СО-район Панчарево.

Заключителната дискусия ще се проведе на 21.11.201. от 18:00ч.в кметство с. Кокаляне.

Заповед

02.10.2019 г.

На основание чл. 22, ал. 4 и чл. 127, ал. 1 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/, чл. 5, ал. 4 от Закона за устройството и застрояването на Столична община във връзка с чл. 4, ал. 1, т. 3, чл. 8 , ал. 1, т. 3 и чл. 10, ал. 2 от Наредбата за реда и начина за провеждане на обществени обсъждания в областта на пространственото развитие и устройството на територията на Столична община, приети с Решение № 661 по Протокол № 41 от 12.10.2017 г. на Столичен общински съвет, във връзка с писмо  на НАГ с изх. № САГ18-ГР00-533/11/ от 09.05.2019 г. е издадена Заповед №РИС19-РД56-156/26.09.2019г., на Кмета на район „Искър“, с която е наредено да се проведе процедура по обществено обсъждане на:ПУП – ИПР, ПР, ПРЗ и ПП за трасе на отливен канал клон 412 за обект: “Изграждане на ВиК  мрежа на с.Бусманци на територията на район „Искър“ и район „Слатина“. Представянето на проекта да се състои на 09.10.2019 г. от 18:00 ч. в сградата на  читалище „Елин Пелин“, с.Бусманци, район „Искър“.Писмени становища, мнения и предложения могат да се подават в срок до 31.10.2019 г. включително в деловодството на СО-район „Искър“. Заключителната дискусия ще се проведе на 06.11.2019 г. от 18:00 ч. в сградата на читалище „Елин Пелин“, с.Бусманци, район „Искър“.

Заповед

21.08.2019 г.

СО район „Кремиковци“ на основание чл.20, ал.5 от Наредбата за реда и начина за провеждане на обществени обсъждания в областта на пространственото развитие и устройството на територията на Столична община приета с Решение №661 по протокол №41/12.10.2017г. съобщава, че е издадена Заповед №РКР19-РД09-148/21.08.2019г. на Кмета на СО-район „Кремиковци” за провеждане на обществено обсъждане на Проект за подробен устройствен план – парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура на територията на гр. София – подземна кабелна линия – средно напрежение, с трасе в имот с идентификатор 68134.8592.173 за обезпечаване на съоръжение – нов КТП за обект, разположен в поземлен имот с идентификатор 68134.8592.181, м. Могилите, кв. Враждебна , което ще се проведе чрез представяне на проекта на 28.08.2019г. от 17.00ч. в сградата на СО – район „Кремиковци”, с адрес: гр. София – 1870, кв. „Ботунец”, ул. „Челопешко шосе” 267, вх. Б., и заключителна дискусия на 18.09.2019г.от от 17.00ч. в сградата на СО – район „Кремиковци”, с адрес: гр. София – 1870, кв. „Ботунец”, ул. „Челопешко шосе” 267, вх. Б.

Заповед

ГРАФИЧНА ЧАСТ ПП

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

 

07.08.2019 г.

Издадена е Заповед № РСЦ19-РД09-147/07.08.2019г  от Кмета на район „Средец”  за  провеждане процедура за обществено  обсъждане  и представяне на предварителната виза за проучване и проектиране на паметник на Цар Борис III / на място на вече изградения/ в ПИ с идентификатор 68134.109.11 /Парк Борисова градина/, район „Средец“, съгласно влязла в сила кадастрална карта одобрена със Заповед № РД-18-33/15.06.2010 г.  на Изпълнителния директор на АГКК.

Представянето ще се проведе  в заседателната зала на район „Средец“, етаж 2, ул. „Леге“ № 6 на 19.08.2019 г. /понеделник/ от 17.30ч.  

Писмени становища , мнения и предложения  относно: Предварителна виза за проучване и проектиране на паметника Цар Борис III  се адресират  до Кмета на район „Средец – СО“ и се депозират в срок до 03.09.2019 г./вторник/ в деловодството на район „Средец -СО“, ул. „Леге“ № 6, гр. София, задължително към входящ № РСЦ19-ВК08-1450 или на електронната поща info@sredec-sofia.org със задължително посочване на имената и контакти на подателя. Становища подадени след  определения срок не се разглеждат.

Предварителната виза  за проучване и проектиране  на паметника на Цар Борис III e на разположение в стаи 403,  415 и 503, отдел „Устройство на територия, кадастър и регулация“ при районната администрация и може да бъде разгледана в приемно време всеки понеделник от 14:00 до 17:00 и всяка сряда от 10:00 до 12:00ч.

Заключителната дискусия да се проведе в заседателната зала на район „Средец“-  СО, етаж 2 , ул. „Леге“ № 6 на 11.09.2019 г. /сряда/ от 17,30 ч.

Заповед

Виза

24.07.2019 г.

Във връзка с издадена Заповед № РОБ19-РД15-125/22.07.2019г. на Кмета на СО район „Оборище“ за провеждане на обществено обсъждане за проект за ПУП - Изменение за план за регулация и застрояване (ИПРЗ) за преструктуриране на жилищен комплекс в обхват на кв. 161 – образуване на нови УПИ I – „за ЖС“ и УПИ II – „за общ. обсл. дейности“ от кв. 161 (нов) и нов УПИ I – „за ЖС и трафопост“ в кв. 161б (нов) и изменение на план за регулация на улица от о.т. 133 до о.т. 134, м. „Подуене–център“, СО район „Оборище“, приложено Ви изпращаме сканиран гореупоменатия проект в изпълнение на чл. 20, ал. 6 от Наредба за реда и начина на провеждане на обществени обсъждания в областта на пространственото развитие и устройството на територията на СО.

Заповед

ИПР

ИПЗ

Обяснителна записка

10.07.2019 г.


     На основание чл.12, т.1 във връзка с чл.10, ал.2 от ЗУЗСО,  чл.4, ал.1, т.4, чл.8, ал.1, т.3, във връзка с ал.2 и  чл.10, ал.2 и Глава Четвърта от Наредбата за реда и начина за провеждане на обществени обсъждания в областта на пространственото развитие и устройството на територията на Столична община, приета с Решение № 661 по Протокол№41/12.10.2017 г. на СОС и постъпило от НАГ писмо вх.№РВТ17-ТП00-4/132/20.06.2019 г. в Район ”Витоша”-СО за провеждане на обществено обсъждане на:

   Проект за ПУП-план за регулация и застрояване на с. Мърчаево, заедно с план-схеми на техническата инфраструктура в граници: Първокласен път Е-79, нерегулиран терен, ул.”Цар Симеон І”/шосе с. Владая-с. Мърчаево/, ул.”Трендафил”, Природен парк” Витоша”, ул.”Бистра река”, Природен парк ”Витоша”, ул.”Церова поляна”, Природен парк ”Витоша”, ул.”Черешова градина”, Природен парк ”Витоша”, граница със с. Рударци, нерегулиран терен, ул.”Цар Симеон І”, нерегулиран терен, Първокласен път Е-79.
 І. Във връзка с общественото обсъждане на проекта, представянето му да се състои на 17.07.2019г. от 18.15 часа  в сградата на Читалище”Светлина”, с. Мърчаево, ул.Зюмбюл №1. На представянето присъстват задължително представители на възложителя и проектанта.

