Регистър на обществените обсъждания 2018-2021 г.

Заповед

 

Дневен ред на заседанието

 

Проект на документа/тите, предложен/и за обсъждане 

 

 

Протоколи, постъпили мнения, становища и предложения по предложения проект

 

 

Доклади, Протоколи
РТР18-РД56-17/22.01.2018 г.

1.Задание за Комплексно транспортно проучване за решаване проблемите на транспорта в югозападната част на големия център на гр. София, изготвено от НПО „Група Град“;

 

2.Комплексно транспортно проучване за решаване проблемите на транспорта в югозападната част на големия център на гр. София, изработено от „Транспро“ ООДЗадание

Схеми-транспорт

Транспортно проучване

Транспортно проучване-доп

Приложение 1

Приложение 2

 

Комплексно-транспортно проучване за югозападната част на центъра на София - 15.02.2018

 

 


Постъпили мнения, становища и предложения по предложения проект

Постъпили мнения, становища и предложения по предложения проект


Обобщен доклад

Протокол РЕСУТ

Протокол от представяне

Протокол от заключителна дискусия

РМЛ18-РД09-17/24.01.2018 Г.
Задание за проектиране на ПУП на територията на нов парк „Изток” – район „Младост” в границите на зоната за градски паркове и градини, определена с ОУП на СО, приет с Решение № 960/2009г. на МС.Задание за проектиране на ПУП на територията на нов парк „Изток“ – район „Младост“Постъпили мнения, становища и предложения по заданието може да видите на официалната страница на район "Младост": тук

 

Протокол
РОК18-РД09-38/31.01.2018 Г.
План за регулация и на план за застрояване в м. "Овча купел-1", кв. 114, УПИ VI-за ожс и озел. и УПИ VII за ожс и улици на 22.02.2018 г. от 17:00 часа в заседателната зала на ет. 2 в сградата на район "Овча Купел".

План за регулация

План за застрояване

Мотивирано предложение

Извадка


Постъпили мнения, становища и предложения по предложения проект 1

Постъпили мнения, становища и предложения по предложения проект 2

Постъпили мнения, становища и предложения по предложения проект 3

Постъпили мнения, становища и предложения по предложения проект 4

Постъпили мнения, становища и предложения по предложения проект 5

 


Протокол

Запис от Представяне на 06.02.2018 г.

РИВ18-РД09-24/01.02.2018 г.
РИВ18-РД09-32/16.02.2018 г.Обществено обсъждане на проект за ПУП - ПЗ в УПИ VI-817, кв. 65, м. "ИЗТОК - ИЗТОК - 2 част", представляващ ПИ с идентификатор 68134.802.817 - на 28.02.2018 г. от 17:00 часа в залата на II етаж, сградата на ул. "А. П. Чехов" № 23а

Проект за ПУП - ПЗ за УПИ VI-817, кв. 65, м. "ИЗТОК - ИЗТОК - 2 част"

Обяснителна записка

Протокол от предварително представяне

Протокол от заключителна дискусия

РИЛ18-РД09-27/28.02.2018 Г.Провеждане на обществено обсъждане на мотивирано предложение за издаване на виза за инвестиционно проектиране на вътрешни преустройство, реконструкция и промяна на предназначението на съществуваща обслужваща сграда в заведение за обществено хранене (идентификатор 68134.1200.367.2) в УПИ I-за озеленяване от к. 2, м. "Западен парк", СО - район "Илинден" по плана на гр. София.

Обяснителна записка

 

 

Мотивирано предложение


Протокол

Аудио запис

Протокол РЕСУТ

Протокол от заключителна дискусия

РПН18-РД09-30/19.03.2018 Г.
Провеждане на обществено обсъждане на проект за: ПУП-ИПУР от о.т.1 до о.т.6, ПРЗ и идеен план-схема за вертикално планиране за УПИ VIII-108, за автомивка ПГТП, автосервиз, ТИР-паркинг, заведение за общ. хранене с магазин и ТП, кв.42, м. „Голямата локва-Търговски парк 2“, район Панчарево.

Обявление

Обяснителна записка - ПУП

Обяснителна записка-схеми

ГРАФИЧНА ЧАСТ 1

ГРАФИЧНА ЧАСТ 2

ГРАФИЧНА ЧАСТ 3

ГРАФИЧНА ЧАСТ 4

Протокол - 13.04.2018

Протокол-24.04.2018

Протокол-представяне

РТР18-РД56-69/04.04.2018 г.Провеждане на обществено обсъждане на проект за: ПУП-ИПУР и ПРЗ на поземлен имот с идентификатор 68134.1005.26 и образувани нови УПИ I-"за озеленяване с режим ТГО", УПИ II-"за ожс", изменение на профил на улица по о.т. 241-о.т.182 и по о.т. 182-о.т.171 като се предвижда уличен паркинг в кв. 151, м. "Красно село-плавателен канал".

ПУП-ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ

ИЗМЕНЕНИЕ НА ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ И ИЗМЕНЕНИЕ НА ПЛАН ЗА УЛИЧНА РЕГУЛАЦИЯ

РТР18-РД56-65/03.04.2018 г. Представяне на Виза за проектиране на отрита площадка за игра на открито за деца със специфични потребности в УПИ II-"За парк", кв. 187а, м. "Южен парк-3 част".

Писмо

Виза

РКС18-РД09-232/30.04.2018 г.Представяне на проект за изменение на план за регулация и застрояване за за УПИ І-146, за общ. обсл., магазини, ЖС, ПГ и трафопост и изменение на план за регулация за УПИ VІІІ–за озеленяване в режим на Тго, кв. 312ж, м. „Красно село – Плавателен канал – Север“ по плана на гр. София.

Заповед

Обяснителна записка

Изменение на застрояване

Изменение на регулация

Експертна оценка

Идеен проект - парк 1

Идеен проект-парк 2

Становище

Становище

Становище

Становище

Становище

Протокол 10.05.2018

Протокол 30.05.2018

Обобщен доклад

РПН18-РД09-44/08.05.2018 г.
Провеждане на обществено обсъждане на проект за: УП—ПРЗ за ПИ 44063.6231.2516, за образуване на нов УПИ II-2516 „за жс“ и създаване на задънена улица от о.т.622А до о.т.622Б, кв.29А, с. Лозен, район Панчарево.Обявление

Заповед

Обяснителна записка

Графика 1

Графика 2

 

 

Заповед-район Нови Искър

Заповед-Район Студентски

Заповед-район Красно село

Заповед-Район Сердика

Заповед-Район Илинден

Заповед-Район Панчарево

Заповед-Район Слатина

Заповед-Район Младост

Заповед - Район Триадица

Заповед - Район Възраждане

Заповед - Район Овча Купел

Заповед - Район Изгрев

Заповед - Район Красна поляна

Заповед - Район Искър

Заповед - Район Люлин

Заповед - Район Връбница

Заповед - Район Кремиковци

Заповед - Район Подуяне

Заповед - Район Банкя

Заповед-район Оборище

Заповед - Район Лозенец

 

 

Задание за изменение на Общия устройствен план на Столична община приет с Решение № 960/2009 г. на МС – част „Комуникационно-транспортна система-масов градски релсов транспорт”, одобрена с Решение 454/11.08.2017г. на МС, за разширяване на съществуващите линии на Софийски метрополитен, изготвено от екип на Столична общинаЗадание

Графична част

Презентация

становище 1

становище 2

становище 3

становище 4

становище 5

становище 6

становище 7

становище 8

становище 9

становище 10

становище 11

становище 12

становище 13

становище 14

становище 15

становище 16

становище 17

становище 18

становище 19

становище 20

становище 21

становище 22

становище 23

становище 24

становище 25

становище 26

становище 27

становище 28

становище 29

 

Становища по Задание за ИОУП на СО за разширение метро 06.2018 г.-(таблица)


протокол

протокол 2

РТР18-РД56-104 от 14.05.2018Концепция за разширение на бул. “Тодор Каблешков” в обхвата между кв.”Манастирски ливади-изток” и кв.”Гоце Делчев” с цел подобряване на транспортната комуникация на двата квартала.  Становище
РОК18-РД09-153/16.05.2018г. Проект за ИПРЗ с образуване на нови УПИ ХVІ, УПИ ХVІІ, ХVІІІ, ХІХ, ХХ и УПИ ХХІ и улица-тупик о.т.8а÷о.т.8б÷8в÷8г в кв.125 м.”Факултета”Заповед

Обяснителна записка

План за застрояване

ИПР

Становище

Становище

Аудио запис
РД09-124/14.05.2018 г.
Виза за инвестиционно проучване и проектиране на 4 (четири) броя временни едноетажни обекти - градински център със зала за посетители (туристически център и заведение за хранене) в ПИ с идентификатор 02659.2251.24 по КККР на р-н Банкя (попадащ в част от УПИ "за правителствен балнеосанаториум", м. "Купен дол-гр. Банкя".

Обявление

Виза

Протокол 29.05.2018 г.

Протокол 14.06.2018 г.

Писмо - становище САБ

Становище САБ

Становище Виваком

Протокол 14.02.2019 г.

Протокол 27.02.2019 г.

Протокол РЕСУТ 28.02.2019 г.

Становище Виваком

РОК18-РД09-157/18.05.2018 г.Виза на детска площадка в  УПИ ІІ-за хотел, ресторант и озеленяване (ПИ 68 134.4140.9071) – общинска собственост в кв.2 м.”кв. Суходол. Визата е изложена в сградата на района - бул.”Цар Борис ІІІ” №136В ет.1  ВизаСтановище
РПН18-РД09-71/27.06.2018 г.Виза за проектиране за: Изграждането на допълващо застрояване – нов трафопост в УПИ ⅠⅠ-211, „за ресторант“, кв.2, м. „НПЗ Казичане – запад“, (поземлен имот с идентификатор 35239.6109.1918 по КККР), р-н „Панчарево“ съгласно влязъл в сила подробен устройствен план, одобрен със заповед № РД-09-50-186/11.07.2002 г.

Обявление

Виза


Протокол 05.07.2018

Протокол 17.07.2018

ПУП-План за регулация и застрояване за преструктуриране на жилищен комплекс (ПРЗПЖК) на м. ж.к. Хаджи Димитър в граници: от северозапад и север – ул. „Резбарска”; от изток – ул. „549” (р. Перловска); от юг и югоизток – бул. „Владимир Вазов”; от югозапад и запад – ул. „Ильо войвода”, ул. „Алберт Лонг”, ул. „Панайот Хитов”, ул. „Васил Петлешков”, ул. „Ген. Липранди”, ул. „Никола Войновски”, ул. „Арчарица”, заедно с план-схеми на инженерната инфраструктура

РОБ18-РД09-252/20.08.2018 г.

РОБ18-РД09-272/27.09.2018 г.

Проект за разширяване на културно пространство "Пристройка - преустройство и реконструкция на сградата на театър Сфумато".

Преустройство и реконструкция (обемно пространствено решение) - "Сфумато"

Фасади- А1 фасада юг

Фасади-А1 фасада североизток

Фасади-А1 фасада запад

Разрез - А1 аа

А1-план 000

А1-план 355

А1-план 380

А1-план 780

А1-план 1160

А1-план 1520

А1-план покрив

Обосновка-текстова част

Визуализация - Проект за разширяване на културно пространство „Пристройка" – преустройство и реконструкция на сградата на театър „Сфумато"

Протокол от заключителна дискусия
РОК18-РД09-289/04.10.2018 г.
Проект за виза за УПИ V-211 кв.13 м.“Овча купел-2“

Обявление

Заповед

Виза


Протокол

Протокол 22.10.2018

РИВ18-РД09-152/20.11.2018 г. Проект за подробен устройствен план – изменение на план за регулация за изменение на УПИ V-613, УПИ VI-612 и УПИ I-„за жилищно строителство“, за създаване на нови УПИ V-613,1640-„за ЖС“ и УПИ VI-612,613,1649-„за ЖС“ в кв. 89 и изменение на плана за застрояване на нови УПИ V-613,1640-„за ЖС“ и УПИ VI-612,613,1649-„за ЖС“ в кв. 89, местност „ИЗТОК-ИЗТОК“, на територията на район „Изгрев“, по плана на гр. София, с административен адрес на ул. „Чарлз Дарвин“ № 20 и № 22Проект

Протокол от РЕСУТ

Протокол от представяне

Протокол от заключителна дискусия

Аудио запис от представяне

Аудио запис от заключителна дискусия

РНД18-РД56-262/16.11.18 г.
Задание за изработване на подробен устройствен план - план за регулация и план за застрояване ИПР и ПЗ, разрешено със заповед № РА50-481/28.07.2017 за територия на м. „Северен парк“ в частта, попадаща в административните граници на СО - район „НадеждаЗадание

Възражение от Анна Георгиева

Възражение от Войслав Тодоров

Възражение от Даринка Петрова

Възражение от Ели Цветанова

Възражение от Георги Пичуров

Възражение от Иванка Йорданова

Възражение от Кристиан Попов

Възражение от Катя Вучкова

Възражение Иванка Йорданова

Възражение от Марина Манева

Възражение от Младен Младенов

Възражение от Пламена Гераскова

Възражение от Силвия Арангелова

Възражение от Симеон Арангелов

Възражение от Инициативен комитет

 

Протокол 15_2018

Протокол от обществено обсъждане - 28.11.2018 г.

