Новини

ОТЧЕТ ОТНОСНО ИЗПЪЛНЕНИЕ ПО Т. 25 ОТ ПРИЛОЖЕНИЕ 2 КЪМ РЕШЕНИЕ №8 ПО ПРОТОКОЛ №57 ОТ 20.02.2014 Г. НА СОС - ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА МИНЕРАЛНИТЕ ИЗВОРИ НА СОФИЯ
СЪОБЩЕНИЕ съгласно чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите
Отчет за изпълнение на Програма за разработване и управление на потенциала от минерални води на територията на Столична община за периода 2011 - 2016 г.
Отчет на СО – НАГ за извършените дейности през 2015 г. за оползотворяване на ресурсите от предоставените на СО находища на минерални води
Отчет на СО – НАГ за извършените дейности през 2016 г. за оползотворяване на ресурсите от предоставените на СО находища на минерални води
ОБЯВА до заинтересованите лица и общественост - Съобщение за постъпило инвестиционно намерение с Възложител "Венцислав Василев 2001" ЕООД
ОБЯВА до заинтересованите лица и общественост - Съобщение за постъпило инвестиционно намерение с Възложител "М.К.77" ЕООД
ОБЯВА до заинтересованите лица и общественост - Съобщение за постъпило инвестиционно намерение с Възложител "ЕЕВИ" ЕООД
ОБЯВА до заинтересованите лица и общественост – Съобщение за постъпило инвестиционно предложение с Възложител „СОФИЙСКИ ИМОТИ” ЕАД
Съобщение за публично обявяване съгласно чл.62а от Закона за водите за издаване на разрешително за водовземане на минерална вода от находище „София-Баталова воденица”
Съобщение за публично обявяване по чл.62а от ЗВ за издаване на разрешително за водовземане на минерална вода от находище „София-Панчарево” – Минерална баня.
Съобщение за публично обявяване по чл.62а от ЗВ за издаване на разрешително за водовземане на минерална вода от находище „София-Панчарево” – Минерален басейн.
Съобщение за публично обявяване по чл.62а от ЗВ за разрешително за водовземане на минерална вода от находище „София-Панчарево” – Търговски комплекс „ЕВВИ”.
Обява до заинтересованите лица и общественост и Информация по Приложение №2, чл.6 от Наредба за ОВОС за обект „Изграждане на тръбен кладенец за други цели - оросяване на зелени площи в поземлен имот с идентификатор 68134.1004.185 – м.”Южен парк – ІІ-ра част”. кв.1, УПИ ІХ-за спорт и атракции, район Триадица - СО”.
Съобщение за публично обявяване - Издаване на разрешително за водовземане от минерална вода чрез съществуващи съоръжения
Съобщение за Разрешително за водовземане от минерална вода № 04/14.05.2021г. - находище „София-Овча купел“
Отчет на СО-НАГ за извършените дейности през 2017 г. - минерални води
Отчет на СО-НАГ за извършените дейности през 2018 г. - минерални води
Отчет на СО-НАГ за извършените дейности през 2019 г. - минерални води
Отчет на СО-НАГ за извършените дейности през 2020 г. - минерални води

21.11.2023г.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ по реда на чл. 39, ал.3 от Наредба № 3/16.10.2000г. за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на СОЗ около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води , използвани за лечебни,  профилактични, питейни и хигиенни нужди  на Заповед № РД-895/10.11.2023г. на  министъра на  околната среда и водите  за  определяне на санитарно-охранителнИ зони (СОЗ)около  водовземни  съоръжения:  КЕИ и Сондаж № С-3хг от находище на  минерална  вода „София - Център“ 

1. Съобщение

2. Заповед

 

18.07.2023г.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕпо реда на чл. 39, ал.3 от Наредба № 3/16.10.2000г. за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на СОЗ около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води , използвани за лечебни,  профилактични, питейни и хигиенни нужди  на Заповед № РД-478/ 11.07.2023г. на  министъра на  околната среда и водите  за  определяне на санитарно-охранителнИ зонИ (СОЗ)около  водовземно  съоръжение - сондаж № 34-6хг от находище на  минералнИ  водИ „София - Лозенец“ 

1. Съобщение

2. Заповед № РД-478/11.07.2023

 

04.07.2023

УВАЖАЕМИ  ГРАЖДАНИ,

Уведомявам ви, че във връзка с провеждане на техническа профилактика на водовземното съоръжение (сондаж № 6хг от находище „Баталова воденица“), е необходимо да се проведе временно краткотрайно преустановяване на водоподаването към чешмите от водоналивния кът на находище на минерална вода „София-Баталова воденица“ – ул.“Българска морава“.

