Конкурс: „Зоната на архитектурно-художествен синтез „Тринадесет века България“ в контекста на реконструираното пространство на НДК – пл. „България“ гр. София“

СЪОБЩЕНИЕ

ДО ВСИЧКИ УЧАСТНИЦИ, 

В Конкурс „Зоната на архитектурно – художествен синтез „Тринадесет века България” в контекста на реконструираното пространство на НДК – пл.България”, гр. София 

Заповядайте на 26.09.2014г. (петък) от 10.00ч. в заседателната зала на 3 ет. на Направление „Архитектура и градоустройство” - СО, за оповестяване на резултатите от конкурса.

Уважаеми участници,

регистрация за участие в конкурса по електронна поща: желаещите да участват в конкурса с архитектурен проект трябва да попълнят образец № 5 „Заявление за участие“ (Приложение № 3 към конкурсната програма). Попълненото заявление трябва да се сканира и да се изпрати като приложение на следния електронен адрес: pametnik1300@sofia-agk.com. Файлът – приложение не може да бъде по-голям от 1.5 МВ. Сканираното и попълненото заявление за участие ще бъде възможно да се изпрати на горецитирания електронен адрес до 17:00 ч. на 15.07.2014 г. /вторник/. Изпратилите заявление на адреса ще получат отговор за потвърждение, че са регистрирани с номер в деловодната система. Потвърждението ще бъде изпратено по електронна поща в рамките на следващия работен ден. В случай, че заявилите участие не получат потвърждение по електронната поща в горепосочения срок, могат да се обадят на следните телефонни номера: (+359) 02 9238315 и (+359) 02 9238222. Крайният срок за телефонна справка на посочените телефони относно регистрация по електронна поща е до 17:00 ч. на 16.07.2014 г.

Регистрация за участие в конкурса на място: желаещите да участват в конкурса с архитектурен проект трябва да попълнят образец № 5 „Заявление за участие“ (Приложение № 3 към конкурсната програма). Попълненото заявление трябва да се входира до 17:00 ч. на 15.07.2014 г. /вторник/ в деловодството на Направление „Архитектура и градоустройство“, Дирекция „Административно обслужване“, отдел „Деловодство и документално обслужване“, намиращо се на адрес София 1000, ул. „Сердика“ № 5, партерен етаж. Подалите заявление ще получат генериран стикер с номер в деловодната система като потвърждение за извършена регистрация.

Подробна информация за конкурса се съдържа в предоставените материали.

Обявление за конкурс за проект

Решение

Решение за промяна

Конкурсна програма

Приложение 1 – Техническо задание за проектиране

Приложение 1 – Изходни данни

Приложение 2 – Образец №1

Приложение 2 – Образец №2

Приложение 2 – Образец №3

Приложение 2 – Образец №4

Приложение 3 – Образец №5

Заповед СО-РД-09-01-240 / 09.07.2014 г.

Заповед СО-РД-09-01-241 / 09.07.2014 г.

Заповед СО-РД-09-01-245 / 17.07.2014 г.

Въпроси и отговори

Конкурсни проекти

Заповед СО-РД-09-01-303 / 09.09.2014 г.

Заповед СО-РД-09-01-310 / 23.09.2014 г.

Решение за класиране на участниците

Dear participants,

Concerning the registration for participation in the competition through e-mail: the participants that want to apply for the competition with architectural project need to fill in specimen No 5 “Application form” (Appendix No 3 from the competition program). Completed application form need to be scanned and send as attachment to the following electronic address: pametnik1300@sofia-agk.com. Attached filled cannot be more than 1.5 МВ. Scanned and completed application form for participation can be send to the above electronic address till 5:00PM at 15.07.2014 /Tuesday/. People that send application to this address will receive answer for confirmation that they are registered with a number in the filling system. The confirmation will be send to their electronic e-mail till the end of the next working day. In case confirmation through electronic e-mail is not received in the deadline period they can call at the following telephone numbers: (+359) 02 9238315 and (+359) 02 9238222. The deadline for telephone inquiry is 5:00PM at 16.07.2014.

The registration for participation in the competition at place: the participants that want to apply in the competition with architectural project need to fill in specimen No 5 „Application for participation”(Appendix No 3 of the competition program).  Completed application need to be enrolled in the system no later than 5:00PM at 15.07.2014 /Tuesday/ in the fill in system of  Direction “Architecture and urban planning”, Direction “Administrative Services”, department “Clerk and document services” located at the following address: Sofia 1000, 5, Serdika Street, ground floor. The ones that send application will receive generated sticker with number in the filling system as a confirmation for their performed registration.

Contest programme - ENG

Appendix 1 – Terms of reference and initial design information - ENG

APPLICATION FOR PARTICIPATION