ІІ.  Копие от проекта да се изложи в  Техническа служба на Район”Витоша”-СО, ет.2 за запознаване на заинтересованите лица.

ІІІ. Писмените становища, мнения и предложения по проекта от гражданите и организации да се подават в деловодството на Район”Витоша”-СО до 01.08.2019 г. включително.

      Становища постъпили след определения срок, не се разглеждат.Те трябва да съдържат общ коментар, конкретни мотивирани предложения за промяна, доказателства за пропуснати ползи от невъвеждане на други варианти, като същите следва да са комплектовани с актуални скици, стари скици, документи за собственост, телефон, адрес за връзка с подателя.

ІV. След представянето на проекта, същия ще се намира в Район”Витоша”-СО, като допълнителна информация по изготвяне на становищата ще се получава от техн.Марга Боева-гл. специалист отдел ”УТКР”, Район”Витоша”-СО.

V. Писмените становища ще бъдат публикувани на интернет страниците на НАГ, на единния електронен портал на обществените консултации на интернет страницата на СО и на интернет страницата на съответния район съгласно чл.23 от НРНПОООПРУТСО.                                                        

VІ. Заключителната дискусия да се проведе на 07.08.2019 г. от 18.15 ч.  в сградата на Читалище ”Светлина”, с.Мърчаево, ул.Зюмбюл №1. За участие в дискусията задължително се поканват лицата, представили писмени становища и екипа, разработил проекта.

VІІ. Кратка техническа информация за проекта, предмет на обсъждането е описана в приложението, което е неразделна част от настоящата заповед .

Представянето на проекта и заключителната дискусия да се водят от арх. Мирослав Русев - Главен архитект на Район ”Витоша” - СО.

 

02.07.2019 г.

Район Панчарево-СО, на основание чл. 20, ал. 5 от Наредба за реда и начина за провеждане на обществени обсъждания в областта на пространственото развитие и устройството на територията на Столична община, приета с Решение № 661 по протокол № 41/12.10.2017г. на  СОС, съобщава, че е издадена Заповед № РПН19-РД09-77/01.07.2019г. на кмета на район Панчарево-СО за провеждане на обществено обсъждане на проект за: „Подробен устройствен план-План за регулация и застрояване, план-схема за вертикална планировка с надлъжни профили и типови напречни профили на новопроектираните улици, план-схеми на част водоснабдяване и канализация и част електроснабдяване за квартали 1,2,3,4,5,6 и 7, м. Терасите-Герман, район Панчарево“

 Представянето на проекта ще се извърши от представител на възложителя и ще се състои на 09.07.2019г. от 18.00 ч. вкметство с. Герман, с адрес: с. Герман, ул. Патриарх Герман № 31.

След представянето на проекта граждани и организации могат да подават писмени становища, мнения и предложения по същия, не по-късно от три дни преди датата на заключителната дискусия. Същите могат да се подават в деловодството на СО-район Панчарево, ул. „Самоковско шосе“ № 230, на електронната поща на районната администрация so_pancharevo@abv.bgи в кметство с. Герман. Становища постъпили след определения срок - 17.07.2019г. не се разглеждат.

След представянето на проекта, същият ще се намира в СО-район Панчарево, като допълнителна информация по него, във времето за изготвяне на становищата, ще се получава от арх. Надежда Игнатова- Главен архитект на район Панчарево и Димитър Николов- Гл. специалист отдел УТК в СО-район Панчарево.

Заключителната дискусия ще се проведе на 22.07.2019г. от 18:00 ч.в кметство с. Герман.

Заповед

Искане_РИОСВ

ПТКП_

Озеленяване

Електро

ВИК

Вертикална_планировка

Обяснителна записка

ИПР

ИПРЗ

19.06.2019 г.

      На основание чл.127, ал.1 от ЗУТ във връзка с чл.22, ал.4 от ЗУТ и чл.4, ал.1, т.2 от Наредбата за реда и начина за провеждане на обществени обсъждания в областта на пространственото развитие и устойството на територията на Столична община ( Приета с Решение № 661 на СОС по Протокол № 41 от 12.10.2017 г. ), Ви уведомяваме, че е издадена Заповед № РНД19-РД56-167/17.06.2019 г. на Кмета на СО - район „Надежда“ за провеждане на процедура по обществено обсъжданена подробен устройствен план /ПУП/, план за регулация и застрояване /ПРЗ/ за УПИ IV-719,718 „за ЖС“, кв. 43, м. „Надежда 4“, СО – район „Надежда“.

 

Проектът ще се представи публично на 26.06.2019г. от 17:00ч. в Заседателната зала на сградата на районната администрация на ул. „Кирил Дрангов“ № 55, стая 308.

Писмени становища по проекта могат да се подават до 08.07.2019 г. в деловодството на СО - район „Надежда“ на ул. „Кирил Дрангов“ № 55. Становища, постъпили след посочения срок, няма да бъдат разглеждани.

Проектът ще бъде изложен в стая 206, етаж 2 в сградата на районната администрация. Допълнителна информация по проекта по времето за изготвяне на становищата ще представя арх. Димо Александров – началник отдел „УТКРКС“ на СО -  район „Надежда“.

Заключителната обществена дискусия ще се проведе на 10.07.2019г.от 17:00ч. в заседателната зала на сградата на районната администрация на ул. „Кирил Дрангов“ № 55, стая 308.

 Заповед

11.06.2019 г.

На  основание  чл.12 от ЗУЗСО, по реда на чл.127, ал.1 от ЗУТ, чл.5, ал.4 от ЗУЗСО, чл.4,чл.6,чл.10,ал.2 и чл.20,ал.2  от  “Наредбата  за  реда  и  начина  за  провеждане  на  обществени  обсъждания в областта на пространственото развитие и устройство на територията на Столична община”:

Уведомяваме всички заинтересовани физически и юридически лица, че на основание Заповед №РТР19-РД56-157 от 11.06.2019г. на Кмета на район „Триадица” на 19.06.2019 г. от 17.30 ч. часа в сградата на СО- Район „Триадица”, ул. „Алабин”№ 54, ет.3, стая 301 ще се представи “Скица с указан начин на поставяне на преместваем обект по чл.56 от ЗУТ - павилион за празнуване на детски партита в ПИ 68134.1007.1709, част от УПИ I-за парк, кв.1, м. “Кръстова вада- Южен парк IV част”.

Схемата е налична в сградата на районната администрация на адрес: ул. “Алабин”№ 54 и на официалната интернет страница на Столична община – район „Триадица”. След представянето на схемата, писмени становища, мнения или предложения по нея могат да се депозират в срок до 05.07.2019 г. в районната администрация или по електронна поща: triaditza@ triaditza.org

Становища постъпили след 05.07.2019 г. няма да бъдат разглеждани.

