Обществени поръчки, открити до 01.10.2014 г.

Извършени плащания по договори, сключени чрез процедура на договаряне без обявление /чл. 90 от ЗОП/

Информация за извършено плащане по договор НАГ 942-22.04.2010

Информация за възстановяване на гаранция по договор НАГ 1205-18.09.2013

Информация за извършено плащане по договор НАГ 1206-16.10.2013

Информация за извършено плащане по договор НАГ 1207-16.10.2013

Информация за извършено плащане по договор НАГ 1209-16.10.2013

Информация за извършено плащане по договор НАГ 1239-07.04.2014

Информация за извършено плащане по договор НАГ 1240-07.04.2014

Информация за извършено плащане по договор НАГ 1251-05.06.2014

Информация за извършено плащане по договор НАГ 1282-06.11.2014


Преработка на проект за ПУП-ПРЗ за м. „Прилежащи квартали на ул. „Железни врата“

Доклад

Протокол

Решение

Преработка на проекта за ПУП ПРЗ на м. „Юбилейна гора“

Решение

Доклад

Информация за извършено плащане по договор НАГ 1276-29.09.2014

Рамково споразумение № РА-07-00-93/07.03.2014 г. за избор на изпълнител за „Принудително премахване на преместваеми обекти, елементи на градското обзавеждане, рекламно-информационни елементи и други рекламни елементи на територията на Столична община“

ПОКАНА

ДОКУМЕНТАЦИЯ

ПРОЕКТОДОГОВОР

Протокол от 05.09.2014г.

Протокол от 11.09.2014г.

Протокол от 12.09.2014г.

Заповед РД-09-50-736 / 23.09.2014г.

Заповед РД-09-09-158 / 28.10.2014г.

Рамково споразумение № РА-07-00-93/07.11.2013 г. за избор на изпълнител за „Премахване на строежи или части от тях или поправяне и заздравяване по реда на чл. 196, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ и премахване на незаконни строежи по реда на чл. 225А от ЗУТ“

Покана

Приложения

Протокол от заседание на комисията, проведено на 26.08.2014г.

Протокол от заседание на комисията, проведено на 03.09.2014г.

Протокол от заседание на комисията, проведено на 05.09.2014г.

Протокол от заседание на комисията, проведено на 15.09.2014г.

Заповед РД-09-09-123/16.09.2014г. - класиране на участниците

Заповед РД-09-09-126/18.09.2014г.

ПРЕРАБОТКА НА ПРОЕКТА ЗА ПУП-ПРЗ НА М. „ГЕРМАНСКИ ЛИВАДИ“ ВЪВ ВРЪЗКА С ИПР НА СОФИЙСКИ ОКОЛОВРЪСТЕН ПЪТ

Доклад

Решение РД-09-09-109 / 24.07.2014 г.

Изготвяне на оценка за съответствие на инвестиционните проекти по проект: "Създаване на проектна готовност за кандидатстване на Столична община по ОПРР за периода 2014-2020 г.“

ПОКАНА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЯ

ЗАПОВЕД № РД-09-09-86/13.06.2014г.

Публична покана за избор на изпълнител за Предпроектно обследване на техническото състояние и експлоатационните характеристики на съществуващ проучвателно-експлоатационен сондаж №С-3хг към находище на минерална вода „София- Център” с оценка на експлоатационните ресурси на находището и водоизточниците: сондаж №С-3хг и КЕИ (капт. естествен извор)

Публична покана

Приложения - образци към публична покана

Задание за изпълнение

Изходни данни към задание за изпълнение

Конкурс: „Зоната на архитектурно-художествен синтез „Тринадесет века България“ в контекста на реконструираното пространство на НДК – пл. „България“ гр. София“

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на ЗОП - Чл.14, ал. 1, т. 2 с предмет: Избор на консултант-проектант за реализация на Дейност 9: Изготвяне на технически инвестиционни проекти за интегриран градски транспорт, в изпълнение на сключен договор № В0161РО001/5-02/2012/002, ПРОЕКТ: “Създаване на проектна готовност за кандидатстване на Столична Община по Оперативната програма Регионално Развитие за периода 2014-2020 г.“ , подкрепена от Европейски Фонд за регионално Развитие

