Процедура

Изготвяне на интегриран план за градско възстановяване и развитие на гр. София - презентация
Документация за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет : 

„ИЗГОТВЯНЕ НА ИНТЕГРИРАН ПЛАН ЗА ГРАДСКО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА ГР. СОФИЯ", в рамките на проект “Изготвяне на ИПГВР на гр. София” по Договор за предоствяне на безвъзмездна  финансова помощ ВG161PO001/1.4-07/2010/002, по Оперативна програма Регионално развитие 2007 – 2013г., Приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско развитие”, Oперация 1.4: „Подобряване на физическата среда и превенция на риска”

Разяснение 1 - Отговори на въпроси
Разяснение 2 - Отговори на въпроси

За информация относно методическите указания за ИПГВР и изискванията по схема BG161PO001/1.4-07/2010 на ОПРР вижте: http://bgregio.eu/shemi/41/bg161po001-1-4-07-2010-support-for-integrated-plans-for-urban-regeneration.aspx

СЪОБЩЕНИЕ: Поради неотложен ангажимент на Председателя на Комисията по разглеждане, оценка и класиране на офертите за участие в откритата процедура с предмет: „Изготвяне на интегриран план за градско възстановяване и развитие на гр.София”, отварянето на офертите за участие в процедурата ще се състои на 15.12.2011 г. от 16,00 часа на адрес: София, ул."Сердика"№5, етаж 2, стая 218.

Заповед - Комисия интегриран план за градско възстановяване и развитие
Конференция от 27.10.2011 - фотогалерия
ПРОТОКОЛ N 1 ОТ 15.12.2011 Г.
ПРОТОКОЛ N 2 ОТ 29.12.2011 Г.
ПРОТОКОЛ N 3 ОТ 10.01.2012 Г.
ПРОТОКОЛ N 4 ОТ 16.01.2012 Г.
ПРОТОКОЛ N 5 ОТ 17.01.2012 Г.
КЛАСИРАНЕ

ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ ОТ 22.02.2012

Съобщение за пресата

Фотогалерия

ИПГВР на гр. София вече си има собствен сайт: http://www.sofiaxxi.eu

ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ИПГВР НА ГРАД СОФИЯ

С проект „Изготвяне на ИПГВР на гр. София 2014-2020г.” Столична община е бенефициент по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.4-07/2010/002, който се съфинансира от ЕФРР, от държавния бюджет на Р. България и бюджета на СО.

На 03 септември 2012г. от 16.30 часа в Аулата на УАСГ на бул. «Хр. Смирненски»№1 ще се проведе широко обществено обсъждане на проекта по отношение оценяване и определяне на зоните за въздействие. Повече информация на сайта на НАГ-СО: www.sofia-agk.com и на интернет сайта на проекта: www.sofiaxxi.eu

КОНФЕРЕНЦИЯ ОТ 20.09.2012

фотогалерия

Схема на зоните за въздействие на ИПГВР, приети от Столичен общински съвет
Решение на Столичен общински съвет за одобряване на зоните за въздействие на ИПГВР
Съобщение