Профилактиката ще се извърши на 05.07.2023 г. (сряда) от 15:00 ч. до 20:30 ч., за което моля да бъдем извинени.     

НОВИНА

 

10.05.2023

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ на информация по Приложение № 2, чл.6 за обект „Зелен коридор на здравето, район „Надежда“, гр. София по проект URBINAT – „Регенерация и интеграция на непривлекателни градски райони чрез прилагане на социални и екологични решения, базирани на природата“

СЪОБЩЕНИЕ

ИНФОРМАЦИЯ

 

17.03.2023

Съобщение за публично обявяване съгласно чл.62а от Закона за водите за преиздаване и изменение на разрешително за водовземане от минерална вода към НМВ „Банкя“ за водоснабдяване на минерална баня „Банкя“.

СЪОБЩЕНИЕ

 

17.02.2023

УВАЖАЕМИ ГРАЖДАНИ,

Уведомявам ви, че във връзка с провеждане на техническа профилактика на водовземното съоръжение (сондаж № 6хг от находище „Баталова воденица“), е необходимо да се проведе временно краткотрайно преустановяване на водоподаването към чешмите от водоналивния кът на находище на минерална вода „София-Баталова воденица“ – ул.“Българска морава“.

Профилактиката ще се извърши на 20.02.2023 г. (понеделник) от 08:00 ч. до 10:00 ч., за което моля да бъдем извинени. 

СЪОБЩЕНИЕ

 

24.01.2023г.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ на уведомление за инвестиционно предложение за „Зелен коридор на здравето, район „Надежда“, гр. София по проект URBINAT – „Регенерация и интеграция на непривлекателни градски райони чрез прилагане на социални и екологични решения, базирани на природата“

1. Съобщение

2. Уведомление

 

29.12.2022г.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ съгласно чл.72 във връзка с чл.66, ал.1 от АПК, по реда на чл.39, ал.3 от „Наредба №3/ 2000г. за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на СОЗ“ на Заповед № РД-1149/05.12.2022г. за очевидна фактическа грешка в Заповед № РД-848/2021г. за находище на минерална вода „Казичене-Равно поле“

Заповед

09.12.2022

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ за инвестиционно предложение 

„Водовземане на минерална вода от Сондаж № 34хг от НМВ „София–Лозенец“ за обществено водоналиване в 2 бр. нови водоналивни пункта и II-ри етап - за отопление на 23 детска ясла „Ралица“ на бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“ в гр. София“

1. Уведомление

2. Съобщение

 


26.08.2022г.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ на инвестиционно предложение „Водовземане от подземни-минерални води чрез ново водовземно съоръжение  (ТК1-Градоман) в ПИ с идентификатор 02659.2265.89 – гр.Банкя, район Банкя, СО“ с възложител „Кока-Кола Хеленик Ботълинг Къмпани-България“ АД

1. Съобщение

2. Информация

 

29.06.2022г.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ по реда на чл. 39, ал.3 от Наредба № 3/16.10.2000г. за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на СОЗ около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води , използвани за лечебни,  профилактични, питейни и хигиенни нужди  на Заповед № РД-388/10.05.2022г. на  министъра на  околната среда и водите  за  определяне на санитарно-охранителна зона (СОЗ)около  водовземни  съоръжения - сондаж № С-4хг и Сондаж № С-5хг   от  находище  на  минерална  вода „София - Свобода“ 

ЗАПОВЕД

 

07.06.2022 г.

