Схеми за графично отразяване на територии с еднакви пределно допустими стойности на устройствените показатели, попадащи в устройствени зони ЖМ1, ЖМ2, ЖМ3, и в ЖВ, съгласно ОУП на СО и ЗУЗСО