Заповед

Скица с указан начин на поставяне

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ 

На  основание  чл.12 от ЗУЗСО, по реда на чл.127, ал.1 от ЗУТ, чл.5, ал.4 от ЗУЗСО, чл.4, чл.6, чл.10, ал.2 и чл.20, ал.2  от  “Наредбата  за  реда  и  начина  за  провеждане  на  обществени  обсъждания в областта на пространственото развитие и устройство на територията на Столична община”:

Уведомяваме всички заинтересовани физически и юридически лица, че на основание Заповед № РТР19-РД56-157 от 11.06.2019г. на Кмета на район „Триадица” на 19.06.2019 г. от 17.30 ч. часа в сградата на СО- Район „Триадица”, ул. „Алабин”№ 54, ет.3, стая 301 ще се представи “Скица с указан начин на поставяне на преместваем обект по чл.56 от ЗУТ - павилион за празнуване на детски партита в ПИ 68134.1007.1709, част от УПИ I-за парк, кв.1, м. “Кръстова вада- Южен парк IV част”.

Схемата е налична в сградата на районната администрация на адрес: ул. “Алабин”№ 54 и на официалната интернет страница на Столична община – район „Триадица”. След представянето на схемата, писмени становища, мнения или предложения по нея могат да се депозират в срок до 05.07.2019 г. в районната администрация или по електронна поща: triaditza@ triaditza.org

Становища постъпили след 05.07.2019 г. няма да бъдат разглеждани.

Заповед

 

11.06.2019 г.

СО –район „ОВЧА КУПЕЛ”  на проект за ЗАДАНИЕ за изработване на проект за подробен устройствен план – изменение на план за регулация и застрояване (ИПРЗ) по плана на м.“Овча купел-актуализация“

 Уведомяваме всички заинтересовани физически и юридически лица, че на основание Заповед № РОК19-РД09-156/11.06.2019г. на Кмета на р-н „Овча купел” на 18.06.2019г. от 18,30ч. в сградата на Народно читалище „Никола Й.Вапцаров“ в район „Овча купел” на СО с адм. адрес бул.”Цар Борис ІІІ” № 132  ще се представи проект за ЗАДАНИЕ за изработване на проект за подробен устройствен план – изменение на план за регулация и застрояване (ИПРЗ) на кв.48, 49, 51, 53, 54, 55, 56, 60 и 62 по плана на м.“Овча купел-актуализация“

Проектът е изложен в сградата на района - бул.”Цар Борис ІІІ” №136В, ет.1  и е качен на сайта на района.

До 03.07.2019 г. вкл. могат да се подават писмени становища и предложения по проекта в деловодството на р-н „Овча купел” и на sook@mail.bg, които ще бъдат качени на сайта на района най-късно един ден преди дискусията.

На 08.07.2019г. от 18,30ч. в сградата на Народно читалище „Никола Й.Вапцаров“ в район „Овча купел” на СО с адм. адрес бул.”Цар Борис ІІІ” № 132 ще се проведе обществено обсъждане.

Заповед

Задание

Схема - обхват 1

Схема-обхват 2

Схема-обхват 3

 

05.06.2019 г.

На основание Заповед № РПД19-РД09-64/05.06.2019 г. на Кмета на район „Подуяне” на 12.06.2018г. от 18:30 часа в сградата на читалище „Възраждане” - ул. „Подуенска” №1 ще бъде представен проект заПУП- ИПРЗ и план – схеми за мрежите и съоръженията на техническата инфраструктура за трасе на Метродиаметър III в участъка между метростанции III-2 и III-5 в границите указани в проекта: бул. „Владимир Вазов“ от ул. „Тодорини кукли“ до ул. „Ген. Инзов“ на юг и ул. „Поручик Георги Кюмюрджиев“ на север и прилежащи територии: м. к-с „Ботевградско шосе“, кв.148, УПИ VI-“за закрити спортни съоръжения”, УПИ V - ”за стадион „Левски“, закрити спортни съоръже-ния, паркинги и озеленяване“, УПИ XIII- „за закрити спортни съоръжения“; м. „Левски-зона В“, кв.1, УПИ I1269- “за ЖС”; кв.2, УПИ I-“за ЖС и трафопост”, кв.2а, УПИ I “озеленяване”; кв.9, УПИ III- “за гараж, общ. обсл. и трафопост”, нов кв.9а, УПИ I -“за буферен паркинг”; нов кв.15а, УПИ I - „за общ. обслужване“, нов УПИ I - “за буферен паркинг”, кв.15, УПИ II - “за озеленяване”, нов УПИ I - „за озеленяване”; м. „Левски-зона Г“, кв.24, УПИ X- за озеленяване”, кв.24а, УПИ IX - “за църква”, кв.17, УПИ I - “за озеленяване и инженерна инфраструктура“,нови УПИ I -„за озеленяване”и УПИ VII - за озеленяване”.

Проектът с графичните материали към него са налични в сградата на районната администрация на адрес: ул. „Плакалница“ № 51, ет.4, ст.415. След представянето на проекта, писмени становища, мнения или предложения по проекта могат да се адресират до Кмета на район „Подуяне“ или по електронната поща raion@poduiane.infoдо 26.06.2019 г., вкл.

Становища постъпили след 26.06.2019 г. няма да бъдат разглеждани.

За приключване на общественото обсъждане на 09.07.2019 г.от 18:30ч. в сградата на читалище „ читалище „Възраждане” - ул. „Подуенска” №1 ще се проведе заключителна дискусия.

Заповед

Обявление

Графична част 1

Графична част 2

Графична част 3

Графична част 4

Графична част 5

 

05.06.2019 г.

Район „Възраждане“ – СО  в съответствие с чл. 131 от ЗУТ, съобщава, че е изработен Проект за ИПРЗ и РУП за УПИ II, VIII иIX, кв.335Б, м. „Пробив Бул.П.Славейков“, район „Възраждане“- СО.

С документацията можете да се запознаете в сградата на район „Възраждане“, бул. „А. Стамболийски“ №62, вторник и четвъртък от 14.00 до 17.00 часа, арх. З. Захариева.

Издадена е Заповед № РВЕ19-РД09–126/29.05.2019г. на Кмета на район „Възраждане“ за провеждане на обществено обсъждане относно проект за Изменение на Плана за Регулация и Застрояване и Работен Устройствен План за УПИ II, VIII иIX, кв.335Б, м. „Пробив Бул.П.Славейков“, район „Възраждане“- СО.Представянето на проекта ще се състои в заседателната зала на район „Възраждане“-СО, ет.2, зала №6, бул. „А. Стамболийски“ №62, гр. София на 13.06.2019г. (четвъртък) от 17:30ч.

Писмени становища по проекта могат да се депозират в срок до 28.06.2019г. (петък) в деловодството на район „Възраждане“, бул. „А. Стамболийски“ №62, гр. София.