ПРИОРИТЕТНА ОС 5: Техническа помощ,

ОПЕРАЦИЯ 5.3: Изграждане на капацитет на бенефициентите на ОПРР

Изготвяне на технически и инвестиционни проекти

Решение

Обявление

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЯ

Решение за прекратяване на процедура за възлагане на обществена поръчка

Избор на изпълнител за: Изготвяне на оценки на ОПР по следните обособени позиции: Обособена позиция 1: Изготвяне на Предварителна оценка на План за развитие на Столична Община 2014-2020 г.; Обособена позиция 2: Изготвяне на Последваща оценка на План за развитие на Столична Община 2007-2013 г.; Обособена позиция 3: Избор на изпълнител за разработване и въвеждане на правила и методики за мониторинг, контрол и последваща оценка при изпълнението на Плана за развитие на Столична Община

ДОКУМЕНТАЦИЯ

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ

ОБРАЗЦИ

ПРОТОКОЛ

Покана за Форум - обществено обсъждане на Общинския план за развитие на СО 2014-2020г.

Избор на изпълнител по поръчка: Обществено консултиране на ОПР и дейности за осигуряване на публичност по следните обособени позиции: Обособена позиция 1: Изпълнение на дейности, свързани с осигуряване на публичност;Обособена позиция 2: Обществено консултиране на ОПР

ДОКУМЕНТАЦИЯ

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ

ОБРАЗЦИ

ПРОТОКОЛ

ПРОЕКТ ЗА ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ И КОНКУРСНА ПРОГРАМА ЗА КОНКУРС ЗА УСТРОЙСТВЕНА КОНЦЕПЦИЯ ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА ПУП НА ПАРК "БОРИСОВА ГРАДИНА" – ФАЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

КОНКУРСНА ПРОГРАМА

ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ ЗАДАНИЕ

ПРИЛОЖЕНИЕ СХЕМА

СТАНОВИЩЕ НА НИНКН

СТАНОВИЩЕ НА ОКИ МИС

Заповед РД-09-09-13/27.01.2014г.

СТАНОВИЩЕ

СТАНОВИЩЕ

СТАНОВИЩЕ

СТАНОВИЩЕ

СТАНОВИЩЕ

СТАНОВИЩЕ

СТАНОВИЩЕ

Изготвяне на работни инвестиционни проекти за основен ремонт/реконструкция на общински образователни, културни и социални институции, включени в Списъка с обекти по проект BG161O001/5-02/2012-002

