Видове експертни състави

Заповед N СОА18-РД91-73/26.02.2018 г. на Кмета на СО - Специализирани състави на ОЕСУТ - условия и ред за работа

Заповед N СОА17-РД09-218/15.02.2017 г. на Кмета на СО - Специализирани състави на ОЕСУТ - условия и ред за работа

Заповед N СОА17-РД91-211/01.06.2017 г. на Кмета на СО- Специализирани състави на ОЕСУТ - условия и ред за работа

Заповед N СОА18-РД91-311/06.09.2018 г. на Кмета на СО- Специализирани състави на ОЕСУТ - условия и ред за работа

Заповед N СОА19-РД91-55/19.02.2019 г. на Кмета на СО- Специализирани състави на ОЕСУТ - условия и ред за работа

Заповед N СОА20-РД91-472/30.12.2020 г. на Кмета на СО- Специализирани състави на ОЕСУТ - условия и ред за работа

Заповед N СОА21-РД91-90/25.02.2021 г. на Кмета на СО- Специализирани състави на ОЕСУТ - условия и ред за работа

Заповед N СОА21-РД91-326/13.09.2021 г. на Кмета на СО- Специализирани състави на ОЕСУТ - условия и ред за работа

Заповед N СОА22-РД91-10/07.01.2022 г. на Кмета на СО- Специализирани състави на ОЕСУТ - условия и ред за работа

Заповед N СОА22-РД91-345/15.08.2022 г. на Кмета на СО- Специализирани състави на ОЕСУТ - условия и ред за работа

Заповед N СОА23-РД91-116/16.03.2023 г. на Кмета на СО- Специализирани състави на ОЕСУТ - условия и ред за работа

 

СПЕЦИАЛИЗИРАНИ СЪСТАВИ НА ОБЩИНСКИЯ ЕКСПЕРТЕН СЪВЕТ ПО УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА, УТВЪРДЕНИ СЪС

ЗАПОВЕД N СОА20-РД91-472/30.12.2020 Г. НА КМЕТА НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА: 

Специализиран състав на ОЕСУТРедовно заседание (ден)(час)
Специализиран състав на общинския експертен съвет по устройство на територията за разглеждане на проекти за подробни устройствени планове и на техни изменения вторник 9:30 часа
Специализиран състав за разглеждане на инвестиционни проекти сряда 10:00 часа
Специализиран състав за разглеждане на проекти за обекти на техническата инфраструктура сряда 14:00 часа
Специализиран състав за разглеждане на проекти, свързани с архитектурно-историческото и културно наследство, художествено-пластични проблеми на монументалното изкуство и проекти за преместваемите обекти, рекламни елементи и рекламачетвъртък 10:00 часа
Специализиран състав по кадастъра за разглеждане и приемане на геодезически работи, свързани с поддържането на кадастралния план и прилагането на подробните устройствени планове и на специализирани кадастрални карти за устройствено планиранепетък 10:00 часа
Специализиран състав за разглеждане на проекти, свързани с озеленяваневторник 14:00 часа
Специализиран състав на общинския експертен съвет по устройство на територията за разглеждане на транспортни проучванияпонеделник14:00 часа

 

* Редовните заседания на всички специализирани състави на ОЕСУТ се провеждат в сградата на Направление "Архитектура и градоустройство" на ул. "Сердика" N5