Становищата трябва да съдържат общ коментар, конкретни мотивирани предложения, доказателства и др., придружени от актуални скици, стари скици, документи за собственост, телефон, e-mail – адрес, за връзка с подателя. Становища постъпили след определения срок няма да бъдат разглеждани.

За приключване на общественото обсъждане ще се проведе дискусия на 03.07.2019г. (сряда) от 17:30ч. в заседателната зала на район „Възраждане“-СО, ет.2, зала №6, бул. „А. Стамболийски“ №62, гр. София.

Заповед

Обявление

ИПР

ИПРЗ

РУП

Силует 1

Силует 2

 

04.06.2019 г.

На основание чл. 22, ал. 4 и чл. 127, ал. 1 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/, чл. 5, ал. 4 от Закона за устройството и застрояването на Столична община във връзка с чл. 4, ал. 1, т. 3, чл. 8 , ал. 1, т. 3 и чл. 10, ал. 2 от Наредбата за реда и начина за провеждане на обществени обсъждания в областта на пространственото развитие и устройството на територията на Столична община, приети с Решение № 661 по Протокол № 41 от  12.10.2017 г. на Столичен общински съвет, във връзка с писмо  на НАГ с изх. № САГ16-ТП00-49/12/ от 08.05.2019 г. е издадена заповед № РИС19-РД56-73/27.05.2019 г., на Кмета на район „Искър“, с която е наредено да се проведе процедура по обществено обсъждане на:

ПУП – план за регулация и режим на застрояване за преструктуриране на жилищен комплекс за местност: ж.к. Дружба – 1 -3 част“ в граници: бул. „Кръстьо Пастухов“, ул. „Тирана“, ул. „Илия Бешков“, ул. „Кап. Димитър Списаревски“ и м. ж.к. „Дружба 2-1-ва част в граници: бул. „Проф. Цветан Лазаров“ бул. „Копенхаген“, ул. „Обиколна“, заедно с план-схеми и инженерна инфраструктура.

Представянето на проекта да се състои на 10.06.2019 г. от 18:30 ч. в сградата на 68 СОУ „Акад. Никола Обрешков“, ж.к. „Дружба-2“, бул. „Проф. Цветан Лазаров“ № 122.

Писмени становища, мнения и предложения могат да се подават в срок до 24.06.2019 г. включително в деловодството на СО-район „Искър“.

Заключителната дискусия ще се проведе на 27.06.2019 г. от 18:30 ч. в сградата на  68 СОУ „Акад. Никола Обрешков“, ж.к. „Дружба-2“, бул. „Проф. Цветан Лазаров“ № 122.

Заповедта е публикувана на интернет страницата на СО-район „Искър“ и е поставена на информационното табло в сградата на СО-район „Искър“, ул. „Кр. Пастухов“ № 18. Проектът ще бъде публикуван най-малко 7 /седем/ дни преди датата на представянето на интернет страницата на Направление „Архитектура и градоустройство“ и на Единния електронен портал на обществените консултации към интернет страницата на СО.

Заповед

 

27.05.2019 г.

Обявление за обществено обсъждане на проект за Подробен устройствен план (ПУП) на Парк „Борисова градина“

Проектът е на разположение на заинтересованите лица за запознаване с него в сградата на районната администрация на адрес: ул. „Леге“ №6, стая 403 , на официалната интернет страница на Столична община – район”Средец” - sredec-sofia.org, раздел „Съобщения“, както и на електронната страница на Направление „Архитектура и градоустройство“. След представянето на проекта, писмени становища, мнения или предложения по проект за задание могат да се депозират в срок до 19.06.2019 г. в районната администрация или по електронна поща kr.yarichkov@sredec-sofia.orgСтановища постъпили след 19.06.2019 г. няма да бъдат разглеждани.За приключване на общественото обсъждане в сградата на УАСГ, гр. София, бул. „Христо Смирненски“ № 1, аудитория 230, ще се проведе заключителна дискусия на 26.06.2019 г. от 17:30 ч.

Заповед

ПР

ПРЗ 

 

27.05.2019 г.

Обявление за обществено обсъждане на проект за Подробен устройствен план (ПУП) на Парк „Борисова градина“

Уведомяваме всички заинтересовани физически и юридически лица, че на основание Заповед № РИВ19-РД09-97/27.05.2019г. на Кмета на район „Изгрев” на 05.06.2019 г. от 17:30 часа в сградата на Университета по архитектура, строителство и геодезия (УАСГ), гр. София, бул. „Христо Смирненски“ № 1, аудитория 230 ще се проведе представяне на проекта за Подробен устройствен план на Парк „Борисова градина“.

Проектът е на разположение на заинтересованите лица за запознаване с него в сградата на районната администрация на адрес: ул. „Атанас Далчев“ № 12 и на официалната интернет страница на Столична община – район „Изгрев”, както и на електронната страница на Направление „Архитектура и градоустройство“ на Столична община.

След представянето на проекта, писмени становища, мнения или предложения по проекта могат да се депозират в срок до 19.06.2019 г. в районната администрация или по електронна поща info@so-izgrev.bg .

Становища постъпили след 19.06.2019 г. няма да бъдат разглеждани.

За приключване на общественото обсъждане в сградата на УАСГ, гр. София, бул. „Христо Смирненски“ № 1, аудитория 230, ще се проведе заключителна дискусия на 26.06.2019 г. от 17:30 ч.

Заповед

ПР

ПРЗ 

 

27.05.2019 г.

Обявление за обществено обсъждане на проект за Подробен устройствен план (ПУП) на Парк „Борисова градина“

Уведомяваме всички заинтересовани физически и юридически лица, че на основание Заповед № РД-09-84/27.05.2019 г. на Кмета на район „Лозенец” на 05.06.2019 г. от 17:30 часа в сградата на Университета по архитектура, строителство и геодезия (УАСГ), гр. София, бул. „Христо Смирненски“ № 1, аудитория 230. ще се проведе представяне на проекта за ПУП на Парк „Борисова градина“.

Проектът е на разположение на заинтересованите лица за запознаване с него в сградата на районната администрация на адрес: бул. „Васил Левски“ № 2 и на официалната интернет страница на Столична община – район „Лозенец”, както и на електронната страница на Направление „Архитектура и градоустройство“.

След представянето на проекта, писмени становища, мнения или предложения по проект за задание могат да се депозират в срок до 19.06.2019 г. в районната администрация или по електронна поща signali@lozenets-sofia.org .

Становища постъпили след 19.06.2019 г. няма да бъдат разглеждани.

За приключване на общественото обсъждане в сградата на УАСГ, гр. София, бул. „Христо Смирненски“ № 1, аудитория 230, ще се проведе заключителна дискусия на 26.06.2019 г. от 17:30 ч.

Заповед

ПР

ПРЗ  

 

27.05.2019 г.

