Съобщения за подземни пресни води

02.05.2024г.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ на уведомление за инвестиционно предложение за „Подобряване на енергийната ефективност на многофамилна жилищна сграда, вкл. направа на сондаж за геотермално отопление, находяща се на ул. “Елин Пелин“ 18, гр. София, район Лозенец - СО“

1. Съобщение

2. Уведомление

 

02.05.2024г.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ на уведомление за инвестиционно предложение за „Изграждане на тръбен кладенец с дълбочина до 45м в ПИ с идентификатор 49597.1725.30 – с. Мърчаево, район Витоша, СО“ с  инвеститор „5040“ ООД

1. Съобщение

2. Уведомление

 

16.04.2024г.

СЪОБЩЕНИЕ   ЗА   ПУБЛИЧНО  ОБЯВЯВАНЕ  на   уведомление   за   инвестиционно   предложение   за  „Проектиране и изграждане на един брой тръбен кладенец (ТК) за водоснабдяване за „други цели“ – измиване на площадки и напояване на тревни площи на територията на ПИ с идентификатор   68134.4084.7–район Младост, СО“ с инвеститор „Кауфланд- България ЕООД и Ко“

1. Съобщение

2. Уведомление

 

16.04.2024г.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ на уведомление за инвестиционно предложение за „Проектиране и изграждане на един брой тръбен кладенец (ТК) за водоснабдяване за „други цели“ – измиване на площадки и напояване на тревни площи на територията на ПИ с идентификатор 68134.4354.810 – район Люлин, СО“  с  инвеститор „Кауфланд- България ЕООД и Ко“ КД.

1. Съобщение

2. Уведомление

 

26.03.2024г.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ на уведомление за инвестиционно предложение за „Проектиране и изграждане на тръбен кладенец (сондаж) в ПИ с идентификатор 21662.4833.27 – с.Доброславци, район Нови Искър, СО“ с  инвеститор „Амейзинг Солушънс“ ООД 

1. Съобщение

2. Информация

 

13.03.2024г.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ на инвестиционно предложение до РИОСВ-София съгласно чл.6-ЗООС за обект „Прокарване и използване на нов тръбен кладенец за водоснабдяване и разполагане на подземен противопожарен резервоар за съхранение на вода с помпена станция за пожарогасителни нужди в ПИ  с  идентификатор 68134.4404.73 -   кв. Филиповци,  район Люлин,  Столична община“  с  възложител „ЕКОБУЛСОРТ“ ЕАД

1. Съобщение

2. Информация

 


11.03.2024г.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ на уведомление за инвестиционно предложение за „Изграждане на складови сгради, тръбен резервоар, изгребен резервоар и противопожарен резервоар в  УПИ II-1887,1997,2615,2617,2618 (ПИ 68134.2808.2734), м.“СПЗ „Модерно предградие-разширение“, район Връбница, СО“ с  инвеститор „ВМВ“ ЕООД.

1. Съобщение

2. Уведомление

 

06.02.2024г.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ на инвестиционно предложение до РИОСВ-София запреценяване необходимостта от ОВОС за обект „Изграждане на тръбен кладенец за водоснабдяване за противопожарни и други цели на обект „Надземен етажен паркинг в ПИ с идентификатор 68134.703.1274 (УПИ III, кв.1, м.“Гео Милев“ и м.“Гео Милев-Подуене-Редута“), район Слатина, гр.София, СО“ с възложител „Пазари-Изток“ ЕАД.

1. Съобщение

2. Информация

 

12.01.2024г.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ на инвестиционно предложение до РИОСВ-София за преценяване необходимостта от ОВОС за обект „Жилищна сграда и собствен водоизточник с дълбочина до 100м в ПИ с идентификатор 14831.6542.672 – с. Герман, район Панчарево, СО“  с възложител „КЛИШЕ“ ЕООД.

1. Съобщение

2. Информация

 

 

10.01.2024г.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА  ПУБЛИЧНО  ОБЯВЯВАНЕ  на  заявление  до  РИОСВ-София  за  преценяване необходимостта от ОВОС за „Изграждане на еднофамилна къща и собствен водоизточник с дълбочина до 20м в ПИ с идентификатор 68134.1972.2847 - район Витоша, Столична община“

1. Съобщение

2. Информация

 

14.12.2023г.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ на уведомление за инвестиционно предложение до РИОСВ-София запреценяване необходимостта от ОВОС за обект „Обследване и провеждане на процедура за регистрация на водовземно съоръжение и издаване на разрешително за водовземане от подземни води на съществуващ сондаж към гараж на СО на ул. “Дамян Груев“ № 8“ 

1. Съобщение

2. Уведомление

 

12.12.2023г.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ на инвестиционно предложение до РИОСВ-София за преценяване необходимостта от ОВОС за обект „Изграждане на собствен водоизточник в УПИ I-131,146,130,  кв.41, ПИ с идентификатор 68134.6001.248,  м. “Търговски парк-Голямата локва 2“ – район Панчарево, Столична община“ с възложител „ДОМКО“ ЕООД