СЪОБЩЕНИЕ

СЪОБЩЕНИЕ ДО УЧАСТНИЦИТЕ

Документация

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА

РЕШЕНИЕ

СПИСЪК С ОБЕКТИ

01 ЗАДАНИЕ 123 СОУ "Стефан Стамболов".pdf

02_03_ЗАДАНИЕ 57 СОУ "Св.pdf

02_ЗАДАНИЕ 57 СОУ "Св.pdf

03_ЗАДАНИЕ 147 СОУ "Йордан Радичков".pdf

04_ЗАДАНИЕ ОДЗ 115 "Осми март".pdf

05_ЗАДАНИЕ ЦДГ 152 "Връбница".pdf

06_ЗАДАНИЕ ОДЗ 15 "Чучулига".pdf

07_ЗАДАНИЕ ОДЗ 27 "Детска китка".pdf

08_ЗАДАНИЕ ОДЗ 90 "Веса Паспалеева".pdf

09_ЗАДАНИЕ ЦДГ 170 "Пчелица".pdf

101 СОУ.pdf

102 ОУ ПАНАЙОТ ВОЛОВ.pdf

15 СОУ.pdf

16 ОУ.pdf

16_ЗАДАНИЕ 70 ОУ "Св.pdf

179 ОДЗ СИНЧЕЦ.pdf

17_ЗАДАНИЕ 140 СОУ "Иван Богоров".pdf

19_ЗАДАНИЕ ОДЗ 51 "Щурче".pdf

23_ЗАДАНИЕ 113 СОУ "Сава Филаретов".pdf

25_ЗАДАНИЕ ЦЕНТЪР ЗА ВРЕМЕННО НАСТАНЯВАНЕ.pdf

28_ЗАДАНИЕ СТОЛИЧЕН КУКЛЕН ТЕАТЪР.pdf

3 СОУ МАРИН ДРИНОВ.pdf

31_ЗАДАНИЕ КУКЛЕН ТЕАТЪР.pdf

42 ОДЗ ЧАЙКА.pdf

53 ЦДГ СВЕТА ТРОИЦА.pdf

54 СОУ ИВАН РИЛСКИ.pdf

62 ОУ ХРИСТО БОТЕВ.pdf

ЗАДАНИЕ АНГЛ. ГИМНАЗИЯ.pdf

КЦД ВЯРА НАДЕЖДА И ЛЮБОВ.pdf

НЧ СВ.СВ. КИРИЛ И МЕТОДИ.pdf

ОКИ НАДЕЖДА.pdf

ОКИ СРЕДЕЦ.pdf

ТЕАТЪР СОФИЯ.pdf

ЦВН СВЕТА СОФИЯ.pdf

СЪОБЩЕНИЕ

ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ

ПРОТОКОЛ 1

ПРОТОКОЛ 2

ПРОТОКОЛ 3

ЗАПОВЕД РД-09-09-29/07.03.2014

ЗАПОВЕД РД-09-09-36/24.03.2014

ПУБЛИЧНА ПОКАНА ЗА Изработване на ПУП-ИПУР /изменение на ПУП на кв. "Филиповци" и ж.к. "Люлин-разширение-запад"/ район "Люлин" и ПТКП за "Пътен надлез" на "Филиповско шосе" над "Софийски околовръстен път" при км 59+500, в участъка от бул. "Добринова скала", ж.к. "Люлин 4-ти м.р." до ул. "3-ти март", кв. Филиповци

Договор

Приложения

Публична покана

Задание

ПУБЛИЧНА ПОКАНА ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ПРОЕКТНО ХИДРОГЕОЛОЖКО ОБСЛЕДВАНЕ НА 5 БРОЯ СОНДАЖИ КЪМ НАХОДИЩЕ ЗА МИНЕРАЛНА ВОДА "СОФИЯ – ЛОЗЕНЕЦ"

Лозенец С-34 и С-35

Приложения-Образци

Публична покана

Съобщение

Ситуация сондажи

Техническо задание

Конкурс за участие с проекти за прединвестиционно обемно-устройствено проучване и решение за изграждане, възстановяване и обновяване на публични пространства от централна градска част на гр.София

ПОСТЪПИЛИ КОНКУРСНИ ПРОЕКТИ

Обявление

Решение

Конкурсна програма

Задание зона 1

Задание зона 2

Задание зона 3

Задание зона 4

Договор зона 1

Договор зона 2

Договор зона 3

Договор зона 4

Съобщение

Решение за промяна в обявление

Заповед СО-РД-09-01-468/15.11.2013

Заповед СО-РД-09-01-469/15.11.2013

Въпроси и отговори

Заповед СО-РД-09-01-500/29.11.2013

Покана

Протокол 1

Протокол 2

Протокол 3

Протокол 4

Заповед РД-09-09-112/13.12.2013г.

Заповед РД-09-09-113/13.12.2013г.

ПИСМО С ИЗХ. № РА-92-00-548/14.12.2013 ОТНОСНО ПРОВЕЖДАНЕТО НА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА КОНКУРСНИТЕ ПРОЕКТИ ЗА ЦГЧ

ПИСМО ДО КАМАРАТА НА АРХИТЕКТИТЕ В БЪЛГАРИЯ

Заповед РД-09-09-01/06.01.2014г.

