Отдел "Устройствено планиране"

Обща информация

Функции

Териториални отговорници - таблица по райони


 

 

Състав

 • НАЧАЛНИК ОТДЕЛ: арх. Кристиан Мисирджиев - ет. 3, ст. 306, тел. 9238-382; email: kmisirdzhiev@sofia-agk.com
 • ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ: арх. Теодора Моева - ет. 3, ст. 309, тел. 9238-306, email: tmoeva@sofia-agk.com
 • ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ: арх. Велислав Владимиров - ет. 3, ст. 310, тел. 9238-316, email: vvladimirov@sofia-agk.com
 • ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ: арх. Светослав Качаков - ет. 3, ст. 312, тел. 9238-252; email: skachakov@sofia-agk.com
 • ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ: инж. Ивелина Казакова - ет. 3, ст. 312, тел. 9238-252, email: ikazakova@sofia-agk.com
 • ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ: инж. Стефка Стойчева - ет. 4, ст. 405, тел. 9238-320; email: sstoycheva@sofia-agk.com
 • ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ: арх. Димитър Токов - ет. 3, ст. 310, тел. 9238-289; email: dtokov@sofia-agk.com
 • ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ: арх. Красен Христов - ет. 4, ст. 405,тел. 9238-320; email: khristov@sofia-agk.com
 • ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ: инж. Евгения Тонова - ет. 4, ст. 405, тел. 9238-321, e-mail: etonova@sofia-agk.com
 • ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ: арх. Наско Петков - ет. 3, ст. 312, тел. 9238-341; email: npetkov@sofia-agk.com
 • ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ: инж. Илияна Цановска - ет. 3, ст. 309, тел. 9238-306, email: itsanovska@sofia-agk.com
 • ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ:  арх. Ива Петкова-Александрова – ет.3, ст.310, тел. 9238-344, email: ipetkova@sofia-agk.com
 • ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ: урб. Беата Цонева  - ет. 3, ст. 308, тел. 987-02-40, email: bconeva@sofia-agk.com
 • ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ: инж. Милена Стоилова - ет. 4, ст. 405, тел. 9238-203, email: mstoilova@sofia-agk.com
 • ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ: урб. Велислава Димова - ет. 3, ст. 308, тел. 9238-355, email: vdimova@sofia-agk.com
 • ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ: арх. Стела Тодорова - ет. 3, ст. 310, тел. 9238-304, email: sivanova@sofia-agk.com
 • ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ: инж. Надежда Козарова - ет. 3, ст. 312, тел. 9238-252, email: nkozarova@sofia-agk.com
 • ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ: инж. Марияна Недялкова - ет. 3, ст. 312, тел. 9238-252, email: mnedialkova@sofia-agk.com
 • СТАРШИ ЕКСПЕРТ: урб. Елена Иванова – ет.3, ст.308, тел. 9238-355; email: eivanova@sofia-agk.com
 • МЛАДШИ ЕКСПЕРТ: инж. Александра Ливадкина - ет. 3, ст. 309, тел. 9238-217; email: alivadkina@sofia-agk.com
 • ГЛАВЕН СПЕЦИАЛИСТ: Кателина Денишева –ет. 3, ст. 314, тел. 9238-297, email: kdenisheva@sofia-agk.com
 • СПЕЦИАЛИСТ: инж. Юлия Костова - ет. 3, ст. 310, тел. 9238-304, email: jkostova@sofia-agk.com
 • СПЕЦИАЛИСТ: арх. Маргарита Ставрева-Секиранова - ет. 3, ст. 314, тел. 9238-297, email: mstavreva@sofia-agk.com