1. Съобщение

2. Информация

 

08.12.2023г.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ на инвестиционно предложение до РИОСВ-София за изграждане на „Жилищна сграда и собствен водоизточник с дълбочина до 100м в ПИ с идентификатор 14831.6542.672 – с.Герман, район Панчарево, СО“ 

1. Съобщение

2. Уведомление

 

07.12.2023г.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ на инвестиционно предложение за „Изграждане на сграда с офиси, магазини и складове, фотоволтаична инсталация за производство на ел. енергия с продажба на излишъка, покривна инсталация за енергия за подгряване на вода и водоплътна изгребна яма в ПИ с идентификатор 12084.2761.148 – с. Волуяк, район Връбница, Столична община“

1. Съобщение

2. Информация

04.12.2023г.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ на уведомление за инвестиционно предложение до РИОСВ-София запреценяване необходимостта от ОВОС за обект „Изграждане  на  собствен водоизточник  (тръбен кладенец)  в  УПИ I-131, 146, 130,   кв. 41,   ПИ  с   идентификатор 68134.6001.248, м.“Търговски парк-Голямата локва2“, район Панчарево, СО“

1. Съобщение

2. Уведомление

 

04.12.2023г.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ на уведомление за инвестиционно предложение до РИОСВ-София за обект „Прокарване и използване на нов тръбен кладенец за водоснабдяване и разполагане на подземен противопожарен резервоар за съхранение на вода с помпена станция за пожарогасителни нужди в ПИ  с  идентификатор 68134.4404.73 -   кв. Филиповци,  район Люлин,  Столична община“  с  възложител „ЕКОБУЛСОРТ“ ЕАД

1. Съобщение

2. Уведомление

 

20.11.2023г.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕсъгласно чл.62а, ал.1 от Закона за водите по процедура за издаване на разрешително за водовземане от подземни води чрез съществуващо  водовземно съоръжение с инвеститор  „БОЛЧЕСТ“ ООД

Съобщение

 

20.11.2023г.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ съгласно чл.62а, ал.1 от Закона за водите за ползване на повърхностен воден обект с цел изграждане на нов мост и прилежаща инфраструктура- корекция на р.Владайска в участък от км 0+730 до км 0+800 на район Овча купел, СО

Съобщение

 

20.10.2023г.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ  на   инвестиционно  предложение  по чл.6, ал.9  от  Наредбата за ОВОС относно „Изграждане на две двуетажни вилни сгради и собствен водоизточник с дълбочина 100м в ПИ с идентификатор 04234.6939.545 – м.“Зли камък-градините“, с. Бистрица, р-н Панчарево“

1. Съобщение

2. Информация

 

11.10.2023г.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА  ПУБЛИЧНО  ОБЯВЯВАНЕ  на заявление до  РИОСВ-София за преценяване необходимостта от ОВОС за „Изграждане на 4 (четири) свободностоящи къщи и собствен водоизточник за битови нужди в УПИ I-826,832 „за жс“,  УПИ IV-826,832 „за жс“, УПИ V-826 „за жс“, УПИ VI-826 „за жс“ - с. Кътина,  район  Нови  Искър, СО (създаден след урегулиране на имоти с идентификатори  41010.4893.826  и  41010.4893.832)и ПУП-ПРЗ на ПИ с идентификатори 41010.4893.826 и 41010.4893.832 по КККР на с.Кътина, р-н Нови Искър, СО“

1. Съобщение

2. Информация

 

06.10.2023г.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ на заявление до РИОСВ - СОФИЯ за необходимостта от ОВОС за обект за „Изграждане на 9 (девет) свободностоящи къщи и собствен водоизточник за битови нужди в УПИ II-829,827,825„за жс“ - с.Кътина, район Нови  Искър, СО“ 

1. Съобщение

2. Информация

 

31.08.2023г.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ на уведомление за инвестиционно предложение за  „Водовземане  от  подземни води чрез  съществуващи водовземни  съоръжения „ТК-СО бул.България-7“- район Триадица, Столична община“  

1. Обявление

2. Информация

 

31.08.2023г.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ на уведомление за инвестиционно предложение за Водовземане от подземни води чрез съществуващи  водовземни  съоръжения „ТК-СО бул.България-3“- район Красно село, Столична община“

1. Обявление

2. Информация

 

31.08.2023г.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ на уведомление за инвестиционно предложение за  Водовземане  от  подземни води чрез съществуващи водовземни  съоръжения  „ТК-СО бул. България-1“- район Триадица, Столична община“  

1. Обявление

2. Информация

 

       15.08.2023 г.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ на уведомление за инвестиционно предложение за „Водовземане от подземни води чрез съществуващи водовземни съоръжения - ТК-СО бул. България-2“- район Красно село, Столична община“

