Подземни пресни води - Новини

17.11.2021г.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ на инвестиционно предложение за „Водовземане на подземни води чрез ново водовземно съоръжение с дълбочина до 100м  в  УПИ III-174;163,  кв.16,  м. “Жилищна група „Южен парк“, гр.София“.  

1. Съобщение

2.Приложение №6-чл.6-НУРИОВОС

 

09.11.2021г.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ на Заповед № СОЗ-601/02.11.2021г. на  Директора на Басейнова дирекция „Дунавски район“ за определяне на  санитарно-охранителни зони (СОЗ) около речно водохващане – аварийно на р. Леви Искър

1. Съобщение

2. Заповед № СОЗ-601/02.11.2021

 

09.11.2021 г.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ съгласно чл.62а, ал.1 от Закона за водите по процедура за издаване на разрешително за водовземане от подземни води чрез ново водовземно съоръжение  „ТК-ДМ-1, Надежда-София“

Съобщение съгласно чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите

 

05.11.2021 г.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ на уведомление за инвестиционно предложение  „Изграждане на сондажен тръбен кладенец с дълбочина до 75м в ПИ с идентификатор № 68134.1006.1231, район Триадица, Столична община“

1.Съобщение-ИНТЕР СЕРВИС

2.Уведомление до РИОСВ-ИНТЕР СЕРВИС

 

03.11.2021г.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ на уведомление за инвестиционно предложение  „Изграждане на сондажен тръбен кладенец с дълбочина до 50м в ПИ с идентификатор № 68134.1605.1874, район Студентски, СО“

1. Съобщение

2.Уведомление до РИОСВ-ДЖИ ПИ Авто

 

01.11.2021 г.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ на уведомление за инвестиционно предложение  - „Изграждане на шест броя еднофамилни жилищни сгради и собствен водоизточник с дълбочина 10м в с.Войнеговци, район Нови Искър, СО“

1.Съобщение-РМ Имоти

2.Уведомление до РИОСВ

 

21.10.2021 г.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ на инвестиционно предложение за „Изграждане  на склад за метални изделия и собствен водоизточник (тръбен кладенец) с дълбочина до 40м в ПИ с идентификатор 44063.6216.16 – м.“Пилев азмак“, с. Лозен, район Панчарево, СО“

1. Съобщение

2. Информация

 

21.10.2021 г.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ на уведомление за инвестиционно предложение за  „Изграждане на собствен водоизточник (тръбен кладенец) с дълбочина до 35м в ПИ с идентификатор 68134.8585.2 – м. “Прогоно“, район Кремиковци, СО“  

1. Съобщение

2. Уведомление до РИОСВ

 

18.10.2021 г.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ на искане за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно предложение - изграждане на сондажен кладенец в ПИ с идентификатор 22304.7930.15 за возовземане от подземни води, съгласно чл.6, ал.9, т.2 от Наредбата за ОВОС

1. Съобщение

2.Информация по приложение №2 - чл.6

 

14.10.2021 г.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ на  Заповед № СОЗ-593/08.09.2021г.  на  Директора на Басейнова дирекция Дунавски район за определяне на  санитарно-охранителни зони (СОЗ)около речно водохващане „Морени“ на р.Янчовска, ляв приток на р.Витошка Бистрица, поречие р. Искър с код на водното тяло BG11S700R007  

1. Съобщение-Заповед № 593-БДДР

2. Заповед

 

11.10.2021 г.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕсъгласно чл.62а, ал.1 от Закона за водите по процедура за продължаване срока на действие на разрешително за водовземане от подземни води чрез съществуващо водовземно съоръжение „ТК Северен парк“ – СО, гр. София, район Надежда

Съобщение

 

11.10.2021г.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ на искане за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно предложение за „Изграждане  на  нов собствен водоизточник (тръбен кладенец) с дълбочина до 50м в УПИ I,кв.36, кв.Вердикал, ПИ с идентификатор 02659.2196.318 – гр.Банкя,  район Банкя, СО“

1. Съобщение

2. Информация по чл. 6 от ЗООС

 

11.10.2021г.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕсъгласно чл.62а, ал.1 от Закона за водите по процедура за продължаване срока на действие на разрешително за водовземане от подземни води чрез съществуващо водовземно съоръжение „ТК СО-парк Възраждане“ в ПИ с идентификатор 68134.305.395 по КК на гр. София, район Възраждане

Съобщение

 

08.10.2021 г.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ на уведомление за инвестиционно предложение  - за  „Изграждане на сграда за обслужване в областта на културата с магазини и обществено хранене и собствен водоизточник (тръбен кладенец) с дълбочина 70-80м в ПИ с идентификатор 44063.6209.3215 – с. Лозен, р-н Панчарево, СО“

1. Съобщение

2. Уведомление

 

06.10.2021 г.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ на искане за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно предложение - изграждане на тръбен кладенец за поливане на зелени площи в ПИ с идентификатор 68134.305.502 – ул.“Охридско езеро“ № 5, р-н Възраждане, СО, съгласно чл.6, ал.9 от Наредбата за ОВОС

1. Съобщение

2. Информация по чл. 6 - Приложение 2 - ЗООС

 

01.10.2021 г.