Протокол от заключителна дискусия - 18.12.2018 г.

РИВ18-РД09-154/21.11.2018г. Проект за подробен устройствен план – изменение на план за регулация  и застрояване в териториален обхват на УПИ IV-1805-„за офиси, обществено обслужване, жилищно строителство, подземен етажен гараж и трафопост“ (поземлен имот с идентификатор 68134.803.1805 по КККР) в кв. 7, м. „ДИАНАБАД“, на територията на район „Изгрев“

Обявление

Проект

Възражение 1

Възражение 2

Възражение 3

Възражение 4

Възражение 5

Възражение 6

Протокол от РЕСУТ

Протокол от представяне

Протокол от заключителна дискусия

Аудио запис от заключителна дискусия

Аудио запис от представяне

РСЦ18-РД09-161/20.11.2018г.


Одобряване на скица е указан начин на поставяне на преместваем обект - гъвкаво сезонно покритие тип „балон" на тенис кортове в ПИ с идентификатор 68134.109.12, парк „Борисова градина", район „Средец"-СО.

 

 

ГрафикаСтановище от г-н Светлозар Алексиев

РЕСУТ

СТЕНОГРАФСКИ ПРОТОКОЛ - 1 ЧАСТ_27.11.18

ПРОТОКОЛ - 2 ЧАСТ 18.12.2018 г.

РСЦ18-РД09-162/20.11.2018г.Мотивирано предложение за виза за проектиране на „Колодрум Сердика –преустройство на вътрешното пространство, изграждане на преместваем миникомплекс по футбол“ в ПИ с идентификатор 68134.109.39, парк „Борисова градина", район „Средец"-СО. Заключителната дискусия ще се проведе на 11.12.2018г. от 18:15 в залата на район „Средец“ ет.2Колодрум

Становище от БКС

Становище от г-н Ангел Златанов

Становище от г-н Иван Нанков

Становище от г-н Камен Русков

Становище от г-н Светлозар Алексиев

Становище от сдружение СКАК

Становище Сердика БКЛ

Становище Сдружение Велоеволюция

СТЕНОГРАФСКИ ПРОТОКОЛ_ОБЩИНА СРЕДЕЦ_ ВТОРА ЧАСТ_27.11.18

РЕСУТ

ПРОТОКОЛ_Финална дискусия Колодрум_11.12.2018

РСЛ18-РД09-425/04.12.2018 г.Изменение на план за регулация и застрояване в следния териториален обхват: поземлени имоти с идентификатори 68134.703.1005 и 68134.703.1264, УПИ I-„за КЖС и магазини‟, кв. 93, м. „Христо Смирненски – Слатина”– изменение на план за регулация на ул. „Иван Димитров – Куклата“ между о.т. 228 и о.т. 221; изменение на план за регулация на ул. „Гео Милев“ между о.т. 223 и о.т. 221; изменение на план за регулация на ул. „Хемус“ между о.т. 249а – о.т. 248 – о.т. 247д (нова) и о.т. 246; откриване на задънена улица от о.т. 247д (нова) до о.т. 247е (нова). Изменение границите на кв. 93 и създаване на нови квартали 93 и 93а. Изменение границите на УПИ І – „За комплексно жилищно строителство и магазини“, в кв. 93. Създаване на нови УПИ І – „За комплексно жилищно строителство и магазини“, и УПИ ІІІ-1005, 1264 – „За жилищно строителство, магазини, ОО и ПГ“, в кв. 93а. Приобщаване на УПИ ІІ-475 от кв. 93 към нов кв. 93а. Изменение на план за застрояване на УПИ І – „За комплексно жилищно строителство и магазини“, в кв. 93 за създаване на нов УПИ ІІІ-1005, 1264 – „За жилищно строителство, магазини, ОО и ПГ“, в кв. 93а, м. „Христо Смирненски – Слатина“.Проект
РМЛ18-РД09-423/19.12.2018г.Проект на подробен устройствен план – изменение на план за регулация за кв.57 – създаване на нови квартали 57, 57А и 57Б; отреждане на нови: УПИ I-“за озеленяване“ в кв.57, УПИ I-“за озеленяване“ в кв.57А и УПИ I-“за техническа инфраструктура“ в кв.57Б, м.“кв. Горубляне“.

Проект

Обяснителна записка

Протокол
РНИ19-РА50-8/15.01.2019 г.Задание  за изготвяне на Подробен устройствен план за бул. "Рожен" в участъка от „Северна скоростна тангента" до „Софийски околовръстен път", в рамките на землището на кв. Славовци, гр. Нови Искър.

Обявление

Задание

 

 

РНД19-РД56-20/28.01.2019Задание за изработване подробен устройствен план /ПУП/ – план за улична регулация /ПУР/ ( план за регулация на улици и на поземлени имоти за публична собственост ) по смисъла на чл. 110, ал. 1, т. 2 от ЗУТ за бул. „Рожен“ в участъка от м. „ПЗ Илиянци запад“ до река „Блато“ и ПУП – парцеларен план по смисъла на чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ за бул. „Рожен“ в участъка от река „Блато“ до „Софийски околовръстен път“, район „Надежда“ и район „Нови Искър“.

Заповед

Заповед за комисия


Протокол

Протокол от заключителна дискусия

РСТ 19-РД09-30/ 01.02.2019 г.1.Подробен устройствен план (ПУП) – Изменение на план за регулация (ИПР) разделяне на урегулиран поземлен имот (УПИ) I – за жс и магазини в кв. 276, м. „Студентски град“ и отреждане на нови УПИ I – за жс и магазини и УПИ VII– 5070 за поземлен имот с идентификатор 68134.1606.5070, постъпил в администрацията на Столична община (СО) – район „Студентски“ със заявление наш вх. № РСТ18-ГР 94-1452/01.10.2018г.

2.Подробен устройствен план  /ПУП/ – Изменение на план за регулация и застрояване (ИПРЗ) за нов УПИ I– 1606, 5069, 5645, за общежитие, кв. 155, м. „Студентски град“, постъпил в администрацията на СО – район „Студентски“ с  писмо, наш вх. № РСТ18-ВК08-1476/28.09.2018г., на Началник отдел „Устройствено планиране“ към Направление „Архитектура и градоустройство“ (НАГ) при Столична община (СО);

3.Подробен устройствен план /ПУП/ – Изменение на план за регулация и застрояване / ИПРЗ/  за УПИ II– 3357 в  нов УПИ II– 3357 за жс и пг, кв. 111, м. „Студентски град“, постъпил в администрацията на СО – район „Студентски“ с  писмо, наш вх. № РСТ18-ВК08-1628/29.10.2018г., на Началник отдел „Устройствено планиране“ към НАГ при СО;

 

ИПРЗ кв. 111

Обяснителна записка - кв. 111

ИПР - кв. 276

Обяснителна записка - кв. 276

ИПР - кв. 155

ИПРЗ - кв. 155

Обяснителна записка - кв. 155

Покана


Протокол 11.02.2019 г.

Протокол 27.02.2019 г.

Протокол 13.03.2019 г.

РТР19-РД56-24 от 31.01.2019 г.“Схема за поставяне на преместваем обект по чл.56 от ЗУТ в УПИ II- за озеленяване, кв.7, м. “Жилищна група Южен парк”.Схема за поставяне на преместваем обект
РТР19-РД56-23/31.01.2019 г.
Проект за ПУП-ИПРЗ на УПИ XXI- за коо, УПИXVII- за озеленяване и инфраструктура, и УПИXVI- 1162- обществено обслужване, кв. 15, м. „В.З. Киноцентъра-3 част- разширение“, район „Витоша“ и УПИ IV- за озеленяване, кв. 111 и УПИ „За корекция на река, инженерна инфраструктура и озеленяване“, м. „Манастирски ливади- Изток“, район „Триадица” ИПР
РПД19-РД09-14/04.02.2019 г. Проект за ПУП-ИПРЗ за преструктуриране на кв.18в, УПИ І-ОЖС и обособяване на нови УПИ І-„за комплeксно жилищно строителство”, УПИ ІІ-„за озеленяване с режим на Тго”., паркинг по о.т. 21а-21б-21в, промяна профила на улица по о.т. 21-21а и по о.т. 24-25, м. „Суха река - запад“.

ПЗ

ПР

РД09-27/05.02.2019г.

Виза за инвестиционно проучване  и проектиране на изгребна яма /съоръжение на техническата инфраструктура/ в ПИ с идентификатор 02659.2251.24 по КККР на р-н „Банкя” (попадащ в част от УПИ „за правителствен балнеосанаториум”, м. „Купен дол – гр. Банкя”).

 

 

Виза
РМЛ18-ВК08-2132/28.12.2018 г.Скица с указан начин на поставяне на преместваем обект по чл.55 във връзка с чл.56 от ЗУТ с търговска функция в поземлен имот с идентификатор 68134.4089.578, част от УПИ II-“за метро“, кв. 24, местност „Младост 4“.Скица

Становище 1

Становище 2

Становище 3

Протокол - заключителна дискусия
РД09-46/28.02.2019 г.
„ Подробен  устройствен  план / ПУП/ - Изменение  на план за  улична регулация / ИПУР/ - продължение  на  улица  „ Слънчев бряг“ до  ул „ Знеполе , район  „ Банкя“ ИПР
РПН19-РД09-28/08.03.2019 г.„ПУП-Изменение на план за улична регулация /ИПУР/, създаване на нова задънена улица от о.т. 310 същ до о.т. 512 нова и ПРЗ на ПИ с идентификатор 55419.6701.1293 по КККР на с. Панчарево за образуване на нов УПИ XVIII-1293 „за жс“ кв. 22а, м. Детски град-Панчарево“, район Панчарево“Графична част

Протокол
РСР19-РА50-4/08.03.2019 Г.
Проект за ПУП – ИПР и ПЗ на м. „Бенковски”, кв. 41, УПИ XXIIОбНС в границите на ПИ с идентификатори 68134.503.1098 и 68134.525.192 за регламентиране на нова задънена улица с паркинг и уширение от О.Т. 220 до О.Т. 222 и създаване на нов УПИ XXII с предназначение „за гробищен парк“ по имотните граници на ПИ с идентификатор 68134.525.367

ГРАФИЧНА ЧАСТ 1

ГРАФИЧНА ЧАСТ 2

РД-09-045/18.03.2019 г.

Проект за подробен устройствен план – ИПРЗ и РУП за нов УПИ III-1589 „за ЖС“, кв. 8а и нов УПИ I-„за озеленяване“ в нов кв. 8б, м. „Драгалевска спирка“, район „Лозенец“.

Графична част 1

Графична част 2

РД 09-108/19.04.2019 г.