 1. Обявление

2. Информация

 

02.08.2023г.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ  на  инвестиционно  предложение  по чл.6, ал.9 от Наредбата за ОВОС относно „Изграждане на многофункционален комплекс с жилища, офиси, търговски обекти, подземни паркинги и трафопост, вкл. геотермална отоплителна инсталация в ПИ с идентификатори  68134.903.2575 и 68134.903.2528 – гр.София, район Лозенец, Столична община“ с възложител „Артстрой 1 Инвестмънт“ ЕООД

1. Съобщение

2. Информация

 

25.07.2023г.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ на уведомление за инвестиционно предложение за „Изграждане на 4 (четири) свободностоящи къщи и собствен водоизточник за битови нужди в УПИ I-826,832 „за жс“,  УПИ IV-826,832 „за жс“, УПИ V-826 „за жс“, УПИ VI-826 „за жс“- с. Кътина,   район  Нови  Искър,   СО   (създадени   след  урегулиране  на  имоти  с идентификатори  41010.4893.826  и  41010.4893.832)“.

1. Съобщение

2. Уведомление

 

24.07.2023

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ на уведомление за инвестиционно предложение за "Изграждане на собствен водоизточник - сонджен кладенец с дълбочина 8ом в ПИ 87401.7567.1 - с. Яна", район Кремиковци, Столична община"

1. Съобщение

2. Уведомление

 

23.06.2023г.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ на уведомление за инвестиционно предложение за „Изграждане на вилна сграда и собствен водоизточник в ПИ с идентификатор 46721.3852.845 – с. Мало Бучино,  район Овча купел, Столична община“

1. Съобщение

2. Информация

 

09.06.2023

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ на уведомление за инвестиционно предложение за  „Изграждане на многофункционален комплекс с жилища, офиси, търговски обекти, подземни паркинги и трафопост, вкл. геотермална отоплителна инсталация в ПИ с идентификатори  68134.903.2575 и 68134.903.2528 – гр.София, район Лозенец, Столична община“

1. Съобщение

2. Уведомление

 

09.06.2023

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ на уведомление за инвестиционно предложение за „Изграждане на сграда с офиси, магазини и складове, фотоволтаична инсталация за производство на ел. енергия с продажба на излишъка, покривна инсталация за енергия за подгряване на вода, сондаж (тръбен кладенец) за собствени нужди и водоплътна изгребна яма в ПИ с идентификатор 12084.2761.148 – с. Волуяк, район Връбница, СО“

1. Съобщение

2. Уведомление

 

26.05.2023

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ  на искане до РИОСВ-София с информация по Приложение № 2 към чл.6, ал.1 на Наредбата за ОВОС (ДВ, бр.25/2003г.)  за Изграждане на крайпътен търговски комплекс – бензиностанция с газстанция, обслужваща сграда с магазин, ЗОХ и офиси, мотел със ЗОХ, КТП, санитарен контейнер, локално пречиствателно съоръжение за отпадъчни води, технологичен и противопожарен резервоар, паркинги и сондажен кладенец с дълбочина 80м в  поземлени имоти с идентификатори 44063.6209.3266 и 44063.6209.457(нов УПИIII-3266,457), кв.  15    м.“Сръбски   азмак“,   с. Лозен,   район  Панчарево,  Столична община“   с  възложител „БУЛТАБ 2002“ ЕООД

1. СЪОБЩЕНИЕ

2. ИНФОРМАЦИЯ

 

23.05.2023

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ на уведомление за инвестиционно предложение за зауствания на пречистени битови отпадъчни води, отпадъчни дъждовни води и чисти дъждовни води“ от обект: „Комплекс „Камбаните“ - фаза 1, намиращ се в УПИ III-1502 (ПИ 04234.6904.1539) –м. “Дупките-Панчарево“, с. Бистрица, район Панчарево, СО“

1. Съобщение

2. Уведомление

 

10.05.2023г.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ на информация по Приложение № 2, чл.6 за обект „Зелен коридор на здравето, район „Надежда“, гр. София по проект URBINAT – „Регенерация и интеграция на непривлекателни градски райони чрез прилагане на социални и екологични решения, базирани на природата“

1. СЪОБЩЕНИЕ

2. ИНФОРМАЦИЯ

 

05.05.2023г.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ на заявление до РИОСВ-София запреценяване необходимостта от ОВОС за обект „Изграждане  на  сондажен кладенец  с  дълбочина до 65м  за поливни нужди в двора на Национално средно училище „София“ – тревни площи, декоративни храсти и дървета“

1. Съобщение

2. Информация

 

11.04.2023г.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕсъгласно чл.62а, ал.1 от Закона за водите по процедура за издаване на разрешително за водовземане от подземни води чрез съществуващо  водовземно съоръжение с инвеститор  „Капитол Билд“ ООД

1. СЪОБЩЕНИЕ

2. ПРОТОКОЛ

 