Съобщение за публично обявяване съгласно чл.62а от Закона за водите за издаване на разрешително за водовземане от подземни води чрез сондажи ТК-1 и ТК-2 за обект „Реконструкция на трамваен релсов път по бул. „Македония“ и ул. „Алабин“ от площад Руски паметник до трамвайно обръщало - ухо „Съдебна палата“ 

СЪОБЩЕНИЕ

 

02.06.2022 г.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ по реда на чл. 39, ал.3 от Наредба № 3/16.10.2000г. за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на СОЗ около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води , използвани за лечебни,  профилактични, питейни и хигиенни нужди  на Заповед № РД-363/28.04.2022г. на  министъра на  околната среда и водите  за  определяне на санитарно-охранителна зона (СОЗ)около  водовземно  съоръжение - сондаж № С-6хг   от  находище  на  минерална  вода „София - Надежда“, 

Заповед-РД-363-2022-МОСВ

 

 

12.05.2022 г.

СЪОБЩЕНИЕ за провеждане на техническа профилактика - сондаж № С-6хг от находище на минерална вода „София-Баталова воденица“

СЪОБЩЕНИЕ


16.03.2022 г.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ съгласно чл. 39, ал. 1 и ал. 2 от "Наредба № 3/2000 г. за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и екслоатация на СЗО" - сондаж № 3 C-34хг от находище на минерална вода "София - Лозенец"

1. Съобщение

2. Проект

19.01.2022г.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ съгласно чл.39, ал.2 от Закона за водите на  „Проект за СОЗ на находище на минерална вода „София-Свобода“, област София, изключителна държавна собственост,  № 82 съгласно Приложение № 2 от Закона за водите“ 

1. Съобщение

2. Проект

 

28.10.2021 г.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ съгласно чл.39, ал.1 и ал.2 от „Наредба №3/ 2000г. за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на СОЗ-находище на минерална вода „София-Център“

1. Съобщение

2. Проект

3. Приложение

4. Приложение

 

28.10.2021 г.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ съгласно чл.39, ал.1 и ал.2 от „Наредба №3/ 2000г. за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на СОЗ-находище на минерална вода „София-Надежда“

1. Съобщение

2. Проект СОЗ - находище София-Надежда

 

28.09.2021 г

Съобщение за публично обявяване съгласно чл.62а от Закона за водите за водоснабдяване  на населението с минерална вода чрез обществена чешма и питейни павилиони - находище на минерална вода „Банкя“

Съобщение


16.09.2021 г.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ на  Заповед № РД-848/ 07.09.2021г. на Министъра на околоната среда и водите по реда на  чл.39, ал.3 от  „Наредба №3/ 2000г. за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на СОЗ около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване на и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди“  (Наредба № 3)   за  находище на минерална вода „Казичене-Равно поле“ 

Обявление-Заповед-МОСВ

Заповед-МОСВ

 

14.09.2021 г.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА КРАТКОТРАЙНО ПРЕУСТАНОВЯВАНЕ НА ВОДОПОДАВАНЕТО КЪМ ЧЕШМИТЕ НА ПЛОЩАД "БАНСКИ" НА 17.09.2021 Г. (ПЕТЪК) ОТ 9:30 ДО 10:00 ЧАСА

СЪОБЩЕНИЕ

 

24.06.2021 г.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ съгласно чл.39, ал.1 и ал.2 от „Наредба №3/ 2000г. за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на СОЗ-находище на минерална вода „София-Панчарево“

Съобщение

Проект за СОЗ - Находище на минерална вода София-Панчарево

Снимки

Приложение 1 - Местоположение на водовземните съоръжения

Приложение 2 - Заповед № 790/2018 г.