Проект  за  Подробен  устройствен  план / ПУП/ за  осигуряване  на  трасе  за  велосипедна  и  пешеходна  алея, свързваща гр. София  с  гр. Банкя  в  обхват: План за улична регулация  от. о.т. 1 / нова до кв. 7 Б / , м. „ Девети септември – гр. Банкя“ до  о.т. 32 / нова/, северно от кв. 49, м. „ Девети септември- гр. Банкя“; план за  улична  регулация и изменение  план  за  регулация на кв. 7,ч. „Филиповци“; план за улична  регулация от о.т.1 / нова/ - о.т. 5 / нова/ до о.т. 12 / нова/ и  изменение  на  план за  улична  регулация от о.т. 612 до о.т. 911, м. „ Люлин  разширение – запад“ до ул. „ Банско  шосе“, продължение на бул. „ Царица  Йоанна“. Парцеларен  план от о.т. 32 / нова/, северно от кв. 49, м. „ Девети  септември – гр. Банкя“, през ПИ с  идентификатор 68134.4409.89, между  кадастрални  райони 4410 и  4409; между  кадастрални  райони  4407  и  4408; през кадастрален район 4407 и през  кадастрален  район 4406;  между  кадастрални  райони  4405 и 4395; между кадастрални  райони 4405 и 4398; между  кадастрални райони 4404 и 4398  до  о.т. 1 / нова /,  землище Люлин

Схема

Становище


Протокол РЕСУТ

Дискусия

Протокол представяне

РКР19-РД09-70/22.04.2019 г. Проект за  подробен устройствен план  -  Парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура - подземна кабелна линия - средно напрежение 20 kV за обезпечаване на нов трафопост за обект "Шоурум и автосервиз, складове и офиси "Ягуар Ланд Роувър" на "Мото - Пфое" ЕООД с изгребна яма, сондажен кладенец и ПП резервоар, разположен в ПИ с идентификатор 68134.8592.182, м."Могилите", кв. "Враждебна", район "Кремиковци"
РКР19-РД09-75/30.04.2019г.Проект за  подробен устройствен план  -  „Изменение на план за регулацияи застрояване”/ИПРЗ/ за УПИ I-„за озеленяване“, УПИ II-379, ПИ с идентификатор 68134.8400.378 по КККР, кв.21, УПИ „за парк“, кв.52, за образуване на нови УПИ I-378 – “за Оо, ЖС, автомивка и ПГ“ и УПИ VIII-„за озеленяване“, кв.21, м.„кв. Челопечене”, р-н „Кремиковци”; „Изменение на план за улична регулация“/ИПУР/ на задънени улици - от о.т.3а до о.т.3б и продължаване на задънена улица от о.т.115а до о.т.115б, м. „кв. Челопечене”, р-н „Кремиковци”

графична част ПУП

обяснителна записка

протокол РЕСУТ

протокол представяне

протокол заключителна дискусия

РОК19-РД09-102/08.05.2019 г.„Въвеждане на еднопосочно движение на ППС за квартала между ул. „Монтевидео“, ул. „Боряна“, ул. „Любляна“, бул. „Овча купел“ и ул. „Маестро Кънев“ на територията на район „Овча купел“.Графична част


Становища

 

Протокол 1
РМЛ19-РД09-184/22.05.2019 г.Задание за изработване на ПУП – ПРЗ съгласно чл.110, ал. 1, т.1 с прилагане на чл. 16 от ЗУТ, ПУП – план за преструктуриране на жилищни комплекси съгласно чл. 110, ал. 4 от ЗУТ за част от територията на местности „Горубляне 2“ и НПЗ „Изток“ подзона „Горубляне“ и местност „Горубляне 3“ и ПУП – Изменение на уличната регулация на част от ул. „Михаил Греков“, район „Младост“ на СО

Графична част 1

Графична част 2

Графична част 3

РМЛ19-РД09-191/27.05.2019 г.ПУП – изменение на план за регулация и застрояване /ИПРЗ/ на м.“Цариградско шосе – Караулката“: заличаване на кв.1 и изменение на УПИ ХХ-2569,2572,9574 – „За хотел, търговски, административен и обслужващ комплекс, жилища и ТП“, за създаване на нова пешеходна алея, нов УПИ ХХ-2569 – „За ЖС, обсл. обекти и ТП“ в нов кв.1а, нов УПИ XXIII-„За озеленяване и техническа инфраструктура“ в нов кв.1, и изменение на улици от О.Т.406 до О.Т.408 и от О.Т.27а – О.Т.27 – О.Т.28.

Обяснителна записка

Графична част 1

Графична част 2

РД-09-84/27.05.2019 г.

РИВ19-РД09-97/27.05.2019г.

РСЦ19-РД09-103/27.05.2019 г.

Подробен устройствен план (ПУП) на Парк „Борисова градина“

Постъпили становища в Направление "Архитектура и градоустройство"

 

Становища - гражданска инициатива Да спасим Борисовата градина - група 1 част 1

 

Становища - гражданска инициатива Да спасим Борисовата градина - група 1 част 2

 

Становища - гражданска инициатива Да спасим Борисовата градина - група 1част 3

 

Становища група 2 - част 1

Становища група 2 - част 2

Становища група 2 - част 3

 

Становища - група 3

 

Становища - група 4

 

Становища - група 5

 

Становища - група 6 - част 1

Становища - група 6 - част 2

Становища - група 6 - част 3

Становища - група 6 - част 4

 

Становища - група 7 - част 1

Становища - група 7 - част 2

Становища - група 7 - част 3

 

Становища - група 8 - част 1

Становища - група 8 - част 2

Становища - група 8 - част 3

 

Публикувани становища на официалната електронна страница на район Средец:

 

Протокол 05.06.2019 г.

Видео 1

Видео 2

Протокол от заключителна дискусия 26.06.2019 г.

Приложение 1 към Протокол РЕСУТ

Протокол от 13.08.2019 и 20.08.2019 г.

РИС19-РД56-73/27.05.2019 г.ПУП – план за регулация и режим на застрояване за преструктуриране на жилищен комплекс за местност: ж.к. Дружба – 1 -3 част“ в граници: бул. „Кръстьо Пастухов“, ул. „Тирана“, ул. „Илия Бешков“, ул. „Кап. Димитър Списаревски“ и м. ж.к. „Дружба 2-1-ва част в граници: бул. „Проф. Цветан Лазаров“ бул. „Копенхаген“, ул. „Обиколна“, заедно с план-схеми и инженерна инфраструктура.

Становища - част 1

Становища - част 2

РВЕ19-РД09–126/29.05.2019г.Проект за Изменение на Плана за Регулация и Застрояване и Работен Устройствен План за УПИ II, VIII и IX, кв. 335Б, м. „Пробив Бул.П.Славейков“, район „Възраждане“- СО.ИПР

ИПРЗ

РУП

Силует 1

Силует 2

Обявление

РД09-149/29.05.2019Задание за изработване на подробен устройствен план - план за регулация и застрояване по реда на чл. 16 от ЗУТ за м. "Бобош-север", район Банкя
Задание

Протокол 05.06.2019

Протокол 19.06.2019

РПД19-РД09-64/05.06.2019 г.Проект за ПУП- ИПРЗ и план – схеми за мрежите и съоръженията на техническата инфраструктура за трасе на Метродиаметър III в участъка между метростанции III-2 и III-5 в границите указани в проекта: бул. „Владимир Вазов“ от ул. „Тодорини кукли“ до ул. „Ген. Инзов“ на юг и ул. „Поручик Георги Кюмюрджиев“ на север и прилежащи територии: м. к-с „Ботевградско шосе“, кв.148, УПИ VI-“за закрити спортни съоръжения”, УПИ V - ”за стадион „Левски“, закрити спортни съоръже-ния, паркинги и озеленяване“, УПИ XIII- „за закрити спортни съоръжения“; м. „Левски-зона В“, кв.1, УПИ I1269- “за ЖС”; кв.2, УПИ I-“за ЖС и трафопост”, кв.2а, УПИ I “озеленяване”; кв.9, УПИ III- “за гараж, общ. обсл. и трафопост”, нов кв.9а, УПИ I -“за буферен паркинг”; нов кв.15а, УПИ I - „за общ. обслужване“, нов УПИ I - “за буферен паркинг”, кв.15, УПИ II - “за озеленяване”, нов УПИ I - „за озеленяване”; м. „Левски-зона Г“, кв. 24, УПИ X- “за озеленяване”, кв.24а, УПИ IX - “за църква”, кв.17, УПИ I - “за озеленяване и инженерна инфраструктура“,нови УПИ I -„за озеленяване”и УПИ VII - за озеленяване”.

Обявление

Графична част 1

Графична част 2

Графична част 3

Графична част 4

Графична част 5

РОК19-РД09-156/11.06.2019 г.ЗАДАНИЕ за изработване на проект за подробен устройствен план – изменение на план за регулация и застрояване (ИПРЗ) по плана на м. “Овча купел-актуализация“.

Задание

Схема - обхват 1

Схема-обхват 2

Схема-обхват 3

Становище 1

Становище 2

Становище 3

Становище 4

Становище 5

Становище 6

Становище 7

 

Протокол 18.06.2019

Протокол 08.07.2019


РТР19-РД56-157/11.06.2019 г.“Скица с указан начин на поставяне на преместваем обект по чл.56 от ЗУТ - павилион за празнуване на детски партита в ПИ 68134.1007.1709, част от УПИ I-за парк, кв.1, м. “Кръстова вада- Южен парк IV част”.Скица с указан начин на поставяне
РНД19-РД56-167/17.06.2019 г.
Подробен устройствен план /ПУП/, план за регулация и застрояване /ПРЗ/ за УПИ IV-719,718 „за ЖС“, кв. 43, м. „Надежда 4“, СО – район „Надежда“.Протокол 26.06.2019
РПН19-РД09-77/01.07.2019 г.

 

 

Проект за: „Подробен устройствен план-План за регулация и застрояване, план-схема за вертикална планировка с надлъжни профили и типови напречни профили на новопроектираните улици, план-схеми на част водоснабдяване и канализация и част електроснабдяване за квартали 1,2,3,4,5,6 и 7, м. Терасите-Герман, район Панчарево“

 

Заповед

Искане_РИОСВ

ПТКП_

Озеленяване

Електро

ВИК

Вертикална_планировка

Обяснителна записка

ИПР

ИПРЗ

 

Протокол 09.07.2019

Протокол 22.07.2019

РОБ19-РД15-125/22.07.2019 г.Изменение за план за регулация и застрояване (ИПРЗ) за преструктуриране на жилищен комплекс в обхват на кв. 161 – образуване на нови УПИ I – „за ЖС“ и УПИ II – „за общ. обсл. дейности“ от кв. 161 (нов) и нов УПИ I – „за ЖС и трафопост“ в кв. 161б (нов) и изменение на план за регулация на улица от о.т. 133 до о.т. 134, м. „Подуене–център“, СО район „Оборище“

Заповед

ИПР

ИПЗ

Обяснителна записка

Протокол РЕСУТ

Протокол от заключителна дискусия

РСЦ19-ВК08-1450/02.07.2019 г.Виза за проучване и проектиране на паметник на Цар Борис III / на място на вече изградения/ в ПИ с идентификатор 68134.109.11 /Парк Борисова градина/, район „Средец“

Заповед

Виза

Протокол 19.08.2019

Протокол 11.09.2019

Извадка от протокол 08.10.2019


РКР19-РД09-148/21.08.2019г.Проект за подробен устройствен план – парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура на територията на гр. София – подземна кабелна линия – средно напрежение, с трасе в имот с идентификатор 68134.8592.173 за обезпечаване на съоръжение – нов КТП за обект, разположен в поземлен имот с идентификатор 68134.8592.181, м. Могилите, кв. Враждебна

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

ГРАФИЧНА ЧАСТ ПП.

РОК19-РД09-372/03.12.2019г.Изменение на план за улична регулация  (ИПУР) о.т.312“б“÷о.т.312“д“ и о.т.312“е“÷312“ж“ и План за регулация и застрояване (ПРЗ) с образуване на нови УПИ IІ-1827, за производство и складове и УПИ ІІІ-1827,1828, за жилищно строителство в кв.44“б“  м.”кв. Суходол”
СтановищеПротокол 12.12.2019
РВТ19-РД09-194/02.12.2019 г.Проект за реверсивна организация на движението по републикански път І-1 София – Перник от км 276+162 до км 282+0,00

Становище

Становище

Становище

Становище

Протокол РЕСУТ

Протокол 14.01.2020

Протокол 18.12.2019

РИЛ19-РД09-191/16.12.2019 г."Въвеждане на еднопосочно движение на ППС в карето между бул. "Сливница", ул. "Зографски манастир", ул. "Цар Симеон", бул. "Костантин Величков", ж.к. "Света Троица" на територията на район Илинден

Обявление


Графика

РИЛ19-РД09-189/16.12.2019 г."Въвеждане на еднопосочно движение на ППС в карето между бул. "Сливница", бул. "Габрово", ул. "Цар Симеон", бул. "Димитър Петков", бул. "Ген. Н. Г. Столетов", ж.к. "Света Троица"

Обявление

 

Графика

РИЛ19-РД09-190/16.12.2019 г. "Въвеждане на еднопосочно движение на ППС в карето между бул. "Сливница", ул. "Хайдут Сидер", ул. "Иван Хаджиенев", ул. "Коньовица", ул. "Чавдарица", ж.к. "Света Троица" на територията на район Илинден.