ЗАПОВЕД СО-РД-09-01-34/16.01.2014

ОБОСНОВКА НА ЖУРИТО

ПРОТОКОЛ 1

ПРОТОКОЛ 2

ПРОТОКОЛ 3

ПРОТОКОЛ 4

ПРОТОКОЛ 5

ПРОТОКОЛ 6

ПРОТОКОЛ 7

ПРОТОКОЛ 8

ПРОТОКОЛ 9

ЗАКЛЮЧИТЕЛЕН ПРОТОКОЛ

ЗАПОВЕД СО-РД-09-09-14/27.01.2014 ЗАПОВЕД ЗА КЛАСИРАНЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ

ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

ЗАПОВЕД СО-РД-09-01-178/07.05.2014

ЗАПОВЕД СО-РД-09-01-298/04.09.2014

ЗАПОВЕД СО-РД-09-01-311/23.09.2014

РЕШЕНИЕ РД-09-09-142/17.10.2014

РЕШЕНИЕ РД-09-09-143/17.10.2014

ДОКЛАД ТЕХНИЧЕСКА КОМИСИЯ ЗОНА 2

ДОКЛАД ТЕХНИЧЕСКА КОМИСИЯ ЗОНА 3

ПРОТОКОЛ №1 - 12.09.2014

ПРОТОКОЛ №2 - 16.09.2014

ПРОТОКОЛ №3 - 17.09.2014

ПРОТОКОЛ №4 - 18.09.2014

ПРОТОКОЛ №5 - 25.09.2014

ПРОТОКОЛ №6 - 29.09.2014

ПРОТОКОЛ №7 - 30.09.2014

ПРОТОКОЛ №8 - 01.10.2014

ОЦЕНЯВАНЕ НА ПОСТЪПИЛИТЕ ПРОЕКТИ ПО КРИТЕРИИ, СЪГЛАСНО ОБЯВЕНАТА МЕТОДИКА С КОНКУРСНАТА ПРОГРАМА - ЗОНА 2

ПРОЕКТИ ЗА ЦЕНТРАЛНА ГРАДСКА ЧАСТ НА ГР. СОФИЯ

УВЕДОМЛЕНИЕ

УВЕДОМЛЕНИЕ - ЗОНА 1

УВЕДОМЛЕНИЕ - ЗОНА 4

Обследване за енергийна ефективност и сертифициране на сгради от образователната, социалната и културна инфраструктура

Списък

Публична покана

Техническо задание

Въпроси и отговори

Протокол 1

Протокол 2

Актуализиране на Пред-инвестиционно проучване и финансов анализ/анализ разходи-ползи за системата на градския транспорт на град София

Обявление

Документация

Решение

Въпроси и отговори

РЕШЕНИЕ ЗА УДЪЛЖАВАНЕ НА СРОКА

Протокол

ПУБЛИЧНА ПОКАНА „ИЗРАБОТВАНЕ НА ПУП – ИПРЗ ЗА М. ФЛИПОВЦИ – ИЗТОЧНА ЧАСТ

Договор

Оферта

Публична покана

Информация за извършени плащания от 04.12.2014

Информация за извършени плащания от 16.12.2014

Рамково споразумение № РА-92-00-441/19.07.2013 г. – Изработване на подробни устройствени планове и схеми за поставяне на преместваеми обекти и/или на рекламни елементи в три обособени позиции

Указания за участие

Въпроси и отговори

Информация за сключени договори по Рамково споразумение от 18.11.2013г.

Решение за определяне на изпълнител за ИПРЗ за територията на с. Кокаляне, район "Панчарево"

Процедура по избор на изпълнител, съгласно сключено рамково споразумение – обособена позиция 3, подпоказател 2 – Столична схема за поставяне на рекламни елементи с едностранна рекламна площ до 2 кв.м. – светещи кутии, поставени върху стълбове на уличното осветление

Информация за извършени плащания по договори НАГ 1260-23.07.2014, НАГ 1271-15.09.2014, НАГ 1272-15.09.2014, НАГ 1228-10.02.2014

Информация за извършени плащания от 04.12.2014

Информация за извършени плащания от 10.12.2014

Принудително премахване на преместваеми обекти, елементи на градското обзавеждане, рекламно – информационни елементи и други рекламни елементи на територията на Столична община.