Приложение 3

Приложение 4 - Схема-разрез

Приложение 6 - Протоколи от лаб. изследвания

Приложение 7 - Балнеоложки оценки

Приложение 8 - СОЗ-Пояс I на съоръженията

Приложение 9 - СОЗ-Модели на граници на пояси II и III

Приложение 10 - СОЗ- Граници на пояси II III

Приложение 11 - СОЗ-Координати на пояси II и III

Приложение 12

Приложение 13 - Маркировка пояситe на СОЗ

 

14.06.2021 г.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ съгласно чл.39, ал.1 и ал.2 от „Наредба №3/ 2000г. за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на СОЗ-находище на минерална вода „София-Надежда“

Обявление съгласно чл.39-Наредба №3 - Проект СОЗ-Надежда

Проект СОЗ- находище София-Надежда

 

04.06.2021 г.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ съгласно чл.39, ал.1 и ал.2 от „Наредба №3/ 2000г. за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на СОЗ-находище на минерална вода „София-Лозенец“

Обявление съгласно чл.39-Наредба №3-Проект СОЗ-Лозенец

Проект СОЗ-находище София-Лозенец

 

16.02.2021 г.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ съгласно чл.39, ал.1 и ал.2 от „Наредба №3/ 2000г. за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на СОЗ-находище на минерална вода „Казичене-Равно поле“

Съобщение

Проект

Графични приложения - 1

Графични приложения - 2

Графични приложения - 3

Графични приложения - 4

Графични приложения - геолого-техническа конструкция

Графично приложение - предупредителни табели пояс I на СО

Таблични приложения - таблици с данни за имоти

Текстови приложения - водни проби

 

16.02.2021 г.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ съгласно чл.39, ал.1 и ал.2 от „Наредба №3/ 2000г. за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на СОЗ-находище на минерална вода „София-Овча купел“

Съобщение

Проект за оразмеряване на санитарно-охранителна зона на находище на минерални води "София - Овча купел"

Комбинирана схема

Приложение 1 - Ситуация-сондажи

Приложение 3 - Геоложка карта на района

Приложение 4 - Тектонска карта на района

Приложение 5 - Хидрогеоложка карта на района

Приложение 6 - Геоложки разрез

Приложение 7 - Конструкция на водовземните съоръжения

Приложение 8 - Схема на каптаж-C1хг

Приложение 9 - Водочерпателен тест-C1хг

Приложение 10 - Хидравличен тест C-1хг

Приложение 11 - Протоколи-химичен анализ

Приложение 11 - Протоколи-химичен анализ

Приложение 11 - Протоколи-химичен анализ

Приложение 11 - Протоколи-химичен анализ

Приложение 12 - Схеми на СОЗ-I пояс на сондажите

Приложение 13 - Схеми на СОЗ пояси II+III

Приложение 14 - Списък имоти пояс I на СОЗ

Приложение 15 - Списък имоти пояс III на СОЗ

Приложение 15 - Списък имоти пояс II на СОЗ

Приложение 15 - район Красно село

Приложение 15 - район Овча купел

Приложение 15 - Координатен регистър

 

22.12.2020 г.

     Съобщение за Разрешително за водовземане от минерална вода № 03/21.12.2020г. - находище „София-Панчарево“

 

22.12.2020 г.

     Съобщение за Разрешително за водовземане от минерална вода № 02/21.12.2020г. - находище „София-Панчарево“

 

12.08.2020 г.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ съгласно чл.39, ал.1 и ал.2 от „Наредба №3/ 2000г. за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на СОЗ-находище на минерална вода „София-Свобода“

Проект с приложения-СОЗ-находище-Свобода

Обявление-чл.39-СОЗ-находище-София-Свобода

 

24.07.2020 г.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ съгласно чл.39, ал.1 и ал.2 от „Наредба №3/ 2000г. за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на СОЗ -находище на минерална вода „София-Център“

Проект за СОЗ

Приложение 8 - Пояс I-ви на КЕИ

Приложение 8 - Пояс I-ви на Сондаж № 3хг

Приложение 1 - Местоположение на водовземните съоръжения

Приложение 3 - Хидрогеоложка колонка на Сондаж № 3хг

Приложение 5 - Схема на изворен каптаж-помпена станция

Приложение 10 - Характерни точки по границите на пояси II и III от СОЗ

Приложение 11 - Граници на пояси II и III върху кадастрална карта

Приложение 14 - Маркировка пояситe на СОЗ

 

06.07.2020 г.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ съгласно чл.39, ал.1 и ал.2 от „Наредба №3/ 2000г. за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на СОЗ -находище на минерална вода „София-Княжево“