Обявление

Графика

РПД20-РД09-31/07.02.2020 г. Проект за ПУП- ИПРЗ за УПИ I-„за ЖС“, II-„за озеленяване“, IV-„за трафопост“, V-98, новообразувани УПИ I-405, 1124, 1126-„за ЖС“, УПИ II-„за озеленяване, IV-„за трафопост“, V-„за озеленяване и паркинг“, VII-„за озеленяване“, кв.33, м. Левски-Зона Г.

ИПР

ИПЗ

 

 

Становище

Становище

Становище

РПД20-РД09-32/07.02.2020 г.Проект за преработка на план-схемата (обща схема) за поставяне на преместваеми обекти и монументално-декоративни елементи в парк „Герена“ – УПИ II, кв.148, м. „Суха река“.

план-схема

легенда

РПН20-РД09-26/14.02.2020 Г.

 

Виза за проучване и проектиране на помпено съоръжение за дъждовни води и трафопост в УПИ I-„за помпено съоръжение трафопост и озеленяване“, кв. 3а, м. „с. Казичане“
Виза Протокол от представяне 24.02.20г.

Протокол обществено обсъждане от 09.03.20г.
РЛН20-РД09-23/04.02.2020 г. Проект за подробен устройствен план - изменение на план за регулация и застрояване на м. „Бул. Сливница – част СПЗ „Модерно предградие“, изработен по реда на чл.15, ал.1-5 и чл.17, ал.1-5 от Закона за устройство на територията в граници: от север – участък на предвидена с ОУП на СО по направлението на същ. улици: „Тончо Жечев“, „Черни дрин“, „Връх Манчо“, „Проф. Янаки Моллов“ и ул. „Кукуш“; от изток – продължението на бул. „Панчо Владигеров“, северно от бул. „Сливница“ вкл.; от запад – участък от предвидената с ОУП на СО улица IIIб функционален клас, представляваща продължение на бул. „Добринова скала“, северно от бул. „Сливница“ в района на СПЗ „Модерно предградие“, по плана на град София.
РНИ20-РД09-135/02.03.2020 г.Проект за ПУП – парцеларен план за инженерна инфраструктура извън урбанизираните територии за трасе на обект: „Частично изместване на въздушна линия 110 kV “Металургия –Негован“
РВР20-РД56-15/29.01.2020 г.Проект за ПРЗПЖК на м. „бул. Сливница” – ж.к. „Модерно предградие”; ИПРЗ на м. „бул. Сливница – кв. „Модерно предградие” и ИПРЗ на м. „бул. Сливница – част СПЗ „Модерно предградие“, район „Връбница“ и план-схеми по чл.108 от ЗУТ.

 

 

РВР20-РД56-33/24.02.2020 г.Проект за ПУП-ИПРЗ за м. „Толева махала“, кв.20, кв.20а, кв.22, кв.23, кв.24 (част), кв.25, кв.27 (част), кв.28, кв.29 (част), кв.30, кв.31, с прилежащите улици и план-схеми по чл.108, ал.2 от ЗУТ за мрежите и съоръженията на техническата инфраструктура по части: ВиК, телефонизация, електроснабдяване и проект за вертикално планиране, без квартали, части от тях и улици, одобрени с Решение №8 по Протокол №68/17.01.2019 г. на СОС и отразени с щрихи в графичната част на проекта.

 

 

РД09-122/26.05.2020 г.
Проект за „Подробен устройствен план (ПУП) – План за регулация и застрояване (ПРЗ), план схеми по части: Електроснабдяване, Водоснабдяване и канализация, схема - вертикално планиране, доклад за определяне на пазарни оценки и протокол на комисията за определяне на пазарни оценки за м. „Изгрев - изток”, район Банкя”, изработен по реда на чл. 16 от ЗУТ”.

 

РОК20-РД09-216/03.06.2020г.Мотивирано предложение на скица с указан начин на поставяне на два преместваеми фургона в ПИ 68134.4325.390 по КК и КР.

Мотивирано предложение

Обяснителна записка

Протокол от 11.06.2020 г.

Становище

Протокол

РСЦ20-РД09-78/03.06.2020г.„Схема за поставяне на преместваеми съоръжения за екстремни спортове“ в УПИ I–за градина, подземни гаражи, подземно строителство и коо, кв. 3, „Княжеска градина", район „Средец“,  гр.София. Схема
РПН20-РД09-65/03.06.2020 г. „ПУП—изменение на плана за улична регулация, във връзка с отваряне на вход-изход и ПРЗ за ПИ с идентификатор 44063.6207.820-създаване на нов УПИ II-820 „за бензиностанция и обслужваща сграда“ за създаване на нов УПИ I-6527.8,6721.1809-„за офиси, магазини, складове и автосервиз“, кв. 34, м. в. з. Врана-Лозен-Триъгълника“, Район Панчарево“Обяснителна записка

графична част 1

графична част 2

РПН20-РД09-66/03.06.2020г. ПУП—изменение на плана за регулация на УПИ XI „за трафопост“, УПИ XIII-615 „за складове, логичен център, чисто производство, офиси, търговия, КО, подземни гаражи и трафопост“ и УПИ V „за озеленяване“, кв. 57, с. Кривина за създаване на сервитут на ново въздушно ел. трасе СрН 20 kV”

Графика

Обяснителна записка

Протокол 16.06.2020 г.

Протокол 30.06.2020 г.

РОК20-РД09-217/03.06.2020 г.
„Виза за проектиране на допълващо застрояване – съоръжения за захранване на автоматизирана поливна система към обект: Реконструкция на трамваен път по бул.“Цар Борис III“ от трамвайно ухо „Княжево“ до трамвайно ухо „Съдебна палата“

Графична част 1

Графична част 2

Графична част 3

Протокол от 10.06.2020 г.

Становище

РИЛ20-РД09-101/23.06.2020 г.
Проект за изменение на подробен устройствен план /ПУП/ - Изменение на план за регулация и застрояване /ИПРЗ/ за преструктуриране на кв. 842, м. „Вълчо Иванов – север" по плана на гр. София, в териториален обхват за УПИ II за жилищно строителство и комплексно общ. обслужване /ПИ с идентификатори: 68134.1201.122, 68134.1201.121, 68134.1201.580, 68134.1201.577, 68134.1201.576, 68134.1201.573, 68134.1201.570 и 68134.1201.571 от КККР/ и Изменение на план за улична регулация /ИПУР/ - ново локално платно на бул. „Сливница" /съществуващо на място/ - нови о.т. 117б, о.т. 117в до о.т. 7а и нова улица /разделяща съществуващия квартал/ – от о.т. 56а, о.т. 56б, о.т. 56в, о.т. 56г, о.т. 56д до о.т. 117в, м. „Вълчо Иванов – север" по плана на гр. София  

Обяснителна записка

ИПР

ИПЗ

Протокол 09.07.2020 г.

РИВ20-РД09-130/23.06.2020 г.

РСЛ20-РД09-224/23.06.2020 г.

ПУП - Изменение на план за регулация и застрояване за обепечаване на велосипедна велоалея от ВТУ "Тодор Каблешков" до гара "Пионер" - райони Изгрев и Слатина

Становище

Становище

Становище

Становище

Становище

Становище

Становище

Становище

Становище

Становище

Становище

Становище

Становище

Становище

Становище

Становища - район Изгрев

Аудиозапис

РПН20-РД09-71/23.06.2020 г. „ПУП-Изменение на план за улична регулация /ИПУР/ от о.т. 128а до о.т. 128г и свързаното с това изменение на регулационната граница на контактен УПИ IV-6908.1519 от кв. 18а, план за улична регулация /ПУР/ за създаване на нова задънена улица от о.т. 300 /нова/ до о.т. 312 /нова/, план за регулация и застрояване на /ПРЗ/ на поземлен имот /ПИ/ с идентификатор 04234.6909.518 за образуване на нов УПИ I-518-„за жилищно строителство, спорт и тп“ от нов кв. 15б, нови УПИ I-518-„за жилищно строителство и тп“,  УПИ II-518-„за жилищно строителство“ и УПИ III-518-„за жилищно строителство“ от нов кв. 15а, план-схеми на мрежите и съоръженията на техническата инфраструктура и надлъжни профили на новопроектираните улици, м. „в.з. Бункера-разширение“, район Панчарево“

Схема

Обяснителна записка

Протокол 01.07.2020 г.

Протокол 14.07.2020 г.

РПН20-РД09-74/06.07.2020 г.План за регулация и застрояване (ПРЗ) за поземлени имоти с идентификатори 39791.6013.1217 и 39791.6013.1218 по КККР на с. Кривина-създаване на нов УПИ I-1217,1218,1003,1067 „за логистична база, складове, офиси и ТП“ в нов кв. 43 и улична регулация от о.т. 42л до о.т. 45; от о.т. 45-о.т. 46- о.т. 47-о.т. 48-о.т. 49-о.т. 51-от. 52-о.т. 54 до о.т. 5; от о.т. 52 до о.т. 53; от о.т. 54-о.т. 55-о.т. 56-о.т. 9 до о.т. 8; улица-тупик от о.т. 49 до о.т. 50, м. „Голямата локва-Търговски парк 2“; Изменение на плана за регулация (ИПР) на УПИ VIII-108 „за автомивка, ПГТП, автосервиз, ТИР паркинг и заведение за обществено хранене“, кв. 42, м. „Голямата локва-Търговски парк 2“; изменение на плана за улична регулация-заличаване на улица от о.т. 42м-о.т. 6-о.т. 5 по плана на м. „Летищен комплекс-София“; промяна профила на улица от о.т. 54-о.т. 5 до о.т. 4, м. „Голямата локва-Търговски парк 2“ и изменение на плана за улична регулация (ИПУР) от т.т. 8 до о.т. 9 по плана на с. Кривина, район Панчарево.

Обяснителна записка

ПРЗ

ИПР

Протокол 21.07.2020 г.

Протокол 04.08.2020 г.

РИЛ20-РД09-116/06.07.2020 г.Въвеждане на еднопосочно движение на ППС в карето между бул. "Сливница", ул. "Йосиф Щтросмайер", ул. "Габрово" и ул. "Крум Стоянов" на територията на район Илинден.Схема-предложение

Подробен устройствен план - план за регулация и застрояване с прилагане на чл. 16 от ЗУТ за част от територията на местности „жк. Горубляне 2“, „ж.к. Горубляне 3“, НПЗ „Изток“ подзона „Горубляне“ и „кв. Горубляне“; ПУП – изменение на уличната регулация на част от ул. „Михаил Греков“ и ПУП – план за преструктуриране на жилищни комплекси съгласно чл. 110, ал. 1 и 4 от ЗУТ по реда на чл. 22 от ЗУТ за м. „жк. Горубляне 2“, район „Младост“ на СО.

ПР

ПР

ПР

ПЗ

ПЗ

ПЗ

ПР и ИПР връзка с бул. Копенхаген

ПЗ

ПР

РВТ20-РД09-66/10.07.2020 г.Виза за инвестиционно проектиране на допълващо застрояване на съоръжение за захранване на автоматизирана поливна система към обект ”Реконструкция на трамваен релсов път” в УПИ І-за парк/ПИ с идентификатор 68134.1934.701/, кв.180а, м.Гърдова глава

Протокол Княжево - представяне

Протокол Княжево - обществено обсъждане

РСЦ20-РД09-98/13.07.2020 г.„Схема за поставяне на преместваеми съоръжения за екстремни спортове“ в УПИ I–за градина, подземни гаражи, подземно строителство и КОО, кв. 3, „Княжеска градина", район „Средец“,  гр.София.

