Заявления

Заявления, молби и други документи по преписките могат да се подават и на имейл delovodstvo@sofia-agk.com, по пощата или чрез куриер, както и чрез Система за сигурно електронно връчване.

Повече информация можете да видите ТУК

Размерът на файловете (прикачените документи) не трябва да надвишава 2 MB (.pdf,. jpg и .doc) 

Предоставяме Ви две възможности. Чрез "Разпечатай и попълни", Вие изтегляте файла на конкретното заявление на Вашия компютър, разпечатвате го и го попълвате на ръка. Чрез "Свали и попълни", Вие сваляте файла на Вашия компютър, отваряте го чрез Adobe Acrobat Reader (стандартната програма за отваряне на файлове от тип PDF), попълвате полетата, записвате и разпечатвате. И при двата варианта физически подписвате документа и го внасяте в нашето деловодство.

ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ЧЛ. 154, АЛ. 5 ОТ ЗУТ 
РАЗПЕЧАТАЙ И ПОПЪЛНИ СВАЛИ И ПОПЪЛНИ
ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ЧЛ. 43 ОТ АПК 
РАЗПЕЧАТАЙ И ПОПЪЛНИ СВАЛИ И ПОПЪЛНИ
ДЕКЛАРАЦИЯ ОТНОСНО СОБСТВЕНОСТТА 
РАЗПЕЧАТАЙ И ПОПЪЛНИ СВАЛИ И ПОПЪЛНИ
ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪСТОЯНИЕ НА ПРЕПИСКА В ДНСК 
РАЗПЕЧАТАЙ И ПОПЪЛНИ СВАЛИ И ПОПЪЛНИ
ДЕКЛАРАЦИЯ КЪМ ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ 
РАЗПЕЧАТАЙ И ПОПЪЛНИ СВАЛИ И ПОПЪЛНИ
ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ТЪРПИМОСТ НА СТРОЕЖ (§16, АЛ. 1 ОТ ПР НА ЗУТ, §127, АЛ. 1 ОТ ПЗР НА ЗИД НА ЗУТ) 
РАЗПЕЧАТАЙ И ПОПЪЛНИ СВАЛИ И ПОПЪЛНИ
ОПИС НА ВНЕСЕНИТЕ ПРОЕКТНИ МАТЕРИАЛИ ПО ПРЕПИСКА (ПРОЕКТНА ДОКУМЕНТАЦИЯ – ЧАСТ: ВИК, ЧАСТ: ЕЛЕКТРО, ЧАСТ: ЕЛЕКТРОННИ СЪОБЩИТЕЛНИ МРЕЖИ, ЧАСТ: ВЪНШНИ ТОПЛОПРОВОДИ, ЧАСТ: ГАЗОСНАБДЯВАНЕ, ЧАСТ: ПЪТНИ РАБОТИ, ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ОКОМПЛЕКТОВАНЕ НА ПРОЕКТИТЕ ЗА ВСИЧКИ СПЕЦИАЛНОСТИ) 
РАЗПЕЧАТАЙ И ПОПЪЛНИ СВАЛИ И ПОПЪЛНИ
ОПИС НА ВНЕСЕНИТЕ ПРОЕКТНИ МАТЕРИАЛИ ПО ПРЕПИСКА (ПРОЕКТНА ДОКУМЕНТАЦИЯ – ЧАСТ: АРХИТЕКТУРНА, ЧАСТ: ИНТЕРИОР И ОБЗАВЕЖДАНЕ, ЧАСТ: ГЕОДЕЗИЯ, ЧАСТ: КОНСТРУКЦИЯ, ЧАСТ: ПАРКОУСТРОЙСТВО И БЛАГОУСТРОЙСТВО, ЧАСТ: ВИК, ЧАСТ: ТОВК, ЧАСТ: ЕЛЕКТРИЧЕСКА, ЧАСТ: ГАЗОСНАБДЯВАНЕ, ЧАСТ: ТЕХНОЛОГИЧНА, ЧАСТ: ПРЕЦЕНКА НА НЕОБХОДИМОСТТА ОТ ОВОС, ЧАСТ: ПЪТЕН ПРОЕКТ, ДРУГИ) 
РАЗПЕЧАТАЙ И ПОПЪЛНИ СВАЛИ И ПОПЪЛНИ
ЗАЯВЛЕНИЕ ОТНОСНО ИСКАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНА УСЛУГА ОТ КАДАСТРАЛНА ИНФОРМАЦИЯ
РАЗПЕЧАТАЙ И ПОПЪЛНИ СВАЛИ И ПОПЪЛНИ 
ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА "ГРУБ СТРОЕЖ" (ЧЛ. 181 ОТ ЗУТ)
РАЗПЕЧАТАЙ И ПОПЪЛНИ СВАЛИ И ПОПЪЛНИ
ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ПРОЕКТ – ЗАСНЕМАНЕ НА ИЗПЪЛНЕН СТРОЕЖ ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ИЗГУБЕН ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ (ЧЛ. 145, АЛ. 5 ОТ ЗУТ)
РАЗПЕЧАТАЙ И ПОПЪЛНИ СВАЛИ И ПОПЪЛНИ
ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ТЪРПИМОСТ НА НЕЗАКОНЕН СТРОЕЖ (§16, АЛ. 1 ОТ ПР НА ЗУТ, §127, АЛ. 1 ОТ ПЗР НА ЗИД НА ЗУТ)
РАЗПЕЧАТАЙ И ПОПЪЛНИ СВАЛИ И ПОПЪЛНИ
ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ИЗРАБОТВАНЕТО НА ПРОЕКТ ЗА ПУП
РАЗПЕЧАТАЙ И ПОПЪЛНИ СВАЛИ И ПОПЪЛНИ
ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ПРЕДАВАНЕ НА ЕКЗЕКУТИВНА ДОКУМЕНТАЦИЯ НА ИЗПЪЛНЕН СТРОЕЖ (ЧЛ. 175 ОТ ЗУТ)
РАЗПЕЧАТАЙ И ПОПЪЛНИ СВАЛИ И ПОПЪЛНИ
ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА УСТРОЙСТВЕН СТАТУТ ПО ОУП НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА ЗА ИМОТ
РАЗПЕЧАТАЙ И ПОПЪЛНИ СВАЛИ И ПОПЪЛНИ
ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗДАВАНЕ НА ЗАВЕРЕН ПРЕПИС (КОПИЕ) ОТ ДОКУМЕНТИ
РАЗПЕЧАТАЙ И ПОПЪЛНИ СВАЛИ И ПОПЪЛНИ
ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ПРОЕКТ ЗА ПУП
РАЗПЕЧАТАЙ И ПОПЪЛНИ
ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ПРОЕКТ ЗА ПУП ПО ЧЛ. 135А, АЛ. 3 ОТ ЗУТ
РАЗПЕЧАТАЙ И ПОПЪЛНИ СВАЛИ И ПОПЪЛНИ
ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ И ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ПОСТАВЯНЕ НА ПРЕМЕСТВАЕМИ ОБЕКТИ, РЕКЛАМНИ, ИНФОРМАЦИОННИ И МОНУМЕНТАЛНО-ДЕКОРАТИВНИ ЕЛЕМЕНТИ, ЕЛЕМЕНТИ НА ГРАДСКО ОБЗАВЕЖДАНЕ И ЗА ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА СТРОЕЖ ОТ ГЛАВНИЯ АРХИТЕКТ НА СОФИЯ НА МОНУМЕНТАЛНО-ДЕКОРАТИВНИ ОБЕКТИ
РАЗПЕЧАТАЙ И ПОПЪЛНИ СВАЛИ И ПОПЪЛНИ
ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА РЕГИСТРИРАНЕ НА ИЗПЪЛНЕН СТРОЕЖ И ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ВЪВЕЖДАНЕТО МУ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ (ЧЛ. 177 ОТ ЗУТ)
РАЗПЕЧАТАЙ И ПОПЪЛНИ СВАЛИ И ПОПЪЛНИ
ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА РЕГИСТРИРАНЕ НА ТЕХНИЧЕСКИ ПАСПОРТ НА СТРОЕЖИ (СЪЩЕСТВУВАЩИ С ОБСЛЕДВАНЕ) НАРЕДБА №5 ОТ 28.12.2006 Г.
РАЗПЕЧАТАЙ И ПОПЪЛНИ СВАЛИ И ПОПЪЛНИ
ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА РЕГИСТРИРАНЕ НА ТЕХНИЧЕСКИ ПАСПОРТ НА СТРОЕЖИ С РАЗРЕШЕНИЕ ЗА СТРОЕЖ, ИЗДАДЕНО ОТ ГЛАВНИЯ АРХИТЕКТ НА СОФИЯ НАРЕДБА №5 ОТ 28.12.2006 Г.