29.03.2023г.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ  съгласно чл.62а, ал.1 от Закона за водите по процедура за водовземане от подземни води чрез съществуващо  водовземно съоръжение с инвеститор  „Мастер Пластик“  ООД

СЪОБЩЕНИЕ

 

29.03.2023г.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ съгласно чл.62а, ал.1 от Закона за водите по  повод процедура за ползване на повърхностен воден обект на Агенция „Пътна инфраструктура“

СЪОБЩЕНИЕ

 

17.03.2023г.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ на уведомление за инвестиционно предложение за „Изграждане  на  сондажен кладенец  с  дълбочина до 65м  за поливни нужди в двора на Национално средно училище „София“ – тревни площи, декоративни храсти и дървета“

1. Съобщение

2. Уведомление

 

 

14.03.2023г.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ  на искане до РИОСВ-София с информация по Приложение № 2 към чл.6, ал.1 на Наредбата за ОВОС (ДВ, бр.25/2003г.)  за изграждане на ново водовземно съоръжение – тръбен кладенец в ПИ с идентификатор 12084.2759.125-м.“Толева махала“, с.Волуяк, район Връбница, СО   с възложител „ТАВИЛОГ“ ЕООД

1. Съобщение

2. Информация

 

24.01.2023г.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ на уведомление за инвестиционно предложение за „Зелен коридор на здравето, район „Надежда“, гр. София по проект URBINAT – „Регенерация и интеграция на непривлекателни градски райони чрез прилагане на социални и екологични решения, базирани на природата“

1. Съобщение

2. Уведомление

 

23.01.2023г.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ на инвестиционно предложение за „Изграждане на водовземно съоръжение –тръбен кладенец в УПИ IV-71, кв.13а, ПИ с идентификатор 681344091.71, м.“жк„Младост-2“, СО“  с  възложител „Шел- България“ ЕАД

1. Съобщение

2. Информация

 

12.01.2023г.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕсъгласно чл.62а, ал.1 от Закона за водите по процедура за водовземане от подземни води чрез съществуващо  водовземно съоръжение с инвеститор  „БЮТИ ТАЙМ БГ“ ЕООД

Съобщение

 

10.01.2023г.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ на уведомление за инвестиционно предложение за „Изграждане на собствен водоизточник (тръбен кладенец) в УПИ II-864, 1264, кв. 9 (ПИ с идентификатор 68134.600.2198)- м.“Хаджи Димитър-част“, район Подуяне, СО с възложител  „АГРОИНВЕСТ-АИ“ ЕООД

1. Съобщение

2. Уведомление

 

10.01.2023г.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ на уведомление за инвестиционно предложение за „Изграждане на собствен водоизточник (тръбен кладенец) в УПИ I-125 „за производствени, складови и административни дейности и трафопост“, кв. 13  (ПИ с идентификатор 12084.2759.125) -м.“Толева м-ла“, с.Волуяк, район Връбница, СО с възложител „Тавилог“ ЕООД

1. Съобщение

2. Уведомление

 

21.12.2022г.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ на уведомление за инвестиционно предложение за „Изграждане на тръбен кладенец за водоснабдяване за противопожарни и други цели“ на обект „Надземен етажен паркинг в ПИ с идентификатор 68134.703.1274 (УПИ III, кв. 1) – м.“Гео Милев“ и м.“Гео Милев-Подуене-Редута“,район Слатина, СО“  с  възложител   Район „Слатина“ - СО“

1. Съобщение

2. Уведомление

 

09.12.2022г.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ  на  инвестиционно  предложение  по чл.6, ал.9 от Наредбата за ОВОС относно Изграждане на водовземно съоръжение - тръбен (сондажен)кладенец в ПИ с идентификатор 68134.2045.3141 – гр.София, район Витоша, ул.“5-та“ за захранване на автомивка и противопожарни нужди на обект „Временна автомивка и каломаслоуловител“  с възложител „Тамаринд Пропъртис“ ООД 

1. Съобщение

2. Информация

3. Приложение

 

05.12.2022г.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕсъгласно чл.62а, ал.1 от Закона за водите по процедура за издаване на разрешително за водовземане от подземни води чрез ново  водовземно съоръжение с инвеститор  „БОЛЧЕСТ“ ООД.

