Процедура по избор на изпълнител, съгласно сключено рамково споразумение – обособена позиция 3, подпоказател 2 – Столична схема за поставяне на рекламни елементи с едностранна рекламна площ до 2 кв.м. – светещи кутии, поставени върху стълбове на уличното осветление