РАЗПЕЧАТАЙ И ПОПЪЛНИ СВАЛИ И ПОПЪЛНИ
ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА СХЕМА ЗА ПОСТАВЯНЕ НА ПРЕМЕСТВАЕМИ ОБЕКТИ, РЕКЛАМНИ И ИНФОРМАЦИОННИ ЕЛЕМЕНТИ, ЕЛЕМЕНТИ НА ГРАДСКО ОБЗАВЕЖДАНЕ И ДР. (ЧЛ. 56 И ЧЛ. 57 ОТ ЗУТ), ЗА ИЗДАВАНЕ НА СКИЦА С УКАЗАН НАЧИН НА ПОСТАВЯНЕ (ЧЛ. 56 И ЧЛ. 57 ОТ ЗУТ) И ЗА ИЗДАВАНЕ НА ВИЗИ ЗА ПРОЕКТИРАНЕ НА ОБЕКТИ НА МОНУМЕНТАЛНО-ДЕКОРАТИВНОТО ИЗКУСТВО
РАЗПЕЧАТАЙ И ПОПЪЛНИ СВАЛИ И ПОПЪЛНИ
ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ДАВАНЕ НА СТАНОВИЩЕ (УКАЗАНИЕ) ЗА ВОДОЗАХРАНВАНЕ И ОТВОДНЯВАНЕ НА УПИ ПО ЧЛ. 64 И ЧЛ. 66 ОТ ЗУТ
РАЗПЕЧАТАЙ И ПОПЪЛНИ СВАЛИ И ПОПЪЛНИ
ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗДАВАНЕ НА ВИЗА ЗА ПРОЕКТИРАНЕ
РАЗПЕЧАТАЙ И ПОПЪЛНИ СВАЛИ И ПОПЪЛНИ
ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА СЪГЛАСУВАНЕ И ОДОБРЯВАНЕ НА ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ, ПО КОЙТО Е ИЗДАДЕНО РАЗРЕШЕНИЕ ЗА СТРОЕЖ (ЧЛ. 154, АЛ. 5 ОТ ЗУТ)
РАЗПЕЧАТАЙ И ПОПЪЛНИ СВАЛИ И ПОПЪЛНИ
ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА РЕГИСТРИРАНЕ НА ПРЕМЕСТВАЕМ ОБЕКТ / РЕКЛАМЕН ЕЛЕМЕНТ ПО ИНДИВИДУАЛЕН ПРОЕКТ И ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ВЪВЕЖДАНЕТО МУ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ (ЧЛ. 80, АЛ. 1, 2 ОТ НПОРИМЕРДТСО)
РАЗПЕЧАТАЙ И ПОПЪЛНИ СВАЛИ И ПОПЪЛНИ
ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА СЪГЛАСУВАНЕ И/ИЛИ ОДОБРЯВАНЕ НА КОМПЛЕКСЕН ПРОЕКТ ЗА ИНВЕСТИЦИОННА ИНИЦИАТИВА И ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА СТРОЕЖ (ЧЛ. 150 ОТ ЗУТ)
РАЗПЕЧАТАЙ И ПОПЪЛНИ СВАЛИ И ПОПЪЛНИ
ЗАЯВЛЕНИЕ ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА СТРОЕЖ (ЧЛ. 147 ОТ ЗУТ, ЧЛ. 148 ОТ ЗУТ)
РАЗПЕЧАТАЙ И ПОПЪЛНИ СВАЛИ И ПОПЪЛНИ
ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗДАВАНЕ НА НАПРАВЛЕНИЕ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА МАРШРУТ ЗА ТРАНСПОРТИРАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ И/ИЛИ ЗЕМНИ МАСИ
РАЗПЕЧАТАЙ И ПОПЪЛНИ СВАЛИ И ПОПЪЛНИ
ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ВНАСЯНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДОКУМЕНТИ
РАЗПЕЧАТАЙ И ПОПЪЛНИ СВАЛИ И ПОПЪЛНИ
ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ВПИСВАНЕ НА ГРАЖДАНИ И НПО ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ
РАЗПЕЧАТАЙ И ПОПЪЛНИ СВАЛИ И ПОПЪЛНИ

