Указания

 

УКАЗАНИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С ДВ, бр. 1 от 03.01.2019 г.

1. Заявления за издаване на визи за проектиране на основание чл. 140а от ЗУТ (ДВ, бр. 1 от 03.01.2019 г.) се подават до Главния архитект на Столична община, след утвърждаване на образец от Министъра на регионалното развитие и благоустройството.

2. При подаване на заявления за одобряване на проект за ПУП задължително се представя документ за заплатена услуга на експлоатационните дружества за съгласуване на проекта.

 

УКАЗАТЕЛНИ ПИСМА

ДО КМЕТОВЕТЕ НА 24 РАЙОННИ АДМИНИСТРАЦИИ НА СО - ОТЧУЖДАВАНЕ
ДО КМЕТОВЕТЕ НА 24 РАЙОННИ АДМИНИСТРАЦИИ НА СО - ИЗДАВАНЕ НА ИАА
ДО КМЕТOВЕТЕ НА 24 РАЙОННИ АДМИНИСТРАЦИИ НА СО - НЕЗАКОННИ ГАРАЖНИ КЛЕТКИ
ДО КМЕТОВЕТЕ НА 24 РАЙОННИ АДМИНИСТРАЦИИ НА СО - ЕТАЖНА СОБСТВЕНОСТ
ДО КМЕТОВЕТЕ НА 24 РАЙОННИ АДМИНИСТРАЦИИ НА СО - НАРЕДБА N 6
ДО КМЕТОВЕТЕ НА 24 РАЙОННИ АДМИНИСТРАЦИИ НА СО - СЪОБЩАВАНЕ НА ПУП
ДО КМЕТОВЕТЕ НА 24 РАЙОННИ АДМИНИСТРАЦИИ НА СО - ЗАНН
ДО КМЕТОВЕТЕ И ГЛАВНИТЕ АРХИТЕКТИ НА 24 РАЙОННИ АДМИНИСТРАЦИИ НА СО - Прилагане на Закон за изменение и допълнение на Закон за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. по отношение на процедурите по Закона за устройство на територията.                                  
Констативен протокол-озеленяване

ЗАПОВЕД РД-09-09-76/29.07.2021 г. - ПРЕДСТАВИТЕЛИ ОТ РАЙОН "ОБОРИЩЕ"

ЗАПОВЕД РА-20-54/02.11.2021 г. - ДЛЪЖНОСТНИ ЛИЦА ДИРЕКЦИЯ "ОСК"
ЗАПОВЕД РА-20-03/28.01.2022 Г. - ДЛЪЖНОСТНИ ЛИЦА РАЙОН "ТРИАДИЦА"
ЗАПОВЕД РА-20-05/01.02.2022 Г. - КОМИСИЯ РАЙОН "СТУДЕНТСКИ"
ДО КМЕТОВЕТЕ НА 24 РАЙОННИ АДМИНИСТРАЦИИ НА СО - Представяне на доказателства за разгласяване или съобщаване на АА за разрешаване изработването на проекти за подробни устройствени планове
ЗАПОВЕД РД-09-09-35/04.05.2022 НА ГЛАВНИЯ АРХИТЕКТ НА СО
ЗАПОВЕД РД-09-09-36/04.05.2022 НА ГЛАВНИЯ АРХИТЕКТ НА СО
Заповед САГ22-РД56-6/21.07.2022 г. ОТНОСНО СЪОБЩАВАНЕТО НА ОДОБРЕНИТЕ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 129, АЛ. 2 ОТ ЗУТ ЗАПОВЕДИ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ПРОЕКТ НА ПУП
Заповед САГ22-РД56-7/21.07.2022 г. ОТНОСНО СЪОБЩАВАНЕТО НА ИЗДАДЕНИТЕ РАЗРЕШЕНИЯ ЗА СТРОЕЖ
Заповед РА-20-44/18.11.2022 г. - длъжностни лица за район "Изгрев"
Заповед РА-20-45/18.11.2022 г. - длъжностни лица за район "Връбница"
Заповед РА-20-34/22.08.2022 г. - длъжностни лица за район "Овча купел"
Заповед РА-20-38/03.10.2022 г. - длъжностни лица за район "Овча купел"
ДО ГЛАВНИТЕ АРХИТЕКТИ НА 24 РАЙОННИ АДМИНИСТРАЦИИ - УСЛОВИЯ ЗА ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА СТРОЕЖ ПРИ НЕПРИЛОЖЕНА УЛИЧНА РЕГУЛАЦИЯ
Заповед САГ23-РА-20-24/04.04.2023 г. - длъжностни лица за район "Оборище"
МЕТОДИКА ЗА ПОЧИСТВАНЕ НА ГРАФИТИ ОТ ТИПОВИ ПОВЪРХНОСТИ НА МЕСТА, ОБЕКТИ И ФАСАДИ НА СГРАДИ