 На основание чл. 22, ал. 4 и чл. 127, ал. 1 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/, чл. 5, ал. 4 от Закона за устройството и застрояването на Столична община във връзка с чл. 4,  ал. 3, чл. 8, ал. 1, т. 3 и чл. 10, ал. 2 от Наредбата за реда и начина за провеждане на обществени обсъждания /НРНПОО/, приета с Решение № 661 по Протокол № 41 от 12.10.2017 г. на Столичен общински съвет,  във връзка с писмо на НАГ с изх.№САГ18-ГР00-533/11/ от 09.05.2019г. е издадена заповед № РМЛ19-РД09-191/27.05.2019г. на Кмета на район „Младост“ на СО, с която е наредено да се проведе процедура по обществено обсъждане на: ПУП – изменение на план за регулация и застрояване /ИПРЗ/ на м.“Цариградско шосе – Караулката“: заличаване на кв.1 и изменение на УПИ ХХ-2569,2572,9574 – „За хотел, търговски, административен и обслужващ комплекс, жилища и ТП“, за създаване на нова пешеходна алея, нов УПИ ХХ-2569 – „За ЖС, обсл. обекти и ТП“ в нов кв.1а, нов УПИ XXIII-„За озеленяване и техническа инфраструктура“ в нов кв.1, и изменение на улици от О.Т.406 до О.Т.408 и от О.Т.27а – О.Т.27 – О.Т.28.

Представянето на проекта ще се състои на 05.06.2019г. от 17,00часа в сградата на  СО район „Искър“, ул.“Кр.Пастухов“ №18, зала 301.

Писмени становища, мнения и предложения могат да се подават в срок до 17.06.2019г. включително в деловодството на СО – район „Младост” или по електронна поща office@so-mladost.com.

Заключителната дискусия ще се проведе на 24.06.2019г. от 17,00 часа в сградата на СО район „Искър“, ул.“Кр.Пастухов“ №18, зала 301.

Заповедта и проектът на ПУП - ИПРЗ са публикувани на интернет страницата на Столична община – район „Младост” и са поставени на информационното табло в сградата на СО– район „Младост“, адрес: ж.к. Младост-3, ул. “Свето Преображение” № 1. Проектът ще бъде публикуван най-малко 7 дни преди датата на представянето на инернет страницата на Направление „Архитектура и градоустройство“ и на единния електронен портал на обществените консултации към интернет страницата на Столична община.

Заповед - Младост

Заповед-Искър

Обяснителна записка

Графична част 1

Графична част 2

 

22.05.2019 г.

Район „Младост” обявява, че на основаниечл.  4, ал. 2, т. 2.6 от Наредбата за реда и начина за провеждане на обществени обсъждания в областта на пространственото развитие и устройство на територията на Столична община, приета с Решение № 661 по протокол № 41 от 12.10.2017 г. на Столичен общински съвет и във връзка с писмо вх. № РМЛ18-ДР00-21-[8]/19.07.2018/20.05.2019г. от НАГ при Столична община е издадена Заповед № РМЛ19-РД09-184/22.05.2019г. на Кмета на СО - район „Младост“, с която е наредено да се проведе процедура по обществено обсъждане на: Задание за изработване на ПУП – ПРЗ съгласно чл.110, ал. 1, т.1 с прилагане на чл. 16 от ЗУТ, ПУП – план за преструктуриране на жилищни комплекси съгласно чл. 110, ал. 4 от ЗУТ за част от територията на местности „Горубляне 2“ и НПЗ „Изток“ подзона „Горубляне“ и местност „Горубляне 3“ и ПУП – Изменение на уличната регулация на част от ул. „Михаил Греков“, район „Младост“ на СО.

Представянето на заданието за изработване на ПУП ще се състои на 29.05.2019г. от 18.30 часа в Народно читалище “Васил Левски“ с адрес: гр. София, кв. Горубляне, ул. “Самоковско шосе“ № 53.

Писмени становища, мнения и предложения могат да се подават в срок до 07.06.2019г. включително в деловодството на СО – район „Младост” или по електронна поща office@so-mladost.com. Заключителната дискусия ще се проведе на 12.06.2019г. от 18.30ч. в Народно читалище “Васил Левски“ с адрес: гр. София, кв. Горубляне,  ул. “Самоковско шосе“ № 53.

Заповед

Обявление

Задание

Графична част 1

Графична част 2

Графична част 3

14.05.2019 г.

Столична община открива процедура по представяне и обществено обсъждане на проекта за подробен устройствен план на територията на най-големия градски парк – Борисовата градина.

Борисовата градина попада административно в няколко района на града, граничи с главни градски артерии и много жилищни и административни територии. По тази причина части от нея попадат в различни градоустройствени планове, някои от които са остарели или непълни. За доброто управление на тази територия на града е необходимо тя да бъде урегулирана с отделен план, който да гарантира защитата и развитието й като най-важен елемент на зелената система на София.

Планът се изработва от „Ковачев архитекти“. Проектантът беше избран с открит конкурс, в който кандидатите се състезаваха с концепции за развитието на парка. Журито избра концепцията, която предвижда развитие на Борисовата градина без допълнително застрояване, с възстановяване на традиционни за градината места и функции - къпалнята „Мария Луиза“, стадион „Юнак“, дансингите и др.  В плана е обърнато специално внимание на подобряване на пешеходния и велосипеден достъп от кварталите около парка, както и за развитие на спорта в зоните за спорт и атракции около Борисовата градина – бившата гара Пионер.

С плана се създава устройствената предпоставка за благоустрояване на парка с увеличаване на озеленяването, поддържане на горските масиви, изграждане на велоалеи, осветление, охрана, премахване на неприсъщи на парковата среда временни постройки. 

Съществуващите спортни съоръжения – стадиони и игрища се потвърждават с плана и запазват предназначението си, като могат само да бъдат реконструирани и модернизирани. Планът не предвижда отнемане на територии от парка за строителство на нови спортни обекти.

Общината представя проекта на гражданите на София, за да се проведе дискусия с максимално широко участие и за да се чуят всички мнения и предложения.

Към момента се предвижда общественото обсъждане да се проведе на 05.06.2019 г и 26.06.2019 г. в УАСГ. На първата дата проектантите ще представят проекта пред гражданите и заинтересуваните дружества и организации. До 21.06.2019 г. в администрациите на районите ще се приемат писмените предложения и становища. На 26.06.2019 г. ще се проведе заключителната дискусия, на която ще се обсъдят постъпилите предложения.

Съгласно Наредбата за реда и начина за провеждане на обществени обсъждане в областта на пространственото развитие и устройството на територията на Столична община предстои издаване на обща заповед от кметовете на трите столични района „Средец“, „Изгрев“ и „Лозенец“ за определяне на мястото и датите на събитието.

Материали

 

08.05.2019 г.

