Е-Услуги

липсва
НОВО! ДИГИТАЛЕН АРХИВ ПОДРОБНИ УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ От днес на електронния портал на Направление „Архитектура и градоустройство“ е публикуван нов регистър: „Дигитален архив - изменения на подроб...
липсва
НОВО: Процедура за одобряване на план за застрояване от Главния архитект на Столична община/ Столичен общински съвет (когато разработката е над 3 квартала) Процедура за одобряване на план за застрояване от Главния архитект на Столична община/ Столичен общински съвет (когато разработката е над 3 кварт...
липсва
НОВО: Процедура за одобряване на изменение на план за регулация или застрояване (ИПР или ИПЗ) от Главния архитект на Столична община/ Столичен Общински Съвет (когато разработката е над 3 квартала) Процедура за одобряване на изменение на план за регулация или застрояване (ИПР или ИПЗ) от Главния архитект на Столична община/ Столичен Общ...
липсва
НОВО:Процедура за одобряване на работен устройствен план (РУП) от Главния архитект на Столична община Процедура за одобряване на работен устройствен план (РУП) от Главния архитект на Столична община  Цена  Заяви НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ...
липсва
НОВО: Процедура за одобряване на план за регулация и застрояване (изменение на план за регулация и застрояване) и работен устройствен план от Главния архитект на Столична община Процедура за одобряване на план за регулация и застрояване (изменение на план за регулация и застрояване) и работен устройствен план от Главния а...
липсва
НОВО: Процедура за одобряване на план за регулация и застрояване (изменение на план за регулация и застрояване) и работен устройствен план Процедура за одобряване на план за регулация и застрояване (изменение на план за регулация и застрояване) и работен устройствен план  Цена ...
липсва
Процедура по съгласуване на схеми за кампанийни и акционни събития вече и по електронен път С цел облекчаване на административните процедури и подобряване на обслужването за гражданите и представителите на бизнеса, Направление "Архитектура...
липсва
Кореспонденция по електронна поща Във връзка с подобряване на административното обслужване, организационния процес и създаването на по-голяма оперативност Ви уведомяваме, че в случа...
липсва
НОВО: Процедура за одобряване на изменение на план за застрояване Процедура за одобряване на изменение на план за застрояване  Цена  Заяви Срок   Правно основание Приложение № 9, т. 18 от На...
липсва
НОВО: Процедура за одобряване на работен устройствен план Процедура за одобряване на работен устройствен план  Цена  Заяви Срок   Правно основание Приложение № 9, т. 21 от Наредба за...
липсва
НОВО: Процедура за одобряване на изменение на план за регулация и застрояване Процедура за одобряване на изменение на план за регулация и застрояване  Цена  Заяви Срок   Правно основание Приложение № 9,...
липсва
НОВО: Процедура за одобряване на план за регулация и застрояване Процедура за одобряване на план за регулация и застрояване  Цена  Заяви Срок   Правно основание Приложение № 9, т. 19 от Нар...
липсва
НОВО: Процедура за одобряване на изменение на план за регулация Процедура за одобряване на изменение на план за регулация  Цена  Заяви Срок   Правно основание Приложение № 9, т. 17 от Наре...
липсва
НОВО: Процедура за одобряване на план за застрояване Процедура за одобряване на план за застрояване  Цена  Заяви Срок   Правно основание Приложение № 9, т. 16 от Наредба за опре...
липсва
НОВО: Процедура за одобряване на линейни обекти Процедура за одобряване на линейни обекти  Цена  Заяви Срок   Правно основание Приложение № 9, т. 14 от Наредба за определян...
липсва
НОВО: Процедура за одобряване на план за регулация от Главния архитект на Столична община/ Столичен общински съвет (когато разработката е над 3 квартала) Процедура за одобряване на план за регулация от Главния архитект на Столична община/ Столичен общински съвет (когато разработката е над 3 квартал...
липсва
НОВО: Разрешаване на устройствена процедура за обекти на техническата инфраструктура извън урбанизирана територия от Главния архитект на Столична община Разрешаване на устройствена процедура за обекти на техническата инфраструктура извън урбанизирана територия от Главния архитект на Столична общин...
липсва
НОВО: Разрешаване на устройствена процедура (за изменение на ПУП) от Главния архитект на Столична община Разрешаване на устройствена процедура (за изменение на ПУП) от Главния архитект на Столична община  Цена  Заяви НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТ...
липсва
НОВО: Разрешаване на устройствена процедура (в неурегулирана територия) от Главния архитект на Столична община Разрешаване на устройствена процедура (в неурегулирана територия) от Главния архитект на Столична община  Цена  Заяви НЕОБХОДИМИ ДО...
липсва
Издаване на разрешение за строеж от Главен архитект на Столична община за основно застрояване, пристрояване, надстрояване на жилищни и нежилищни сгради за обекти от първа, втора и трета категория и плътни огради, неразделна част от инвестиционния проект ЗАЯВИ - Издаване на разрешение за строеж от Главен архитект на Столична община за основно застрояване, пристрояване, надстрояване на жилищни и нежи...
липсва
Издаване на разрешение за поставяне на преместваеми обекти и на рекламни елементи съгласно чл. 56 и 57 от ЗУТ ЗАЯВИ - Издаване на разрешение за поставяне на преместваеми обекти и на рекламни елементи съгласно чл. 56 и 57 от ЗУТ   Елек ...
липсва
Издаване на виза в условията на чл. 140, ал. 1 и ал. 2 от ЗУТ, която представлява копие (извадка) от действащ подробен устройствен план ЗАЯВИ - Издаване на виза в условията на чл. 140, ал. 1 и ал. 2 от ЗУТ, която представлява копие (извадка) от действащ подробен устройствен план ...
липсва
Издаване на разрешение за строеж от Главен архитект на район за основно застрояване, допълване, пристрояване, надстрояване на жилищни и нежилищни сгради за обекти от четвърта, пета и шеста категория и плътни огради, неразделна част от инвестиционния проект, който са компетентни да одобрят ЗАЯВИ - Издаване на разрешение за строеж от Главен архитект на район за основно застрояване, допълване, пристрояване, надстрояване на жилищни ...
липсва
ВХОД към Система за сигурно електронно връчване ВХОД към Система за сигурно електронно връчване Всички заявления за административни услуги, извършвани от Направление "Архитектура ...
липсва
Изготвяне на индивидуална схема за поставяне на акционни преместваеми обекти Изготвяне на индивидуална схема за поставяне на акционни преместваеми обект Интерактивно изготвяне на "Индивидуална схема за поставяне на а...
липсва
Издаване на удостоверение за устройствен статут на имот/и Издаване на удостоверение за устройствен статут на имот/и Електронно заявяване и получаване на "Удостоверение за устройствен статут на имот...
липсва
Електронни услуги от iSofMap „Комбинирана скица за пълна или частична идентичност по чл. 16 от ЗКИР” „Извадка от цифров модел” От началото на ...