ФИНАЛЕН ДОКЛАД Отчет за изпълнение на Интегриран план за градско възстановяване и развитие на гр. София за периода 2014 – 2020 г.