Район Овча купел, на основание чл.8, ал.1, т.3 във връзка с чл.10, ал.2 от Наредбата за реда и начина за провеждане на обществени обсъждания в областта на пространственото развитие и устройството на територията на Столична община, приета с Решение №661 по Протокол №41/12.10.2017г. на СОС, съобщава на всички заинтересовани физически и юридически лица, че е издадена Заповед № РОК19-РД09-102/08.05.2019г. на кмета на район „Овча купел“ за провеждане на обществено обсъждане на тема: „Въвеждане на еднопосочно движение на ППС за квартала между ул. „Монтевидео“, ул. „Боряна“, ул. „Любляна“, бул. „Овча купел“ и ул. „Маестро Кънев“ на територията на район „Овча купел“. Представянето на предложението ще се проведе на 20.05.2019г. от 16.00ч. Заключителната дискусия ще се проведе на 03.06.2019г. от 16.00ч. в сградата на СО-район „Овча купел“- Заседателна зала, ет.2 , бул. „Цар Борис III” №136 В.

Заповед

Графична част

 

03.05.2019 г.

СО район „Кремиковци“ на основание чл.20, ал.5 от Наредбата за реда и начина за провеждане на обществени обсъждания в областта на пространственото развитие и устройството на територията на Столична община приета с Решение №661 по протокол №41/12.10.2017 г. съобщава, че е издадена Заповед №РКР19-РД09-75/30.04.2019 г. на Кмета на СО-район „Кремиковци” за провеждане на обществено обсъждане на Проект за  подробен устройствен план  -  „Изменение на план за регулацияи застрояване”/ИПРЗ/ за УПИ I-„за озеленяване“, УПИ II-379, ПИ с идентификатор 68134.8400.378 по КККР, кв.21, УПИ „за парк“, кв.52, за образуване на нови УПИ I-378 – “за Оо, ЖС, автомивка и ПГ“ и УПИ VIII -„за озеленяване“, кв.21, м. „кв. Челопечене”, р-н „Кремиковци”; „Изменение на план за улична регулация“/ИПУР/ на задънени улици - от о.т.3а до о.т.3б и продължаване на задънена улица от о.т.115а до о.т.115б, м.„кв. Челопечене”, р-н „Кремиковци”, което ще се проведе чрез представяне на проекта на 16.05.2019г. от 13.00ч. в сградата на СО – район „Кремиковци”, с адрес: гр. София – 1870, кв. „Ботунец”, ул. „Челопешко шосе” 267, вх. Б., и заключителна дискусия на 06.06.2019 г. от от 13.00ч. в сградата на СО – район „Кремиковци”, с адрес: гр. София – 1870, кв. „Ботунец”, ул. „Челопешко шосе” 267, вх. Б.

заповед

графична част ПУП

обяснителна записка

Обявление за обществено обсъждане на проект за Подробен устройствен план (ПУП) на Парк „Борисова градина“

Проектът е на разположение на заинтересованите лица за запознаване с него в сградата на районната администрация на адрес: ул. „Атанас Далчев“ № 12 и на официалната интернет страница на Столична община – район „Изгрев”, както и на електронната страница на Направление „Архитектура и градоустройство“ на Столична община.

След представянето на проекта, писмени становища, мнения или предложения по проекта могат да се депозират в срок до 19.06.2019 г. в районната администрация или по електронна поща info@so-izgrev.bg .

Проектът е на разположение на заинтересованите лица за запознаване с него в сградата на районната администрация на адрес: ул. „Атанас Далчев“ № 12 и на официалната интернет страница на Столична община – район „Изгрев”, както и на електронната страница на Направление „Архитектура и градоустройство“ на Столична община.

Проектът е на разположение на заинтересованите лица за запознаване с него в сградата на районната администрация на адрес: ул. „Атанас Далчев“ № 12 и на официалната интернет страница на Столична община – район „Изгрев”, както и на електронната страница на Направление „Архитектура и градоустройство“ на Столична община.

Уведомяваме всички заинтересовани физически и юридически лица, че на основание Заповед № РСЦ19-РД09-103/27.05.2019г. на Кмета на район „Средец”  на 05.06.2019 г. от 17:30 часа в сградата на Университета по архитектура, строителство и геодезия (УАСГ), гр. София, бул. „Христо Смирненски“ № 1, аудитория 230. ще се проведе представяне на проекта за ПУП на Парк „Борисова градина“.

 

 

23.04.2019 г.

СО район „Кремиковци“ на основание чл.20, ал.5 от Наредбата за реда и начина за провеждане на обществени обсъждания в областта на пространственото развитие и устройството на територията на Столична община приета с Решение №661 по протокол №41/12.10.2017г. съобщава, че е издадена Заповед № РКР19-РД09-70/22.04.2019 г. на Кмета на СО-район „Кремиковци” за за провеждане на обществено обсъждане на Проект за  подробен устройствен план  -  Парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура - подземна кабелна линия - средно напрежение 20 kV за обезпечаване на нов трафопост за обект "Шоурум и автосервиз, складове и офиси "Ягуар Ланд Роувър" на "Мото - Пфое" ЕООД с изгребна яма, сондажен кладенец и ПП резервоар, разположен в ПИ с идентификатор 68134.8592.182, м."Могилите", кв. "Враждебна", район "Кремиковци", което ще се проведе чрез представяне на проекта на 30.04.2019г. от 13.00 ч. в сградата на СО – район „Кремиковци”, с адрес: гр. София – 1870, кв. „Ботунец”, ул. „Челопешко шосе” 267, вх. Б., и заключителна дискусия на 13.05.2019г. от от 13.00ч. в сградата на СО – район „Кремиковци”, с адрес: гр. София – 1870, кв. „Ботунец”, ул. „Челопешко шосе” 267, вх. Б.

Заповед

 

19.04.2019 г.

Район "Банкя" –  СО, на основание чл. 20, ал. 5 от Наредба за реда и начина за провеждане на обществени обсъждания в областта на пространственото развитие и устройството на територията на Столична община, приета с Решение № 661 по Протокол № 41/12.10.2017 г. на  СОС, съобщава, че е издадена Заповед №РД 09-108/19.04.2019г.  на Кмета на район "Банкя" – СО за провеждане на обществено обсъждане за „ Проект  за  Подробен  устройствен  план / ПУП/ за  осигуряване  на  трасе  за  велосипедна  и  пешеходна  алея, свързваща гр. София  с  гр. Банкя  в  обхват: План за улична регулация  от. о.т. 1 / нова до кв. 7 Б / , м. „ Девети септември – гр. Банкя“ до  о.т. 32 / нова/, северно от кв. 49, м. „ Девети септември- гр. Банкя“; план за  улична  регулация и изменение  план  за  регулация на кв. 7,ч. „Филиповци“; план за улична  регулация от о.т.1 / нова/ - о.т. 5 / нова/ до о.т. 12 / нова/ и  изменение  на  план за  улична  регулация от о.т. 612 до о.т. 911, м. „ Люлин  разширение – запад“ до ул. „ Банско  шосе“, продължение на бул. „ Царица  Йоанна“. Парцеларен  план от о.т. 32 / нова/, северно от кв. 49, м. „ Девети  септември – гр. Банкя“, през ПИ с  идентификатор 68134.4409.89, между  кадастрални  райони 4410 и  4409; между  кадастрални  райони  4407  и  4408; през кадастрален район 4407 и през  кадастрален  район 4406;  между  кадастрални  райони  4405 и 4395; между кадастрални  райони 4405 и 4398; между  кадастрални райони 4404 и 4398  до  о.т. 1 / нова /,  землище Люлин

Представянето на проекта ще се състои на  07.05.2019г. (вторник) от 16.00 ч. в сградата на Туристически информационен център с административен адрес: гр. Банкя, ул. „Александър Стамболийски“ № 1.