Становище 1

Становище 2

Становище 3

Становище 4

Становище 5

Становище 6

Протокол от представяне

РКС20-РД09-386/9.07.2020 г.
4 бр. Визи за инвестиционно проектиране на допълващо застрояване - съоръжения за захранване на автоматизирана поливна система към обект: Реконструкция на трамваен път по бул. „Цар Борис III“ от трамвайно ухо „Княжево“ до трамвайно ухо „Съдебна палата“, находящи се в:

- УПИ I - „за озеленяване с режим на Тго“, ПИ с КИ 68134.203.427, кв. 15а, м. „ж.к. Крива река“, район „Красно село“-СО;

- УПИ I - „за КЖС, озеленяване, паркинг и КОО“, ПИ с КИ 68134.204.52, кв. 17, м. „Хиподрума“, район „Красно село“-СО;

- УПИ I - „за озеленяване“, ПИ с КИ 68134.204.194, кв. 9, м. „Хиподрума“, район „Красно село“-СО;

- УПИ I - „за озеленяване“, ПИ с КИ 68134.209.86, кв. 299а, м. „ж.к. Бъкстон - север“, район „Красно село“-СО.

ВИЗА

ВИЗА

ВИЗА

ВИЗА

РСР20-РД09-169/29.06.2020 г.
План за регулация и застрояване по реда на чл.16 от ЗУТ на П.З. “Илиянци-изток”, план-схеми по чл. 108 от ЗУТ, доклад за определяне на пазарна стойност на имотите в обхвата на проекта, протокол ЕС-ПО-ОЗ/11.05.2020 г. за приемане на пазарни оценки на поземлените имоти в проекта за ПРЗ на П.З. “Илиянци-изток“, ИПУР и ИПР на кв. 2 и 3 на П.З. “Илиянци- изток".ПРЗ за ПЗ Илиенци-изток - по чл. 16 от ЗУТ
РД09-144/22.07.2020 г.
Проект за подробен устройствен план - изменение на план за регулация и  застрояване (ПУП - ИПРЗ) за УПИ І – „за резиденция“, по отношение на ПИ с идентификатор 68134.901.1131 по КККР, кв. 145, м. „Лозенец – ІІ-ра част” по плана на гр. София район „Лозенец”, съгласно Заповед № РД-09-114/22.07.2020г. на Кмета на район "Лозенец".

Обяснителна записка

Презентация

Описание и експертна оценка на съществуваща висока растителност - част паркоустройство и благоустройство

ИПР

ИПРЗ

Геодезическо заснемане на съществуваща растителност 1

Геодезическо заснемане на съществуваща растителност 2

ЧЕЗ

Софийска вода 1

Софийска вода 2

Топлофикация

Виваком

РИОСВ

НИНКН

РКП 20-РД 56-100/06.08.2020 г.Проект за ПУП – ПРЗ на ПИ с идентификатор 68134.1105.153 за създаване на нов УПИ І-153 за офиси, магазини, жилища и гаражи, кв. 19 /нов/, м. „Западен парк” и ИПУР между о.т. 47 и о.т. 48,  район „Красна поляна”.Проект
РСЦ20-РД09-120/24.08.2020 г.Виза за инвестиционно проектиране на детска площадка в поземлен имот с идентификатор 68134.106.136, попадащ в УПИ I, кв. 3, местност „Главен градски център-Зони Г-8 и Г-10, район „Средец“ на територията на Княжеска градина, район „Средец“,  гр.София.Виза
РПН20-РД09-84/24.08.2020 г.ПУП-изменение на плана за улична регулация на улица от о.т. 563ж до о.т. 563к и промяна границите на контактен УПИ I-6, кв. 90г, м. с. Бистрица.

Обяснителна записка

Графична част

Протокол 1

Протокол 2

РЛН20-РД09-244/18.09.2020г.1. Проект за подробен устройствен план – план за регулация и режим на застрояване за преструктуриране на жилищен комплекс за м. „ж.к. Люлин – 1 м.р.“ и план-схеми по чл. 108, ал. 2 от ЗУТ в граници: бул. „Сливница“, бул. „Добринова скала“, ул. „Проф. Александър Станишев“ и бул. „Панчо Владигеров“, по плана на гр.София.

2. Проект за подробенустройствен план – план за регулация и режим на застрояване по реда на чл. 16 от ЗУТ в граници: ул. „Ген. Константин Константинов“, УПИ I „за компл. жил. стр.“ от кв. 73 по проект за м. „ж.к.Люлин – 1м.р.“, ул. „Ген. Васил Кутинчев“, ул. „Цвети Иванов“, УПИ III „за компл. жил. стр.“ от кв. 73 по проект за м. „ж.к. Люлин – 1м.р.“, по плана на гр.София.

Проект за ПУП - ПРРЗПЖК на м. "Люлин 1-ви м.р."

 

Проект за ПУП-ПРЗ на м. "Люлин 1-ви м.р." - кв. 73 по реда на чл. 16 от ЗУТ

Протокол 19.10.2020 г.
РМЛ20-РД09-262/29.09.2020г.Изменение на обща и подробна схема – поставяне на преместваем обект за търговска и обслужваща дейност – павилион по индивидуален проектна основание чл. 56, ал. 1 и ал. 2 от ЗУТ, в поземлен имот с идентификатор 68134.4082.707, част от УПИ VII-“за озеленяване“, кв. 16, местност „Младост 1“Схема
РПД20-РД09-171/29.09.2020 г.Проект заПУП- ИПРЗ за УПИ I-„за ЖС“, II-„за озеленяване“, IV-„за трафопост“, V-98, новообразувани УПИ I-405, 1124, 1126-„за ЖС“, УПИ II-„за озеленяване, IV-„за трафопост“, V-„за озеленяване и паркинг“, VII-„за озеленяване“, кв.33, м. „жк. Левски – зона Г“.
РПД20-РД09-172/29.09.2020 г.Проект за преработка на план-схемата (обща схема) за поставяне на преместваеми обекти и монументално-декоративни елементи в парк „Герена“ – УПИ II, кв.148, м. „Суха река“.
РОК20-РД09-361/02.10.2020 г.Изменение на план за улична регулация (ИПУР) о.т.19÷нова о.т.19“в“ и нови о.т.19“а“÷о.т.19“б“ и план за регулация и застрояване (ПРЗ) за ПИ 68134.4292.139 с образуване на нов УПИ VІІ-139,жс в кв.20 м.“в.з.Люлин“  . Проектът  е изложен в сградата на района - бул.”Цар Борис ІІІ” №136В ет.1 

Обяснителна записка

ПР

ПЗ


Протокол

Становище

Становище

Протокол - 28.10.2020 г.

РОК20-РД09-362/02.10.2020 г.Подробен устройствен план – План за регулация и План за застрояване  на м.“Овча купел-1, 4-ти, 5-ти и 6-ти м.р.“ в обхват: улици от о.т.19÷ о.т.2÷ о.т.6÷ о.т.8÷ о.т.534а÷ о.т.532÷о.т.527в÷о.т.23 до о.т.331“б“ (бул.“Президент Линкълн“); от о.т.331“б“ до о.т.336 (ул.“Крушовски връх“); от о.т.336 до о.т.138 (ул.675); от о.т.138÷о.т.137 до о.т.135 (ул.659); от о.т.135 до о.т.8“в“; от о.т.8“в“÷о.т.823÷о.т.1“а“÷о.т.3“б“; о.т.3“в“÷о.т.140; от о.т.140÷о.т.565÷ о.т.502÷о.т.19 (ул.“Промишлена“) без кв.101, кв.101“а“, част от кв.101“б“, УПИ ІІ-за ОДЗ в кв.109; части от кв.114 и кв.113“а“; заедно с план-схеми на инженерната инфраструктура (чл.108- ЗУТ).

Обявление

 

План за регулация и режим на застрояване за преструктуриране на жилищен комплекс "ОВЧА КУПЕЛ - 4, 5, 6 М.Р."

Становище

Становище

Становище

Становище

Становище

Становище

Становище

Становище

Становище

Становище

Становище

Становище

Становище

Становище

Становище

Становище

Становище

Становище

Становище

Становище

Становище

Становище

Становище

Становище

Становище

Становище

Становище

Становище

Становище

 

 

Запис от представяне на 15.10.2020 г.

 

Протокол от 15.10.2020 г.

РОБ20-РД09-173/06.10.2020 г.
ПУП - Изменение на план за регулация и застрояване (ИПРЗ) за преструктуриране на жилищен комплекс в обхвата на кв. 161 – образуване на нов УПИ I – „за ЖС и общ. обсл.“ в кв. 161 (нов) и нов УПИ I – „за ЖС и трафопост“ в кв. 161б (нов), м. „Подуене–център“, СО район „Оборище“

Графични части

Графични части
РОК20-РД09-394/26.10.2020 г.Проект за парк „Кукуряк“ (Подробен устройствен план– изменение на план за регулация и застрояване (ИПРЗ) на кв.48, 49, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 59  60, 61a и 62 по плана на м.“Овча купел-актуализация“

Становище

 

ПУП - План за регулация и застрояване на кв. 48, 49, 51, 53, 54, 55, 56, 60 и 62 по плана на м. "Овча купел" - актуализация парк Кукуряк - предварителен проект

РСЛ20-РД09-448/05.11.2020 г.


виза за проектиране и проект за „Люлка-везна за инвалидни колички“ в ПИ с идентификатор 68134.702.2051, УПИ ІІ „за мемориален комплекс“, кв. 26, м. „Гео Милев – Подуяне – Редута“, по плана на гр. София, СО – район „Слатина“
РСЛ20-РД09-447/05.11.2020 г.схема за преместваеми обекти (2 броя ) по индивидуални проекти - типов контейнер за тоалетна с достъпна среда в ПИ с идентификатор 68134.702.2051, УПИ ІІ „за мемориален комплекс“, кв. 26, м. „Гео Милев – Подуяне – Редута“, по плана на гр. София, СО – район „Слатина
РПН20-РД09-120/27.11.2020 г. Проект за подробен устройствен план и план-схеми по чл. 108, ал. 2 от ЗУТ: Изменение на план за регулация и застрояване (графично оформени като ПРЗ) на м. „с. Кокаляне“, м. „в. з. Кокалянски ханчета“, м. „в.з. Кокалянски ханчета-разширение“, м. „в.з. Кокалянски ханчета-II разширение“ и м. „в.з. Михово блато“Материали
РПН21-РД09-12/11.01.2021 г. Проект за подробен устройствен план (ПУП)-изменение на план за улична регулация (ИПУР) на м. в. з. Косанин дол от о.т. 2 до о.т. 1 и от о.т. 372 до о.т. 374 и на м.в.з. Беликата до о.т. 104;  план за улична регулация (ПУР) на нови улици от о.т. 2-о.т. 103, о.т. 104-о.т. 502, о.т. 444-о.т. 570, о.т. 568-о.т. 581, о.т. 572-о.т. 575, о.т. 508-о.т. 511, о.т. 504-о.т. 373а, о.т. 512-о.т. 519, о.т. 515-о.т. 518, о.т. 514-о.т. 534, о.т. 510-о.т. 535, о.т. 104-о.т. 545, о.т. 543-о.т. 553, м. Косанин дол; изменение  на план за регулация и застрояване (ИПРЗ) на УПИ-„за озеленяване“, за нов УПИ XIV-„за озеленяване“, в кв. 33; на УПИ V-529, УПИ VI-557, УПИ VII-556, УПИ VIII-556 и УПИ IX-555 за създаване на нови УПИ V-529,3053-„за ЖС“, УПИ VI-557- „за ЖС“, УПИ VII-556-„за ЖС“ и УПИ VIII-555-„за ЖС“, в кв. 34, м. Косанин дол; план за регулация и застрояване (ПРЗ) за нов УПИ VII-„за инж. Инфраструктура“, в кв. 3 и нови УПИ  в нови кв. 55,56,57,58,59,60,62,63,64,65 и 66, м. Косанин дол, район Панчарево и план-схеми по чл. 108 от ЗУТ.
РПН21-РД09-15/20.01.2021 г.Комплексен проект за инвестиционна инициатива за обект: „Модернизация на железопътни участъци: „гара Подуяне-гара Биримирци“, „гара Биримирци-гара Подуяне разпределителна“, гара София-гара Елин Пелин“, „гара Казичене-гара Равно поле-гара Столник“ за проект „Развитие на железопътен възел София“ със самостоятелни части:
1.Проекти за подробни устройствени планове-Парцеларни планове (ПУП-ПП) за териториите, необходими за изграждането на трасето на жп линия и за изместване и реконструкция на съществуващи съоръжения на техническата инфраструктура за проект „Развитие на железопътен възел София“, разположени в землищата на с. Желява и с. Яна, район „Кремиковци“ и с. Казичане, район „Панчарево“, и „Искър“, и с. Лозен, район „Панчарево“;
2. Инвестиционен проект във фаза технически проект за подучастък № 7 гара Казичене, подучастък № 8-Верила, подучастък № 9 Верила-Равно поле и подучастък № 11 Равно поле-Столник.
за провеждане на обществено обсъждане на инвестиционен проект във фаза технически проект за подучастък № 7 гара Казичене, подучастък № 8-Верила, подучастък № 9 Верила-Равно поле и подучастък № 11 Равно поле-Столник.