Указания за участие

Документация 57А ЗУТ

Съобщение

ПРЕМАХВАНЕ НА СТРОЕЖИ ИЛИ ЧАСТИ ОТ ТЯХ ИЛИ ПОПРАВЯНЕ И ЗАЗДРАВЯВАНЕ ПО РЕДА НА ЧЛ. 196, АЛ.3 И АЛ.5 ОТ ЗУТ И ПРЕМАХВАНЕ НА НЕЗАКОННИ СТРОЕЖИ ПО РЕДА НА ЧЛ. 225А ОТ ЗУТ

Указания за участие

Съобщение

"Изработване на проектни части за целите на инвестиционното проектиране на инженерна инфраструктура и благоустройствени обекти" в 13 обособени позиции

Указания за участие

Съобщение

Решение

Изработване на план – схеми по чл. 108, ал.2 от ЗУТ и подробни комуникационно – транспортни планове и планове за масов обществен пътнически транспорт

Указания за участие

Изработване на подробни устройствени планове и схеми за поставяне на преместваеми обекти и/или на рекламни елементи

Указания за участие

ОБЯВЛЕНИЕ

ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ

Уведомление

Решение

Конкурс „Урбанистична концепция и архитектурно-благоустройствено оформяне на площад „Света Неделя”, гр. София”

Конкурсна програма

Техническо задание за проучване и проектиране

Приложения към техническото задание за проучване и проектиране

Обявление

Въпроси и отговори

Въпроси и отговори

Заповед РД-09-09-25/25.04.2013г.

Относно: Публично оповестяване на резултатите от Конкурса за „Урбанистична концепция и архитектурно-художествено оформяне на пл. „Св. Неделя”, гр. София”.

Обявление

ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ ИЗРАБОТВАНЕ НА ТИПОВ ПРОЕКТ ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЯ И САНИРАНЕ НА ЕДРОПАНЕЛНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ (ЕПЖС)

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПРИЕМАНЕ УСЛОВИЯТА НА ПРОЕКТА НА ДОГОВОРА - ПРИЛОЖЕНИЕ 1.8

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪГЛАСИЕ ЗА УЧАСТИЕ КАТО ПОДИЗПЪЛНИТЕЛ - ПРИЛОЖЕНИЕ 1.10

ДЕКЛАРАЦИЯ НЕРАЗГЛАСЯВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ - ПРИЛОЖЕНИЕ 1.7

ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ЧЛ. 56, АЛ. 1, Т.8 ОТ ЗОП - ПРИЛОЖЕНИЕ 1.9

ОБРАЗЕЦ НА ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ЧЛ. 47, АЛ. 1 ОТ ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ-ПРИЛОЖЕНИЕ 1.4

ОБРАЗЕЦ НА ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ЧЛ. 47, АЛ. 2 ОТ ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ - ПРИЛОЖЕНИЕ 1.5

ОБРАЗЕЦ НА ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ЧЛ. 47, АЛ. 5 ОТ ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ - ПРИЛОЖЕНИЕ 1.6

ОБРАЗЕЦ НА ОФЕРТА - ПРИЛОЖЕНИЕ 1.1

ОБРАЗЕЦ НА ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ-ПРИЛОЖЕНИЕ 1.3

ОБРАЗЕЦ НА ЦЕНОВА ОФЕРТА-ПРИЛОЖЕНИЕ 1.2

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ, ОТНОСИТЕЛНАТА ИМ ТЕЖЕСТ И МЕТОДИКАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОМПЛЕКСНАТА ОЦЕНКА

ПРОЕКТ НА ДОГОВОР - ПРИЛОЖЕНИЕ 1.11

ПЪЛНО ОПИСАНИЕ НА ОБЕКТА, ВКЛ. ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

СЪДЪРЖАНИЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЯТА ЗА УЧАСТИЕ

ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА

УВОДЕН ТЕКСТ

УКАЗАНИЯ ЗА ПОДГОТОВКА НА ОФЕРТИТЕ

ЧЕЛЕН ЛИСТ

Решение 10.09.2012г.

