ВХОД към Система за сигурно електронно връчване

Изпращането на съобщение или връчване на документ до администрацията на НАГ може да се осъществи чрез функционалностите на системата за сигурно електронно връчване (Система за еВръчване - https://edelivery.egov.bg/).

ВХОД към Система за сигурно електронно връчване

Услуги за електронна препоръчана поща

Системата за сигурно електронно връчване е услуга за електронна препоръчана поща по смисъла на Регламент (ЕС) № 910/2014. Относно правната сила на услугите за електронна препоръчана поща съгласно Регламента:

Член 43
Правна сила на услугите за електронна препоръчана поща:

  • 1. Правната сила и допустимостта на данните, изпращани и получавани чрез използване на услуги за електронна препоръчана поща, не могат да бъдат оспорени като доказателство в съдебни производства единствено на основанието, че са в електронна форма или че не отговарят на изискванията за квалифицирана услуга за електронна препоръчана поща.
  • 2. Данните, изпращани и получавани чрез използване на услуги за електронна препоръчана поща, се ползват от презумпцията за цялост на данните, за изпращане на тези данни от идентифицирания изпращач, тяхното получаване от идентифицирания получател и за точност на указаните чрез квалифицираната услуга за електронна препоръчана поща дата и час на изпращане и получаване на данните.

1 Регламент (ЕС) № 910/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 23 юли 2014 година относно електронната идентификация и удостоверителните услуги при електронни трансакции на вътрешния пазар и за отмяна на Директива 1999/93/ЕО http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX:32014R0910


Помощна информация за ползване на системата

 

Помощен контактен център

За информационни системи на ДАЕУ: 0700 20 341 help@e-gov.bg Помощен контактен център