Съобщение

 

26.10.2022г.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ за инвестиционно предложение „„Изграждане на тръбен кладенец за захранване на поливна система („водоснабдяване за други цели“) с дълбочина 60м в ПИ с идентификатор 68134.1605.4756 - район Студентски, СО“ с възложител „Транслог Резиденшъл“ АД

1. Съобщение

2. Информация

 

24.10.2022г.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ на уведомление за инвестиционно предложение за „Изграждане на водовземно съоръжение-тръбен (сондажен) кладенец в ПИ 68134.2045.3141- гр.София, район Витоша, ул.“5-та“ за захранване на автомивка и противопожарни нужди на обект „Временна автомивка и каломаслоуловител“ с възложител„ТамариндПропъртис“ООД

1. Съобщение

2. Уведомление до РИОСВ

 

 

08.09.2022г.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ  на  инвестиционно  предложение  по чл.6, ал.9 от Наредбата за ОВОС относно Изграждане на тръбен кладенец с дълбочина 25-30м за захранване на поливна система и противопожарни нужди („водоснабдяване за други цели“)  в  ПИ с идентификатор 68134.4300.8242–м.“Юбилейна гора“, р-н Овча купел, СО“ с  възложител „МАНИ–М1“ ООД

1. Съобщение

2. Информация

 

27.06.2022г.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ  на  инвестиционно  предложение  по чл.6, ал.9 от Наредбата за ОВОС относно за  „Изграждане на тръбен сондажен кладенец с дълбочина 20-25м в ПИ с идентификатор 14831.6525.62–с.Герман, р-н Панчарево, СО“ с възложител „ХОУМ ГАРДЪНС-ВТ“ ЕООД

1. Съобщение

2. Информация

 

09.06.2022г.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ  на  инвестиционно  предложение  по чл.6, ал.9 от Наредбата за ОВОС относно „Изграждане на тръбен сондажен кладенец с дълбочина 40м за техническо водоснабдяване на обект „Автосервиз в ПИ с идентификатор 12084.2719.2343 – м.“Трояна“, район Връбница, СО“ с възложител „ДДТ-1 АУТО“ ЕООД

1. Съобщение

2. Информация

 

07.06.2022

Съобщение за публично обявяване съгласно чл.62а от Закона за водите за издаване на разрешително за водовземане от подземни води чрез сондажи ТК-1 и ТК-2 за обект „Реконструкция на трамваен релсов път по бул. „Македония“ и ул. „Алабин“ от площад Руски паметник до трамвайно обръщало - ухо „Съдебна палата“ 

Съобщение

 

25.03.2022

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ за инвестиционно предложение „Процедура по издаване на разрешително за водовземане от подземни води  чрез нов сондажен кладенец  „за други цели“ (поливане на зелени площи) от Басейнова дирекция „Дунавски район“ за обект „Реконструкция на площад “Света Неделя“ и прилежащите му пространства“

1. Съобщение

2. Уведомление

 

16.03. 2022г.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ съгласно чл. 39, ал. 1 и ал. 2 от "Наредба № 3/2000 г. за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и екслоатация на СЗО" - сондаж № 3 C-34хг от находище на минерална вода "София - Лозенец"

1. Съобщение

2. Проект

 

11.03.2022г.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ за инвестиционно предложение „Процедура по издаване на разрешително за водовземане на Столична община за „други цели“ чрез съществуващи 2бр. тръбни кладенци (сондажи) ТК-1 и ТК-2 за измиване на прилежащи площи и поливане (оросяване) на тревни площи в ПИ с идентификатор 68134.203.12 по КККР на град София, Столична община–район „Красно село“.

1. Съобщение

2. Уведомление

 

23.02.2022г.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ на уведомление за инвестиционно предложение  „Изграждане на еднофамилна жилищна сграда и сондажен кладенец с проектна дълбочина 60м-65м в ПИ с идентификатор № 04234.6992.10, м.“Козарико“, с. Бистрица,  район Панчарево, СО“

1. Съобщение

2. Информация

18.02.2022г.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ  за инвестиционно предложение „Изграждане на площадка за обработка и автоклавиране на отпадъци от хуманно и ветеринарно здравеопазване в ПИ с идентификатор 12084.2755.2126 - с.Волуяк, район Връбница, СО“

1. Съобщение

2. Уведомление

 

15.02.2022г.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ  за инвестиционно предложение „Изграждане на тръбен кладенец за захранване на поливна система („водоснабдяване за други цели“) в ПИ с идентификатор 68134.1007.2694,  район Триадица, СО“  с възложители  „Грийн Сити София“ ЕООД и „Домекс Инвест“ ЕООД

1. Съобщение

2. Уведомление

 

11.02.2022г.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ на уведомление за инвестиционно предложение  за  „Изграждане на тръбен кладенец за ползване на подземна вода за противопожарни  и други нужди в ПИ с идентификатор 68134.8578.1398, район Кремиковци, Столична община“ с възложител „КОНЯРСКИ“  ЕООД

1.Съобщение

1.Информация

 

08.02.2022г.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ  на  уведомление  за  инвестиционно  предложение  за 

„Изграждане на тръбен сондажен кладенец с дълбочина 40м за техническо водоснабдяване на обект „Автосервиз в ПИ с идентификатор 12084.2719.2343 – м.“Трояна“, район Връбница, СО“ с възложител „ДДТ-1 АУТО“ ЕООД

1. Съобщение

2.Уведомление до РИОСВ

 

