COVID-19

Тук ще можете да намерите актуални новини, полезна информация и насоки по основните въпроси, свързани с дейността на Направление "Архитектура и градоустройство" по време на извънредното положение.

20.10.2020 г.

Уважаеми граждани,

Уведомяваме Ви, че във връзка с въведените противоепидемични мерки, свързани с ограничаване разпространението на вирусната инфекция COVID- 19 и последвалото недоволство по отношение на преустановените приемни дни на административните ръководители на Столична община, Направление „Архитектура и градоустройство“ предприе реорганизация на приемните дни, като регламентира осъществяването им.

Приемът ще се осъществява съгласно утвърден регламент, а именно:

1. Всички началник отдели, експерти и специалисти от Направление „Архитектура и градоустройство“ ще правят консултации и ще дават информация по преписки по телефон всеки ден от 13:00 до 14:00 ч. и всеки четвъртък от 13:00 до 17:30 ч.

2. Приемното време арх. Венцислав Тодоров  – директор на дирекция „Инвестиционно отчуждаване“, ще се осъществява всеки понеделник от 13:00 до 17:30 ч., с предварително записване в петък преди приемния ден от 10:00 до 12:00 ч. на тел. +359 (02) 9238 326 и тел. +359 (02) 9238 330

3. Приемното време на арх. Ралица Михайлова – директор на дирекция „Общински строителен контрол“, ще се осъществява всеки вторник от 13:00 до 17:30 ч., с предварително записване в понеделник преди приемния ден на тел. +359 (02) 9238 248 от 09:00 ч.

4. Приемното време на Румен Тошков  – директор на дирекция „Административна“, ще се осъществява всеки вторник от 13:00 до 17:30 ч., с предварително записване в понеделник преди приемния ден на тел. +359 (02) 9238 224 от 09:00 ч.

5. Приемното време на арх. Бойка Къдрева – директор на дирекция „Териториално планиране“, ще се осъществява всяка сряда от 13:00 до 17:30 ч., с предварително записване във вторник преди приемния ден на тел. +359 (02) 9238 223 от 09:00 ч.

6. Приемното време на Стела Щерева  – директор на дирекция „Правно-нормативно, информационно и финансово обслужване“, ще се осъществява всеки четвъртък от 13:00 до 17:30 ч., с предварително записване в сряда преди приемния ден на тел. +359 (02) 9238 292 от 09:00 ч.

7. Приемното време на  арх. Здравко Здравков – главен архитект на Столична община ще се осъществява през четвъртък от 13:00 до 17:30 ч. - съгласно приложен график, с предварително записване в сряда преди приемния ден на тел. +359 (02) 9238 310 от 09:00 ч.

8. Приемното време на инж. Деляна Сеченска – главен инженер на Направление „Архитектура и градоустройство“ – СО, ще се осъществява през четвъртък от 13:00 до 17:30 ч., съгласно приложен график., с предварително записване в сряда преди приемния ден на тел. +359 (02) 9238 206 от 10:00 ч.

9. Приемното време на арх. Николай Каменов  – директор на дирекция „Градско и пространствено планиране и недвижимо културно наследство“, ще се осъществява всеки петък от 13:00 до 17:30 ч., с предварително записване в четвъртък преди приемния ден на тел. +359 (02) 9238 315 от 09:00 ч.

С цел недопускане струпване на много хора на едно място и ограничаване разпространението на вируса COVID-19, не се допуска приема на повече от двама човека едновременно.

Заповед

График приемни дни на арх. Здравков

График приемни дни на инж. Сеченска

16.04.2020 г. СЪОБЩЕНИЕ ДО КМЕТОВЕТЕ И ГЛАВНИТЕ АРХИТЕКТИ НА РАЙОННИТЕ АДМИНИСТРАЦИИ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА                                                              

На електронния портал на Направление "Архитектура и градоустройство, в раздел "Администрация"--> "Указания" е публикувнано писмо с  N САГ20-ДР00-856/16.04.2020 г. на Главния архитект на Столична община относно:                    

 • Прилагане на Закон за изменение и допълнение на Закон за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с Решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. по отношение на процедурите по Закона за устройство на територията.                                     

