Въпроси и отговори

 • За какво НЕ се изисква разрешение от общината?

  НЕ СЕ ИЗИСКВА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА СТРОЕЖ ЗА:

  1. текущ ремонт на сгради, постройки, съоръжения и инсталации*;
  2. текущ ремонт и поддържане на елементите на техническата инфраструктура, с който не се променят трасето и техническите характеристики*;
  3. оранжерии с площ до 200 кв. м;
  4. подпорни стени с височина до 1,2 м над нивото на прилежащия в основата им терен, когато не са елемент на транспортни обекти;
  5. изкопи и насипи с дълбочина или височина до 1 м и с площ до 30 кв. м;
  6. остъкляване на балкони и лоджии;
  7. надгробни паметници, надгробни плочи и кръстове с височина до 3 м;
  8. теренна консервация на недвижими културни ценности;
  9. консервация и реставрация на фасади и на художествени елементи и стенописи в интериор на архитектурно-строителни и художествени културни ценности и консервация на археологически недвижими културни ценности;
  10. монтаж на сградни газови инсталации в жилищни и вилни сгради;
  11. леки прозирни огради и плътни огради с височина на плътната част до 0,6 м в рамките на поземления имот;
  12. градински и паркови елементи с височина до 2,5 м над прилежащия терен.

  За недвижими културни ценности в техните граници и охранителни зони описаните дейности се изпълняват след съгласуване по реда на Закона за културното наследство с изключение на теренната консервация.

  * „Текущ ремонт” на строеж е подобряването и поддържането в изправност на сградите, постройките, съоръженията и инсталациите, както и вътрешни преустройства, при които не се:

  а) засяга конструкцията на сградата;

  б) извършват дейности като премахване, преместване на съществуващи зидове и направа на отвори в тях, когато засягат конструкцията на сградата;

  в) променя предназначението на помещенията и натоварванията в тях.

  НЕ СЕ ИЗИСКВА ОДОБРЯВАНЕ НА ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ ЗА ИЗДАВА­НЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА СТРОЕЖ ЗА (чл. 147 от ЗУТ):

  1. стопански постройки със селскостопанско предназначение от всякакъв вид в селата, строежите от допълващото застрояване за отглеждане на домашни живот­ни в градовете и вилните зони (с височина до 5.5 м над прилежащия терен и до 8,5 м до най-високата част на покрива), второстепенни постройки на допълващото застрояване (летни кухни и леки постройки за отоплителни материали и инвентар, кладенци, чешми, септични ями и временни тоалетни) само в урегулирани поземлени имоти за ниско жилищно или вилно застрояване, освен ако с решение на общинския съвет е предвидено друго;
  2. монтаж на инсталации, съоръжения и уредби, с изключение на съоръженията с повишена степен на опасност, подлежащи на технически надзор от Главна дирекция "Инспекция за държавен технически надзор";
  3. басейни с обем до 100 куб. м в оградени поземлени имоти;
  4. подпорни стени с височина от 1,20 м до 2 м над нивото на прилежащия в основата им терен, когато не са елемент на транспортни обекти;
  5. плътни огради на урегулирани поземлени имоти с височина на плътната част от 0,60 м до 2,20 м;
  6. Временни открити паркинги,  пазари  за  сергийна търговия, детски и
   спортни площадки и други подобни открити обекти в незастроени поземлени
   имоти до реализирането на подробния устройствен план, при условия и ред, опреде­лени с наредба на общинския съвет.
  7. монтаж на инсталации за производство на електрическа енергия, топлинна енергия и/или енергия за охлаждане от възобновяеми източници с обща инсталирана мощност до 30 kW включително към съществуващите сгради в урбанизираните територии, в т.ч. върху покривните и фасадните им конструкции и в собствените им поземлени имоти.

   

  За строежите по ал. 1, т. 1, 3, 4 и 5 се представя становище на инженер-конструктор с указания за изпълнението им, а в случаите по т. 7 - се представят становища на инженер-конструктор, на електроинженер и/или на инженер по топлотехника с чертежи, схеми, изчисления и указания за изпълнението им и становище, с което са определени условията за присъединяване към разпределителната мрежа.

   

  За недвижими културни ценности в техните граници и охранителни зони описаните строежи се разрешават след съгласуване по реда на Закона за културното наследство.

 • Как да разчитаме съкращенията?
 • Какво се крие зад термина комплексен проект за инвестиционна инициатива (КПИИ)?
 • Какво се крие зад термина инвестиционен проект?
 • Какво се крие зад термина Специализирани подробни устройствени планове ?
 • Какво се крие зад термина Подробен устройствен план (ПУП)?
 • Какво се крие зад термина разрешение за поставяне?
 • Какво се крие зад термина разрешение за строеж?
 • Какво се крие зад термина скица с указан начин на поставяне?
 • Какво се крие зад термина схема за поставяне?
 • Какво се крие зад термина виза за проектиране (скица за недвижим имот с указан начин на застрояване)?
 • Какво се крие зад термина копие от подземен кадастър?
 • Какво се крие зад термина комбинирана скица?
 • Какво се крие зад термина скица за недвижим имот?