Регистри

липсва
Доклади на Главния архитект на Столична община до Столичен общински съвет Регистърът съдържа информация за внесените доклади от Главния архитект на СО в СОС. Публикуваната информация съдържа изходящ номер от НАГ, всички данни за обекта и приложени документи.
липсва
Удостоверения за въвеждане в експлоатация за сградни и благоустройствени обекти Регистърът съдържа информация за издадените УВЕ за сградни и благоустройствени обекти
липсва
Удостоверения за въвеждане в експлоатация на строежи (стар регистър) Регистърът съдържа Удостоверения за въвеждане в експлоатация на строежи за периода 2006 г. до 09.11.2021г.
липсва
Удостоверения за въвеждане в експлоатация на преместваеми обекти Регистърът съдържа информация за издадените УВЕ на преместваеми обекти, посредством Система за издаване на административни актове.
липсва
Визи за проектиране, издадени от НАГ и районните администрации на СО Обновен регистър с възможност за извършване на търсене, експортиране на данни и връзка с интерактивна карта
липсва
Градоустройствени заповеди Обновен регистър с възможност за извършване на търсене, експортиране на данни и връзка с интерактивна карта
липсва
Разрешения за строеж Разрешения за строеж на сградни обекти и линейни обекти (например огради). Обновен регистър с възможност за извършване на търсене, експортиране на данни и връзка с интерактивна карта
липсва
Разрешения за строеж на благоустройствени обекти Съдържа разрешения за строеж за обекти към инженерната инфраструктура. Обновен регистър с възможност за извършване на търсене, експортиране на данни и връзка с интерактивна карта
липсва
Разрешения за поставяне Разрешения за поставяне на преместваеми обекти и рекламни елементи. Обновен регистър с възможност за извършване на търсене, експортиране на данни и връзка с интерактивна карта
липсва
Разрешения за промяна на предназначението Разрешения за промяна на предназначението
липсва
Заповеди на Дирекция "Общински строителен контрол"
липсва
Решения РИОСВ - София за преценяване на необходимостта от екологична оценка
липсва
Регистър на допуснатите аварийни строителни работи на територията на Столична община