Проект за ПУП-ПП Казичене

Обяснителна записка Казичене

Схема на листовете и легенда Казичене

Проект за ПУП-ПП Лозен

Обяснителна записка Лозен

Схема на листовете и легенда Лозен

РИЛ21-РД09-24/01.02.2021 г. Комплексен проект - проекти на подробни устройствени планове /ПУП/ - изменение на планове за регулация и застрояване /ИПРЗ/, изменение на планове за улична регулация /ИПУР/ и парцеларен план /ПП/ за трасето на железопътната линия и за изместване и реконструкция на съществуващи съоръжения на техническата инфраструктура. Обяснителна записка
РКР21-РД09-37/03.02.2021 г.
Комплексен проект за инвестиционна инициатива за обект: „Модернизация на железопътни участъци: „гара Подуяне – гара Биримирци“, „гара Биримирци – гара Подуяне разпределителна“, „гара София – гара Елин Пелин“, „гара Казичене – гара Равно поле – гара Столник“ за проект „Развитие на железопътен възел София“ със самостоятелни части: 1. Проекти за подробни устройствени планове – парцеларни планове (ПУП – ПП) за териториите, необходими за изграждането на трасето на жп линия и за изместване и реконструкция на съществуващи съоръжения на техническата инфраструктура за проект „Развитие на железопътен възел София“, разположени в землищата на с. Желява и с. Яна, район „Кремиковци“, и с. Казичене, райони „Панчарево“ и „Искър“, и с. Лозен, район „Панчарево“; 2. Инвестиционен проект във фаза технически проект за подучастък № 7 гара Казичене, подучастък № 8 Казичене – Верила, подучастък № 9 Верила – Равно поле и подучастък № 11 Равно поле – Столник“,

Графични части

Графични части

РСЦ21-РД09-9/19.01.2021 г. „Бюст-паметник на ген. Владимир Вазов“ в парк „Княз-Борисова градина“, имот с идентификатор 68134.109.11, район „Средец“,  гр. София.

Проект


Протокол 25.02.2021 г.

Протокол 11.03.2021 г.

Протокол РЕСУТ-3_06.04.21

РПД21-РД09-79/05.03.2021 г. Проект за ПУП-ИПУР от О.Т.162 до О.Т.164 и ИПРЗ за УПИ XI-„за спорт“, кв. 6, м. „Левски – зона Г“ за образуване на нов УПИ XXIII-361,362 „за ЖС, магазини, офиси и ПГ“

Обяснителна записка

ПУП-ИПУР

ПУП-ИПРЗ

РМЛ21-РД09-67/08.03.2021 г. 1. Проект за план за регулация и застрояване по чл. 16 от ЗУТ, план – схеми на инженерната инфраструктура и експертни оценки, приети с решение на комисията по чл. 210 от ЗУТ в обхват на част от м. ЖК „Горубляне 2“, м. НПЗ „Изток“ – подзона „Горубляне“, м. ЖК „Горубляне 3“ и кв. „Горубляне“, р-н „Младост“ СО;

2. Проект за изменение на план за регулация и план – схеми на инженерната инфраструктура в обхват на част от улица „Михаил Греков“, м. НПЗ „Изток“ – подзона „Горубляне“, част от бул. „Копенхаген“, р-н „Младост“ СО;

3. Проект за план за регулация и застрояване за преструктуриране по чл. 22 от ЗУТ, план – схеми на инженерната инфраструктура и експертни оценки, приети с решение на комисията по чл. 210 от ЗУТ в обхват на част от м. ЖК „Горубляне 2“ , р-н „Младост“ СО.

РПД21-РД09-81 от 08.03.2021 г.
Проект за ПУП – Изменение на плана за регулация, на терени „за озеленяване“, между улици от о. т. 23 през о. т. 83, о. т. 84, о. т. 84а,  о. т. 42а, о. т. 44, о. т. 45, о. т. 46, о. т. 47 до о. т.55 и от о. т. 24 през о. т. 90, о. т. 89, о. т. 88, о.т.87, о. т. 51, о. т. 50, о. т. 49, o. т. 49а, о. т. 48 до о. т. 55, м. “кв. Бенковски“, СО-район "Сердика" и план – схеми, по чл. 108 от ЗУТ, по част „Канализация“.

ПУП ИПР

ПЛАН СХЕМА - КАНАЛИЗАЦИЯ
РМЛ21-РД09-67(1)/19.03.2021 г.

1. Проект за план за регулация и застрояване по чл. 16 от ЗУТ, план – схеми на инженерната инфраструктура и експертни оценки, приети с решение на комисията по чл. 210 от ЗУТ в обхват на част от м. ЖК „Горубляне 2“, м. НПЗ „Изток“ – подзона „Горубляне“, м. ЖК „Горубляне 3“ и кв. „Горубляне“, р-н „Младост“ СО;

2. Проект за изменение на план за регулация и план – схеми на инженерната инфраструктура в обхват на част от улица „Михаил Греков“, м. НПЗ „Изток“ – подзона „Горубляне“, част от бул. „Копенхаген“, р-н „Младост“ СО;

3. Проект за план за регулация и застрояване за преструктуриране по чл. 22 от ЗУТ, план – схеми на инженерната инфраструктура и експертни оценки, приети с решение на комисията по чл. 210 от ЗУТ в обхват на част от м. ЖК „Горубляне 2“ , р-н „Младост“ СО.

ВИДЕО ЗАПИС ОТ ОБСЪЖДАНЕТО НА 14.04.2021 Г.

ПРЕЗЕНТАЦИЯ

ЗАПОВЕД-РАЙОН ИЗГРЕВ

ЗАПОВЕД - РАЙОН СЛАТИНА

ЗАПОВЕД-РАЙОН КРЕМИКОВЦИ

ЗАПОВЕД-РАЙОН ИСКЪР

ЗАПОВЕД-РАЙОН ПАНЧАРЕВО

ЗАПОВЕД - РАЙОН ПОДУЯНЕ

ЗАПОВЕД-РАЙОН НОВИ ИСКЪР

ЗАПОВЕД - РАЙОН СЕРДИКА

ЗАПОВЕД-РАЙОН ВЪЗРАЖДАНЕ

ЗАПОВЕД-РАЙОН НАДЕЖДА

ЗАПОВЕД-РАЙОН СТУДЕНТСКИ

ЗАПОВЕД-РАЙОН МЛАДОСТ

ЗАПОВЕД - РАЙОН СРЕДЕЦ

ЗАПОВЕД-РАЙОН ВИТОША

ЗАПОВЕД-РАЙОН КРАСНА ПОЛЯНА

ЗАПОВЕД-РАЙОН ОБОРИЩЕ

ЗАПОВЕД-РАЙОН ЛОЗЕНЕЦ

ЗАПОВЕД-РАЙОН ОВЧА КУПЕЛ

ЗАПОВЕД-РАЙОН БАНКЯ

ЗАПОВЕД-РАЙОН ТРИАДИЦА

ЗАПОВЕД-РАЙОН ИЛИНДЕН

ЗАПОВЕД-РАЙОН ЛЮЛИН

ЗАПОВЕД-РАЙОН КРАСНО СЕЛО

ЗАПОВЕД - РАЙОН ВРЪБНИЦА

Проект за изменение на Общия устройствен план на Столична община /ИОУП на СО/, приет с Решение № 960/2009 г. на МС – част „Комуникационно-транспортна система-масов градски релсов транспорт”, одобрена с Решение № 454/11.08.2017 г. на МС, за разширяване на съществуващите линии на Софийски метрополитен, изготвено от екип на Столична община.

Обяснителна записка ИОУП

Действаща Схема на Масов градски релсов електро-транспорт

Действаща Схема на Развитие на ж.п.транспорт и обвързката му с рел.град.транспорт

Изменение на Общ устройствен плана на СО_М10000_1

Изменение на Общ устройствен плана на СО_М10000_2

Изменение на Общ устройствен плана на СО_М25000_1

Изменение на Общ устройствен плана на СО_М25000_2

Изменение на схема Масов градски релсов електро-транспорт

Изменение на Схема на Развитие на ж.п.транспорт и обвързката му с рел.град.транспорт

Решение на МОСВ_EO-2

Становище на Министерство на културата

Становище 1        Участък 2 - становище 1

Становище 2        Участък 2 - становище 2

Становище 3        Участък 2 - становище 3

Становище 4        Участък 2 - становище 4

Становище 5        Участък 2 - становище 5

Становище 6        Участък 2 - становище 6

Становище 7        Участък 2 - становище 7

Становище 8        Участък 2 - становище 8

Становище 9        Участък 2 - становище 9

Становище 10      Участък 2 - становище 10

Становище 11      Участък 2 - становище 11

Становище 12      Участък 2 - становище 12

Становище 13      Участък 2 - становище 13

Становище 14      Участък 2 - становище 14

Становище 15      Участък 2 - становище 15

Становище 16      Участък 2 - становище 16

Становище 17      Участък 2 - становище 17

Становище 18      Участък 2 - становище 18

Становище 19      Участък 2 - становище 19

Становище 20     Участък 2 - становище 20

Становище 21      Участък 2 - становище 21

Становище 22     Участък 2 - становище 22

Становище 23     Участък 2 - становище 23

Становище 24     Участък 2 - становище 24

Становище 25     Участък 2 - становище 25

Становище 26     Участък 2 - становище 26

Становище 27     Участък 2 - становище 27

Становище 28     Участък 2 - становище 28

Становище 29     Участък 2 - становище 29

Становище 30     Участък 2 - становище 30

Становище 31      Участък 2 - становище 31

Становище 32     Участък 2 - становище 32

Станивище 33     Участък 2 - становище 33

Станивище 34     Участък 2 - становище 34

Станивище 35     Участък 2 - становище 35

Станивище 36     Участък 2 - становище 36

Станивище 37     Участък 2 - становище 37

Станивище 38     Участък 2 - становище 38

Становище 39     Участък 2 - становище 39

Становище 40     Участък 2 - становище 40

Становище 41      Участък 2 - становище 41

                                      Участък 2 - становище 42

                                      Участък 2 - становище 43

                                      Участък 2 - становище 45

                                      Участък 2 - становище 45

                                      Участък 2 - становище 46

                                      Участък 2 - становище 47

                                      Участък 2 - становище 48

                                      Участък 2 - становище 49

                                      Участък 2 - становище 50

                                      Участък 2 - становище 51

                                      Участък 2 - становище 52

                                      Участък 2 - становище 53

                                      Участък 2 - становище 54

                                      Участък 2 - становище 55

                                      Участък 2 - становище 56

                                      Участък 2 - становище 57

                                      Участък 2 - становище 58

                                      Участък 2 - становище 59

                                      Участък 2 - становище 60

                                      Участък 2 - становище 61

                                      Участък 2 - становище 62

                                      Участък 2 - становище 63

                                      Участък 2 - становище 64

                                      Участък 2 - становище 65

                                      Участък 2 - становище 66

                                      Участък 2 - становище 67

                                      Участък 2 - становище 68

                                      Участък 2 - становище 69

                                      Участък 2 - становище 70

                                      Участък 2 - становище 71

                                      Участък 2 - становище 72

                                      Участък 2 - становище 73

                                      Участък 2 - становище 74

                                      Участък 2 - становище 75

                                      Участък 2 - становище 76

                                      Участък 2 - становище 77

                                      Участък 2 - становище 78

                                      Участък 2 - становище 79

                                      Участък 2 - становище 80

                                      Участък 2 - становище 81

                                      Участък 2 - становище 82

                                      Участък 2 - становище 83

                                      Участък 2 - становище 84

                                      Участък 2 - становище 85

                                      Участък 2 - становище 86

                                      Участък 2 - становище 87

                                      Участък 2 - становище 88

                                      Участък 2 - становище 89

                                      Участък 2 - становище 90

                                      Участък 2 - становище 91

                                      Участък 2 - становище 92

                                      Участък 2 - становище 93

                                      Участък 2 - становище 94

                                      Участък 2 - становище 95

                                      Участък 2 - становище 96

                                      Участък 2 - становище 97

                                      Участък 2 - становище 98

                                      Участък 2 - становище 99

ВИДЕО ЗАПИС 15.04.2021 Г.