След представянето на проекта граждани и организации могат да подават писмени становища, мнения и предложения не по-късно от три дни преди датата на заключителната дискусия . Същите могат да се подават в деловодството на СО – район "Банкя", ул. „Цар Симеон“ № 1или по електронната поща bankya@bankya.bg. Становища, постъпили след определения срок – 16.05.2019 г., не се разглеждат.

С проекта за  изменение  на план за  улична регулация / ИПУР/, предмет на общественото обсъждане, може да се запознаете в сградата на СО – район "Банкя ", като допълнителна информация по нея, във времето за  изготвяне на становищата, ще се получава от арх. Милена Будинова – главен архитект на СО - район "Банкя", и Юлия Акълиева  – гл. специалист, отдел „УТКРКС” в СО – район "Банкя".

Заключителната дискусия ще се проведе на 21.05.2019г. (вторник) от 16:00 ч. в сградата на Туристически информационен център с административен адрес: гр. Банкя, ул. „Александър Стамболийски “ № 1.

Заповед

Схема

 

27.03.2019 г.

Уведомяваме всички заинтересовани физически и юридически лица, че на основание Заповед № РД-09-045/18.03.2019 г. на Кмета на район „Лозенец“ на 03.04.2019 г. от 18.00 часа в сградата на Народно читалище „Пенчо П. Славейков 1921“, бул. „Черни връх“ № 35 ще бъде представен проект за подробен устройствен план – ИПРЗ и РУП за нов УПИ III-1589 „за ЖС“, кв. 8а и нов УПИ I-„за озеленяване“ в нов кв. 8б, м. „Драгалевска спирка“, район „Лозенец“.
Проектът с графичните материали към него са налични в сградата на районната администрация на район „Лозенец“ - СО, с административен  адрес: бул.„Васил Левски“ № 2,  стая № 37, вторник и четвъртък от 10.00 до 12.00 ч. След  представянето на проекта, писмени мнения, становища и предложения по проекта могат да се депозират в срок до 11.04.2019 г. включително в деловодството на район „Лозенец“, бул. „Васил Левски“ № 2, ет. 2 или по електронната поща SIGNALI@LOZENETS-SOFIA.ORG , като се адресират до Кмета на район „Лозенец“.  
Становища постъпили след 11.04.2019 г. няма да бъдат разглеждани.
За приключване на общественото обсъждане на 18.04.2019 г. от 18.00 часа в сградата на Народно читалище „Пенчо П. Славейков 1921“, бул. „Черни връх“ № 35, ще се проведе заключителна дискусия.

13.03.2019 г.                                                

На основание чл. 12, т. 1, от ЗУЗСО, във връзка §24 от ПЗР на ЗИД на ЗУЗСО и в условието на §3 от ПР на Наредбата за реда и начина на провеждане на обществени обсъждания в областта на пространственото развитие устройството на територията на Столична Община, приета с Решение №661 по Протокол 41/12.10.2017г. на СОС /предвид, че административното производство е висящо се прилага стария ред/, чл. 15 от Наредбата за реда и начина на провеждане на обществени обсъждания в областта на пространственото развитие устройството на територията на Столична Община/отм./ във връзка с провеждане на обществено обсъждане на проект за ПУП – ИПР и ПЗ на м. „Бенковски”, кв. 41, УПИ XXIIОбНС в границите на ПИ с идентификатори 68134.503.1098 и 68134.525.192 за регламентиране на нова задънена улица с паркинг и уширение от О.Т. 220 до О.Т. 222 и създаване на нов УПИ XXII с предназначение „за гробищен парк“ по имотните граници на ПИ с идентификатор 68134.525.367

На 17.04.2019г. от 17:30 часав сградата на СО – район „Сердика” в кв. „Бенковски“, бул. „Лазар Михайлов“, №55, ет. 1, ще се проведе представяне на проект за ПУП – ИПР и ПЗ на м. „Бенковски”, кв. 41, УПИ XXII.
Проектите са изложени в стая 405, етаж ет. 4 в сградата на СО – район „Сердика”, бул. „Княгиня Мария Луиза” № 88. Писмени становища могат да се депозират в срок до 17:00 часа на 03.05.2019 г. включително в деловодството на СО район „Сердика”: бул. „Княгиня Мария Луиза” № 88.

Становищата, постъпили след определената дата няма да бъдат разглеждани.

Обществената дискусия ще се проведе на 15.05.2019 г. от 17.30 ч. в заседателна зала, в сградата на СО – район „Сердика”, бул. „Княгиня Мария Луиза” № 88, ет. 4.

Заповед

ГРАФИЧНА ЧАСТ 1

ГРАФИЧНА ЧАСТ 2

 

12.03.2019 г.

Район Панчарево-СО, на основание чл. 20, ал. 5 от Наредба за реда и начина за провеждане на обществени обсъждания в областта на пространственото развитие и устройството на територията на Столична община, приета с Решение № 661 по протокол № 41/12.10.2017г. на  СОС, съобщава, че е издадена Заповед № РПН19-РД09-28/08.03.2019г. на кмета на район Панчарево-СО за провеждане на обществено обсъждане на проект за: „ПУП-Изменение на план за улична регулация /ИПУР/, създаване на нова задънена улица от о.т. 310 същ до о.т. 512 нова и ПРЗ на ПИ с идентификатор 55419.6701.1293 по КККР на с. Панчарево за образуване на нов УПИ XVIII-1293 „за жс“ кв. 22а, м. Детски град-Панчарево“, район Панчарево“

Представянето на проекта ще се извърши от представител на възложителя и ще се състои на 18.03.2019г. от 18.00 ч. вадминистративната сграда на СО-район Панчарево, с адрес: с. Панчарево, ул. Самоковско шосе № 230.

След представянето на проекта граждани и организации могат да подават писмени становища, мнения и предложения по същия, не по-късно от три дни преди датата на заключителната дискусия. Същите могат да се подават в деловодството на СО-район Панчарево, ул. „Самоковско шосе“ № 230 и на електронната поща на районната администрация so_pancharevo@abv.bg. Становища постъпили след определения срок - 25.03.2019г. не се разглеждат.

След представянето на проекта, същият ще се намира в СО-район Панчарево, като допълнителна информация по него, във времето за изготвяне на становищата, ще се получава от арх. Надежда Игнатова- Главен архитект на район Панчарево и Владислава Додева- Гл. специалист отдел УТК в СО-район Панчарево.

