Съобщаване на административни актове по чл. 18а, ал. 10 от АПК

24.03.2023

Издадена заповед № САГ23-РА51-42/15.02.2023 г. на Главния архитект на Столична община, с която е допълнено Разрешения за строеж № 820/27.11.2007 г. на Главния архитект на Столична община, издадено за обект: "Жилищна сграда на 7 етажа с магазин, ателие, фитнес", находящ се в УПИ III-11, кв. 296 по плана на гр. София, м. "Еврейски гробища", район "Красно село"

СЪОБЩЕНИЕ