31.01.2022

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ за инвестиционно предложение „Изграждане на водовземно съоръжение – тръбен кладенец  в  УПИ  IV-71,  кв.13а,   ПИ с идентификатор 681344091.71,  м. “жк  Младост-2“,  Столична община“ с възложител „ШЕЛ България“ ЕАД

1. Съобщение

2. Информация

 

31.01.2022г.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ на уведомление за инвестиционно предложение  за  „Изграждане на тръбен кладенец за захранване на поливна система в ПИ с идентификатор № 68134.1007.2375, район Триадица, Столична община“  с  възложител „Дрийм Резидънс 3“ ЕООД

1.Съобщение

2. Инфромация

 

28.01.2022г.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ на уведомление за инвестиционно предложение  за 

„Изграждане на жилищна сграда и сондажен кладенец с дълбочина около 60м в ПИ с идентификатор №   04234.6992.11, м.“Ендъците“, с. Бистрица, район Панчарево, Столична община“ с възложител М К.

1.Съобщение

2.Информация по чл. 6 - Приложение 2

 

21.01.2022г.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ на уведомление за инвестиционно предложение  за  „Проектиране и изграждане на тръбен кладенец с дълбочина до 80м в ПИ с идентификатор № 07140.8152.67, земл. на гр. Бухово, район Кремиковци, Столична община“ с възложител „ГЕОСТРОЙ“ АД

1.Съобщение

2.Информация

 

17.01.2022г.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕсъгласно чл.62а, ал.1 от Закона за водите по процедура за продължаване срока на на разрешително за водовземане от подземни води чрез съществуващо водовземно съоръжение - „НАЙДЕНОВ ЕМ“ ЕООД

Съобщение


07.01.2022

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ на уведомление за инвестиционно предложение  - „Изграждане на тръбен кладенец за ползване на подземна вода за противопожарни и други нужди в ПИ с идентификатор № 68134.8578.1398, район “Кремиковци“, Столична община“ с възложител "П.И.Л. ЛОГИСТИКА" ООД

1. Съобщение

2. Информация

 

 

07.01.2022

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ на искане за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно предложение за „Изграждане на магазин, офиси, автомивка и собствен водоизточник – тръбен сондажен кладенец с дълбочина до 40м в ПИ с идентификатор 68134.2808.2709 район Връбница, Столична община“ с възложител Л. Х.

1. Съобщение

2. Уведомление

 

07.01.2022

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ на уведомление за инвестиционно предложение „Изграждане на сондажен кладенец за захранване на поливна система в ПИ с идентификатор 68134.1007.2440, район Триадица, Столична община“

1.Съобщение

2. Протокол

3. Уведомление

 

05.01.2022 г.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ на искане за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно предложение „Изграждане на 7 (седем)броя нови  водовземни съоръжения (сондажни кладенци) за водовземане от подземни води „за други цели“ с дълбочина до 100м за захранване на автоматизирана поливна система към обект: „Реконструкция на трамваен релсов път по бул. „Цар Борис III“ от трамвайно ухо „Княжево“ до трамвайно ухо „Съдебна палата“ - възложител  Столична община.

1. Съобщение

2. Приложение

 

05.01.2022г.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ съгласно чл.62а, ал.1 от Закона за водите по процедура за издаване на разрешително за водовземане от подземни води чрез съществуващо водовземно съоръжение  „ТК-Топлофикация, Илинден“

Съобщение

 

21.12.2021 г.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ на уведомление за инвестиционно предложение  „Изграждане на еднофамилна жилищна сграда и сондажен кладенец с проектна дълбочина 60м-65м в ПИ с идентификатор № 04234.6992.10, м.“Козарико“, с. Бистрица,  район Панчарево, СО“

1. Съобщение

2. Уведомление до РИОСВ

 

09.12.2021г.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕсъгласно чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите по процедура за издаване на разрешително за водовземане от подземни води чрез ново водовземно съоръжение  „ТК1 К енд К, Бистрица,София“

1. Съобщение

2. Информация

09.12.2021г.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ на инвестиционно  предложение  за настъпили изменения в процеса на разширяване на производството, което води и до изменение на Решение № со-89-пр/2016 г. на директора на РИОСВ-София в ПИ с идентификатор 22304.7930.243, з-ще на с.Долни Богров, район Кремиковци, СО - възложител „БАРИТ МАЙНИНГ“ ЕООД

1. Съобщение

2. Информация

 

03.12.2021 г.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ на искане за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно предложение - изграждане на сондажен кладенец за возовземане от подземни води, съгласно чл.6, ал.9, т.2 от Наредбата за ОВОС - възложител „КРИСТАЛ-ТОН-2“ ЕООД .

1. Съобщение

2. Информация

17.11.2021 г.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ на инвестиционно предложение за „Водовземане на подземни води чрез ново водовземно съоръжение с дълбочина до 100м  в  УПИ III-174;163,  кв.16,  м. “Жилищна група „Южен парк“, гр.София“.  