📌 Можете да се запознаете с писмото на следния линк:

https://www.sofia-agk.com/FileBrowser/File?path=esoft.portal%2FUKAZANIA%2FYkaz_Z%20za%20izvan.pologenie_1.pdf

 

Възможности за получаване на административни актове и информация от НАГ по електронен път:

Можете да получавате административни актове, чрез Система за сигурно електонно връчване (ССЕВ - https://edelivery.egov.bg/).

📌 За да получите готов документ от Направление "Архитектура и градоустройство"  е необходимо да заявите своето желание чрез системата - https://edelivery.egov.bg/Account/Login

🔖 Системата за сигурно електронно връчване е услуга за електронна препоръчана поща по смисъла на Регламент (ЕС) № 910/2014.

 
📌Използването на ССЕВ изисква:
 • Регистрация - https://edelivery.egov.bg/Account/Register
 • Валиден квалифициран електронен подпис (КЕП), облачен или мобилен електронен подпис
 • ПИК на НОИ

📌През системата можете да получавате следните документи, заверени с електронен подпис:

 • ВИЗИ ЗА ПРОЕКТИРАНЕ
 • РАЗРЕШЕНИЯ ЗА СТРОЕЖ
 • РАЗРЕШЕНИЯ ЗА ПОСТАВЯНЕ
 • РАЗРЕШЕНИЯ ЗА СТРОЕЖ ЗА БЛАГОУСТРОЙСТВЕНИ ОБЕКТИ
 • УДОСТОВЕРЕНИЯ ЗА ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ

📌Заявления, молби и други документи по преписките могат да се подават и по следните начини:            

 • по имейл 💻на адрес: delovodstvo@sofia-agk.com. Размерът на файловете (прикачените документи) не трябва да надвишава 2 MB (.pdf,. jpg и .doc)                                                      
 • по пощата 📮                                             
 • или чрез куриер📦.
 
☎️ Напомняме Ви отново, че можете да получавате информация по движението на Вашите заявления по телефона, както следва:
- всеки ден от 13,00 до 14,00 часа
- четвъртък от 13,00 до 17,00 часа
/на вътрешните телефони на служителя, който отговаря за преписката Ви/.

Телефоните на всички служители са публикувани в раздел Структура и функции, на електронния портал на НАГ - https://www.sofia-agk.com/Pages/Render/382

 

СЪОБЩЕНИЕ
В Държавен вестник, бр. 34 (извънреден) от 09 април 2020 г. е обнародван Закон за изменение и допълнение на Закон за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г.
На основание § 2 и § 13 от Закона, предвидените в нормативен акт срокове за подаване на жалби и възражения срещу административните актове, както и сроковете за изпълнение на указания, дадени от административния орган, спрени от обявяването на извънредното положение на 13 март 2020 г. до влизането в сила на този закон, продължават да текат след изтичането на 7 дни от обнародването на Закона в „Държавен вестник“ (от 17 април 2020 г.).
Издадените административните актове  влизат в сила след изтичане на законоустановените срокове за обжалване по отношение на всички заинтересовани лица.

СЪОБЩЕНИЕ
В Държавен вестник, бр. 28 (извънреден) от 24 март 2020 г. е обнародван Закон за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г.
На основание чл. 3, т. 2 от Закона, предвидените в нормативен акт срокове за подаване на жалби срещу административните актове спират да текат от 13 март 2020 г. до отмяната на извънредното положение.
След отмяната на извънредното положение, спрените срокове ще  продължат да текат за оставащия период, изчислен спрямо датата на спиране – 13 март 2020 г.
За случаите, в които съобщаването е извършено в периода на извънредното положение, сроковете започват да текат от официалната  отмяна на извънредното положение.
Издадените административните актове  влизат в сила след изтичане на законоустановените срокове за обжалване по отношение на всички заинтересовани лица.

 

 

РД-09-09-21/25.03.2020 г. на Главния архитект на Столична община

ПЛАН на Направление „Архитектура и градоустройство“ за справяне с CORONAVIRUS – COVID – 19 И ЗАПАЗВАНЕ НА ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА ПРОДЪЛЖАВАНЕ НА РАБОТА

ВАЖНО! ЗА РАЙОННИТЕ АДМИНИСТРАЦИИ НА СО - Добавени възможности в Системата за издаване на административни актове