Въпроси и отговори

Демонтаж на конструкцията – допълнителна и спомагателна на тяло три на паметник „1300 години България” – около пространството пред НДК - София

Ценова оферта

Договор СО

Предварителна количествена сметка

Приложение покана

Публична покана

Заповед РД-09-09-54/09-07-2012г.

ПРОТОКОЛ от заседание на Работна група за разглеждане, оценка и класиране на оферти за участие в процедура чрез Публична покана с предмет: „Демонтаж на конструкцията-допълнителна и спомагателна на тяло три от паметник „1300 години България”-около пространството пред НДК-София”, назначена със Заповед №РД-09-09-54/09.07.2012г. на Главния архитект на Столична община.

Документация за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана за „Възстановяване и изработване на цифров модел на техническа документация по част „Архитектура” на едропанелни жилищни сгради на територията на гр. София.

Договор

Приложение

Писмо

Публична покана

Разработване на архитектурен проект във фаза Идеен проект за "Метростанция 20" от Метродиаметър 1 на Софийското метро

Резултати - Съобщение до медиите

i1

i2

i3

i4

i5

i6

i7

i8

Метростанция 20 - Покана за пресконференция понеделник, 19.12.2011, от 11:30 часа

Обявление за конкурс за проект

Решение

ЗАДАНИЕ ЗА ПРОЕКТИРАНЕ "Разработване на архитектурен проект във фаза Идеен проект за "Метростанция 20" от Метродиаметър 1 на Софийското метро"

КОНКУРСНА ПРОГРАМА За Разработване на архитектурен проект във фаза Идеен проект за "Метростанция 20" от Метродиаметър 1 на Софийското метро

ВЪПРОСНИК За участниците в конкурс за разработване на архитектурен проект във фаза Идеен проект за "Метростанция 20" от Метродиаметър 1 на Софийското метро

a1

a1-схема

b1

b2

c1

c2

c3

d1

d1-схема

d2

f1

Карта София

Карта станция 20

ПУП

Сателит станция 20

Протокол 18.12.2012г.

Заповед РД-09-01-433/17.12.2012г.

ИНТЕГРИРАН ПЛАН ЗА ГРАДСКО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА ГРАД СОФИЯ


Конкурс за отдаване на имоти – публична общинска собственост за поставяне на рекламни елементи

Пакет А

Пакет Б

Конкурс "Общински типови проекти за преместваеми обекти, рекламни, информационни елементи и елементи на градското обзавеждане"

Заповед РД 09-02-72/31.03.2010г.

Проект 1

Проект 13

Проект 30

Проект 29

Проект 43

Проект 45

Проект 2

Проект 22

Проект 41

Проект 24

Заповед РД 09-50-100/24.01.2011г. Общински типови проекти, предназначени за обзавеждане на публичните градски пространства на определените с Наредбата за ПОРИМДЕРДТСО Зони на територията на Столична община...

Малка обществена поръчка - доставна на канцеларски материали за нуждите не НАГ

Покана за участие в избор на изпълнител за малка обществена поръчка

Образец 1 - Административни сведения

Образец 2 - Ценово предложение

МАЛКА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО ПРОЕКТ "СОФИЯ 2020"

ЗАПОВЕД ЗА ВЪЗЛАГАНЕ

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ

ЗАДАНИЕ НА "БЪЛГАРСКА УЕБ АСОЦИАЦИЯ"

ЗАДАНИЕ НА "НАПРАВЛЕНИЕ АРХИТЕКТУРА И ГРАДОУСТРОЙСТВО"

ДОКЛАД

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

ПРОТОКОЛ

РЕШЕНИЕ