1. Съобщение

2.Приложение №6-чл.6-НУРИОВОС

 

09.11.2021 г.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ на Заповед № СОЗ-601/02.11.2021г. на  Директора на Басейнова дирекция „Дунавски район“ за определяне на  санитарно-охранителни зони (СОЗ) около речно водохващане – аварийно на р. Леви Искър

1. Съобщение

2. Заповед № СОЗ-601/02.11.2021

 

09.11.2021 г.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ съгласно чл.62а, ал.1 от Закона за водите по процедура за издаване на разрешително за водовземане от подземни води чрез ново водовземно съоръжение  „ТК-ДМ-1, Надежда-София“

Съобщение съгласно чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите

 

05.11.2021 г.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ на уведомление за инвестиционно предложение  „Изграждане на сондажен тръбен кладенец с дълбочина до 75м в ПИ с идентификатор № 68134.1006.1231, район Триадица, Столична община“

1. Съобщение

2.Уведомление до РИОСВ-ИНТЕР СЕРВИС

 

 

03.11.2021г.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ на уведомление за инвестиционно предложение  „Изграждане на сондажен тръбен кладенец с дълбочина до 50м в ПИ с идентификатор № 68134.1605.1874, район Студентски, СО“

1. Съобщение

2.Уведомление до РИОСВ-ДЖИ ПИ Авто

 

01.11.2021 г.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ на уведомление за инвестиционно предложение  - „Изграждане на шест броя еднофамилни жилищни сгради и собствен водоизточник с дълбочина 10м в с.Войнеговци, район Нови Искър, СО“

1.Съобщение-РМ Имоти

2.Уведомление до РИОСВ

 

21.10.2021 г.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ на инвестиционно предложение за „Изграждане  на склад за метални изделия и собствен водоизточник (тръбен кладенец) с дълбочина до 40м в ПИ с идентификатор 44063.6216.16 – м.“Пилев азмак“, с. Лозен, район Панчарево, СО“

1. Съобщение

2. Информация

 

 

21.10.2021 г.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ на уведомление за инвестиционно предложение за  „Изграждане на собствен водоизточник (тръбен кладенец) с дълбочина до 35м в ПИ с идентификатор 68134.8585.2 – м. “Прогоно“, район Кремиковци, СО“  

1. Съобщение

2. Уведомление до РИОСВ

 

 

18.10.2021 г.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ на искане за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно предложение - изграждане на сондажен кладенец в ПИ с идентификатор 22304.7930.15 за возовземане от подземни води, съгласно чл.6, ал.9, т.2 от Наредбата за ОВОС

1. Съобщение

2.Информация по приложение №2 - чл.6

 

 

14.10.2021 г.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ на  Заповед № СОЗ-593/08.09.2021г.  на  Директора на Басейнова дирекция Дунавски район за определяне на  санитарно-охранителни зони (СОЗ)около речно водохващане „Морени“ на р.Янчовска, ляв приток на р.Витошка Бистрица, поречие р. Искър с код на водното тяло BG11S700R007  

1. Съобщение-Заповед № 593-БДДР

2. Заповед

 

 

11.10.2021 г.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕсъгласно чл.62а, ал.1 от Закона за водите по процедура за продължаване срока на действие на разрешително за водовземане от подземни води чрез съществуващо водовземно съоръжение „ТК Северен парк“ – СО, гр. София, район Надежда

Съобщение

 

11.10.2021г.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ на искане за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно предложение за „Изграждане  на  нов собствен водоизточник (тръбен кладенец) с дълбочина до 50м в УПИ I,кв.36, кв.Вердикал, ПИ с идентификатор 02659.2196.318 – гр.Банкя,  район Банкя, СО“

1. Съобщение

2. Информация по чл. 6 от ЗООС

 

11.10.2021г.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕсъгласно чл.62а, ал.1 от Закона за водите по процедура за продължаване срока на действие на разрешително за водовземане от подземни води чрез съществуващо водовземно съоръжение „ТК СО-парк Възраждане“ в ПИ с идентификатор 68134.305.395 по КК на гр. София, район Възраждане

Съобщение

 

08.10.2021 г.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ на уведомление за инвестиционно предложение  - за  „Изграждане на сграда за обслужване в областта на културата с магазини и обществено хранене и собствен водоизточник (тръбен кладенец) с дълбочина 70-80м в ПИ с идентификатор 44063.6209.3215 – с. Лозен, р-н Панчарево, СО“

1. Съобщение

2. Уведомление

 

 

06.10.2021 г.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ на искане за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно предложение - изграждане на тръбен кладенец за поливане на зелени площи в ПИ с идентификатор 68134.305.502 – ул.“Охридско езеро“ № 5, р-н Възраждане, СО, съгласно чл.6, ал.9 от Наредбата за ОВОС

1. Съобщение

2. Информация по чл. 6 - Приложение 2 - ЗООС

 

01.10.2021 г.