 

Графично приложение №1.1.Пояс I на СОЗ на Сондаж 1хг

Графично приложение №1.2.Пояс I на СОЗ на Сондаж 6хг 

Графично приложение №1.3.Пояс I на СОЗ на Сондаж 1ВКП

Графично приложение №1.4.Пояс I на СОЗ на Сондаж КФ

Графично приложение №1.5.Пояс I на СОЗ на Сондаж 3ВКП

Графично приложение №1.6.Пояс I на СОЗ на Сондаж 2ВКП

Графично приложение №1.6_08.2017

Графично приложение №2.1.Пояси II и III на СОЗ

Графично приложение №3.1.Хидрогеоложки разрез на Сондаж №1ВК

Графично приложение №3.2.Хидрогеоложки разрез на Сондаж №2ВК

Графично приложение №3.2.Хидрогеоложки разрез на Сондаж №2ВК

Графично приложение №3.4 Хидрогеоложки разрез на Сондаж КФ

Графично приложение №3.5.Хидрогеоложки разрез на Сондаж №1хг

Графично приложение №3.6.Хидрогеоложки разрез на Сондаж №6хг

Графично приложение №4.1.Каптажна шахта на Бански каптаж

Графично приложение №4.2.Каптажна шахта на Сондаж №1ВКП

Графично приложение №4.3.Каптажна шахта на Сондаж №2ВКП

Графично приложение №4.4 Каптажна шахта на Сондаж №3ВКП

Графично приложение №4.5.Каптажна шахта на Сондаж КФ

Графично приложение №4.6.Каптажна шахта на КЕИ Клисурска

Графично приложение №4.7.Каптажна шахта на Сондаж №1хг

Графично приложение №4.8.Каптажна шахта на Сондаж №6хг

Графично приложение №5.1.Предупредителни табели на Пояс I

Графично приложение №5.2.Комбинирана врата за транспорт

Графично приложение №5.3.Типова ограда на пояс I на СОЗ

Проект за СОЗ НМВ Княжево

 

20.05.2020 г.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ съгласно чл.39, ал.1 и ал.2 от „Наредба №3/ 2000г. за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на СОЗ -находище на минерална вода „София-Горна баня“

Актове за собственост водовземни съоръжения Горна баня

Графично приложение №1.1. Ситуация върху топографска основа

Графично приложение №1.2.Ситуация върху кадастрална основа

Графично приложение №2.1.Пояс I на СОЗ на КЕИ Домуз дере

Графично приложение №2.2. Пояс I на СОЗ на КЕИ Хазната

Графично приложение №2.3. Пояс I на Сондаж 3

Графично приложение №2.4.Пояс I на Сондаж №4

Графично приложение №2.5. Пояси II и III върху ТК

Графично приложение №2.6. Пояси II и III върху КК

Заповед-2010-Горна баня

Проект за СОЗ НМВ Горна баня

 

15.05.2020 г.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ съгласно чл.39, ал.1 и ал.2 от „Наредба №3/ 2000г. за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на СОЗ -находище на минерална вода „София-Баталова воденица“

 

Обявление-чл.39-Наредба №3-СОЗ-Баталова воденица

Балнеологична оценка № 90-2018 -МЗ

Пр. 2-Местоположение на сондаж 6хг

Пр.3-ХГколонка и конструкция на сондаж 6хг

Пр.6-Пространствена дискретизация

ПР.7-Моделна мрежа

Пр.8-Филтрационен модел-1

Пр.9-Филтрационен модел-2

Пр.10-Граници на СОЗ-Пояс II

Пр.10-Граници на СОЗ-Пояс II

Пр.11_Пояс II-скица

Пр.12-Граници на СОЗ-Пояс III

Пр.13-Пояс III-скица

Пр.14a A3-Пояс I-спец.карта

Пр.14-Пояс I-КККР

Пр.15-СОЗ-Пояси I+II_КККР

Пр.16-СОЗ-Пояси I+II+III_КККР.

Пр.17-СОЗ-II+III

Пр.17-СОЗ-II+III

Проект-СОЗ-Баталова воденица