СЪОБЩЕНИЕ  ЗА  ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ  на искане за преценяване необходимостта от извършване  на  ОВОС  за  инвестиционно предложение -  изграждане  на  сондажен  кладенец  за возовземане от подземни води в ПИ с идентификатор 22304.7979.1025 (включващ в границите си предишен ПИ  22304.7979.530) , съгласно чл.6, ал.9, т.2 от Наредбата за ОВОС

Съобщение

 

01.10.2021 г.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ на уведомление за инвестиционно предложение  - „Изграждане на тръбен кладенец за снабдяване с техническа вода на „Павилион за бързо хранене и навес (автомивка)за почистване на автомобили в ПИ с идентификатор № 68134.2820.2039- кв.“Орион“,  ул. “Танкист“,  район “Връбница“,  Столична община“

Съобщение

 

21.09.2021 г.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ на уведомление за инвестиционно предложение  - „Водовземане от подземни води чрез ново водовземно съоръжение – тръбен кладенец, предвиден за изграждане в ПИ с идентификатор № 68134.1933.522, кв. 70, м.“Манастирски ливади-запад“, район “Витоша“, Столична община“ с възложител „Свилоза“ АД

Съобщение-Свилоза

Информация-чл.6-Свилоза

 

10.09.2021 г.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ  на  уведомление/ искане  за  инвестиционно предложение  -   „Изграждане  на  еднофамилна  жилищна  сграда  и  пречиствателно съоръжение  в  ПИ  с идентификатор 68134.1975.2797, р-н “Витоша“, СО“

1. Съобщение

2. Уведомление РИОСВ

 

10.09.2021 г.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ на уведомление за инвестиционно предложение  -„Изграждане на еднофамилна жилищна сграда и пречиствателно съоръжение в ПИ с идентификатор № 68134.1975.2798, район “Витоша“, Столична община“

1. Съобщение

2. Уведомление РИОСВ

 

10.09.2021 г.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ на уведомление за инвестиционно предложение  -„Изграждане на три еднофамилни жилищни сгради и пречиствателно съоръжение в ПИ с идентификатор № 68134.1975.297 (УПИ XIV-297, кв.24), м.“Вз“Киноцентър I-ва част“, район “Витоша“, Столична община“

1. Съобщение

2. Уведомление РИОСВ

 

11.08.2021 г.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ на уведомление за инвестиционно предложение  - „Изграждане на нова поливна система за оросяване и поливане на зеленчукова градина от 4000 кв.м  и тръбен кладенец с дълбочина 50м  в  ПИ с идентификатор № 68134.4385.32, м.“Кория“, район “Люлин“, Столична община“ с възложител „АРЕС СТРОЙ“ ЕООД

1.Съобщение-РИОСВ-АРЕС СТРОЙ

2. Уведомление до РИОСВ

 

27.07.2021 г.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ на искане и информация за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно предложение - изграждане на водовземно съоръжение (тръбен кладенец) за возовземане от подземни води, съгласно чл.6, ал.9, т.2 от Наредбата за ОВОС - Възложител „ВИТОША КЪНСТРЪКШЪН КЪМПЪНИ“ ЕООД 

1. Съобщение-РИОСВ-Витоша Кънстръкшън

2. До РИОСВ-Искане с Приложение към чл.6-ОВОС

3. Протокол от 27.07.2021

 

15.07.2021 г.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ съгласно чл.62а, ал.1 от Закона за водите за издаване на разрешително за водовземане от подземни води чрез нови водовземни съоръжения - тръбен кладенец „ТК-Пенев и партньор-Иваняне“

Съобщение


 

11.12.2020 г.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ на искане и информация съгласно чл.6, ал.9, т.2 от Наредбата за ОВОС за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно предложение - изграждане на водовземно съоръжение (тръбен кладенец) за водовземане от подземни води - възложител „Феърплей Интернешънъл“ АД

Съобщение за публично обявяване

Искане за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС)

 

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ съгласно чл.62а, ал.1 от Закона за водите за издаване на разрешително за водовземане от подземни води чрез съществуващи водовземни съоръжения („ТК Лохал-Връбница, София“)

 Обявление - чл.62а-ЗВ-ТК-Лохал-Връбница

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ съгласно чл.62а, ал.1 от Закона за водите за издаване на разрешително за водовземане от подземни води чрез нови водовземни съоръжения - тръбен кладенец „ТК-БЛД ВЛАДАЯ“

 

ОБЯВА съгласно чл.4 на ЗООС за инвестиционно предложение на СО относно издаване на разрешително и изграждане на 7 бр. сондажи за поливни цели („други цели“) по трасето на бул.“Цар Борис III“

Обява за инвест. предложение

Информация-инвест.-чл.4-ЗООС

1.Местоположение-7-сондажа

2.Карта на фактическия материал

3.Скици - 7 сондажа