Съобщения за допитвания

В процес на обработка

(съдържа информация за намеренията на Столична община да възложи или да разреши изработването на предпроектни проучвания и/или на задания за изработване на проект на нов общ устройствен план на Столична община или на проекти за негови изменения и/или на други значими за територията на общината проекти и срок за изпращане на мнения и предложения за насоката на проучванията или на заданието, който не може да бъде по-кратък от четиринадесет дни)