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА УСЛУГИ, ИЗВЪРШВАНИ ОТ ОБЩИНСКИТЕ ОРГАНИ ПО ОЗЕЛЕНЯВАНЕ

РАЗПЕЧАТАЙ И ПОПЪЛНИ СВАЛИ И ПОПЪЛНИ
ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗДАВАНЕ НА СКИЦИ ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ
РАЗПЕЧАТАЙ И ПОПЪЛНИ СВАЛИ И ПОПЪЛНИ
ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА СЪГЛАСУВАНЕ И ОДОБРЯВАНЕ НА ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ, ПО КОИТО СЕ ИЗДАВА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА СТРОЕЖ
РАЗПЕЧАТАЙ И ПОПЪЛНИ СВАЛИ И ПОПЪЛНИ
ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА УДОСТОВЕРЕНИЯ ЗА ИДЕНТИЧНОСТ НА УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ
РАЗПЕЧАТАЙ И ПОПЪЛНИ СВАЛИ И ПОПЪЛНИ

Заявление за издаване на удостоверение за факти и обстоятелства по териториално и селищно устройство

РАЗПЕЧАТАЙ И ПОПЪЛНИ СВАЛИ И ПОПЪЛНИ

Заявление за отразяване на промени в разписния списък към кадастрален план

РАЗПЕЧАТАЙ И ПОПЪЛНИ СВАЛИ И ПОПЪЛНИ
Заявление за съгласуване на ограничения във връзка с безопасността на въздухоплаването при застрояване (изграждане на обекти) за:ПУП / Виза за проектиране / инвестиционен проект
РАЗПЕЧАТАЙ И ПОПЪЛНИ
УКАЗАНИЯ ЗА ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА ТАКСИ ЗА СЪГЛАСУВАНЕ И ОДОБРЯВАНЕ НА ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ
РАЗПЕЧАТАЙ И ПОПЪЛНИ
ТАКСИ ЗА УСЛУГИТЕ, ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ ДИРЕКЦИЯ „ТЕРИТОРИАЛНО ПЛАНИРАНЕ“ ПРИ НАПРАВЛЕНИЕ „АРХИТЕКТУРА И ГРАДОУСТРОЙСТВО“ – СТОЛИЧНА ОБЩИНА - ЧАСТ 1
РАЗПЕЧАТАЙ И ПОПЪЛНИ
ТАКСИ ЗА УСЛУГИТЕ, ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ ДИРЕКЦИЯ „ТЕРИТОРИАЛНО ПЛАНИРАНЕ“ ПРИ НАПРАВЛЕНИЕ „АРХИТЕКТУРА И ГРАДОУСТРОЙСТВО“ – СТОЛИЧНА ОБЩИНА - ЧАСТ 2
РАЗПЕЧАТАЙ И ПОПЪЛНИ
ТАКСИ ЗА УСЛУГИТЕ, ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ ДИРЕКЦИЯ „ТЕРИТОРИАЛНО ПЛАНИРАНЕ“ ПРИ НАПРАВЛЕНИЕ „АРХИТЕКТУРА И ГРАДОУСТРОЙСТВО“ – СТОЛИЧНА ОБЩИНА - ЧАСТ 3
РАЗПЕЧАТАЙ И ПОПЪЛНИ
УКАЗАНИЯ ЗА ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА ТАКСИ ЗА ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА СТРОЕЖИ И ПРЕМЕСТВАЕМИ ОБЕКТИ
РАЗПЕЧАТАЙ И ПОПЪЛНИ
ОБРАЗЕЦ НА ЗАЯВЛЕНИЕ ПО ЧЛ. 140А, АЛ. 1 И 9 ОТ ЗУТ
РАЗПЕЧАТАЙ И ПОПЪЛНИ
Приложение № 1 ВиК
РАЗПЕЧАТАЙ И ПОПЪЛНИ
Приложение № 2_Електроснабдяване
РАЗПЕЧАТАЙ И ПОПЪЛНИ
Приложение № 3_Газоснабдяване
РАЗПЕЧАТАЙ И ПОПЪЛНИ
Приложение № 4_Топлоснабдяване
РАЗПЕЧАТАЙ И ПОПЪЛНИ
Уведомление промяна
РАЗПЕЧАТАЙ И ПОПЪЛНИ СВАЛИ И ПОПЪЛНИ
Заявление за издаване на разрешение за промяна на предназначението
РАЗПЕЧАТАЙ И ПОПЪЛНИ СВАЛИ И ПОПЪЛНИ