Наредби

НАРЕДБИ НА СО - https://sofia.obshtini.bg/list?action=folders&folderid=510909

НАРЕДБА за изграждане, поддържане и опазване на зелената система на Столична община

НАРЕДБА за реда и начина за провеждане на обществени обсъждания в Столичната община

НАРЕДБА за принудителното изпълнение на заповеди по чл. 195, ал. 4, ал. 5 и ал. 6 от ЗУТ за поправяне, заздравяване или премахване на строежи или части от тях и заповеди по чл. 225а, ал. 1 от ЗУТ за премахване на незаконни строежи или части от тях от органите на Столична община

НАРЕДБА за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община

НАРЕДБА за преместваемите обекти, за рекламните, информационните и монументално-декоративните елементи и за рекламната дейност на територията на Столична община

НАРЕДБА за управление на отпадъците и поддържане и опазване на чистотата на територията на Столична община