ПРЕЗЕНТАЦИЯ 15.04.2021 г.

ВИДЕО ЗАПИС 22.04.2021 г.

ПРЕЗЕНТАЦИЯ 22.04.2021 г.

ВИДЕО ЗАПИС 20.05.2021 г.

Протокол 1 от 15.04.2021 г.

Протокол 1 от 22.04.2021 г.

Протокол 2 от 12.05.2021

Протокол 2 от 20.05.2021 г.

 

ЗАПОВЕД - РАЙОН СЛАТИНА

ЗАПОВЕД-РАЙОН МЛАДОСТ

ЗАПОВЕД-РАЙОН ОБОРИЩЕ

Проект за специализиран подробен устройствен план - изменение на план за улична регулация, изменение на план за регулация на прилежащи УПИ, проект за вертикална планировка и план-схеми на техническата инфраструктура за осигуряване на трасе и метростанции за изграждане на разклонение на „Трети метродиаметър“ на „Софийски метрополитен“ от Военна академия „Г. С. Раковски“, по бул. „Гео Милев“, бул. „Асен Йорданов“, пред МФСЗ „Арена Армеец София“, по бул. „Цариградско шосе“ до бул. „Йерусалим“ в границите на административни райони „Оборище“, „Слатина“ и „Младост“.

Линк към материали: https://www.sofia-agk.com/SearchDevelopmentPlans/Info/279

Становище 1

Становище 2

Становище 3

Становище 4

Становище 5

Становище 6

Становище 7

Становище 8

Становище 9

Становище 10

Становище 11

Становище 12

Становище 13

Становище 14

Становище 15

Становище 16

Становище 17

Становище 18

Становище 19

Становище 20

Становище 21

Становище 22

Становище 23

Становище 24

Становище 25

Становище 26

Становище 27

Становище 28

Становище 29

Становище 30

Становище 31

Становище 32

Становище 33

Становище 34

Становище 35

Становище 36

Становище 37

Становище 38

Становище 39

 

ПРЕЗЕНТАЦИЯ 15.04.2021 г.

ВИДЕО ЗАПИС 15.04.2021 г.

РМЛ21-РД09-113/06.04.2021г.

1. Проект за план за регулация и застрояване по чл. 16 от ЗУТ, план – схеми на инженерната инфраструктура и експертни оценки, приети с решение на комисията по чл. 210 от ЗУТ в обхват на част от м. ЖК „Горубляне 2“, м. НПЗ „Изток“ – подзона „Горубляне“, м. ЖК „Горубляне 3“ и кв. „Горубляне“, р-н „Младост“ СО;

2. Проект за изменение на план за регулация и план – схеми на инженерната инфраструктура в обхват на част от улица „Михаил Греков“, м. НПЗ „Изток“ – подзона „Горубляне“, част от бул. „Копенхаген“, р-н „Младост“ СО;

3. Проект за план за регулация и застрояване за преструктуриране по чл. 22 от ЗУТ, план – схеми на инженерната инфраструктура и експертни оценки, приети с решение на комисията по чл. 210 от ЗУТ в обхват на част от м. ЖК „Горубляне 2“ , р-н „Младост“ СО.

Линк към материали по т. 1 - https://www.sofia-agk.com/SearchDevelopmentPlans/Info/272

Линк към материали по т. 2 -

https://www.sofia-agk.com/SearchDevelopmentPlans/Info/274

Линк към материали по т. 2:

https://www.sofia-agk.com/SearchDevelopmentPlans/Info/273

 

Становище 1

Становище 2

Становище 3

Становище 4

Становище 5

Становище 6

Становище 7

Становище 8

Становище 9

Становище 10

Становище 11

Становище 12

Становище 13

Становище 14

Становище 15

Становище 16

Становище 17

Становище 18

Становище 19

Становище 20

Становище 21

Становище 22

Становище 23

 

РИВ21-РД09-66/07.04.2021 г.

 

 

Проект за „Благоустройство на озеленени площи“ в УПИ І-за озеленяване, кв. 2а, м. „Изток-Изток – 1 част“ по плана на гр. София (ПИ с идентификатор 68134.801.2030), включващо преместване и възстановяване на мемориала, изграден по повод Третата международна писателска среща от 1980 година.

Архитектура

Визуализация-спирала-2

Геодезия

Паркоустройство

Конструкции

СТАНОВИЩЕ

СТАНОВИЩЕ

ВИДЕО ЗАПИС ОТ ПРОВЕДЕНО ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

Дискусия на проект за „Благоустройство на зелени площи“ в УПИ І, кв 2а, м ИЗТОК ИЗТОК

Видео запис


СОА21-РД09-209/03.02.2021 г.Идеен инвестиционен проект за обект: „Обществено обслужваща сграда в УПИ III-123, ПИ с идентификатор 68134.100.123, кв.482, м. “Център – Зона „А“-юг“, район „Средец““,  гр.София.
РМЛ21-РД09-118/13.04.2021г. Проект на скица с указан начин на поставяне на павилион по индивидуален проект, съгласно чл.56, ал.1 и ал.2 от ЗУТ и чл.12, т.5 от ЗУЗСО в ПИ с идентификатор 68134.4087.1424, част от УПИ – „за озеленяване“, кв.12, м. “кв. Горубляне“;СКИЦА

Становище 1

Становище 2

Становище 3

Протокол - представяне

Протокол - РЕСУТ

Протокол - заключителна дискусия

ВИДЕО

ВИДЕО

РОК21-РД09-130/15.04.2021г.

Проект  на подробни устройствени планове – изменение на планове за регулация и застрояване (ПУП-ИПРЗ), изменение на планове за улична регулация  (ПУП-ИПУР) и парцеларен план (ПУП-ПП) на трасето на железопътната линия на съществуващата железопътна линия София – Радомир и съседните на нея територии. Линк към материалите: https://www.sofia-agk.com/SearchDevelopmentPlans/Info/267

Презентация

ЗАПИС

СТАНОВИЩЕ 1-1

СТАНОВИЩЕ 1-2

СТАНОВИЩЕ 2

СТАНОВИЩЕ 3

СТАНОВИЩЕ 4

СТАНОВИЩЕ 5

ПОСТИПИЛИ ВЪЗРАЖЕНИЯ

ВЪЗРАЖЕНИЕ 1

ВЪЗРАЖЕНИЕ 2

ВЪЗРАЖЕНИЕ 3

ВЪЗРАЖЕНИЕ 4

ВЪЗРАЖЕНИЕ 5

ВЪЗРАЖЕНИЕ 6

ВЪЗРАЖЕНИЕ 7

ВЪЗРАЖЕНИЕ 8

ВЪЗРАЖЕНИЕ 9

ВЪЗРАЖЕНИЕ 10

ВЪЗРАЖЕНИЕ 11

ВЪЗРАЖЕНИЕ 12

ВЪЗРАЖЕНИЕ 13

ВЪЗРАЖЕНИЕ 14

ВЪЗРАЖЕНИЕ 15

ВЪЗРАЖЕНИЕ 16

ВЪЗРАЖЕНИЕ 17

ВЪЗРАЖЕНИЕ 18

ВЪЗРАЖЕНИЕ 19

ВЪЗРАЖЕНИЕ 20

ВЪЗРАЖЕНИЕ 21

ВЪЗРАЖЕНИЕ 22

ВЪЗРАЖЕНИЕ 23

ВЪЗРАЖЕНИЕ 24

ВЪЗРАЖЕНИЕ 25

 

 


РД-82/19.04.2021г.Проект за проект за одобряване на ПУП - ИПРЗ за нови УПИ I „за ОЖС и озеленяване“, УПИ II-165 „за ЖС“ и УПИ III-640 „за ЖС“, кв. 236а, м. Лозенец I-ва част, по плана на гр. София, разрешен със заповед № РД09-50-202/19.03.2014 год. на Гл. Архитект на СО

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

ГРАФИКА

ГРАФИКА

ГРАФИКА

ГРАФИКА

ГРАФИКА

 

 

 

ЗАПОВЕД

ВЪЗРАЖЕНИЕ 1

ВЪЗРАЖЕНИЕ 2

Становище 1

Становище 2

Становище 3

 

РПН21-РД09-56/20.04.2021г. Изменение на план за регулация и застрояване (графично оформени като ПРЗ) на м. „с. Кокаляне“, м. „в. з. Кокалянски ханчета“, м. „в.з. Кокалянски ханчета-разширение“, м. „в.з. Кокалянски ханчета-II разширение“ и м. „в.з. Михово блато“.МАТЕРИАЛИ
РИВ21-РД09-77/28.04.2021г.Частично изменение на обща и подробни схеми № 11, 12 и 25 за поставяне на преместваеми обекти върху имоти – общинска собственост“, м. „ДИАНАБАД“, на територията на район „Изгрев“, по плана на гр. София.

ОБЩА СХЕМА

СХЕМА 11

СХЕМА 12

СХЕМА 25

ВИДЕО ЗАПИС ОТ 12.05.2021 г.
РТР21-РД56-123/29.04.2021 г. Проект за ПУП-ИПР и придружаващите го план-схеми по смисъла на чл. 108,
ал. 2 от ЗУТ устройствено обезпечаване на откритите водни течения на
река Бара Изливо и река Боянска бара, попадащи в кв. 18, кв. 34, кв. 37,
кв. 40, кв. 41а, кв. 43, кв. 44, кв. 48, кв. 51, кв. 58, кв. 59, кв. 74,
кв. 74а, кв. 82а, кв. 86, кв. 86а, кв. 87 и кв. 105 м. „Манастирски
ливади-изток“.
Линк към материали: https://www.sofia-agk.com/SearchDevelopmentPlans/Info/264
РСЛ21-РД09-196/07.05.2021 г.Проект за подробен устройствен план (ПУП ) - Изменение на плана за регулация (ИПР) на УПИ ІV-„за ОЖС“ за образуване на нов УПИ V-27 „за  ЖС“ за имота по кадастрална карта- ПИ с идентификатор по КККР 68134.703.27 и нов УПИ ІV „за ОЖС“ и свързаното с това изменение на контактен  УПИ ІІІ-28 и Изменение на плана за застрояване (ИПЗ) на нов УПИ V-27 „за ЖС“, кв. 4, м. „Гео Милев“ и м. „Гео Милев Подуене- Редута“, район „Слатина“, гр. София.
РОК21-РД09-150/21.05.2021г.Проект  на Изменение на план за регулация (ИПР) за УПИ І-за озел. и коо в кв.62 м.“Овча купел“  и план-схема по ч.“Канализация“ съгласно чл.108 от ЗУТ