СЪОБЩЕНИЕ  ЗА  ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ  на искане за преценяване необходимостта от извършване  на  ОВОС  за  инвестиционно предложение -  изграждане  на  сондажен  кладенец  за возовземане от подземни води в ПИ с идентификатор 22304.7979.1025 (включващ в границите си предишен ПИ  22304.7979.530) , съгласно чл.6, ал.9, т.2 от Наредбата за ОВОС

Съобщение

 

01.10.2021 г.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ на уведомление за инвестиционно предложение  - „Изграждане на тръбен кладенец за снабдяване с техническа вода на „Павилион за бързо хранене и навес (автомивка)за почистване на автомобили в ПИ с идентификатор № 68134.2820.2039- кв.“Орион“,  ул. “Танкист“,  район “Връбница“,  Столична община“

Съобщение

 

21.09.2021 г.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ на уведомление за инвестиционно предложение  - „Водовземане от подземни води чрез ново водовземно съоръжение – тръбен кладенец, предвиден за изграждане в ПИ с идентификатор № 68134.1933.522, кв. 70, м.“Манастирски ливади-запад“, район “Витоша“, Столична община“ с възложител „Свилоза“ АД

Съобщение-Свилоза

Информация-чл.6-Свилоза

 

10.09.2021 г.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ  на  уведомление/ искане  за  инвестиционно предложение  -   „Изграждане  на  еднофамилна  жилищна  сграда  и  пречиствателно съоръжение  в  ПИ  с идентификатор 68134.1975.2797, р-н “Витоша“, СО“

1. Съобщение

2. Уведомление РИОСВ

 

10.09.2021 г.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ на уведомление за инвестиционно предложение  -„Изграждане на еднофамилна жилищна сграда и пречиствателно съоръжение в ПИ с идентификатор № 68134.1975.2798, район “Витоша“, Столична община“

1. Съобщение

2. Уведомление РИОСВ

 

10.09.2021 г.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ на уведомление за инвестиционно предложение  -„Изграждане на три еднофамилни жилищни сгради и пречиствателно съоръжение в ПИ с идентификатор № 68134.1975.297 (УПИ XIV-297, кв.24), м.“Вз“Киноцентър I-ва част“, район “Витоша“, Столична община“

1. Съобщение

2. Уведомление РИОСВ

 

11.08.2021 г.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ на уведомление за инвестиционно предложение  - „Изграждане на нова поливна система за оросяване и поливане на зеленчукова градина от 4000 кв.м  и тръбен кладенец с дълбочина 50м  в  ПИ с идентификатор № 68134.4385.32, м.“Кория“, район “Люлин“, Столична община“ с възложител „АРЕС СТРОЙ“ ЕООД

1.Съобщение-РИОСВ-АРЕС СТРОЙ

2. Уведомление до РИОСВ

 

27.07.2021 г.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ на искане и информация за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно предложение - изграждане на водовземно съоръжение (тръбен кладенец) за возовземане от подземни води, съгласно чл.6, ал.9, т.2 от Наредбата за ОВОС - Възложител „ВИТОША КЪНСТРЪКШЪН КЪМПЪНИ“ ЕООД 

1. Съобщение-РИОСВ-Витоша Кънстръкшън

2. До РИОСВ-Искане с Приложение към чл.6-ОВОС

3. Протокол от 27.07.2021

 

15.07.2021 г.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ съгласно чл.62а, ал.1 от Закона за водите за издаване на разрешително за водовземане от подземни води чрез нови водовземни съоръжения - тръбен кладенец „ТК-Пенев и партньор-Иваняне“

Съобщение


 

11.12.2020 г.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ на искане и информация съгласно чл.6, ал.9, т.2 от Наредбата за ОВОС за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно предложение - изграждане на водовземно съоръжение (тръбен кладенец) за водовземане от подземни води - възложител „Феърплей Интернешънъл“ АД

Съобщение за публично обявяване

Искане за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС)

 

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ съгласно чл.62а, ал.1 от Закона за водите за издаване на разрешително за водовземане от подземни води чрез съществуващи водовземни съоръжения („ТК Лохал-Връбница, София“)

 Обявление - чл.62а-ЗВ-ТК-Лохал-Връбница

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ съгласно чл.62а, ал.1 от Закона за водите за издаване на разрешително за водовземане от подземни води чрез нови водовземни съоръжения - тръбен кладенец „ТК-БЛД ВЛАДАЯ“

 

ОБЯВА съгласно чл.4 на ЗООС за инвестиционно предложение на СО относно издаване на разрешително и изграждане на 7 бр. сондажи за поливни цели („други цели“) по трасето на бул.“Цар Борис III“

Обява за инвест. предложение

Информация-инвест.-чл.4-ЗООС

1.Местоположение-7-сондажа

2.Карта на фактическия материал

3.Скици - 7 сондажа