Приложения към техническото задание за проучване и проектиране

Приложение 1 – Илюстративни материали

1.1. Графични материали

1.2. Фотодокументация

Приложение 2 - Изходна техническа и фотодокументация

1. Схема на обхвата на конкурса

2. Площад „Света Неделя” според ОУП на София

2.1. Схема на културно-историческото наследство (КИН)

2.2. Схема на обемно-пространствена композиция и естетически проблеми

2.3. Схема на зелена система и КИН

2.4. Сборна схема на велосипедното движение и метрополитена и наземния обществен транспорт

2.5. Функционално предназначение и устройствени режими на територията

2.6. Комуникационно-транспортна система

3. Кадастрални планове – пл. „Св. Неделя” и контактната зона

3.1. Геодезическо заснемане в обхвата на площад „Света Неделя“

3.2. Цифров модел на кадастър (кадастрална карта и кадастрален план)

3.3. Цифров модел на регулационни планове

Зона Б-2-3

Зона Г-14

Зона А

Западно направление

3.4. Цифров модел на кадастър на подземни проводи и съоръжения

3.5. Дендрологично заснемане на високата растителност на площад „Света Неделя“

план-схема

таблица

3.6. Пл. „Света Неделя“, съвременен кадастър с нанесени архитектурните обекти на К.И.Н.

4. Археологически кадастър в обхвата на контактната зона на пл. „Св. Неделя”

4.1. Археологически кадастър в обхвата на контактната зона и зоните на предполагаеми разкрития -2 бр. (арх. Васил Китов)

1

2

4.2. Културно-комуникационен комплекс „Антична Сердика“, основно ниво (арх. Славей Гълъбов, арх. Красен Андреев, арх. Васил Китов и др.) – вариант 2012

4.3. Културно-комуникационен комплекс „Антична Сердика“,зона бул. „М. Луиза“ , археологическо ниво и ново заснемане - вариант 2012

4.4. Археологическо ниво на пл. „Независимост“ – плюс заснемане на археологията

5. Фасади и силуети

5.1. Фасади на храма „Света Неделя“

южна фасада

западна фасада

фасади изток и север

5.2. Фасади на сградите, оформящи площад „Света Неделя”

снимка Богословски факултет

снимка „Булбанк”

снимка „Флокафе”

снимка „Интерамерикан”

снимка Самсунг

снимка „Шератон”

силует „Шератон” и „Интерамерикан”

силует „Булбанк”, Самсунг и „Флокафе”

силует Богословски факултет

5.3. Фасади на сградите по главните направления на контактната зона (бул. „Мария Луиза“ , бул. „Тодор Александров“, бул. „Витоша“)

Сграда № 1 (църква „Св. Петка Самарджийска”) – северозападна фасада

Сграда № 1 (църква „Св. Петка Самарджийска”) – югозападна фасада

Сграда № 2 (ЦУМ) – западна фасада, част 1

Сграда № 2 (ЦУМ) – западна фасада, част 2

Сграда № 3 (Джамията) – югоизточна фасада

Сграда № 4 – източна фасада, част 1

Сграда № 4 – източна фасада, част 2

Сграда № 5 – източна фасада

Сграда № 6 – източна фасада

Сграда № 7 – северна фасада

Сграда № 8 – западна фасада

Сграда № 10 – част 1

Сграда № 10 – част 2

Сграда № 10 – част 3

Сграда № 11 (Съдебна палата) – североизточна фасада

схема фасади

6. Допълнителни проектни материали

6.1. ПУП окончателен проект м. Център - Западно направление - основно и археологическо ниво (арх. Тодор Тодоров, 2012 г.)

ПУП

ПУП – част

6.2. Проект на арх. В. Китов и колектив за реставрация на сградата на Богословския факултет (арх. Ф. Грюнангер)

7. Фотодокументация

7.1. Ортофотоснимка

7.2. Картосхема с местата на заснетите фотографии - съвременно състояние на пл. „Света Неделя“

7.3. Фотоси със съвременната визия на площад „Св. Неделя”

104_3766

104_3956

104_3958

104_3959

104_3960

104_3961

104_3962

104_4164

104_4165

104_4166

104_4167

104_4168

104_6930

104_6931

104_6932

104_6933

104_6935

104_6936

104_6939

104_6942

104_6943

104_6944

104_6945

104_6948

104_6949

104_6950

104_6951

104_6952

104_6953

104_6954

104_6955

104_6956

104_6967

104_6968

104_6969

104_6970

104_6971

104_6972

104_6973

104_6974