ИПР

ИПР - ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

ПЛАН-СХЕМИ

ПЛАН-СХЕМИ ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

СТАНОВИЩЕ

ЗАПИС

ЗАПИС

РВТ21-РА50-93/31.05.2021Проект за ПУП-план за регулация и план-схеми на мрежите и съоръженията на техническата инфраструктура на м.Симеоново-лифтова станция, район”Витоша”, за урегулиране на поземлени имоти по реда на чл.16 от ЗУТ при граници:южна регулационна граница на кв.1, м.Малинова долина-Бункера-ІІІ етап, резервоар „Под Симеоново”, дере”Рекмарица”, северна и източна граници на кв.Симеоново и дере-р.Старата река, заедно с протокол №ЕС-ПО-04/18.03.2021, т.1 на комисията по чл.210 от ЗУТ.МАТЕРИАЛИВъзражения
РМЛ21-РД09-167/02.06.2021 г.Виза за проектиране на „Детски площадки и зона за отдих“ в УПИ I-"за озеленяване и инженерна инфраструктура", /ПИ с идентификатор 68134.4085.5509по КККР/, от кв. 84ана м. „кв. Горубляне“ по плана на гр. София, съгласно чл. 62, ал.7, т.4 от ЗУТ и чл.12, т.4 от ЗУЗСО ВИЗА
РВТ21-РД09-122/02.06.2021 г. Проект за ПУП-изменение на план за регулация и застрояване /ИПРЗ/ в обхват: УПИ IV-„за супермаркет“ и УПИ VII-576, ПИ с идентификатори 68134.1930.241 и 68134.1930.576, свързаното с това изменение на общите регулационни граници с УПИ I-„за жил. строителство и КОО“, УПИ III-242 и УПИ V-171, кв.227, м.“Павлово-Бъкстон“, район „Витоша“ СО
РВТ21-РД09-123/02.06.2021 г. Проект за ПУП-изменение на план за регулация /ИПР/ на УПИ ХХI-174, кв.63, улица от о.т.72 до о.т.72а за създаване на нова задънена улица о.т.72б-о.т.72г и о.т.78в-о.т.72д /нови/, създаване на нов УПИ ХХIV-„за озеленяване и трафопост“, кв.63, м.“в.з.Симеоново - север“
РМЛ21-РД09-171/ 08.06.2021 г.Виза за проектиране на „Трафопост“ в УПИ I-239,242,668,6153 „за озеленяване“, кв.2, м. „Младост 3“, поземлен имот 68134.4083.6214, район „Младост“ – СО, съгласно чл. 62, ал.7, т.1 от ЗУТ и чл.12, т.1 от ЗУЗСОВИЗА
РПД21-РД09-156/18.06.2021г.Проект за ПУП - ИПР за УПИ XVII-100 „за магазини, офиси и подз.гаражи“, кв. 6, м.жк.„Левски – зона Г“ за образуване на нов УПИ XVII-2388 „за жилищно строителство“, ПИ с идентификатор 68134.601.2388

Обяснителна записка

Извадка от действащия ПУП

Графична част

РСЦ21-РД09-133/02.07.2021г. Бюст-паметник на Дико Илиев“ в парк „Княз-Борисова градина“, имот с идентификатор 68134.109.11, район „Средец“,  гр. София.Проект паметник Дико Илиев

1. ПРОТОКОЛ - представяне 15.07.2021 г

2. Приложение към ПРОТОКОЛ - представяне 15.07.2021 г

3. ПРОТОКОЛ - заключителна дискусия 26.07.2021 г

4. Мнения и предложения към ПРОТОКОЛ от заключителна дискусия 26.07.2021 г

5. Протокол № 5/27.07.2021 г. - РЕСУТ

Мотивирано предложение за скица с указан начин на поставяне на преместваем обект в УПИ I-"за озеленяване", /ПИ с идентификатор 68134.4082.6162 по КККР/, от кв.37 на м.„Младост 1“ по плана на гр. София, съгласно чл. 56, ал.1 и ал.2 от ЗУТ и чл.12, т.5 от ЗУЗСО Представяне на предложение за скица с указан начин на поставяне за УПИ I, кв 37, м„Младост 1“ 202106

Закл . дискусия по общ обсъждане на скица с указан начин на поставяне за УПИ I, кв 37, м„Младост 1“ 2021

 

РТР21-РД56-356/13.07.2021 г.

Проект за
извършване на текущ ремонт на 

градина при храм „Св. Вмчк. Георги

Победоносец“, притежаваща статут 

на недвижима културна ценност на
парковото и градинско изкуство, 

находяща се в пространството, 

ограничено
между бул. „Патриарх Евтимий“, 

ул. „Княз Борис“, ул. „Хан Аспарух“ и ул.
„Цар Самуил“, УПИ I, кв. 356 по плана 

за гр. София.

РКР21-РД09-175/13.07.2021г. Проект за подробен устройствен план – план за регулация и застрояване на м. „Прилежащи територии на бул. „Чепинско шосе“ по реда на чл.16 от ЗУТ; план схеми по чл. 108 от ЗУТ; доклад за определяне на пазарната стойност на имотите в обхвата на проекта за ПРЗ; протокол №ЕС-ПО-08/28.06.2021 г. за приемане на пазарни оценки на поземлените имоти в проекта, изработен в обхват: територии в зони „Смф2“, „Зп“, „Тзв“, „Оз1“ и „Пмс“ по ОУП на СО от 2009 г., прилежащи на бул. „Чепинско шосе“ в участъка му от ж.п. линия  „София – Волуяк“ /Товарна тангента/ до кръстовището с пътя за кариера „Пет могили“, район „Кремиковци“.ПРЗ на м. „Прилежащи територии на бул. „Чепинско шосе“ район „Кремиковци“, изработен по реда на чл.16 от ЗУТ и план-схеми по чл. 108 от ЗУТ
РА50-395 / 24.6.2021 г. ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН /ПУП/ - ИЗМЕНЕНИЕ НА ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ /ИПЗ/ И РАБОТЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН /РУП/ в териториален обхват: УПИ iv10 ОТ КВ. 48, М. „БАНИШОРА ЗОНА В – 17 - ЧАСТ“ ПО ПЛАНА НА ГР. СОФИЯ /ПИ С ИДЕНТИФИКАТОР ПО КККР: 68134.1201.238/.
РМЛ21-РД09-303/21.07.2021Обща и подробна схема за поставяне на спортни съоръжения на открито в УПИ II-„за озеленяване“, кв.2, м.“Младост 1А“ по плана на гр.София, съгласно чл.56,ал.1 и ал.2 от ЗУТ и чл.12, т.3 от ЗУЗСО.СХЕМАЗАПИС ОТ ЗАКЛЮЧИТЕЛНА ДИСКУСИЯ
РСР21-РА50-67/02.08.2021Комплексен проект за инвестиционна инициатива (КПИИ) за обект: „Модернизация на железопътен участък: „София – Перник – Радомир“  за проект „Модернизация на железопътна линия София – Перник – Радомир, част от Трансевропейската транспортна мрежа, в обхвата  на Подучастък 1.1 Централна гара София – Владая от проектен км 1+220 до км 15+332 по Път 1“
РИС21-РД56-150/05.08.2021Виза за инвестиционно проектиране на временни открити обекти за културни дейности – художествени инсталации в градска среда в поземлен имот с идентификатори по КККР 68134.1500.2359, 68134.1500.2480 и 68134.1500.244 по КККР на район „Искър“, попадащи в УПИ I „за парк и дома на културата“, кв.54, м.ж.к. „Дружба 1“.ВИЗА

Протокол от заключителна дискусия

Протокол от РЕСУТ

РСЦ21-РД09-158/05.08.2021Виза за инвестиционно проектиране на обект:„Бюст-паметник на композитора Петко Стайнов“ в парк „Княз-Борисова градина“, имот с идентификатор 68134.109.11, район „Средец“,  гр. София

ВИЗА

Мотивирано предложение

Идеен проект

Визуализация

Визуализация

Протокол 1

Протокол 2 - заключителна дискусия

Становище

Протокол от РЕСУТ

Становище

РКП21-РД56-167/23.07.2021Модернизация на железопътен участък: „София-Перник-Радомир“, за проект: „Модернизация на железопътна линия София-Перник-Радомир, част от Трансевропейската транспортна мрежа", в обхвата на Подучастък 1.1 Централна гара София-Владая от проектен км 1+220 до проектен км 15+332 по Път 1Протокол
РОК21-РД09-267/03.09.2021ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН - ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ и ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕна стари кв. 48,49,51,53,54,55,56, 60, 62  и части  от стари кв.58, 59 и 61 и прилежащи улици по плана- м.“ ОВЧА КУПЕЛ -АКТУАЛИЗАЦИЯ“ и ПАРК„КУКУРЯК“

Линк към материалите

Приложение 11

Приложение 4

Становище 1

Становище 2

Становище 3

Възражение

Протокол

Протокол - дискусия

 

 

 

РСЦ21-РД09-196/01.10.2021г.„Спортна площадка“ в поземлен имот с идентификатор 68134.106.136, попадащ в УПИ I-„за градина, подземни гаражи, подземно строителство и коо“, кв.3, м. “Главен градски център-Зони Г-8 и Г-10“, район „Средец“,парк „Княжеска градина“, гр. София

Протокол

Протокол от заключителна дискусия

Становище

Протокол РЕСУТ № 7/26.10.21

РИС21-РД56-179/20.10.2021 г.
Проект за ПУП – план за регулация (ПР) на м. „Дружба 2, кв. 9“ по реда на чл. 16 от ЗУТ в обхват: от север – улица от о.т. 24а до о.т. 43а (нова); от изток – ул. „Обиколна“, западна и южна граница на УПИ ХХVI-1165,1500, южна граница на УПИ ХХV-1267, западни граници на УПИ XXXII-1256 и на УПИ XXXI-1116, всички от кв.9, от юг – локалното платно на бул. „Цариградско шосе“, улица от о.т. 199а до о.т. 119г., източна и северозападна граници на УПИ VIII-908, кв. 9б, от запад – бул. „Копенхаген“.Линк към материалите
РТР21-РД56-537/20.10.2021Виза за проектиране на детска площадка за игра на деца до 3 години в УПИ – за озеленяване, в режим ТГО, кв.7, м. „Красно село – Стрелбище – Урбанистичен блок 32“ (поземлен имот с КИ 68134.1003.92), район „Триадица“, ул. „Боровец“, гр.София
РТР21-РД56-545/25.10.2021
Проект за подробен устройствен план (ПУП) – ИПР и придружаващите го план-схеми по смисъла на чл.108, ал.2 от ЗУТ за УПИ II – „за парк“ от кв.187а на м. “Южен парк“ за образуване на сервитут на канал, район „Триадица“, гр. София“.
РТР21-РД56-557/03.11.2021Проект за подробен устройствен план (ПУП) – изменение на плана за регулация и застрояване (ИПРЗ) в обхват УПИ I – „за жилищно строителство, детска площадка и трафопост“ (поземлен имот  с идентификатор 68134.1002.55 по КККР), кв. 53, м. „кв. „Иван Вазов“, район „Триадица“, гр. София

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

ИПР

ИПРЗ

РКР21-РД09-323/22.11.2021Проект за подробен устройствен план – „Изменение на план за улична регулация“ (ИПУР) от о.т. 385а до о.т. 387 и „Изменение на план за регулация“ (ИПР) за УПИ I-117 – „за ОО и магазин“, и УПИ III – „за ОО“, кв. 4a, и УПИ II-28 – „за автосервиз, пункт за технически преглед, кафе, офис, магазини“, УПИ III-1636,31 и контактен УПИ XI-27, кв. 4, м. Враждебна-юг, район „Кремиковци“, и план-схема по чл. 108 от ЗУТ по част „Водоснабдяване и канализация“

ИПР

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

Протокол на РЕСУТ

Протокол от представяне

Протокол от заключителна дискусия

Видео от представяне на проект - 30.11.2021

Заключителна дискусия 13.12.2021 г.

 

РМЛ21-РД09-574/25.11.2021Проект за план за регулация и застрояване по чл. 16 от ЗУТ, план – схеми на инженерната инфраструктура и експертни оценки, приети с решение на комисията по чл. 210 от ЗУТ в обхват на част от м. ЖК „Горубляне 2“, м. НПЗ „Изток“ – подзона „Горубляне“, м. ЖК „Горубляне 3“ и кв. „Горубляне“, р-н „Младост“ СО.ЛИНК С МАТЕРИАЛИТЕ

ЗАЯВЛЕНИЕ

СТАНОВИЩЕ

Становища - част 1

Становища - част 2

Становища - част 3


 

 

РПН21-РД09-142/13.12.2021Проект за подробен устройствен план (ПУП)-план за регулация и застрояване за поземлени имоти с идентификатори 14831.6532.11 и 14831.6532.12 по кадастралната карта и кадастралните регистри за образуване на нов УПИ I-11,12- „за логистика и офиси“ в нов кв. 70, м. „Орлова круша“, район „Панчарево“ с предвиждане на ново застрояване и сервитут на ВЕЛ 220 kV; изменение на план за улична регулация на улици от о.т. 201 до о.т. 209 на южния локал на Околовръстен път и от о.т. 204 до о.т. 205а по плана на м. „Орлова круша“; План за улична регулация  за създаване на нова улица от о.т. 204а до о.т. 202б и план-схеми по чл. 108 от ЗУТ, части „Водоснабдяване и канализация“ и „Вертикално планиране“.