Регистри

липсва
Дигитален архив - изменения на подробни устройствени планове Дигитален архив - изменения на подробни устройствени планове
липсва
Регистър на имотите, които подлежат на отчуждаване Данните в регистъра са генерирани автоматично и служат при изготвяне на проект на Годишна програма за придобиване, управление и разпореждане с имоти – общинска собственост на СО, за всяка календарна година.
липсва
Доклади на Главния архитект на Столична община до Столичен общински съвет Регистърът съдържа информация за внесените доклади от Главния архитект на СО в СОС. Публикуваната информация съдържа изходящ номер от НАГ, всички данни за обекта и приложени документи.
липсва
Удостоверения за въвеждане в експлоатация на строежи и благоустройствени обекти Регистърът съдържа информация за издадените УВЕ за сградни и благоустройствени обекти
липсва
Удостоверения за въвеждане в експлоатация на строежи (стар регистър) Регистърът съдържа Удостоверения за въвеждане в експлоатация на строежи за периода 2006 г. до 09.11.2021г.
липсва
Удостоверения за въвеждане в експлоатация на преместваеми обекти Регистърът съдържа информация за издадените УВЕ на преместваеми обекти, посредством Система за издаване на административни актове.
липсва
Визи за проектиране, издадени от НАГ и районните администрации на СО Обновен регистър с възможност за извършване на търсене, експортиране на данни и връзка с интерактивна карта
липсва
Градоустройствени заповеди и заповеди, касаещи схеми за поставяне Обновен регистър с възможност за извършване на търсене, експортиране на данни и връзка с интерактивна карта
липсва
Разрешения за строеж Разрешения за строеж на сградни обекти и линейни обекти (например огради). Обновен регистър с възможност за извършване на търсене, експортиране на данни и връзка с интерактивна карта
липсва
Разрешения за строеж на благоустройствени обекти Съдържа разрешения за строеж за обекти към инженерната инфраструктура. Обновен регистър с възможност за извършване на търсене, експортиране на данни и връзка с интерактивна карта
липсва
Разрешения за поставяне Разрешения за поставяне на преместваеми обекти и рекламни елементи. Обновен регистър с възможност за извършване на търсене, експортиране на данни и връзка с интерактивна карта
липсва
Разрешения за промяна на предназначението Разрешения за промяна на предназначението
липсва
Заповеди на Дирекция "Общински строителен контрол"
липсва
Решения РИОСВ - София за преценяване на необходимостта от екологична оценка
липсва
Регистър на допуснатите аварийни строителни работи на територията на Столична община