Дейности

1. Изпълнение на Решения №№ 30-37 / 2011 г. на Министъра на околната среда и водите за предоставяне на 8 находища на минерални води на Столична община безвъзмездно, за срок от 25 години, за управление и стопанисване:

„София-Център”,

„София-Лозенец”,

„София-Овча купел”,

„София-Баталова воденица”,

„София-Надежда”,

„София-Свобода”,

„София-Панчарево”,

„София-Железница”;

2. Устойчивото използване на минералните води на територията на София чрез дългосрочно опазване на наличните водни ресурси в съответствие със Стратегия за използване и управление на потенциала от хидротермални ресурси на територията на София и околностите  и  Програма за използване на минералните води към Общински план за развитие 2014-2020 г.;

3. Комплексно, многократно и ефективно използване на ресурсите от минерални води на София;

4. Осигуряване на непрекъснато намаляване на замърсяването на подземните води и предотвратяване на замърсяването им;

5. Осигуряване развитието на водните екосистеми и свързаните с тях сухоземни екосистеми;

6. Изработване и контрол на правила и мерки за опазване на качеството на подземните, в т. ч. минералните води, предназначени за питейно-битово водоснабдяване;

7. Осигуряване зони за защита на подземните, в т. ч. минералните води;

8. Международно сътрудничество, свързано с опазване и използване на подземните, в т. ч. минералните, води на територията на София, както и прилагането на европейското и национално законодателство в тази област;

9. Координация с дейността на Басейновите дирекции при оперативното управление на подземните води, в т. ч. минералните води по отношение на:

а) установяване на границите на водните обекти – публична държавна собственост, предоставени за управление и стопанисване на Столична община;

б) издаване на разрешителни за водовземане и ползване на воден обект (минерални води);

в) дейностите, свързани със защита от вредното въздействие на водите;

г) обобщаване на информацията и съставяне на специализирана документация и проекти за използване на минералните води;

д) извършване на превантивен, текущ и последващ контрол на условията в издадените разрешителни за водовземане и/или ползване на воден обект (минерални води).

10. Участие в разработването и прилагането на нормативната уредба, свързана с подземните води, в т. ч. минералните води.