Заключителната дискусия ще се проведе на 29.03.201. от 18:00ч.в административната сграда на СО-район Панчарево, с адрес: с. Панчарево, ул. Самоковско шосе № 230

Заповед

Графична част

 

06.03.2019 г.

Столична община – район „Младост” Ви кани да присъствате на заключителна дискусия по процедура за обществено обсъждане на: Скица с указан начин на поставяне на преместваем обект по чл.55 във връзка с чл.56 от ЗУТ с търговска функция в поземлен имот с идентификатор 68134.4089.578, част от УПИ II-“за метро“, кв.24, местност „Младост 4“.

Заключителната дискусия ще се проведе на 07.03.2019г. от 18:00 часа в Заседателната зала в сградата на Столична община – район „Младост“, адрес: ул.“Свето Преображение“ №1, трети етаж.

 

01.03.2019 г.

Район "Банкя" –  СО, на основание чл. 20, ал. 5 от Наредба за реда и начина за провеждане на обществени обсъждания в областта на пространственото развитие и устройството на територията на Столична община, приета с Решение № 661 по Протокол № 41/12.10.2017 г. на  СОС, съобщава, че е издадена Заповед №РД09-46/28.02.2019г.  на Кмета на район "Банкя" – СО за провеждане на обществено обсъждане за „ Подробен  устройствен  план / ПУП/ - Изменение  на план за  улична регулация / ИПУР/ - продължение  на  улица  „ Слънчев бряг“ до  ул „ Знеполе , район  „ Банкя“ .

Представянето на проекта ще се състои на  12.03.2019г. (вторник) от 16.00 ч. в сградата на Туристически информационен център с административен адрес: гр. Банкя, ул. „Александър Стамболийски“ № 1.

След представянето на проекта граждани и организации могат да подават писмени становища, мнения и предложения не по-късно от три дни преди датата на заключителната дискусия . Същите могат да се подават в деловодството на СО – район "Банкя", ул. „Цар Симеон“ № 1или по електронната поща bankya@bankya.bg. Становища, постъпили след определения срок – 22.03.2019 г., не се разглеждат.

С проекта за  изменение  на план за  улична регулация / ИПУР/, предмет на общественото обсъждане, може да се запознаете в сградата на СО – район "Банкя ", като допълнителна информация по нея, във времето за  изготвяне на становищата, ще се получава от арх. Милена Будинова – главен архитект на СО - район "Банкя", и Юлия Акълиева  – гл. специалист, отдел „УТКРКС” в СО – район "Банкя".

Заключителната дискусия ще се проведе на 26.03.2019г. (вторник) от 16:00 ч. в сградата на Туристически информационен център с административен адрес: гр. Банкя, ул. „Александър Стамболийски “ № 1.

Заповед

ИПР

 

19.02.2019 г.

СТОЛИЧНА ОБЩИНА – РАЙОН „МЛАДОСТ” обявява, че на основаниечл. 12 от ЗУЗСО; чл. 4, ал. 1, т. 4 и чл. 8, ал. 1, т. 3 и чл. 10, ал. 2 от Наредбата за реда и начина за провеждане на обществени обсъждания в областта на пространственото развитие и устройство на територията на Столична община, приета с Решение № 661 по протокол № 41 от 12.10.2017 г. на Столичен общински съвет и във връзка с писмо вх. № РМЛ18-ВК08-2132/28.12.2018г. от НАГ при Столична община е издадена Заповед № РМЛ19-РД09-19/04.02.2019г. на Кмета на СО - район „Младост“, с която е наредено да се проведе процедура по обществено обсъждане на: Скица с указан начин на поставяне на преместваем обект по чл.55 във връзка с чл.56 от ЗУТ с търговска функция в поземлен имот с идентификатор 68134.4089.578, част от УПИ II-“за метро“, кв.24, местност „Младост 4“.

Представянето на скицата с указан начин на поставяне ще се състои на 13.02.2019г. от 18.00 часа в Заседателната зала в сградата на Столична община – район „Младост“, адрес: ул.“Свето Преображение“ №1, трети етаж.

Писмени становища, мнения и предложения могат да се подават в срок до 28.02.2019г. включително в деловодството на СО – район „Младост” или по електронна поща office@so-mladost.com.Заключителната дискусия да се проведе на 07.03.2019г. от 18.00ч. в Заседателната зала в сградата на Столична община – район „Младост“, адрес: ул.“Свето Преображение“ №1, трети етаж.

Заповедта и скицата с указан начин на поставяне са публикувани на интернет страницата на Столична община – район „Младост” и са поставени на информационното табло в сградата на СО– район „Младост“, адрес: ж.к. Младост-3, ул. “Свето Преображение” № 1. Скицата с указан начин на поставяне ще бъде публикувана най-малко 7 дни преди датата на представянето на инернет страницата на Направление „Архитектура и градоустройство“ и на единния електронен портал на обществените консултации към интернет страницата на Столична община.

Заповед

Скица

11.02.2019 г.

Район "Банкя" –  СО, на основание чл. 20, ал. 5 от Наредба за реда и начина за провеждане на обществени обсъждания в областта на пространственото развитие и устройството на територията на Столична община, приета с Решение № 661 по Протокол № 41/12.10.2017 г. на  СОС, съобщава, че е издадена Заповед №РД09-27/05.02.2019г.  на Кмета на район "Банкя" – СО за провеждане на обществено обсъждане за представяне на издадена от Главен архитект на район „Банкя” СО виза за инвестиционно проучване  и проектиране на изгребна яма /съоръжение на техническата инфраструктура/ в ПИ с идентификатор 02659.2251.24 по КККР на р-н „Банкя” (попадащ в част от УПИ „за правителствен балнеосанаториум”, м. „Купен дол – гр. Банкя”).

Представянето на визата ще се състои на  14.02.2019г. (четвъртък) от 17.00 ч. в сградата на Туристически информационен център с административен адрес: гр. Банкя, ул. „Александър Стамболийски“ № 1.

След представянето на виза за инвестиционно проектиране граждани и организации могат да подават писмени становища, мнения и предложения не по-късно от три дни преди датата на заключителната дискусия. Същите могат да се подават в деловодството на СО – район "Банкя", ул. „Цар Симеон“ № 1или по електронната поща bankya@bankya.bg. Становища, постъпили след определения срок – 22.02.2019 г., не се разглеждат.

С визата за инвестиционно проектиране, предмет на общественото обсъждане, може да се запознаете в сградата на СО – район "Банкя ", като допълнителна информация по нея, във времето за  изготвяне на становищата, ще се получава от арх. Милена Будинова – главен архитект на СО - район "Банкя", и Албена Цветанова – гл. специалист, отдел „УТКРКС” в СО – район "Банкя".

Заключителната дискусия ще се проведе на 27.02.2019 г. (сряда) от 17:00 ч. в сградата на Туристически информационен център с административен адрес: гр. Банкя, ул. „Александър Стамболийски “ № 1.